Number of found documents: 161
Published from to

Možnosti využití hnojivých substrátů na bázi biouhlu z kombinované hydrotermochemické úpravy kontaminovaných bioodpadů 
Usťak, Sergej; Muňoz Jans, Jakub; Váňa, Vojtěch
2021 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům čistíren odpadních vod (ČOV) a bioplynových stanic (BPS), odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o hnojivých přípravcích ke zlepšení půdních vlastností na bázi kombinované hydrotermochemické úpravy bioodpadů včetně kontaminovaných (především kalů ČOV). V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně uhlí podobných hmot, způsobech jejich přípravy, zejména způsobu hydrotermochemické karbonizace bioodpadů včetně kontaminovaných, dále přehled jejich základních vlastností a zejména možností a perspektiv aplikace v praxi. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické, ekologické a ekonomické hodnocení. Na závěr uvádí přehled potenciálu uplatnění a hlavních možností využití nových hnojivých přípravků na bázi hydrotermochemické úpravy bioodpadů včetně kontaminovaných ke zlepšení půdních vlastností a zejména pro zúrodnění běžných zemědělských a antropogenních půd. The methodology aim is to provide the basic information about fertilizing products for improving soil properties based on combined hydrothermochemical treatment of biowaste, including contaminated ones (especially sewage sludge) to the farmers, agricultural advisers, owners and operators of wastewater treatment plants (WWTPs) and biogas plants (BGP), experts in reclamation and amelioration field, investors and others interested parties on the questions concerned. In the introduction, the methodology provides a basic overview about literary information regarding to coal similar materials, methods for their preparation, especially the methods of biowaste hydrothermochemical carbonization, including contaminated ones, as well as an overview about their basic properties and especially the possibilities and perspectives of application in practice. Furthermore, the methodology describes the results obtained during the solution of the research project that are usable in practice, and it provides their agrochemical, ecological and economic evaluation, too. Finally, it is provided an overview of the potential and main possibilities to apply the new fertilizers based on biowaste hydrothermochemical treatment, including contaminated ones, for improving soil properties and especially for the fertilization of common agricultural and anthropogenic soils. Keywords: hnojivé substráty; biouhel; biochar; zpracování bioodpadu; hydrotermochemická úprava bioodpadů; kontaminované bioodpady; kaly ČOV; hodnocení přínosu; fertilizing substrates; biochar; biowaste processing; biowaste hydrothermo-chemical treatment; contaminated biowastes; sewage sludge; evaluation of benefits Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití hnojivých substrátů na bázi biouhlu z kombinované hydrotermochemické úpravy kontaminovaných bioodpadů 

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům čistíren odpadních vod (ČOV) a bioplynových stanic (BPS), odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, ...

Usťak, Sergej; Muňoz Jans, Jakub; Váňa, Vojtěch
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy
Mühlbachová, Gabriela; Růžek, Pavel; Kusá, Helena; Vavera, Radek; Káš, Martin; Watzlová, Elizaveta
2021 - Czech
V metodice jsou vyhodnoceny přínosy a rizika v praxi dosud používané aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy obilnin. Byly ověřeny možnosti snížení běžně doporučovaných dávek dusíku. Jsou navrženy vhodné způsoby hnojení, a to i s ohledem na dostupnost živin pro následující plodiny včetně optimálních dávek N na podporu rozkladu slámy v případech, kdy je dodání N nezbytné. Předkládaná doporučení jsou výsledkem polních pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách včetně provozních pokusů v zemědělských podnicích, kdy byla na slámu pšenice ozimé aplikována různá dusíkatá hnojiva. Výsledky ukázaly, že v letním a podzimním období se po hnojení dusíkem rozloží podle průběhu počasí v daném roce 30-50 % slámy, bez hnojení pak 25-30 %. Na základě dosažených výsledků je proto doporučeno snížení hnojení dusíkatými minerálními hnojivy na 4-5 kg N/t slámy, Pokud následuje ozimá řepka nebo meziplodina s vyššími nároky na výživu dusíkem, je možné zvýšit dávku N na 6-10 kg N/t slámy. Toto doporučení pro vyšší dávku dusíku se týká také statkových a organických hnojiv, u nichž část dusíku je v organické formě. Přitom nižší dávky výše uvedeného rozmezí se doporučují, jestliže následně není zaseta žádná plodina, vyšší je možné aplikovat před setím ozimů nebo meziplodin. Celkový rozklad slámy byl vyšší při aplikaci hnojiv na slámu, která byla 3 týdny ponechaná na povrchu půdy. Sláma na povrchu půdy omezuje ztráty vody z půdy a její prohřívání v teplém letním období, což zlepšuje zadržení vody, uhlíku a živin v půdě. The methodology evaluates the benefits and risks of generally used nitrogen application to support cereal straw decomposition. The possibilities of reduction of the commonly recommended nitrogen doses were verified. The appropriate fertilization manners are suggested with regard to nutrient availability for following crops including optimal N doses in cases when the N supply is necessary. The recommendations represent the result of field trials in different soil-climatic conditions and also on farms, where different nitrogen fertilizers have been applied to winter wheat straw. The results showed that depending on the weather, the fertilization with nitrogen in the summer and autumn period decomposes 30-50% of the straw in the given year, and without fertilizing then 25-30%. Based on the obtained results, there is recommended to reduce fertilization with nitrogen mineral fertilizers to 4-5 kg N/t of straw If the following crop id the oilseed rape or intercrop with higher nitrogen nutrition demands, there is possible to increase N dose to 6-10 kg N/t straw. This recommendation is related also on liquid manure and organic fertilizers containing nitrogen also in organic form. Lower doses of above mentioned range are recommended if no following crop is sown, higher does if possible to apply before sowing of winter crops or intercrops. Overall straw decomposition was higher after application of fertilizers on straw leaved 3 weeks on soil surface. Straw on soil surface reduces water losses from soil and warming in warm summer period, which improves water, carbon and nutrient retention in a soil. Keywords: sláma obilnin; rozklad slámy; hnojení slámou; dusíkatá hnojiva; cereal straw; straw decomposition; fertilization with straw; nitrogen fertilizers Available in a digital repository NRGL
Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy

V metodice jsou vyhodnoceny přínosy a rizika v praxi dosud používané aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy obilnin. Byly ověřeny možnosti snížení běžně doporučovaných dávek dusíku. Jsou navrženy ...

Mühlbachová, Gabriela; Růžek, Pavel; Kusá, Helena; Vavera, Radek; Káš, Martin; Watzlová, Elizaveta
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. aktualizované vydání) 
Mühlbachová, Gabriela; Svoboda, Pavel; Klír, Jan; Vegricht, Jiří
2021 - Czech
V metodice jsou definovány technologické vody, a to z pohledu platné legislativy (zpracování změn schválených v roce 2021). Pozornost je zaměřena zejména na samostatně skladované a používané technologické vody vznikající při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů. Produkce technologických vod je hodnocena z hlediska používaných technologií a provozů, se zaměřením na dojírny, mléčnice a chladicí zařízení. V metodice jsou hodnoceny charakteristiky technologických vod z hlediska obsahu živin a potenciálních rizik jejich aplikace na půdu. Vliv technologických vod na rostliny a půdu byl experimentálně ověřen na základě hodnocení růstu rostlin a zjišťování obsahu a aktivity mikrobiální biomasy v půdě. Metodika obsahuje i praktická doporučení pro oužívání technologických vod na zemědělské půdě. The production of technological waters from stables is evaluated in the methodology for the use of technological waters in agriculture. The corresponding legislation amended in 2021 is described. Attention is focused on technological waters from livestock breeding and simple processing of plant products. The production of technological waters is evaluated from the point of view of individual operations in which the technological waters are produces, particularly in milking and cooling equipment. THe characteristics of technological waters, particuarly the nutrient contents and potential risks of their use on the agricultural land are also evaluated in the methodology. the influence of tehcnological eaters on the growth of plants and microbial biomass content and activity in the soil was experimentally verified. The methodology contains the recommendation for the application of technological waters on the agricultural land. Keywords: technologické vody; produkce; hospodářská zvířata; stáje; živiny; aplikace na půdu; Technological waters; Production; Livestock; Stables; Nutrients; Application on the land Available in a digital repository NRGL
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. aktualizované vydání) 

V metodice jsou definovány technologické vody, a to z pohledu platné legislativy (zpracování změn schválených v roce 2021). Pozornost je zaměřena zejména na samostatně skladované a používané ...

Mühlbachová, Gabriela; Svoboda, Pavel; Klír, Jan; Vegricht, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN (R)
Stejskal, Václav; Hnátek, Jonáš; Kadlec, Jakub; Aulický, Radek
2021 - Czech
Metodika popisuje účinnou aplikaci fumigačního přípravku EDN(R) s účinnou látkou ethandinitril při ošetřování neopracovaného dřeva na skládkách za účelem snížení rizika šíření lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Metodika uvádí biologické informace a technické specifikace týkající se použití speciálních aplikačních zařízení na aplikaci zkapalněného EDN z tlakových lahví pomocí dusíku jako inertního propelentu k ošetření sklizeného dřeva jehličnanů. Metodika je založená na originálních experimentálních datech. Obecným cílem metodiky bylo napomoci mitigaci aktuální kůrovcové kalamity v České republice. Specifickými cíli metodiky bylo poskytnutí (i) objektivní a originální informace pro účely profesionálních pracovníků aplikující přípravky (POR) proti škůdcům a pracovníků dozorových orgánů (zejména ÚKZÚZ) o metodě a postupu k ošetřování dřeva pomocí přípravku EDN(R); (ii) metodické podklady nutné pro opakovanou rychlou přípravu nařízení ÚKZÚZ k použití EDN k ošetření skládek dřeva pod plachtou; a (iii) podat krátký přehled publikovaných vědeckých informací a zhodnocení metod a používaných přípravků k fytokaranténnímu ošeření dřeva proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus) ve srovnání s novým postupem uvedeným v této metodice (t. j. s fumigací skládek dřeva pod plachtou pomocí EDN). The methodology describes the effective application of EDN(R) in the treatment of unprocessed wooden logs on heaps in forest. This methodology provides the technical and biological information regarding effective application of EDN(R) with the active substance ethanedinitrile in the treatment of harvested spruce logs in order to reduce the risk of spreading European spruce bark beetle (Ips typographus). The methodology describes technical specifications and the use of special application equipment for the application of the liquefied EDN from cylinders using nitrogen as an inert drive to treat harvested coniferous wood. The methodology is based on original experimental data. The general goal of the methodology was to help mitigate the current bark beetle calamity in the Czech Republic. The specific objectives of the methodology were to provide (i) objective and original information for the purposes of professional pest control staff and supervisory authorities (especially CISTA) on the method and procedure for treating wood using the EDN(R) product; ii) methodological documents necessary for repeated rapid preparation of the CISTA regulation for the use of EDN for the treatment of landfills under tarpaulin; and (iii) to provide a brief overview of published scientific information and an evaluation of the methods and preparations used for phyto-quarantine treatment of wood against European spruce bark beetle (Ips typographus) in comparison with the new procedure described in this methodology (i.e. EDN-fumigation of piles of spruce-logs under a plastic sheet). Keywords: lýkožrout; smrk; fumiogace; EDN; bark beetle; spruce; EDN Available in a digital repository NRGL
Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN (R)

Metodika popisuje účinnou aplikaci fumigačního přípravku EDN(R) s účinnou látkou ethandinitril při ošetřování neopracovaného dřeva na skládkách za účelem snížení rizika šíření lýkožrouta smrkového ...

Stejskal, Václav; Hnátek, Jonáš; Kadlec, Jakub; Aulický, Radek
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Škůdci na obilninách a jejich přirození nepřátelé
Honěk, Alois; Martinková, Zdena; Platková, Hana; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
2021 - Czech
Metodika shrnuje především nové výsledky a zkušenosti autorského kolektivu, který dlouhodobě studuje biologii některých škůdců obilnin a jejich přirozených nepřátel. Cílem metodiky je upozornit na vybrané druhy škůdců, poskytnout návod jak je rozeznat, v některých případech zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v daném porostu a odhadnout snížení výnosu. Dalším cílem je rekapitulace možností ochrany s důrazem na využití přirozených nepřátel. Třetí cíl je osvětový. Metodika umožňuje přístupným způsobem porozumět biologii a procesům populačního vývoje škůdců obilnin (především mšic) tak, aby čtenář nezůstal jen slepým uživatelem nezdůvodněných praktických návodů, ale sám se mohl rozhodovat podle okamžité situace. The methodology mainly summarizes the new results and experiences of the author's team, which has been studying the biology of some cereal pests and their natural enemies for a long time. The aim is to draw attention to selected species of pests, to provide instructions on how to recognize them, in some cases to find out their current numbers in cereal stands and within the possibilities of current knowledge to predict further development of their abundance in a given stand and estimate yield reduction. Another goal is to recapitulate protection options with an emphasis on the use of natural enemies. The third goal is enlightenment. The methodology provides an accessible way to understand the biology and population development processes of cereal pests (especially aphids) so that the reader does not remain a blind user of unwarranted practical instructions, but can decide for himself according to the immediate situation. Keywords: škůdci; přirození nepřátelé; obilniny; pests; natural enemies; cereals Available in a digital repository NRGL
Škůdci na obilninách a jejich přirození nepřátelé

Metodika shrnuje především nové výsledky a zkušenosti autorského kolektivu, který dlouhodobě studuje biologii některých škůdců obilnin a jejich přirozených nepřátel. Cílem metodiky je upozornit na ...

Honěk, Alois; Martinková, Zdena; Platková, Hana; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika on-farm konzervace starých a krajových odrůd zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch; Janovská, Dagmar; Papoušková, Ludmila
2020 - Czech
V metodice jsou definovány základní pojmy týkající se on-farm konzervace, jsou zde uvedeny odkazy na mezinárodní dohody a právní dokumenty, dále jsou vymezeni účastníci on-farm konzervace, presentovány možné postupy konzervace vycházející ze zkušeností v Evropě v rámci ECPGR, FAO a v rámci mezinárodních projektů na toto téma zaměřených. Je navržen systém konzervace metodou on-farm v České republice a možnosti jeho zapojení do systému mezinárodních sítí. This methodology defines basic terminology connected to on-farm conservation, presents links to international agreements and legal documents and describes its participants. There are presented possible practices of conservation based on experience in Europe, especially ECPGR, FAO and international projects focused on this topic. It proposes the system of on-farm conservation in the conditions of the Czech Republic as well as possibilities of its integration to international/European networks. Keywords: genetické zdroje; konzervace; on farm; krajové formy; lokální odrůdy; genetic resources; conservation; on farm; landraces; obsolete cultivars Available in a digital repository NRGL
Metodika on-farm konzervace starých a krajových odrůd zemědělských plodin

V metodice jsou definovány základní pojmy týkající se on-farm konzervace, jsou zde uvedeny odkazy na mezinárodní dohody a právní dokumenty, dále jsou vymezeni účastníci on-farm konzervace, ...

Holubec, Vojtěch; Janovská, Dagmar; Papoušková, Ludmila
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2020

Metodika kryokonzervace in vitro kultur ovocných dřevin
Bilavčík, Alois; Faltus, Miloš; Zámečník, Jiří
2020 - Czech
Účel uplatnění metodiky je uložení vybraných genotypů ovocných dřevin, především jabloně a hrušně, v podmínkách kryogenních teplot v rámci Národního programu. Nově vytvořená metodika umožní efektivně a účinně kryokonzervovat genetické zdroje vybraných ovocných dřevin. Metodika přináší nově definované enkapsulačně dehydratační postupy kryoprezervace optimalizované pomocí termické metody diferenční skenovací kalorimetrie. The purpose of the methodology is to store selected genotypes of fruit trees, especially apple and pear trees, in conditions of cryogenic temperatures within the National Program. The newly created methodology will enable efficient and effective cryopreservation of genetic resources of selected fruit trees. The methodology brings newly defined encapsulation dehydration procedures of cryopreservation optimized using the thermal method of differential scanning calorimetry. Keywords: ovocné dřeviny; bezpečné uchování; ultranízké teploty; fruit trees; safe storage; ultra-low temperatures Available in a digital repository NRGL
Metodika kryokonzervace in vitro kultur ovocných dřevin

Účel uplatnění metodiky je uložení vybraných genotypů ovocných dřevin, především jabloně a hrušně, v podmínkách kryogenních teplot v rámci Národního programu. Nově vytvořená metodika umožní efektivně ...

Bilavčík, Alois; Faltus, Miloš; Zámečník, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2020

Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR
Salava, Jaroslav; Novotný, David
2018 - Czech
Cílem vytvoření této metodiky bylo popsat pracovní postup pro rychlou a spolehlivou detekci mikroskopických hub z rodů Penicillium a Aspergillus schopných produkovat mykotoxiny ochratoxin A a citrinin v obilovinách, pokud možno před jejich produkcí a akumulací, použitím polymerázové řetězové reakce (PCR) a možnosti využití těchto postupů např. pro hodnocení zdravotní a hygienickou nezávadností rostlinných produktů. The aim of this methodology was to describe a protocol for the rapid and reliable detection of microscopic fungi from the genusPenicillium and Aspergillus capable of producing mycotoxins ochratoxin A and citrinin in cereals, preferably prior to their production and accumulation, using polymerase chain reaction (PCR) and their use, e.g. for the evaluation of health and hygienic safety of plant products. Keywords: Aspergillus; Aspergillus; mykotoxiny; houby; penicillium; bezpečnost potravin Available in a digital repository NRGL
Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR

Cílem vytvoření této metodiky bylo popsat pracovní postup pro rychlou a spolehlivou detekci mikroskopických hub z rodů Penicillium a Aspergillus schopných produkovat mykotoxiny ochratoxin A a citrinin ...

Salava, Jaroslav; Novotný, David
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát
Klír, Jan; Haberle, Jan; Růžek, Pavel; Šimon, Tomáš; Svoboda, Pavel
2018 - Czech
Metodika popisuje hlavní rizika ztrát dusíku a doporučené postupy pro jejich snížení. Podrobně jsou popsány i prakticky využitelné metody pro hodnocení míry rizika vyplavení dusičnanů v závislosti na půdě, plodině, dosahu kořenů, systému pěstovaní, závlaze a povětrnostních podmínkách. V návaznosti na to jsou navrženy vhodné postupy zpracování půdy a hnojení zlepšující využití dusíku i rovnoměrnost zasakování vody. The methodology describes the main risks of nitrogen losses and recommended practices for their reduction. Practically applicable methods for the evaluation of the nitrate leaching risk depending on the soil, crop, root range, croping system, irrigation and weather conditions are described in detail. Consequently, suitable soil treatments and fertilization are proposed to improve the utilization of the nitrogen and uniformity of the water soaking. Keywords: vyplavení dusíku; nitrogen leaching; dusík; dusičnany; agrotechnika Available in a digital repository NRGL
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát

Metodika popisuje hlavní rizika ztrát dusíku a doporučené postupy pro jejich snížení. Podrobně jsou popsány i prakticky využitelné metody pro hodnocení míry rizika vyplavení dusičnanů v závislosti na ...

Klír, Jan; Haberle, Jan; Růžek, Pavel; Šimon, Tomáš; Svoboda, Pavel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Metodika stanovení mrazuvzdornosti řepek v raných fázích růstu rostlin
Prášil, Ilja Tom; Klíma, Miroslav; Musilová, Jana; Kosová, Klára; Vítámvás, Pavel
2018 - Czech
Metodika je zaměřena na podrobný popis stanovení mrazuvzdornosti odrůd, šlechtitelských materiálů a genových zdrojů řepek v raných fázích růstu rostlin pomocí přímého mrazového testu. Rostliny řepek jsou pěstovány a otužovány v květináčích umístěných venku v přirozených podmínkách. Výsev naklíčených semen řepek se provádí během října tak, aby do konce listopadu rostliny dosáhly fáze prvního pravého listu. Rostliny jsou vystaveny mrazovému testu v květináčích v průběhu prosince až února podle popsaných postupů. The methodology is focused on the determination of frost tolerance of varieties, breeding materials and gene sources of rapeseed in the early stages of plant development using a direct frost test. Rapeseed plants grow in pots located outdoors under natural conditions. The sowing of germinated rapeseed seeds is carried out during October so that until the end of November the plants reach the first leaf stage. The plants are exposed to a frost test in pots from December to February according to the described procedures. Keywords: mrazuvzdornost; vývoj rostlin; frost tolerance; plant development; řepka; rostlinné odrůdy Available in a digital repository NRGL
Metodika stanovení mrazuvzdornosti řepek v raných fázích růstu rostlin

Metodika je zaměřena na podrobný popis stanovení mrazuvzdornosti odrůd, šlechtitelských materiálů a genových zdrojů řepek v raných fázích růstu rostlin pomocí přímého mrazového testu. Rostliny řepek ...

Prášil, Ilja Tom; Klíma, Miroslav; Musilová, Jana; Kosová, Klára; Vítámvás, Pavel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases