Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 652752
Published from to

Strukturou inspirovaný návrh inhibitorů medicinálně důležitých enzymů
Djukic, Stefan; Maloy Řezáčová, Pavlína; Kutá-Smatanová, Ivana; Kolenko, Petr
2023 - English
Structure-assisted drug discovery is a powerful approach that utilizes detailed knowledge on 3D structure to design and optimize new inhibitors targeting medically relevant enzymes. X-ray crystallography is a widely used structural biology technique since it provides detailed snapshot of protein-inhibitor complex, which is used to analyze protein- inhibitor interactions. PNP plays an important role in salvage pathway of purine metabolism, it is a target in treatment of T-cell malignancies and/or parasitic infections. Our effort focused on human and M. tuberculosis PNP, and our aim was to develop new inhibitors with high selectivity and specificity. Our inhibitors are acyclic nucleoside phosphates with 9- deazahypoxanthine nucleobase that contain three moieties binding to all three regions of the active site: purine, phenyl and phosphonate moieties. The best inhibitors have IC50 values as low as 19 nM (human) and 4 nM (M. tuberculosis). The presence of short substituents at central phenyl moiety, such as methoxy and bromide group, decreases inhibitor's affinity towards human PNP, but does not affect affinity towards mycobacterial PNP. At the same time, bulky substituents, such as fluorinated phenyl ring, decrease inhibitor's affinity towards human PNP but increase affinity towards mycobacterial... Racionální návrh léčiv je moderní efektivní přístup, využívající detailní znalosti trojrozměrné struktury k návrhu a optimalizaci nových inhibitorů cílících na klinicky relevantní enzymy. Metodou strukturní biologie, hojně využívanou v racionálním návrhu léčiv, je rentgenová krystalografie. Její silnou stránkou je schopnost poskytnout detailní obraz komplexu protein-inhibitor s rozlišením umožňujícím analýzu jednotlivých interakcí mezi inhibitorem a proteinem.PNP hraje klíčovou roli v metabolické dráze záchrany purinových nukleotidů, a je tak zajímavým terapeutickým cílem nejen pro léčbu T buněčných hematologických malignit, ale i parazitických infekcí. V našich studiích jsme se zaměřili na lidskou PNP a její ortholog v M. tuberculosis s cílem vyvinout nové inhibitory s vysokou specificitou a selektivitou pro každý z enzymů. Prezentované inhibitory patří do skupiny acyklických nukleosid fosfátů s 9-deazahypoxanthinovou nukleobází, obsahující tři funkční skupiny, které se vážou na všechna tři důležitá rozhraní aktivního místa: purin, fenyl a fosfonátovou skupinu. Nejlepší z inhibitorů dosáhly hodnot IC50 až 19 nM a 4 nM pro lidskou, respektive mykobakteriální PNP. Zavedení malých substituentů, jako například methoxy- nebo bromo- skupiny, na centrální fenylový kruh vedlo ke snížení afinity inhibitoru... Keywords: vývoj inhibitorů; proteinová biochemie; strukturní biologie; NMR; rentgenová krystalografie; inhibitor design; protein biochemistry; structural biology; NMR; X-ray crystallography Available in a digital repository NRGL
Strukturou inspirovaný návrh inhibitorů medicinálně důležitých enzymů

Structure-assisted drug discovery is a powerful approach that utilizes detailed knowledge on 3D structure to design and optimize new inhibitors targeting medically relevant enzymes. X-ray ...

Djukic, Stefan; Maloy Řezáčová, Pavlína; Kutá-Smatanová, Ivana; Kolenko, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ
Cibulková, Andrea
2023 - Czech
The rigorous work brings a perspective on the education of students with ADHD in a regular elementary school. Educating this group of pupils is a challenge for teachers. A good level of knowledge of the issues of this spectrum neurodevelopmental disorder, the possibilities of pupil support and effective strategies of motivation for schoolwork is a prerequisite for the school success of a pupil with ADHD. The aim of the research was to specify the level of knowledge of teachers about the problem of ADHD and to shed light on what strategies they choose in the context of motivation for school work among this group of pupils. A mixed research design provided scope for a combination of research methods. The KADDS scale was used to identify teachers' knowledge and misconceptions about ADHD. The analysis of the research data yielded information about the average level of knowledge and helped to specify specific topics for in-service teacher education. As part of the implementation of focus groups with a lower secondary school teachers who have experience in teaching pupils with ADHD, we found that for motivation to work at school they choose mainly educational procedures and interventions recommended by school counseling facilities, which mainly consist in adjusting the organization of teaching and... Rigorózní práce přináší pohled na vzdělávání žáků s ADHD na běžné základní škole. Vzdělávání této skupiny žáků je pro učitele výzvou. Dobrá úroveň znalostí problematiky této neurovývojové poruchy, možností podpory žáka a efektivních strategií motivace ke školní práci je předpokladem školní úspěšnosti žáka s ADHD. Cílem výzkumu bylo specifikovat úroveň znalostí učitelů o problematice ADHD a osvětlit jaké strategie v kontextu motivace ke školní práci volí u této skupiny žáků. Smíšený výzkumný design poskytl prostor pro kombinaci výzkumných metod. K identifikaci znalostí a miskoncepcí o ADHD u učitelů byla využita škála KADDS. Analýza výzkumných dat přinesla informace o průměrné úrovni znalostí a pomohla specifikovat konkrétní témata dalšího vzdělávání učitelů. V rámci realizace ohniskových skupin s učiteli druhého stupně základních škol, kteří mají zkušenost s výukou žáků s ADHD, jsme zjistili, že pro motivaci ke školní práci volí především edukační postupy a intervence, které doporučí školská poradenská zařízení, spočívající zejména v úpravě organizace výuky a obsahu učiva. K identifikaci školní výkonové motivace žáků byl použit standardizovaný dotazník MV-12, který zjišťuje potřebu úspěšného výkonu a potřebu vyhnutí se neúspěchu. Z výsledků je patrné, že výkonové tendence žáků s ADHD se nijak... Keywords: edukace žáka s ADHD; znalosti a miskoncepce učitelů o ADHD; intervence a strategie k motivaci žáka; školní výkonová motivace; druhý stupeň základní školy; education of a pupil with ADHD; teachers' knowledge and misconceptions about ADHD; interventions and strategies to motivate the learner; school performance motivation; a lower secondary school Available in a digital repository NRGL
Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ

The rigorous work brings a perspective on the education of students with ADHD in a regular elementary school. Educating this group of pupils is a challenge for teachers. A good level of knowledge of ...

Cibulková, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

Strukturní dynamika transkripčního faktoru EL222 citlivého na světlo
Chaudhari, Aditya; Fuertes Vives, Gustavo; Sedlák, Erik; Möglich, Andreas
2023 - English
(EN) Absorption of blue light by proteins featuring the light-oxygen-voltage (LOV) domain triggers physiological responses. One of the LOV-containing proteins, the bacterial transcription factor EL222, is used here as a model system to study the structural and dynamical changes induced by light. EL222 regulates gene expression in a light-dependent manner and has been used in optogenetic applications. EL222 consists of two domains: a light-sensitive LOV domain and a helix-turn-helix DNA-binding domain. In the absence of light, these domains are closely packed, inhibiting DNA binding. However, when exposed to light, the flavin mononucleotide (FMN) cofactor, initially non-covalently attached, forms a covalent bond with a nearby cysteine residue, triggering conformational changes that enable DNA binding. The objective of this study is to uncover the unknown molecular mechanism governing the transition between the dark and illuminated states. We utilized a combination of time-resolved spectroscopy techniques, advanced kinetic analysis methods, and incorporation of non-canonical amino acids (ncAA) as infrared probes of the microenvironment to understand the dynamics of FMN upon light illumination and the consequent structural changes. The intrinsic electronic and vibrational changes of FMN in aqueous... (CZ) Absorpce modrého světla proteiny obsahujícími LOV doménu (z anglického light-oxygen-voltage) spouští fyziologické reakce. Jeden z proteinů obsahujících tuto doménu, bakteriální transkripční faktor EL222, je zde použit jako modelový systém pro studium světlem vyvolaných strukturních a dynamických změn. EL222 reguluje expresi genů závislou na světle a je využíván v optogenetických aplikacích. EL222 se skládá ze dvou domén: světlo-citlivé LOV domény a DNA vazebné domény helix-loop-helix. V nepřítomnosti světla jsou tyto domény ve vzájemné blízkosti, což brání vázání DNA. Avšak po vystavení světlu vzniká kovalentní vazba mezi flavin mononukleotidem (FMN) a blízkým cysteinem, což spouští konformační změny umožňující vázání DNA. Cílem této studie je odhalit neznámý molekulární mechanismus, který řídí přechod mezi oběma stavy. K dosažení tohoto cíle jsme využili kombinaci technik časově rozlišené spektroskopie, pokročilých metod kinetické analýzy a začlenění nekanonických aminokyselin (ncAA). Ty v tomto případě slouží jako infračervené sondy mikroprostředí použité pro porozumění změn vyvolaných osvětlením. Vnitřní elektronické a vibrační změny FMN ve vodném roztoku byly studovány pomocí femtosekundové stimulované Ramanovy spektroskopie (FSRS). Po excitaci byla pozorována řada ultra-rychlých přechodů,... Available in a digital repository NRGL
Strukturní dynamika transkripčního faktoru EL222 citlivého na světlo

(EN) Absorption of blue light by proteins featuring the light-oxygen-voltage (LOV) domain triggers physiological responses. One of the LOV-containing proteins, the bacterial transcription factor ...

Chaudhari, Aditya; Fuertes Vives, Gustavo; Sedlák, Erik; Möglich, Andreas
Univerzita Karlova, 2023

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a její odpověď na hate crime a hate speech
Kundrák, Viktor; Hofmannová, Mahulena; Tymofeyeva, Alla; Jílek, Dalibor
2023 - Czech
The doctoral thesis deals with the issue of hate crime and hate speech in international law, specifically the protection of victims of acts falling under both categories within the framework of the European Convention on Human Rights. It describes the conceptual development of both phenomena and their regulation in international law, including both hard law, i.e. binding international law, and soft law, at both the universal and regional levels. Regarding hate speech, it highlights the crucial role of international freedom of expression protection and the different standards and requirements imposed on states based on the severity of the speech. It extensively analyzes the case law of the European Court of Human Rights in relation to both areas, introducing the category of verbal hate crime, which lies between hate crime and hate speech. It describes the parameters and limits of victim protection in relation to both types of behaviors and outlines possible future directions for the development of the Court's case law in the context of binding instruments at the universal level and the dynamic development of international soft law. In the area of hate crime, it focuses on the reflection of the need for a comprehensive response to the phenomenon, going beyond the procedural obligation of effective... Disertační práce se zabývá problematikou předsudečných trestných činů (hate crime) a předsudečných výroků (hate speech) v mezinárodním právu a konkrétně ochranou obětí jednání spadajících do obou kategorií v rámci mechanismu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Popisuje koncepční vývoj obou fenoménů a jejich úpravu v mezinárodním právu, a to jak v hard law, tj. závazném mezinárodním právu, i soft law, jak v univerzální, tak regionální rovině. U zkoumané oblasti hate speech poukazuje na klíčovou roli mezinárodní ochrany svobody projevu a rozdílné standardy a požadavky na státy odstupňované dle závažnosti projevu. Ve vztahu k oběma oblastem podrobně analyzuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, přičemž zavádí kategorii verbální hate crime stojící na pomezí hate crime a hate speech. Popisuje parametry a limity ochrany obětí ve vztahu k jednotlivým typům jednání a nastiňuje, jaké je další možné směřování vývoje judikatury Soudu na pozadí závazných nástrojů univerzální úrovně a dynamického vývoje mezinárodního soft law. V oblasti hate crime se zaměřuje na reflexi potřeby celistvé odpovědi na daný fenomén, neomezující se na procesní závazek účinného vyšetření předsudečného motivu v úzkém smyslu dané koncepce, a sahající např. do závazku na adekvátní právní úpravu nebo přijetí preventivních... Keywords: Trestné činy z nenávisti; trestné činy motivované předsudky; projevy nenávisti; podněcování; oběti; Evropská úmluva o ochraně lidských práv; Evropský soud pro lidská práva; Hate Crimes; crimes committed motivated by bias; hate speech; incitement; victims; European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights Available in a digital repository NRGL
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a její odpověď na hate crime a hate speech

The doctoral thesis deals with the issue of hate crime and hate speech in international law, specifically the protection of victims of acts falling under both categories within the framework of the ...

Kundrák, Viktor; Hofmannová, Mahulena; Tymofeyeva, Alla; Jílek, Dalibor
Univerzita Karlova, 2023

Výzkum transformace atmosfér terestrických planet vlivem impaktů mimozemských těles a UV záření
Knížek, Antonín; Ferus, Martin; Kabáth, Petr; Kopecký, Vladimír
2023 - English
Keywords: Exoplanets, Earth, Impact, Photochemistry, Infrared Spectroscopy, Atmospheric chemistry Impacts and photochemistry are two very important driving forces for chemical transformation of planetary atmospheres. While strong UV radiation produced by young stars continuously provides a significant amount of energy, impacts are one-time events with far-reaching consequences. Especially important are then impacts on young rocky planets, including the early Earth, because these planets are likely exposed to much higher impact fluxes, commonly called 'heavy bombardment'. This bombardment is the final echo of the turbulent planetary accretion and has prominent significance for planetary environments, e.g., the chemical composition and shape of the planetary surface, the chemistry of atmospheres, aerosol production, and likely the origin of life. Future observations of exoplanets by space telescopes, such as the James Webb Space Telescope or Ariel, as well as ground-based telescopes, such as the Extremely Large Telescope currently under construction in Chile, could determine whether this heavy bombardment represents a common scenario for the evolution of terrestrial planets. Both impacts and photochemistry can be efficiently simulated and studied in laboratory conditions by state-of-the-art methods.... Klíčová slova: exoplanety, Země, impakty, fotochemie, infračervená spektroskopie, atmosférická chemie Impakty a fotochemie jsou dvěma významnými hnacími silami pro chemické přeměny v planetárních atmosférách. Zatímco UV záření produkované mladými hvězdami kontinuálně poskytuje energii, impakty jsou jednorázové události s dalekosáhlými důsledky. Zvlášť významné jsou pak impakty na mladých kamenných planetách, protože tyto planety jsou vystavovány mnohem vyšším tokům dopadající hmoty, obvykle nazývané "těžké bombardování". Toto bombardování je posledním dozvukem turbulentní planetární akrece a hraje důležitou roli při formování podmínek na planetách, včetně chemického složení, povrchu, chemie atmosfér, produkce aerosolů a pravděpodobně i vzniku života. Budoucí pozorování vesmírnými teleskopy, jako např. Vesmírný dalekohled Jamese Webba nebo Ariel, či pozemskými dalekohledy, jako např. Extrémně velký dalekohled, který je v současnosti konstruován v Chile, mohou určit, zda je toto těžké bombardování běžnou součástí evoluce terestrických planet. Jak impakty, tak fotochemie mohou být efektivně simulovány a studovány v laboratorních podmínkách pomocí moderních metod. Tato práce shrnuje naše výsledky zaměřené na rozpoznávání markerových molekul impaktů a s tím souvisejících termodynamických nerovnováh v... Keywords: Exoplanety; Země; impakt; fotochemie; infračervená spektroskopie; atmosférická chemie; Exoplanets; Earth; Impact; Photochemistry; Infrared Spectroscopy; Atmospheric chemistry Available in a digital repository NRGL
Výzkum transformace atmosfér terestrických planet vlivem impaktů mimozemských těles a UV záření

Keywords: Exoplanets, Earth, Impact, Photochemistry, Infrared Spectroscopy, Atmospheric chemistry Impacts and photochemistry are two very important driving forces for chemical transformation of ...

Knížek, Antonín; Ferus, Martin; Kabáth, Petr; Kopecký, Vladimír
Univerzita Karlova, 2023

Strukturní studie metaloenzymů: histone deacetylasa 6 a glutamát karboxypeptidasa II
Shukla, Shivam; Bařinka, Cyril; Stříšovský, Kvido; Kolenko, Petr
2023 - English
Zinc-dependent hydrolases are a class of metalloenzymes that require zinc ions to catalyse hydrolytic reactions. Structural studies of these enzymes shall provide detailed information about the processing of their natural substrates, domain organization, and overall structural fold. This thesis describes the structural properties of two different metallohydrolases 1) human histone deacetylase 6 (HDAC6) and 2) glutamate carboxypeptidase II (GCPII) by utilizing a different set of biophysical techniques. HDAC6 is a structurally unique multidomain enzyme comprised of unstructured and globular domains. It regulates the plethora of cellular processes by removing an acetyl group from lysine side chains of target proteins. It has been known to deacetylate non-histone substrates such as tubulin, Hsp90, cortactin, and peroxiredoxins. Given its structural complexity, complete structural information of full-length HDAC6 is missing and available information is limited to its globular domains only. Hence, the integrative approach was employed in combining experimental data from several orthogonal biophysical techniques to build an in-solution structural model of HDAC6. The study reports that HDAC6 adopts multiple conformations due to its unstructured regions and exists as an ensemble of conformers in solution.... Hydrolasy závislé na zinku patří do třídy metaloenzymů, které obsahují zinečnaté kationty katalyzující hydrolytické reakce. Strukturní studie těchto enzymů jsou prováděny za účelem získání detailních informací o povaze jejich trojrozměrné struktury, organizaci domén a štěpení jejich přirozených substrátů. Tato práce popisuje strukturní charakteristiku dvou různých metalohydrolas 1) lidské histondeacetylasy 6 (HDAC6) a 2) glutamátkarboxypeptidasy II (GCPII) s využitím odlišné sady biofyzikálních technik. HDAC6 je strukturně unikátní vícedoménový enzym složený z nestrukturovaných a globulárních domén. Reguluje množství buněčných procesů odštěpováním acetylové skupiny z postranních řetězců lysinů vyskytujících se v cílových proteinech. Je známo, že HDAC6 deacetyluje substráty odlišné od histonů jako je tubulin, Hsp90, cortactin a peroxiredoxiny. Vzhledem k jeho strukturní komplexnosti jsou dostupné strukturní informace o HDAC6 omezeny pouze na jeho globulární domény. V této studii byl použit komplexní metodický přístup založený na integraci experimentálních dat získaných několika ortogonálními biofyzikálními technikami, který umožnil tvorbu strukturního modelu HDAC6 v roztoku. Získaný model ukazuje, že díky svým nestrukturovaným oblastem HDAC6 může zaujímat více konformací a v roztoku se pravděpodobně... Keywords: glutamát karboxypeptidasa II; trojrozměrná struktura; HDAC6; biopfyzikální metody; Glutamate Carboxypeptidase II; 3D-structure; HDAC6; biophysical methods Available in a digital repository NRGL
Strukturní studie metaloenzymů: histone deacetylasa 6 a glutamát karboxypeptidasa II

Zinc-dependent hydrolases are a class of metalloenzymes that require zinc ions to catalyse hydrolytic reactions. Structural studies of these enzymes shall provide detailed information about the ...

Shukla, Shivam; Bařinka, Cyril; Stříšovský, Kvido; Kolenko, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Vliv vybraných léků na kostní metabolismus
Karešová, Iva; Palička, Vladimír; Bayer, Milan; Horák, Pavel
2023 - Czech
With an aging population and increasing life expectancy, osteoporosis represents a major global health problem. Currently it is estimated that more than 200 million people suffer from osteoporosis. Fractures due to osteoporosis are the major cause of morbidity and mortality in the elderly (Compston et al., 2019). A large body of evidence suggests an association between AEDs and bone abnormalities. The prevalence of osteoporosis and osteopenia in long-term treated epileptics is high. More than 50% of patients with epilepsy have low bone mineral density (BMD) (Ko et al., 2020). The aim of the dissertation was to evaluate the effect of orchidectomy and the effect of selected new antiepileptic drugs (zonisamide, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) on bone metabolism in young Wistar rats. The negative effect on bone tissue after rat orchidectomy was confirmed after 12 weeks. Orchidectomy led to a statistically significant reduction in BMD and had a negative effect on the biomechanical properties of bones. Our results confirm that young rats after orchidectomy can be considered a suitable animal model for the study of osteopenia. After 12 weeks of administration of new antiepileptic drugs (zonisamide, gabapentin, pregabalin, levetiracetam), there was no statistically significant effect on BMD in... Souhrn Vzhledem ke stárnutí populace a prodlužující se délce života představuje osteoporóza závažný celosvětový zdravotní problém. V současné době se odhaduje, že osteoporózou trpí více než 200 milionů lidí. Zlomeniny v důsledku osteoporózy jsou hlavní příčinou morbidity a mortality starších lidí (Compston et al., 2019). Řada důkazů naznačuje souvislost mezi antiepileptiky a kostními abnormalitami. Prevalence osteoporózy a osteopenie u dlouhodobě léčených epileptiků je vysoká. Více než 50 % pacientů s epilepsií má nízkou hodnotu kostní minerální denzity (BMD) (Ko et al., 2020). Cílem této disertační práce bylo posouzení vlivu orchidektomie a vybraných nových antiepileptik (zonisamid, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) na kostní metabolismus u mladých potkanů kmene Wistar. Byl potvrzen negativní vliv provedené orchidektomie potkanů na kostní tkáň po 12 týdnech. Orchidektomie vedla k statisticky významnému snížení BMD a měla negativní vliv na mechanickou odolnost kostí. Naše výsledky potvrzují, že mladý potkan po provedené orchidektomii může být považován za vhodný zvířecí model pro studium osteopenie. Po 12 týdnech podávání nových antiepileptik (zonisamid, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) nebyl potvrzen statisticky významný vliv na BMD u orchidektomovaných potkanů ani u gonadálně intaktních... Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných léků na kostní metabolismus

With an aging population and increasing life expectancy, osteoporosis represents a major global health problem. Currently it is estimated that more than 200 million people suffer from osteoporosis. ...

Karešová, Iva; Palička, Vladimír; Bayer, Milan; Horák, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Gender a právo
Jará, Nikola; Agha, Petr; Kosek, Jan
2023 - Czech
Gender equality, which encompasses the equal treatment of women and men, is a contemporary issue that concerns us all. Unfortunately, it does not receive adequate attention in the legal framework of the Czech Republic. The legal regulations governing equality and equal opportunities remain insufficient, and the Czech Republic lags behind other European countries in this regard. There is a notable lack of interest and concrete efforts to address gender inequality within Czech society. In theory, women, like men, are granted civil and political rights under the law, including the right to equal pay for equal work. However, in practice, significant disparities persist, especially in the labor market and decision-making processes. One way to promote equality in society is through affirmative action. This thesis delves into the theoretical concepts related to gender equality, discrimination, and affirmative action. It also conducts an analysis of existing equality legislation and the state's gender policies. Additionally, the thesis examines key areas where women face disadvantages and discrimination. It takes into account the social factors contributing to persistent inequality, the influence of gender segregation and stereotypes, and the unequal position of women in public life. The objective of this... Gender a právo Abstrakt Rovnost žen a mužů, neboli genderová rovnost, je aktuálním tématem, které se týká nás všech, a přesto se mu v českém právním prostředí nevěnuje dostatečná pozornost. Právní úprava otázky rovnosti a rovných příležitostí je nadále nedostatečná a Česká republika v rámci evropského průměru za ostatními státy zaostává. Chybí zájem o tuto problematiku a skutečná snaha nerovnost žen ve společnosti řešit. V teoretické rovině mají ženy a muži zákonem garantovány stejná občanská a politická práva, včetně práva na stejnou odměnu za stejnou práci. V praxi je však výrazně patrný rozdíl, a to zejména na pracovním trhu a v oblasti rozhodování. Jednou z cest, jak docílit rovnosti ve společnosti jsou pozitivní opatření. Práce vysvětluje teoretické pojmy související s touto problematikou jako je rovnost, diskriminace a pozitivní opatření, analýzu právní úpravy rovnosti a genderové politiky státu a rozbor klíčových oblastí, v nichž jsou ženy v obtížném a nevýhodném postavení. Dále jsou v práci reflektovány společenské příčiny přetrvávající nerovnosti, vliv genderové segregace a genderových stereotypů a nerovného postavení žen ve veřejném životě. Cílem práce není pouze popsat vztah genderu a práva v České republice, ale zároveň uvést i možná řešení, která by vedla k dosažení faktické rovnosti mezi muži... Keywords: gender a právo; rovnost; pozitivní opatření; kvóty; gender and law; equality; affirmative action; quotas Available in a digital repository NRGL
Gender a právo

Gender equality, which encompasses the equal treatment of women and men, is a contemporary issue that concerns us all. Unfortunately, it does not receive adequate attention in the legal framework of ...

Jará, Nikola; Agha, Petr; Kosek, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Chirální separace klastrových sloučenin boru.
Horáček, Ondřej; Kučera, Radim; Šatínský, Dalibor; Bednář, Petr
2023 - English
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Chirální separace klastrových sloučenin boru Anorganické trojrozměrné klastrové sloučeniny boru se staly předmětem zájmu vědců zejména díky svým zajímavým vlastnostem, např. výjimečné tepelné, biologické a chemické stabilitě, neobvyklé třístředodové dvouelektronové vazbě a trojrozměrné aromaticitě. Podtřídou boranových klastrů jsou karborany, které mají v kleci inkorporován alespoň jeden atom uhlíku, čímž kombinují vlastnosti anorganických a organických látek v jedné molekule. Atom uhlíku umožňuje modifikaci klastru různými organickými substituenty, což vede k existenci nepřeberného množství derivátů. Z tisíců těchto sloučenin byly důkladně zkoumány deriváty aniontového bis(dikarbolidu) kobaltu ([Co(C2B9H11)2]- ), a to zejména ve farmaceutické chemii, chemii materiálů, elektrochemii a analytické chemii. Zvýšený zájem o [Co(C2B9H11)2]- je obvykle vysvětlován jeho rozpustností ve vodě, chemickou a biologickou stabilitou, nízkou toxicitou, skrytým amfifilním charakterem a podobností s chemií ferrocenu. Mnoho derivátů [Co(C2B9H11)2]- uvedených v literatuře je chirálních. Navzdory jejich potenciálnímu využití ve... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Chirální separace klastrových sloučenin boru Anorganické trojrozměrné klastrové sloučeniny boru se staly předmětem zájmu vědců zejména díky svým zajímavým vlastnostem, např. výjimečné tepelné, biologické a chemické stabilitě, neobvyklé třístředodové dvouelektronové vazbě a trojrozměrné aromaticitě. Podtřídou boranových klastrů jsou karborany, které mají v kleci inkorporován alespoň jeden atom uhlíku, čímž kombinují vlastnosti anorganických a organických látek v jedné molekule. Atom uhlíku umožňuje modifikaci klastru různými organickými substituenty, což vede k existenci nepřeberného množství derivátů. Z tisíců těchto sloučenin byly důkladně zkoumány deriváty aniontového bis(dikarbolidu) kobaltu ([Co(C2B9H11)2]- ), a to zejména ve farmaceutické chemii, chemii materiálů, elektrochemii a analytické chemii. Zvýšený zájem o [Co(C2B9H11)2]- je obvykle vysvětlován jeho rozpustností ve vodě, chemickou a biologickou stabilitou, nízkou toxicitou, skrytým amfifilním charakterem a podobností s chemií ferrocenu. Mnoho derivátů [Co(C2B9H11)2]- uvedených v literatuře je chirálních. Navzdory jejich potenciálnímu využití ve... Available in a digital repository NRGL
Chirální separace klastrových sloučenin boru.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: ...

Horáček, Ondřej; Kučera, Radim; Šatínský, Dalibor; Bednář, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Porovnání časové utilizace a kvantity herních činností u hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru a hře na celém hřišti (v mladším věku)
Slánský, Jan; Perič, Tomáš
2023 - Czech
Title: The comparison of time utilization and skills of ice-hockey players during the competition on the small areas and on the whole skating ring (Pee-Wee). Goal: Based on time utilization find out frequency of skills during the game. What is the best combination ice surface with amount of youth hockey players during an ice-hockey game. Methodics: File for research: 32 video recordings from ice-hockey competition of Pee-Wee age children on skating rings of three different sizes. Three players with different level of abilities were chosen from every competition. The result of the evaluation is the total amount ice time during the game, time players spent carrying the puck and skills as shooting, passing. Statistic methods: A direct method of observing was used during the evaluation of individual players. To generalize the results an analysis of variance (ANOVA) was used. Conclusion: Research discoreved that the best variation for time utilization is L/N [long/ narrow] surface. According to results, the best combination to practice shooting and passing is the smallest variation, game on 1/3 of full sheet. Key words: ice hockey, youth age, time utilization, active ice time, skills, shooting, passing Název: Porovnání časové utilizace a kvantity herních činností u hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru a hře na celém hřišti (v mladším školním věku). Cíl: Na základě časové utilizace a počtu provedených dovedností porovnat a zjistit četnosti zkoumaných herních činností jednotlivce. Jaká je nejvhodnější kombinace velikosti hrací plochy s počtem zapojených hráčů při utkání v ledním hokeji žáků v mladším školním věku. Metodika postupu: Soubor pro výzkum: 32 videozáznamů z hokejových utkání žáků v mladším školním věku na hřištích o třech různých velikostech. Z každého utkání byli vybráni tři hráči různé výkonnosti. Výsledkem hodnocení je celkový čas strávený na ledové ploše při hře, aktivní čas strávený ve hře (doba držení kotouče) a počet provedených dovedností (střel, přihrávek). Statistické metody: Při hodnocení jednotlivých hráčů byla použita metoda přímého a opakovaného sledování a pro zobecnění výsledků byla použita analýza rozptylu ANOVA (analysis of variance). Závěr: Jako nejefektivnější kombinací z pohledu časové utilizace vyšla varianta L/N (long/ narrow). Pro četnost střel a přihrávek vyšla jako nejvhodnější varianta hra na 1/3 hrací plochy. Klíčová slova: lední hokej, mladší školní věk, aktivní čas strávený ve hře, herní činnosti jednotlivce, střelba, přihrávka Available in a digital repository NRGL
Porovnání časové utilizace a kvantity herních činností u hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru a hře na celém hřišti (v mladším věku)

Title: The comparison of time utilization and skills of ice-hockey players during the competition on the small areas and on the whole skating ring (Pee-Wee). Goal: Based on time utilization find out ...

Slánský, Jan; Perič, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases