Number of found documents: 22973
Published from to

Dopravní obsluha nových městských čtvrtí
Filip Josef; Přemysl Krejsa; Lauda Václav
2022 -
Předmětem této bakalářské práce je zmapovat, jakým způsobem se přistupuje k výstavbě a dopravní obsluze nových čtvrtí v Praze. Zároveň je tento přístup porovnán s přístupem ze zahraničí a z tohoto porovnání jsou vyvozeny konkrétní doporučení.The topic of the thesis is to describe the approach to the construction of the traffic infrastructure and traffic service of the new parts of Prague city. Thesis also compares Prague approach with the approach of different foreign cities and their policies on this matter. Keywords: doprava; dopravní obslužnost; zdroje dopravy; cíle dopravy; Nový Zličín; Zličín; Rohan City; Karlín; Seestadt Aspern; Ørestad City; traffic; traffic service; sources of transport; destinations of transport; Nový Zličín; Zličín; Rohan City; Karlín; Seestadt Aspern; Ørestad City Available in digital repository of ČVUT.
Dopravní obsluha nových městských čtvrtí

Předmětem této bakalářské práce je zmapovat, jakým způsobem se přistupuje k výstavbě a dopravní obsluze nových čtvrtí v Praze. Zároveň je tento přístup porovnán s přístupem ze zahraničí a z tohoto ...

Filip Josef; Přemysl Krejsa; Lauda Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Obchvat obcí Věž - Skála
Honc Tomáš; Tomáš Váňa; Lukeš Martin
2022 -
Předmět bakalářské práce “Obchvat obcí Věž – Skála” sestává z několika částí – z analýzy současné situace na průtahu obou po sobě následujících sídel, z analýzy současné projektové připravenosti obchvatu obcí Věž a Skála v souladu se Zásady územního rozvoje a s územními plány obou obcí, ze zpracování vlastního návrhu studie vedení obchvatu, z provedení odhadu finanční náročnosti projektu dle cenových normativů SFDI a z následného porovnání vlastní varianty obchvatu s nyní zpracovávanou “jižní” variantou obchvatu v projektu od ŘSD.The aim of the bachelor thesis “Věž – Skála Bypass” consists of several parts – an analysis of the current situation in the stretch of the both successive settlements, an analysis the current project readiness of the Věž – Skála bypass in accordance with the Principles of spatial development and plan of territory of both municipalities, an elaboration of the own project of the bypass conduction, an estimate of the financial expenses of the project according to SFDI price standards and then comparison of the own bypass opposite the currently processed “southern” variant of the bypass in the project by ŘSD. Keywords: silnice I/34; obchvat; přeložka; komunikace; road I/34; bypass; relocation; communication Available in digital repository of ČVUT.
Obchvat obcí Věž - Skála

Předmět bakalářské práce “Obchvat obcí Věž – Skála” sestává z několika částí – z analýzy současné situace na průtahu obou po sobě následujících sídel, z analýzy současné projektové připravenosti ...

Honc Tomáš; Tomáš Váňa; Lukeš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Aplikace reverzního inženýrství pro účely antropomorfních testovacích zařízení
Svatý Zdeněk; Jana Marešová; Svoboda Josef
2022 -
Tato diplomová práce je věnována tématu návrhu modelu dolní končetiny nárazové figuríny. Práce se zabývá historií nárazových figurín a jejich vývojem až do současnosti. V práci jsou zmíněny použité technologie jako fotogrammetrie, 3D skenování a 3D tisk. Hlavním tématem práce je reverzní návrh modelu dolní končetiny pro nárazové zkoušky a vytvoření formy pro následné vyrobení dolní končetiny figuríny pro případnou dodatečnou instrumentaci. Celý model je tvořen v softwaru Geomagic Desing X.This thesis focuses on the design model of the lower limb of the anthropomorphic testing device. The work deals with history of anthropomorphic testing devices and their development to the present. Used technologies such as photogrammetry, 3D scanning and 3D printing are also briefly described in the thesis. The main focus of the work is on reverse engineering and design of model of the lower limb and creation of a mould for the possible creation of the lower limb with an aim to enable further instrumentation. The whole workflow was performed in Geomagic Design X software. Keywords: Dolní končetina; nárazová figurína; reverzní inženýrství; fotogrammetrie; 3D skenevání; 3D tisk; Geomagic Design X; Leg; crash test dummy; reverse engineering; photogrammetry; 3D scan; 3D print; Geomagic Design X Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace reverzního inženýrství pro účely antropomorfních testovacích zařízení

Tato diplomová práce je věnována tématu návrhu modelu dolní končetiny nárazové figuríny. Práce se zabývá historií nárazových figurín a jejich vývojem až do současnosti. V práci jsou zmíněny použité ...

Svatý Zdeněk; Jana Marešová; Svoboda Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Integrace UAS do procesů údržby a obsluhy na letišti
Kraus Jakub; Ondřej Sejk; Pecho Pavol
2022 -
Tato práce se zabývá možnostmi využití bezpilotních systémů (UAS) v provozu letiště. Zvoleny byly procesy údržby a obsluhy na letišti. První část je věnována bezpilotním systémům, vymezení pojmů a jejich druhům a dělení UAS. Ve druhé části je analyzováno aktuální povědomí o UAS na letištích a jsou analyzovány UAS na letištích v rámci různých možností využití. Dále se práce věnuje legislativním podmínkám pro UAS obecně a pro UAS na letištích. V hlavní časti jsou podrobněji popsány využití UAS při použití na LKPR a řízení pohybu UAS na letišti. V závěru práce je provedeno zhodnocení návrhů a stanovení nejvhodnějších způsobů využití UAS.This thesis addresses a possible use of Unmanned Aerial Systems (UAS) in airport operations. Maintenance and service processes at the airport were chosen. The first part is devoted to unmanned systems, definitions of terms and their types and the division of UAS. The second part analyzes the current awareness of UAS at airports and analyzes UAS at airports in various uses. Furthermore, the work deals with the legislative conditions for UAS in general and for UAS at airports. The main part describes in more detail the use of UAS when used for LKPR and UAS motion control at the airport. The work demonstrates the evaluation of proposals and the determination of the most appropriate ways to use UAS. Keywords: Bezpilotní letadlo; Bezpilotní systém; Letiště Václava Havla Praha; Provoz letiště; UAV; UAS; Unmanned Aircraft; Unmanned Aircraft System; Václav Havel Airport Prague; Airport Operations; UAV; UAS Available in digital repository of ČVUT.
Integrace UAS do procesů údržby a obsluhy na letišti

Tato práce se zabývá možnostmi využití bezpilotních systémů (UAS) v provozu letiště. Zvoleny byly procesy údržby a obsluhy na letišti. První část je věnována bezpilotním systémům, vymezení pojmů a ...

Kraus Jakub; Ondřej Sejk; Pecho Pavol
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh úprav na křižovatce ulic Atletická a Vaníčkova v Praze
Kumpošt Petr; Iaroslav Gedyma; Čepa Miroslav
2022 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh úprav na křižovatce ulic Atletická a Vaníčkova v Praze“ je analýza současného stavebního uspořádaní včetně zpracování dat o nehodovosti, realizace dopravního průzkumu a návrhu nového řešení zadané lokality. Cílem je vypracování návrhu stavebních úprav řešené lokality s přihlédnutím na budoucí rozvoj území.The subject of the bachelor thesis "Design of Intersection Atletická and Vaníčkova Streets in Prague" is the analysis of the current construction layout including the processing of accident data, the implementation of a traffic survey and the design of a new solution for the specified location. The aim is to develop a proposal for the construction modifications of the area in question, taking into account the future development of the district. Keywords: Praha 6; křižovatka; dopravní průzkum; okružní křižovatka; stavební úpravy; Prague 6; intersection; traffic survey; roundabout; design of Intersection Available in digital repository of ČVUT.
Návrh úprav na křižovatce ulic Atletická a Vaníčkova v Praze

Předmětem bakalářské práce „Návrh úprav na křižovatce ulic Atletická a Vaníčkova v Praze“ je analýza současného stavebního uspořádaní včetně zpracování dat o nehodovosti, realizace dopravního průzkumu ...

Kumpošt Petr; Iaroslav Gedyma; Čepa Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Optimalizace sběru meteorologických dat vysílaných z Modu-S letadel
Hospodka Jakub; Georg Václav Potzner; Topková Tereza
2022 -
Předmětem bakalářské práce je optimalizovat sběr meteorologických dat, která jsou vysílaná na dotaz módu S, jde o vyfiltrování a následné dekódování meteorologických dat, a se získanými zkušenosti vytvořit ICAO seznam letadel, která vysílají ve zprávách BDS registry 4,4 a 4,5.The subject of the bachelor thesis is to optimalize the collection of meteorological data, which are transmitted at the request of mode S, it is about filtering and subsequent decoding of meteorological data, and with the gained experience to create ICAO list of aircraft transmitting in BDS registers 4,4 and 4,5. Keywords: Sekundární přehledový radar; Mód S; ADS-B; ICAO adresa; BDS registry; MRAR; MHR; Secondary surveillance radar; mode – S; ADS-B; BDS register; ICAO adress; MRAR; MHR Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace sběru meteorologických dat vysílaných z Modu-S letadel

Předmětem bakalářské práce je optimalizovat sběr meteorologických dat, která jsou vysílaná na dotaz módu S, jde o vyfiltrování a následné dekódování meteorologických dat, a se získanými zkušenosti ...

Hospodka Jakub; Georg Václav Potzner; Topková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Určení modelů ziskovosti regionálních letišť v České republice
Vittek Peter; Alan Ráček; Červinka Michal
2022 -
V této práci je popsaná problematika ziskovosti vybraných regionálních letišť v České republice společně s porovnáním s vybranými zahraničními letišti. K porovnání a analýze letišť byly využity poznatky z finanční analýzy a odborné literatury, na což bylo navázáno vytvořením modelu ziskovosti pro vybraná letiště, který hrubě aproximuje vliv jednotlivých ukazatelů na ziskovostThis thesis describes the profitability of selected regional airports in the Czech Republic together with a comparison with selected foreign airports. The comparison and analysis of airports was based on the findings of financial analysis and literature, which was then followed by the development of a profitability model for the selected airports, which roughly approximates the impact of individual indicators on profitability. Keywords: letiště; letecká doprava; regionální letiště v ČR; regionální letiště v EU; finanční analýza; model ziskovosti; airports; air transport; financial analysis; profitability model; regional airports in EU; regional airports in Czechia Available in digital repository of ČVUT.
Určení modelů ziskovosti regionálních letišť v České republice

V této práci je popsaná problematika ziskovosti vybraných regionálních letišť v České republice společně s porovnáním s vybranými zahraničními letišti. K porovnání a analýze letišť byly využity ...

Vittek Peter; Alan Ráček; Červinka Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/55
Honc Tomáš; Iveta Schelleová; Bolehovská Zdeňka
2022 -
Diplomová práce se zabývá možností zvýšení bezpečnosti na silnici I/55 v úseku od mimoúrovňové křižovatky silnice I/55, dálnice D2 a silnice II/425 po mimoúrovňovou křižovatku silnic I/55 a I/70 se zaměřením na křižovatky. V rámci práce je analyzována nehodovost jak na křižovatkách, tak v mezikřižovatkových úsecích. Následně je proveden směrový průzkum na vybraných křižovatkách k zjištění křižovatkových pohybů. Po zhodnocení průzkumu jsou navrženy projekční úpravy ke zvýšení bezpečnosti na křižovatkách. Dále je řešena nehodovost na mezikřižovatkových úsecích s možnými návrhy na zvýšení bezpečnosti.The subject of the diploma thesis is focused on the possibility of increasing safety on road I/55 between an intersection formed by the road I/55, highway D2 and road I/425 and an intersection formed by roads I/55 and I/70. The thesis analyses the road traffic accident rate at both intersections and sections between them. At selected intersections, a traffic analysis is conducted to determine the intersection traffic intensity. After the evaluation of the research, new solutions are proposed with the main aim to increase safety. Furthermore, the accident rate at sections between intersections are being addressed with possible proposals to increase safety as well. Keywords: Silnice I/55; křižovatka; mezikřižovtkový úsek; nehodovost; bezpečnost; průzum; Road I/55; intersection; section between intersection; road traffic accident rate; safety; traffic analysis Available in digital repository of ČVUT.
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/55

Diplomová práce se zabývá možností zvýšení bezpečnosti na silnici I/55 v úseku od mimoúrovňové křižovatky silnice I/55, dálnice D2 a silnice II/425 po mimoúrovňovou křižovatku silnic I/55 a I/70 se ...

Honc Tomáš; Iveta Schelleová; Bolehovská Zdeňka
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a II/101
Kocourek Josef; František Hruban; Lohniský Tomáš
2022 -
Předmětem této práce s názvem „Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a I/9“ je analýza současné organizace dopravy v oblasti, analýza dopravně-inženýrských charakteristik, analýza bezpečnosti provozu spolu s vytipováním nebezpečných úseků na komunikacích v předmětné oblasti. Dalším cílem práce je doporučení opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v řešeném území a návrh řešení organizace dopravy se zaměřením na těžkou nákladní dopravu doplněný itinerářem dopravních značek.The subject of the thesis titled “Study of traffic defined by roads I/9, II/608 and I/9“ is to analyse current organisation of traffic, transportation related attributes and road safety in the area along with identification of potentially dangerous sections of the roads in the concerned region. Another goal of the thesis is recommendation of the measures providing more safety on the roads in the area and proposal of the concept of traffic focused on heavy freight transport complemented by a list of traffic signs. Keywords: Těžká nákladní doprava; tranzitní nákladní doprava; průtah; svislé dopravní značení; nehodová lokalita; nebezpečný úsek; intenzita dopravy; Heavy freight transport; transit freight transport; through road; traffic signs; sections with high accident rate; dangerous section; traffic intensity Available in digital repository of ČVUT.
Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a II/101

Předmětem této práce s názvem „Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a I/9“ je analýza současné organizace dopravy v oblasti, analýza dopravně-inženýrských charakteristik, analýza ...

Kocourek Josef; František Hruban; Lohniský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Hodnocení vhodnosti vybraných staveb veřejných prostranství v Praze
Filip Josef; Jakub Povolný; Tichý Tomáš
2022 -
Předmětem bakalářské práce „Hodnocení vhodnosti vybraných staveb veřejných prostranství v Praze“ je popis a zhodnocení oblastí a nově navržených projektů, popis ekonomických analýz, aplikace analýz na obě oblasti, vytvoření parametrů pěší dostupnosti, aplikace parametrů pěší dostupnosti na obě lokality.Subject of this bachelor thesis „Evaluation of the suibility of selected public spaces in Prague“ is description and evaluation of areas and newly proposed projcts, description of economic analysis, application analysis for both areas, creation new parameters of walking availability, aplication parameters of walking availability for both areas. Keywords: Lokalita Výtoň; lokalita Hlávkův most; ekonomické hodnocení; pěší dostupnost; CBA; MKA; SWOT; analýza; Location Výtoň; location Hlávkův most; economic evaluation; walking availability; CBA; MKA; SWOT; analysis Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení vhodnosti vybraných staveb veřejných prostranství v Praze

Předmětem bakalářské práce „Hodnocení vhodnosti vybraných staveb veřejných prostranství v Praze“ je popis a zhodnocení oblastí a nově navržených projektů, popis ekonomických analýz, aplikace analýz na ...

Filip Josef; Jakub Povolný; Tichý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases