Number of found documents: 1440
Published from to

Intraspecific trait variability of herbaceous plants in organic and conventional olive plantations in region at desertification risk
MIGLIORINO, Michele
2023 - English
This thesis is an ecological study in an agricultural context (agroecological research). It is carried out in olive plantations in south Italy, Apulia, a region at strong desertification risk. The effect of agricultural management (organic vs. conventional) is investigated on i) the herbaceous species composition ii) intraspecific trait variability of five selected herbaceous plants iii) soil conditions. Herbaceous plants are here considered as "indicators" of olive plantations' health. Studying if and how species traits and soil parameters vary with management, should reveal how olive understory grasslands are responding to increasing drought conditions and other desertification constraints. Management of grasslands and soils is critical to maintain high ecological functionality and services of olive agroecosystems. This thesis is an ecological study in an agricultural context (agroecological research). It is carried out in olive plantations in south Italy, Apulia, a region at strong desertification risk. The effect of agricultural management (organic vs. conventional) is investigated on i) the herbaceous species composition ii) intraspecific trait variability of five selected herbaceous plants iii) soil conditions. Herbaceous plants are here considered as "indicators" of olive plantations' health. Studying if and how species traits and soil parameters vary with management, should reveal how olive understory grasslands are responding to increasing drought conditions and other desertification constraints. Management of grasslands and soils is critical to maintain high ecological functionality and services of olive agroecosystems. Keywords: intraspecific trait variability; grasslands; organic agriculture; herbaceous plants; functional traits; olive plantations; agroecosystems; desertification; drought; aridity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Intraspecific trait variability of herbaceous plants in organic and conventional olive plantations in region at desertification risk

This thesis is an ecological study in an agricultural context (agroecological research). It is carried out in olive plantations in south Italy, Apulia, a region at strong desertification risk. The ...

MIGLIORINO, Michele
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Dawn chorus succession in a lowland rainforest of Papua New Guinea
MEDELLÍN BECERRA, Sofía
2023 - English
This thesis examines the patterns and ecological significance of bird vocalizations during the dawn chorus in the rainforests of Papua New Guinea. Specifically, it aims to identify the species involved, analyze their songs, and understand the influence of environmental factors. To accomplish this, the study employs a combination of field recordings, phylogenetic analysis, and statistical methods to elucidate the complex interactions between avian species and their habitats. The findings of this study contribute to the broader understanding of biodiversity and ecosystem dynamics in tropical rainforests. This thesis examines the patterns and ecological significance of bird vocalizations during the dawn chorus in the rainforests of Papua New Guinea. Specifically, it aims to identify the species involved, analyze their songs, and understand the influence of environmental factors. To accomplish this, the study employs a combination of field recordings, phylogenetic analysis, and statistical methods to elucidate the complex interactions between avian species and their habitats. The findings of this study contribute to the broader understanding of biodiversity and ecosystem dynamics in tropical rainforests. Keywords: Bioacoustics; Papua New Guinea; Dawn Chorus; Birds; Ecology; Biodiversity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dawn chorus succession in a lowland rainforest of Papua New Guinea

This thesis examines the patterns and ecological significance of bird vocalizations during the dawn chorus in the rainforests of Papua New Guinea. Specifically, it aims to identify the species ...

MEDELLÍN BECERRA, Sofía
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Gender and Blindness in Literature
AMCHOVÁ, Olga
2023 - English
Slepota byla v literatuře zkoumána z různých úhlů pohledu a z různých kulturních prostředí v průběhu celé historie. Slepé postavy v literárních dílech mohou v rámci literárního kontextu fungovat jako symboly, metafory či reprezentace určitých stereotypů. Tato práce se zaměřuje na vztah a souvislost mezi slepotou, genderem a sexualitou ve vybraných literárních dílech. Tato diplomová práce zkoumá přijetí či odmítnutí genderových stereotypů ve vztahu ke slepotě, analyzuje a porovnává aspekty slepoty aplikované na gender hlavních hrdinů, zkoumá specifické genderové role a stereotypy a jejich vliv na vnímání slepoty v literárních dílech. Blindness has been explored in literature from various perspectives and cultural backgrounds throughout history. Blind characters in literary works can function as symbols, metaphors, or representations of certain stereotypes, depending on the literary context. This thesis focuses on the correlation between blindness, gender, and sexuality in selected literary works. The diploma thesis examines the acceptance or rejection of gender stereotypes in relation to blindness, analyses and compares aspects of blindness as applied to the gender of the main protagonists, and explores the specific gender roles and stereotypes and their impact on the perception of blindness within literary works Keywords: slepota; gender; stereotypy; sexualita; literatura; postižení; společnost Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Gender and Blindness in Literature

Slepota byla v literatuře zkoumána z různých úhlů pohledu a z různých kulturních prostředí v průběhu celé historie. Slepé postavy v literárních dílech mohou v rámci literárního kontextu fungovat jako ...

AMCHOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

The Work of John Reed, Louise Bryant and Eugene O'Neill in the Context of The Provincetown Players
JEŽKOVÁ, Simona
2023 - English
Cílem této diplomové práce je představit práci Eugena O'Neilla, Louise Bryant a Johna Reeda v kontextu jejich působení v divadelním uskupení Provincetown Players. Teoretická část je rozdělena do tří rozsáhlých kapitol, kdy první z nich podává obraz americké společnosti na přelomu 19. a 20. století, ukazuje stav, ve kterém se nacházela kultura a především pak divadlo, a s přihlédnutím na předchozí jmenované se zaobírá důvody vzniku jednoho z nejdůležitějším amatérských divadel v Americe. Druhá kapitola v krátkosti představuje historii Provincetown Players, jejich přelomové počiny a nejvýznamnější členy. Teorii pak zakončujeme kapitolou mapující život O'Neilla, Bryant a Reeda před příchodem do Provincetownu, jejich pozdější pobyt v tomto přímořském městě, a především jejich vzájemný vztah, který je ovlivnil na rovině osobní i pracovní. S tímto vědomím pak v analytické části analyzujeme tři vybraná díla těchto autorů, konkrétně The Game Louisy Bryant, The Eternal Quadrangle Johna Reeda a na závěr Thirst Eugena O'Neilla. V této části se zaměřujeme nejen na obsahovou a formální úpravu her, ale hledáme také návaznosti s reálným světem a spojitosti mezi trojlístkem umělců. he main aim of this thesis is to present the work of Eugene O'Neill, Louise Bryant and John Reed in the context of the Provincetown Players. The first chapter presents a picture of American society at the turn of the 20th century, shows the state in which culture and, above all theatre could be found, and, considering the previously mentioned, deals with the reason for the creation of one of the most important amateur theatres in America. The second chapter briefly presents the history of the Provincetown Players, their biggest achievements and the most important members. We then conclude the theory with a chapter mapping the life of O'Neill, Bryant and Reed before coming to Provincetown, their later stay in this seaside town, and also their mutual relationship, which affected them both personally and professionally. With this in mind, in the second part of the thesis, we study three selected works by those authors, namely The Game by Louise Bryant, The Eternal Quadrangle by John Reed and finally, Thirst by Eugene O'Neill. In this last chapter, we not only analyze the plot, motives, themes and form of individual plays, but we will also look for the links with the real world and the connection between the trio of those artists. Keywords: Provincetown Players; Eugene O'Neill; John Reed; Louise Bryant; Little Theatre Movement; americké drama; divadlo Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Work of John Reed, Louise Bryant and Eugene O'Neill in the Context of The Provincetown Players

Cílem této diplomové práce je představit práci Eugena O'Neilla, Louise Bryant a Johna Reeda v kontextu jejich působení v divadelním uskupení Provincetown Players. Teoretická část je rozdělena do tří ...

JEŽKOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

The Effect of Social Class on Marriage in the Works of Jane Austen
HOSPODÁŘSKÁ, Martina
2023 - English
Tato diplomová práce se zaměřuje na rozdíly mezi společenskými třídami v době regentské Anglie na přelomu osmnáctého a devatenáctého století a na to, do jaké míry tyto společenské nerovnosti ovlivňují utváření manželství v šesti dokončených románech spisovatelky Jane Austenové. Jelikož byla tato doba význačná také znevýhodněným postavením žen ve společnosti a v manželství, obsahuje práce také analýzu této problematiky a rozdílů práv a povinností mezi mužskými a ženskými postavami. Celkovým cílem práce je poukázat na to, za jakých podmínek se postavy v jednotlivých románech Jane Austenové rozhodují vstoupit do manželství, jakou roli pro ně při výběru partnera hrají rozdíly ve společenském postavení a zda při tom zohledňují své city či spíše ekonomické a společenské důvody. This diploma thesis focuses on the differences between social classes in Regency England at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries and the extent to which these social inequalities affect the formation of marriage in the six completed novels of the author Jane Austen. As this period was also marked by the disadvantaged position of women in society and in marriage, the thesis also includes an analysis of these issues and the distinctions in rights and responsibilities between male and female characters. The overall aim of the thesis is to highlight the conditions under which the characters in Jane Austen's novels decide to enter into marriage, what role the differences in social status play for them when choosing a partner, and whether they take into account their feelings or rather economic and social reasons when doing so. Keywords: regentská Anglie; dílo Jane Austenové; utváření manželství; dědictví; společenské třídy; pozemková šlechta; postavení žen Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Effect of Social Class on Marriage in the Works of Jane Austen

Tato diplomová práce se zaměřuje na rozdíly mezi společenskými třídami v době regentské Anglie na přelomu osmnáctého a devatenáctého století a na to, do jaké míry tyto společenské nerovnosti ovlivňují ...

HOSPODÁŘSKÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Nine-year bird community development on Radovesická spoil heap: impacts of restoration approach and vegetation characteristics
KOREJS, Kryštof
2023 - English
Worldwide environmental effects of anthropogenic land modification have made apparent the urgent need of ecological restoration. However, the methods employed in restoration of post-industrial sites vary across different regions. This thesis aims to examine the outcomes of different restoration approaches by examining avian communities inhabiting a vast spoil heap in Central Europe. Insights into the effects of different types of management and associated vegetation characteristics can guide active restoration of post-industrial sites. Worldwide environmental effects of anthropogenic land modification have made apparent the urgent need of ecological restoration. However, the methods employed in restoration of post-industrial sites vary across different regions. This thesis aims to examine the outcomes of different restoration approaches by examining avian communities inhabiting a vast spoil heap in Central Europe. Insights into the effects of different types of management and associated vegetation characteristics can guide active restoration of post-industrial sites. Keywords: ecological restoration; revegetation; agriculture; bird diversity; tree planting; bird community Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nine-year bird community development on Radovesická spoil heap: impacts of restoration approach and vegetation characteristics

Worldwide environmental effects of anthropogenic land modification have made apparent the urgent need of ecological restoration. However, the methods employed in restoration of post-industrial sites ...

KOREJS, Kryštof
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Efficient communication of SMEs with geographically limited target groups
ENZ, Christian
2023 - English
Předmětem této disertační práce je komunikační chování malých a středních podniků s geograficky vymezenou oblastí podnikání. Jsou sledovány dva výzkumné cíle. Zaprvé je třeba objasnit, zda lze komunikační mix přizpůsobený regionální hospodářské oblasti rozvinout v konkurenční výhodu malých a středních podniků ve srovnání s celostátně nebo globálně působícími korporacemi. Za druhé, pokud tomu tak je, má být vyvinuta metoda, která umožní malým a středním podnikům vytvořit takový účinnější komunikační mix, aniž by musely mít speciální interní odborné znalosti nebo aniž by musely být pověřeny marketingové agentury. Pro dosažení cíle výzkumu bude nejprve analyzováno chování firem a spotřebitelů v regionech Praha, Jižní Čechy, Norimberk a Střední Franky. Na základě rozsáhlého průzkumu lze identifikovat statisticky významnou závislost firemní komunikace na místě sídla společnosti. Podle Cohena existují také střední a silné regionální závislosti ve využívání médií ze strany spotřebitelů. To poskytuje pozitivní odpověď na první výzkumnou otázku. Existují regionální rozdíly ve využívání médií - jak mezi malými a středními podniky, tak mezi příjemci. V souladu s Porterovou teorií konkurence to nabízí potenciál pro optimalizaci, včetně možnosti získat konkurenční výhodu oproti celostátně nebo mezinárodně působícím účastníkům trhu. Dalším cílem výzkumné práce proto bylo vyvinout metriku, která umožní rozhodovacím pracovníkům v malých a středních podnicích posoudit dostupné komunikační příležitosti bez hlubokých marketingových znalostí. V rámci rešerše literatury byla jako vhodný nástroj identifikována metrika vzdálenosti FLOW, která se doposud používala především při vývoji softwaru, a byla upravena tak, aby bylo možné tuto metriku použít k hodnocení marketingových komunikačních kanálů. Vzdálenost FLOW je matematická hodnota, která kvantifikuje pomyslnou vzdálenost mezi komunikující společností a příjemcem. Pokud je hodnota FLOW vysoká, musí sdělení urazit dlouhou cestu od odesílatele k příjemci - komunikační kanál má tedy nízkou úroveň účinnosti. Čím je hodnota FLOW nižší, tím je komunikační prostředek efektivnější. Stanovení vzdálenosti FLOW je založeno na snadno použitelném vzorci - proto je také dosaženo druhého cíle výzkumu. Významu vzdálenosti FLOW je dosaženo proto, že zohledňuje vnímanou intenzitu na straně zákazníka. Za tímto účelem je vnímaný vliv na komunikační kanál stanoven na základě průzkumu mezi spotřebiteli ve čtyřech cílových regionech. Zohledněna je rovněž vhodnost komunikačního kanálu. Za tímto účelem autor kvantifikuje vhodnost jednotlivých komunikačních kanálů pomocí expertního průzkumu. V rámci deskriptivní analýzy je přitom analyzováno 13 marketingových komunikačních kanálů. Zohledněna jsou hlediska nákladů, časové náročnosti, personální náročnosti, potřebné frekvence a potřebných odborných znalostí. The subject of this doctoral thesis is the communication behaviour of SMEs with a geographically defined business area. Two research objectives are pursued. Firstly, it is to be clarified whether a communication mix adapted to regional economic regions can be developed into a competitive advantage for SMEs compared to nationally or globally operating corporations. Secondly, if this is the case, a method will be developed that allows SMEs to create a more effective communication mix without particular in-house expertise or a marketing agency to be commissioned. To achieve the research objective, the behaviour of companies and consumers in the regions of Prague, South Bohemia, Nuremberg and Middle Franconia is first analysed. Based on a large-scale survey, a statistically significant dependence of corporate communication on the company's location can be identified. According to Cohen, there are also medium and firm regional dependencies in media use on the part of consumers. These dependencies provide a positive answer to the first research question. There are regional differences in media utilisation - both among SMEs and recipients. In line with Porter's competition theory, this offers optimisation potential and even the opportunity to gain a competitive advantage over nationally or internationally active market players. A further aim of the research was to develop a metric enabling decision-makers in SMEs to evaluate the available communication options without in-depth marketing expertise. As part of a literature review, the FLOW distance metric, which has primarily been used in software development to date, was identified as a suitable instrument and modified so that this metric can be used to evaluate marketing communication channels. The FLOW distance is a mathematical value quantifying an imaginary distance between the communicating company and the recipient. If the FLOW value is high, a message must travel a long way from the sender to the recipient - the communication channel, therefore, has a low level of effectiveness. The lower the FLOW value, the more efficient the means of communication. The determination of the FLOW distance is based on an easy-to-use formula - which is why the second research objective is also achieved. The significance of the FLOW distance is achieved because it takes into account the perceived intensity on the customer side. For this purpose, a consumer survey in the four target regions determines the perceived influence per communication channel. The suitability of a communication channel is also taken into account. To this end, the author quantifies the suitability of individual communication channels by employing an expert survey. In the process, 13 marketing communication channels are analysed as part of a descriptive analysis. The aspects of costs, time expenditure, personnel intensity, necessary frequency and required expertise are considered. Keywords: malé a střední podniky; prodej; integrovaná komunikace; komunikační mix; konkurenční výhoda; regionální hospodářský prostor; aplikovaná ekonomie Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Efficient communication of SMEs with geographically limited target groups

Předmětem této disertační práce je komunikační chování malých a středních podniků s geograficky vymezenou oblastí podnikání. Jsou sledovány dva výzkumné cíle. Zaprvé je třeba objasnit, zda lze ...

ENZ, Christian
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Edge of habitability: bird community on dump sites after uraninite mining
KOREJS, Kryštof
2023 - English
Biota on post-mining areas is a well-examined topic in restoration ecology. However, most scientific attention focuses on large-scale opencast mining sites or spoil heaps. This study attempts to offer an insight into ecological conditions on a unique ecosystem represented by dump sites after uranium mining, using birds as a study group. We examined differences in bird abundance, species richness, community structure and habitat preferences between nine moderately sized dump sites and eight control areas. Our study can function as a pilot survey of birds of uranium mining sites, offering a broad overview of population-level effects of hostile conditions. Our findings can guide restoration practices with respect to this specific type of ecosystem. Biota on post-mining areas is a well-examined topic in restoration ecology. However, most scientific attention focuses on large-scale opencast mining sites or spoil heaps. This study attempts to offer an insight into ecological conditions on a unique ecosystem represented by dump sites after uranium mining, using birds as a study group. We examined differences in bird abundance, species richness, community structure and habitat preferences between nine moderately sized dump sites and eight control areas. Our study can function as a pilot survey of birds of uranium mining sites, offering a broad overview of population-level effects of hostile conditions. Our findings can guide restoration practices with respect to this specific type of ecosystem. Keywords: Birds; post-industrial site; uranium mining; community structure; vegetation characteristics; species richness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Edge of habitability: bird community on dump sites after uraninite mining

Biota on post-mining areas is a well-examined topic in restoration ecology. However, most scientific attention focuses on large-scale opencast mining sites or spoil heaps. This study attempts to offer ...

KOREJS, Kryštof
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Butterfly thermoregulation across habitats and climates
LAIRD-HOPKINS, Benita Carmen
2023 - English
Global warming, through rising temperatures and changing precipitation patterns, is placing major stress on species and ecosystems. Understanding how species respond to temperature and the mechanisms underpinning thermoregulation can help us predict which species are most vulnerable in the face of warming. In this thesis, I explore how butterflies across different habitats and climates thermoregulate and the mechanisms, including morphology and behaviour, underlaying thermoregulatory ability. Firstly, when comparing the buffering ability of neotropical and temperate butterflies I found that tropical butterflies were able to maintain more stable body temperatures than temperate butterflies, and this was likely driven by their morphology. I also found that temperate butterflies used postural means to raise their body temperature more than neotropical species, likely an adaptation to the cooler air temperatures they experience. Secondly, I showed the importance of butterflies' thermoregulatory abilities at the community level, by comparing thermoregulation of European butterflies across geographic regions and climatic zones. This study highlighted that behavioural thermoregulation, including the use of microclimates and postural means, drives regional differences in butterflies' thermoregulatory abilities. Finally, I utilised the Müllerian mimicry exhibited in Heliconius butterflies to untangle the contributions of morphology and phylogeny in butterfly thermoregulation, investigating thermal traits, including buffering ability, take-off temperature and heating rate. I found that morphology, not phylogeny, was the main driver of thermoregulation in these butterflies. Further, I investigated differences in the thermoregulatory ability of Heliconius butterflies from different habitats. I found that species from colder habitats were able to maintain a more stable body temperature and took off at a lower temperature than those from hotter habitats, suggesting there is local adaptation or acclimation in thermal traits. Overall, this work highlights that species have their own unique thermoregulatory abilities, as a result of the thermal environment they experience, and that thermoregulation is driven by morphology, behaviour and physiology. My findings have important consequences for predicting the impacts of climate change on ectotherms, by highlighting variation in thermal ability which makes some populations and species more vulnerable, while others more resilient. This thesis lays the groundwork for future studies comparing species' thermal traits across climates and habitats, increasing our understanding of how species cope with climate and land-use change. Keywords: Insects; ectotherms; Lepidoptera; butterflies; thermoregulation; ecophysiology; behaviour; microclimates; climate change; tropical regions Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Butterfly thermoregulation across habitats and climates

Global warming, through rising temperatures and changing precipitation patterns, is placing major stress on species and ecosystems. Understanding how species respond to temperature and the mechanisms ...

LAIRD-HOPKINS, Benita Carmen
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Comparative Analysis of Silk Proteins and Discovery of Novel Sericin Gene in Lepidopteran Moths
WU, Bulah Chia-Hsiang
2023 - English
This thesis focuses on the silk components of the Mediterranean moth, Ephestia kuehniella, and the discovery of a novel silk gene, P150/ser6, in the silkworm, Bombyx mori. We analyzed and described the cocoon silk components in both species. In the first publication, we combined transcriptomic, genomic, and proteomic approaches to identify silk proteins in E. kuehniella. In the second publication, we described the discovery of gene P150/sericin6 in B. mori based on microsynteny analysis. Keywords: Ephestia kuehniella; Bombyx mori; Galleria mellonella; silk; fibroin; sericin; synteny; genomics; transcriptomics; proteomics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Comparative Analysis of Silk Proteins and Discovery of Novel Sericin Gene in Lepidopteran Moths

This thesis focuses on the silk components of the Mediterranean moth, Ephestia kuehniella, and the discovery of a novel silk gene, P150/ser6, in the silkworm, Bombyx mori. We analyzed and described ...

WU, Bulah Chia-Hsiang
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases