Number of found documents: 31638
Published from to

Vplyv vybraných ukazateľov na vývoj ceny Bitcoinu
Slimák, Rastislav
2022 - Slovak
Slimák R. Vliv vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Diplomová práce se zabývá vlivem vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Díky literární rešerši vědeckých článků zabývajících se cenovým vývojem Bitcoinu, budou vybrány konkrétní proměnné, které budou podrobeny regresní analýze v praktické části. Hlavním přínosem práce je zkoumání vztahů v konkrétních periodách, které jsou definovány Bitcoinovým halvingem. Mimo regresních analýz se práce věnuje grafické analýze vybraných vztahů, elementárnímu výkladu základních vlastností Bitcoinu společně s podrobnější analýzou zmíněných halvingů a samostatné kapitole o základních metodách oceňování aktiv. V diskusi jsou kriticky zhodnoceny výsledky práce a porovnány s výsledky vědeckých článků. V závěru se práce snaží zesumarizovat, zda a jak se změnil pohled investorů na toto netradiční aktivum ve sledovaných obdobích a nabídnout tak alternativní pohled ve věci zapojení Bitcoinu do portfolia. Slimák R. The impact of selected indicators on the price development of Bitcoin. Diploma thesis.Brno: Mendel University, 2022. This thesis deals with the influence of selected factors on the development of the price of Bitcoin. Thanks to literary research of scientific articles dealing with the price development of Bitcoin, specific variables will be selected, which will be subjected to a regression analysis in the practical part. The main benefit of this work is the study of relationships in specific periods, which are defined by Bitcoin halving. In addition to the regression analysis, the work deals with a graphical analysis of selected relationships, an elementary interpretation of the basic properties of Bitcoin together with a more detailed analysis of the mentioned halving and a separate chapter on the basic methods of asset evaluation. The results of the work are critically evaluated in the discussion and compared with the results of scientific articles. In the end, the work tries to summarize whether and or how investor's view of this non-traditional asset has changed in the monitored periods and thus offer an alternative view of Bitcoin's involvement in the portfolio. Keywords: Bitcoin; EPU index; Google trends; halving; regresní analýza; S&P 500; regression analysis Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv vybraných ukazateľov na vývoj ceny Bitcoinu

Slimák R. Vliv vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Diplomová práce se zabývá vlivem vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Díky ...

Slimák, Rastislav
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR
Machálková, Tereza
2022 - Czech
Machálková, T. Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry. V první části bakalářské práce je provedena analýza a komparace legislativy vztahující se ke spotřebitelským úvě- rům a identifikovat významné změny pro spotřebitele. V aplikační části je popsán vývoj zadlužení domácností a vývoj úrokových sazeb spotřebitelských úvěrů na byd- lení a spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení. V závěru práce je porovnání vý- voje úvěrových Stage tří bank, které jsou rozděleny dle IFRS – 9. Machálková, T. Consumer credits in the conditions of the Czech Republic. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2022. The bachelor thesis deals with consumer loans. The first part of the bachelor thesis is an analysis and comparison of legislation related to consumer credit and identify significant changes for consumers. The application part describes the development of household debt and the development of interest rates on consumer loans for housing and consumer loans other than housing. At the end of the work is a compar- ison of the development of credit Stages of three banks, which are divided according to IFRS - 9. Keywords: dluh; hypotéka; legislativa; spotřebitelský úvěr; consumer credit; debt; legislation; mortgage Available in digital repository of Mendel University.
Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR

Machálková, T. Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry. V první části bakalářské práce je ...

Machálková, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vliv struktury a funkce xylému jednotlivých orgánů na přežití sazenic jilmu vazu (Ulmus laevis Pall.) během stresu suchem
Polívková, Terezie
2022 - Czech
Cílem této práce bylo zjistit, jak se liší parametry xylému a efektivita vedení vody mezi jednotlivými orgány a zároveň odlišit znaky, které by se jevily jako potenciální ukazatele vyšší náchylnosti sazenic jilmu na stres suchem. Za tímto účelem byly z každé sazenice odebrány vzorky kořenů, kmene a řapíků pro laboratorní zpracování a anatomickou analýzu, která proběhla automaticky v počítačovém programu ze snímků příčných řezů vzorků a ze zjištěných parametrů xylému se následně dopočetly hodnoty teoretické hydraulické vodivosti. Výsledky částečně prokázaly teorii postupného zmenšování cév v rámci těla rostliny, ale pouze ve směru od kmene k řapíkům, nikoli od kmene ke kořenům. Z porovnání přeživších a odumřelých sazenic nevyplývá žádný znak, který by poukazoval na možnou predikci přežití/odumření během sucha jako stresového faktoru. Na hranici statistické významnosti měly přeživší sazenice u kmene větší rozměry cév spojené s vyšší hydraulickou vodivostí (tj. efektivitou), naopak u kořenů měly menší rozměry cév a nižší efektivitu, za to ale s větší hydraulickou bezpečností. The aim of this thesis was to find out how the parameters of xylem and the efficiency of water conduction differ between individual organs and at the same time to distinguish the features that would appear as potential indicators of higher susceptibility of elm plants to drought stress. For this purpose, root, stem, and petiole samples were taken from each plant for laboratory processing and anatomical analysis, which was performed automatically in a computer program from cross-sectional images of the samples and values of the theoretical hydraulic conductivity was subsequently calculated from the detected xylem parameters. The results partially confirm the theory of the conduits tappering within the plant body, but only in the direction from the stem to the petioles, not from the stem to the roots. A comparison of surviving and dead plants does not reveal any indication of a possible prediction of survival or death during drought as a stress factor. At the point of statistical significance, the surviving plants had wider conduits associated with higher hydraulic conductivity (ie efficiency) in the stem, while in the roots they had narrower conduits and lower efficiency, but with greater hydraulic safety. Keywords: hydraulická bezpečnost a efektivita; hydraulická vodivost; parametry xylému; zužování cév; conduits tappering; hydraulic conductivity; hydraulic safety and efficiency; xylem parameters Available in digital repository of Mendel University.
Vliv struktury a funkce xylému jednotlivých orgánů na přežití sazenic jilmu vazu (Ulmus laevis Pall.) během stresu suchem

Cílem této práce bylo zjistit, jak se liší parametry xylému a efektivita vedení vody mezi jednotlivými orgány a zároveň odlišit znaky, které by se jevily jako potenciální ukazatele vyšší náchylnosti ...

Polívková, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Pralinky a variabilita jejich výroby
Pešák, Michal
2022 - Czech
První části této bakalářské práce je literární rešerše, která se zabývá historií čokolády jako takové, legislativními požadavky, rozdělením kakaovníku na jednotlivé druhy a zpracováním kakaových bobů. Dále jsou v práci zmíněny technologické postupy při výrobě čokoládové hmoty a její nejčastější vady. Závěr je věnován dezertním bonbonům – pralinkám. V rámci praktické části byly vyrobeny pralinky s třemi různými povrchovými úpravami a třemi rozdílnými příchutěmi náplní. Jako náplně byly použity peprmint, maracuja a slaný karamel. Povrchové úpravy pralinek byly provedeny potravinářskými barvami. Byly vyrobeny pralinky postříbřené a mramorované a byly srovnávány s pralinkami bez úpravy. Byla provedena senzorická analýza a z výsledků senzorických dotazníků byl vytvořen pro každý druh senzorický profil včetně jejich statistického vyhodnocení. Výrobky byly hodnoceny hodnotiteli pozitivně, všechny se vyznačovaly velmi dobrou kvalitou i provedením a i proto zde nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly. In a first part of the bachelor's thesis is a research of literature concerning history of chocolate itself, legislative requirements, differentiating of a cocoa tree on particular breeds and processing of cocoa beans. In addition to that are mentioned technological steps of creating chocolate matter, its most common defects. The conclusion is dedicated to dessert candies – pralines. Within a practical part were created pralines with three different surface adjustments and three different fillings. As fillings were used peppermint, a passion fruit and salty caramel. Surface adjustments were done by food colours. Created pralines were silver-plated and marbled and compared with pralines with no surface adjustments. A sensory analysis was undertook and from results of sensory questionaries was created a sensory profile for each kind including statistical evaluation. Products were evaluated positively by evaluators, all were characterized by very good quality and execution, therefore no statistically great differences were noticed. Keywords: čokoládové cukrovinky; náplň; povrchová úprava; pralinky; senzorické hodnocení; filling; chocolate sweets; pralines; sensory evaluation; surface adjustment Available in digital repository of Mendel University.
Pralinky a variabilita jejich výroby

První části této bakalářské práce je literární rešerše, která se zabývá historií čokolády jako takové, legislativními požadavky, rozdělením kakaovníku na jednotlivé druhy a zpracováním kakaových bobů. ...

Pešák, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Imunogenetické principy reakce mléčné žlázy na patogeny u skotu
Benešová, Magdalena
2022 - Czech
Mastitida skotu je nejvíce se vyskytující onemocnění skotu. V rámci rezistence se uplatňují IR geny (Immune response genes), které kódují imunitní odpověď. Cílem práce je popis těchto genů a jejich role v imunitní odpovědi. Složitost imunitních odpovědí a polygenně dědičné znaky rezistence ztěžují pochopení všech imunitních reakcí probíhajících v mléčné žláze. V rámci imunitních reakcí jsou popsány složky buněčné a humorální imunity, které se podílí na obraně mléčné žlázy. Identifikace genomových variant spojených s rezistencí se stále snaží najít a identifikovat další geny ovlivňující mastitidu. Při těchto studiích jsou cenným nástrojem celogenomové asociační studie (GWAS), které využívají pole SNP. V rámci této metody se využívají fenotypové i genotypové vlastnosti jedinců. Díky GWAS již bylo nalezeno několik kandidátních genu pro rezistenci k mastitidě u skotu. Bovine mastitis is the most common bovine disease. IR genes (Immune response genes) are used to resist the immune response. The aim of this work is to describe these genes and their role in immune responses. The complexity of immune responses and resistant polygenic features make it difficult to understand all future comers in the mammary gland. The immune responses describe the components of cellular and humoral immunity that are involved in the defense of the mammary gland. Identification of genomic variants associated with resistance is still trying to find and identify other genes that affect mastitis. Whole genome association studies (GWAS), which use SNP fields, are a valuable tool in these studies. This method uses the phenotypic and genotypic characteristics of individuals. Thanks to GWAS several candidate genes for bovine mastitis resistance have already been identified. Keywords: GWAS; imunogenetika; IR- geny; mastitida; immunogenetics; IR-genes; mastitis Available in digital repository of Mendel University.
Imunogenetické principy reakce mléčné žlázy na patogeny u skotu

Mastitida skotu je nejvíce se vyskytující onemocnění skotu. V rámci rezistence se uplatňují IR geny (Immune response genes), které kódují imunitní odpověď. Cílem práce je popis těchto genů a jejich ...

Benešová, Magdalena
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Variabilita podkorunových srážek ve smrkových tyčkovinách v závislosti na intenzitě výchovného zásahu
Pavlištová, Hana
2022 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu různé intenzity výchovy smrkových tyčkovin na variabilitu podkorunových srážek. Pro tuto studii byla využita trojice ploch s různou intenzitou výchovy, která byla provedena před začátkem vegetačního období v roce 2020. Na ploše A byl proveden provozní zásah, kde bylo ponecháno 1800 ks/ha, plocha B byla nechána samovolnému vývoji s výchozí hustotou 4500 ks/ha a na poslední ploše C zůstalo po silném zásahu 1300 ks/ha. Na základě výsledků jsme zjistili, že nejvyšší úhrn srážek byl na ploše A. Nejideálnějším výchovným zásahem je tedy z pohledu podkorunových srážek zásah provozní (plocha A), kde ke kořenům stromů pronikne při tomto zásahu nejvíce vody. The thesis studied the effect of various pre-commercial thinning intensities on throughfall variability in pure Norway spruce small-pole stands. For this study, three research plots with different tending treatment intensities applied before the beginning of the 2020 growing season were utilised. Plot B was left without any silvicultural intervention as a control variant with an initial stand density of 4,500 trees/ha, while on plots A and C were performed mild (1,800 trees/ha) and heavy (1,300 trees/ha) pre-commercial thinning, respectively. Based on the results, we found the highest rainfall in plot A. Thus, the most suitable tending treatment from the viewpoint of rainfall mild (1,800 trees/ha; plot A) where the most water get to the root system. Keywords: podkorunové srážky; smrk ztepilý (Picea abies); tyčkoviny; výchovný zásah; Norway spruce; small-pole stand; tending treatment; throughfall Available in digital repository of Mendel University.
Variabilita podkorunových srážek ve smrkových tyčkovinách v závislosti na intenzitě výchovného zásahu

Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu různé intenzity výchovy smrkových tyčkovin na variabilitu podkorunových srážek. Pro tuto studii byla využita trojice ploch s různou intenzitou výchovy, ...

Pavlištová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin
Maráková, Ester
2022 - Slovak
Tato bakalářská práce s názvem „Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin“ se zabývá využitím lipozomálních nanopřenašečů a mechanismu RNA interference prostřednictvím siRNA v cílené terapii. Cílem této práce bylo optimalizovat přípravu komplexu liposomů, polyethylenkglykolu a siRNA pro další výzkum a vypracovat odbornou rešerši o této problematice. V rámci praktické části této práce byly připraveny kationické lipozomy ze směsi lipidů v molárním poměru 20:50:10:20 (DODAG, DOPE, cholesterol, CPA·HCl), do kterých byla po extruzi enkapsulována kontrolní siRNA a na jejich povrch byly navázány dva druhy polyethylenglykolu: PEG2000 a PEG2120. Praktická část této práce sestávala ze tří hlavních experimentů, kterými byly: sledování vlivu množství enkapsulované siRNA, sledování vlivu míry PEGylace a stabilitní studie dlouhodobého skladování liposomů po dobu tří měsíců. V závěru této práce byly vybrány vzorky liposomů vyfotografovány na skenovacím elektronovém mikroskopu. Ve všech experimentech byla pomocí dynamického rozptylu světla sledována velikost, PDI a ζ potenciál. V experimentu, který se zabýval vlivem množství enkapsulované siRNA, jsme zaznamenali se zvyšujícím se množstvím siRNA nárůst velikosti. Na základě výsledků získaných v druhém experimentu byly pro stabilitní studii zvoleny liposomy s mírou PEGylace 5 % pro PEG2000 a 2 % pro PEG2120, jako pufr byl vybrán fosfátový pufr (PBS) (v rámci experimentu vliv míry PEGylace byl porovnáván s puferem 20 mM HEP 135 mM NaCl). V rámci studie dlouhodobého skladování se nám podařilo prokázat potenciál liposomů fungovat jako stabilní přenašeče pro terapeutika. Jelikož při měření po 28 dnech došlo pravděpodobně k narušení struktur těchto komplexů, je zřejmé, že by bylo vhodné podniknout další optimalizační kroky, jako je například použití rychlé proteinové kapalinové chromatografie (FPLC), nebo použití komerčních lipidů s inkorporovaným PEGem, pro snížení této chybovosti. This bachelor thesis titled 'Optimization of the preparation of liposomal carriers for targeted transport of therapeutic nucleic acids' deals with the use of liposomal nanocarriers and the mechanism of RNA interference by means of siRNA in targeted therapy. The aim of this work was to optimize the preparation of complex of liposomes, polyethylene glycol and siRNA for further research, and to write an expert treatise of the issue. In the experimental part of this work, cationic liposomes were prepared from a mixture of lipids in a molar ratio of 20:50:10:20 (DODAG, DOPE, cholesterol, CPA·HCl), into which a control siRNA was encapsulated after their extrusion. Further, two types of polyethylene glycol, PEG2000 and PEG2120, were attached to the liposomal surface. The experimental part of this work consisted of three main experiments: monitoring the effect of encapsulated siRNA amount, monitoring the effect of PEGylation rate and a stability study of liposomes stored for 3 months. At the end of this work, selected samples of liposomes were imaged by scanning electron microscope. In each experiment, size, PDI and ζ potential were measured using dynamic light scattering. In the experiment, where the effect of volume of encapsulated siRNA was studied, we observed a slight increase in size with increasing amount of encapsulated siRNA. Based on results in the second-mentioned experiment, liposomes with the PEGylation rate of 5% containing PEG2000 and the PEGylation rate of 2% containing PEG2120 were selected for the stability study as well as phosphate-buffered saline (PBS) (the effect of PEGylation rate was also compared with samples prepared in 20 mM HEPES + 135 mM NaCl buffer). In a long-term storage study, we were able to demonstrate the potential of liposomes to be used as stable carriers for therapeutics. However, given that the structures of these complexes appeared to be disintegrated after 28 days, further optimization steps, like use of fast protein liquid chromatography (FPLC) or use of lipids with PEG already incorporated in their structure are needed in order to reduce the error rate. Keywords: liposomy; nanomedicína; nanopřenašeče; RNA interference; siRNA; liposomes; nanocarriers; nanomedicine Available in digital repository of Mendel University.
Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin

Tato bakalářská práce s názvem „Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin“ se zabývá využitím lipozomálních nanopřenašečů a mechanismu RNA ...

Maráková, Ester
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Návrh nábytkového prvku z lepenky
Bělohlávková, Sára
2022 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce bylo použít v návrhu ekologický materiál, jako je vlnitá lepenka a vytvořit z ní funkční nábytkový prvek. První část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky, kde je zahrnuta ekologie, ekonomie, ergonomie, recyklace a vlastnosti papíru a lepenky. V druhé části – praktické, je popsána rešerše a postup výroby návrhu a finálního výrobku. The main purpose of the bachelor thesis was to use ecological material in the design, such as corrugated cardboard and to create a functional furniture element from it. The first part of the bachelor thesis contained theoretical knowledge, which included ecology, economics, ergonomics, recycling and the properties of paper and cardboard. In the second part, the practical part, the research and the production process of the design and the final product were described. Keywords: ekologie; laser; lepenka; recyklace; úložný prostor; cardboard; ecology; recycling; storage space Available in digital repository of Mendel University.
Návrh nábytkového prvku z lepenky

Hlavním cílem bakalářské práce bylo použít v návrhu ekologický materiál, jako je vlnitá lepenka a vytvořit z ní funkční nábytkový prvek. První část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky, kde ...

Bělohlávková, Sára
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel; Bulíř, Pavel; Šimek, Pavel
2022 - Czech
Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v metodice definována ověřená struktura postupně na sebe navazujících kroků rozhodovacího procesu ve fázi projednávání a schvalování navržené pěstební péče. The methodology includes both a description of decision-making processes in the direction of care of the vegetation component, and a set of information on technological principles and procedures of care solutions. In addition to this information, the methodology defines a verified structure of successive steps of the decision-making process in the phase of discussing and approving the proposed cultivation care. Keywords: porosty dřevin; pěstební opatření; krajinářská architektura; památky zahradní umění; památková péče; tree stands; cultivation measures; landscape architecture; garden art monuments; monument care Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v ...

Borusík, Pavel; Bulíř, Pavel; Šimek, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Metodika interpretace kulturní krajiny
Klepárník, Radim; Fialová, Zuzana; Sedláček, Jozef; Matějka, Daniel
2022 - Czech
Metodika obsahuje základní informace o terminologii, stanovuje postupy interpretace a vše dokumentuje na případové studii. Jejím specifikem je zaměření na kulturní krajinu v jejím celostním pojetí s těžištěm v projekční a realizační části. The methodology contains basic information on terminology, identifies the interpretation procedures and documents the whole process by means of a case study. The specificity of the work is the focus on cultural landscape in a holistic concept, with an emphasis on the design and implementation part. Keywords: Interpretace; kulturní krajina; hodnoty krajiny; Interpretation; cultural landscape; landscape values Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika interpretace kulturní krajiny

Metodika obsahuje základní informace o terminologii, stanovuje postupy interpretace a vše dokumentuje na případové studii. Jejím specifikem je zaměření na kulturní krajinu v jejím celostním pojetí s ...

Klepárník, Radim; Fialová, Zuzana; Sedláček, Jozef; Matějka, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases