Number of found documents: 1816
Published from to

Geobiocenologická diferenciace lesa a krajiny jako podklad lidské činnosti v krajině
Friedl, Michal
2019 - Czech
Tématem disertační práce je rozvoj geobiocenologie a geobiocenologické diferenciace a jejich využití při managementu krajiny. Práce je strukturována do čtyř tematických bloků, či případových studiích a je tvořena recenzovanými a publikovanými pracemi. První část seznamuje s aplikací biogeografické diferenciace území v geobiocenologickém pojetí při tvorbě konceptu starobylých výmladkových lesů, odhadu jejich rozšíření v České republice a popisu jejich stavu. Druhá studie se zabývá testováním empiricky definovaných jednotek lesnicko-typologického klasifikačního systému na základě vyhodnocení 11 885 geobiocenologických snímků uložených v databázi lesnické typologie a obsahujících řadu exaktně měřených environmentálních dat. Poslední dvě studie představují provozní aplikace geobiocenologie. V první z nich byla geobiocenologie použita pro konstrukci regionálního plánu rozvoje lesů v Ukrajinských Karpatech, ve druhé pak pro diferenciaci vrcholových poloh Hrubého Jeseníku, na základě čehož byl mimo jiné predikován vývoj biotopů v případě odstranění nepůvodních porostů borovice kleče. Disertační práce tak prokazuje mnohostranné použití geobiocenologie, přispívá k jejímu rozvoji a obohacuje ji také v rovině provozní aplikace. The topic of the dissertation is a development of geobiocoenology and geobiocoenological system of classification and their possible application in landscape management. The thesis is structured into four thematic blocks or case studies and is composed of reviewed and published works. The first part introduces the application of biogeographical differentiation of the landscape by a geobiocoenological approach in the development of the concept of ancient coppice forests, estimation of their distribution in the Czech Republic and description of their state. The second study deals with the testing of empirically defined units of the Czech Forest Ecosystem Classification based on the evaluation of 11,885 geobiocoenological relevés stored in the Database of Czech Forest Ecosystem Classification and containing a series of accurately measured environmental data. The last two studies are operational applications of geobiocoenology. In the first one, geobiocoenology was used for the construction of a regional forest development plan in the Ukrainian Carpathians. In the second one was geobiocoenology used for the differentiation of the peak positions of Hrubý Jeseník, because of which, besides other things, was predicted the development of biotopes in case of removing allochthonous stands of mountain pine. This dissertation demonstrates the multifaceted use of geobiocoenology, contributes to its development and enriches it also at the level of operational applications. Keywords: biogeografická diferenciace území v geobiocenologickém pojetí; geobiocenologický klasifikační systém; geobiocenologie; Hrubý Jeseník; lesnicko-typologický klasifikační systém; regionální plán rozvoje lesů; starobylé výmladkové lesy; Ukrajinské Karpaty Available in digital repository of Mendel University.
Geobiocenologická diferenciace lesa a krajiny jako podklad lidské činnosti v krajině

Tématem disertační práce je rozvoj geobiocenologie a geobiocenologické diferenciace a jejich využití při managementu krajiny. Práce je strukturována do čtyř tematických bloků, či případových studiích ...

Friedl, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Soil enzyme activities and microbial communities as bio indicators for soil recovery, health and quality in forest ecosystem in south Moravian region of the Czech Republic
Ananbeh, Hanadi Abd Alrahman Ali
2019 - English
Lesní ekosystém v Evropě je již mnoho desetiletí ovlivňován antropogenní činností. Pařezina neboli výmladkový les bylo nejčastěji používanou lesnickou praxí v Evropě a od počátku 20. století byly lesní porosty opuštěny nebo přeměněny na vysoké lesy. Obecně platí, že antropogenní činnosti včetně lesního hospodaření (zejména sklizeň biomasy) způsobují změny v chemických, biochemických a biologických vlastnostech půdy. To následně ovlivňuje zdraví a kvalitu půdy, což může vest ke změnám funkce ekosystému půdy včetně změny klimatu. Všechny způsoby těžby lesů mohou nepříznivě ovlivňovat vlastnosti půdy, ale jejich opuštění nebo přeměna na vysoké lesy může mít pozitivní dopad na jejich obnovu. Předkládaná práce se zabývala hodnocením funkčnosti, zdraví a kvality půdy v různě obhospodařovaných dubových lesích v jihomoravském regionu České republiky s využitím aktivity půdních enzymů a funkční rozmanitosti mikrobiálních komunit jako bioindikátorů zdraví a kvality půdy. Tato práce dále prokázala potenciál půdních proteinů jako antimikrobiálního činidla proti multirezistentním mikrobiálním patogenům (tj. MRSA) s použitím různých experimentálních protokolů. Naše výsledky dokazují, že systém intenzivního hospodaření v minulosti, jako je např. pařezení, přispěl k úbytku organických látek v půdě a opuštění tohoto způsobu hospodaření zlepšilo celkovou situaci, a to snížením vedlejších účinků hospodaření v dlouhém časovém období a pomoci při obnově půdy pod rozsáhle řízeným porostem. Na druhé straně, půdní proteiny extrahované z výmlatkového lesa vykazovaly vyšší potenciál jako antimikrobiální činidlo než půdní proteiny extrahované z vysokého lesa. Tento výsledek poskytuje silný důkaz, že metody řízení ovlivňují složení, strukturu a funkci mikrobiálních komunit v důsledku změn mikro a makroklimatických podmínek v daném místě. Forest ecosystem in Europe has been affected by the anthropogenic activities for many decades. Coppicing was the most commonly used forest management practice in Europe and the coppice forests were abandoned or converted into high forests from the beginning of 20th century. In general, anthropogenic activities including forest management (especially biomass harvesting) cause modifications in soil chemical, biochemical, and biological properties that subsequently affects the soil health and quality which may affect the soil ecosystem functions including the climate change. However, all forests harvesting practices might have adverse effects on soil properties, but their abandoned or conversion into high forests can have positive impact on their recovery. The present thesis highlights the assessing of soil functionality, health and quality in differently managed sessile oak forest in the south Moravian region of the Czech Republic using soil enzyme activities and microbial community functional diversity as bio indicators for soil health and qualityy. In addition, this work proved the potential of soil proteins as antimicrobial agent against multi-resistant microbial pathogens (i.e. methicillin resistant staphylococcus aureus MRSA) using different experimental protocols. Our results provide evidence that the past intensive management system such as coppicing contributed to organic matter depletion in the soil and the abandonment of these forests has improved the overall situation, by reducing the side effects of the management within long time period and help the soil recovery under the extensively managed coppiced forest. On the other hand, the soil proteins extracted from the coppiced forest showed higher potential as antimicrobial agent than the soil proteins extracted from the high forest. This result provides strong evidence that the management practices affect the microbial community composition, structure, and function due to the changes in the micro and macroclimatic conditions in the managed site. Keywords: aktivity enzymů; mikrobiální komunita; půdní proteiny Available in digital repository of Mendel University.
Soil enzyme activities and microbial communities as bio indicators for soil recovery, health and quality in forest ecosystem in south Moravian region of the Czech Republic

Lesní ekosystém v Evropě je již mnoho desetiletí ovlivňován antropogenní činností. Pařezina neboli výmladkový les bylo nejčastěji používanou lesnickou praxí v Evropě a od počátku 20. století byly ...

Ananbeh, Hanadi Abd Alrahman Ali
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Nanouhlíkové materiály pro bioaplikace a detekci těžkých kovů
Bytešníková, Zuzana
2019 - Czech
Cílem této disertační práce je syntéza nanouhlíkových materiálů a jejich kompozitů za účelem jejich aplikace pro ochranu životního prostředí, pro boj proti patogenním mikroorganismům a pro ochranu zemědělských plodin. Jako základní konstituent všech připravených nanomateriálů byl s úspěchem využit grafenoxid (GO) připravený modifikovanou Hummersovou metodou. Za účelem zlepšení požadovaných vlastností byl připravený GO dále redukován a modifikován magnetickými nanočásticemi (MPs) a nanočásticemi (NPs) kovů či polokovů za vzniku kompozitů. V připravených nanokompozitech bylo využito synergistického efektu grafenoxidu a nanočástic. V případě nanokompozitu tvořeného redukovaným grafenoxidem (rGO) a MPs byl připravený kompozit využit k vázání Se(IV), jakožto těžkého kovu, z vodného prostředí. Výhodou tohoto materiálu navíc byla možnost jeho opětovného použití po regeneraci v ethanolu. K ochraně zemědělských plodin před Xanthomonas euvesicatoria (X. euvesicatoria), která je původcem bakteriální skvrnitosti rajčat a paprik a způsobuje značné ekonomické ztráty, byl použit nanokompozit tvořený GO a NPs mědi a stříbra. Tento nanokompozit byl vybrán k aplikaci na rostliny rajčete a papriky po předchozích mikrobiologických testech in vitro. The aim of this thesis was the synthesis of carbon nanomaterials and their composites for environmental applications, application as an antibacterial agent, and crop protection. As the basic constituent of all prepared nanomaterials, graphene oxide (GO) prepared by the modified Hummers method was successfully used. In order to improve the desired properties, the prepared GO was further reduced and modified with magnetic nanoparticles (MPs) and nanoparticles (NPs) of metals or metalloids to form composites. In the prepared nanocomposites, the synergistic effect of graphene oxide and nanoparticles was utilized. In the case of nanocomposite formed from reduced graphene oxide (rGO) and MPs, this composite was used to bind Se (IV) as a heavy metal from an aqueous medium. In addition, the advantage of this material was its reusability after a recovery in ethanol. To protect agricultural crops against Xanthomonas euvesicatoria (X. euvesicatoria), which causes the bacterial spot disease of tomato and pepper and considerable economic casualties, nanocomposite containing GO and copper and silver NPs was used. This nanocomposite was selected for application to tomato and pepper plants after previous microbiological tests in vitro. Keywords: bakterie; kovy; nanočástice; grafen; antibiotika Available in digital repository of Mendel University.
Nanouhlíkové materiály pro bioaplikace a detekci těžkých kovů

Cílem této disertační práce je syntéza nanouhlíkových materiálů a jejich kompozitů za účelem jejich aplikace pro ochranu životního prostředí, pro boj proti patogenním mikroorganismům a pro ochranu ...

Bytešníková, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2019

MikroRNA jednobuněčných řas a rostlin a vliv abiotických stresových faktorů
Koláčková, Martina
2019 - Czech
Stresová signalizace reguluje proteiny kritické pro přeprogramování metabolické biosyntézy a genové exprese, aby bylo dosaženo homeostázy a buněčné stability za stresových podmínek. Pochopení podstaty stresové signalizace a odpovědi může zlepšit odolnost rostlin či řas vůči stresu. Teoretická část shrnuje dosavadní znalosti o biosyntetické dráze a rolích miRNA a představuje vybrané modelové organismy (Chlamydomonas, Arabidopsis). Zabývá se také abiotickým stresem a hledá souvislosti mezi abiotickými faktory, sekundárními metabolity a miRNA. Experimentální část se věnuje vybraným abiotickým faktorům (lykorin, UV-C záření, ZnSe kvantové tečky, CO2) a jejich vlivu na Chlamydomonas reinhardtii a Arabidopsis thaliana. Bylo zjištěno, že ZnSe nanočástice ve formě 100 a 250µM postřiku způsobily oxidační stres v listech bez morfologických změn u Arabidopsis thaliana. Současně 250µM koncentrace inhibovala životaschopnost Agrobacterium tumefaciens, gramnegativních bakterií napadající rostliny, o 60 %. Dále byla identifikována biochemická, molekulární a posttranskripční podstata mechanismu regulační odpovědi Chlamydomonas reinhardtii vystavené UV-C záření a lykorinu. Blíže byly studovány 3 konkrétní miRNA (Cre06.g281600, Cre06.g30900, Cre16.g662600) v souvislosti s mechanismem regulace metabolismu uhlíku (CCM) u Chlamydomonas reinhardtii. Exprese zmíněných miRNA vykazovala pozitivní korelaci s hladinami cílových transkriptů. Tato zjištění odhalila regulační funkci miRNA během CCM adaptaci a potenciální možnost zvýšit účinnost fotosyntézy. I přesto role epigenetiky zahrnující miRNA interferenci skrývá u jednobuněčných řas mnoho nejasností. Stress signaling pathway regulates proteins which are critical for reprogramming of metabolic synthesis and gene expression to achieve homeostasis and cellular stability under stress conditions. The understanding of stress signaling mechanism and response will increase the ability to improve plant‘s oralgal resistance to stress. The theoretical part summarizes the current knowledge of biosynthetic pathway and miRNA roles and presents selected model organisms (Chlamydomonas, Arabidopsis). As well, it introduces abiotic stress and seeks links between abiotic factors, secondary metabolites and miRNAs. The experimental part deals with selected abiotic factors [lycorine, UV-C radiation, ZnSe quantum dots (QDs), CO2] and their influence on Chlamydomonas reinhardtii and Arabidopsis thaliana. It has been shown that 100 and 250µM ZnSe QDs in the form of foliar feeding caused oxidative stress in the leaves without morphological changes in Arabidopsis thaliana. Additionaly, 250µM concentration inhibited the viability of Agrobacterium tumefaciens, a Gram-negative bacterium infecting plants, by 60 %. Furthermore, the regulatory biochemical, molecular and post-transcriptional pathways of Chlamydomonas reinhardtii response to UV-C radiation and lycorine were identified. Further, three specific miRNAs (Cre06.g281600, Cre06.g30900, Cre16.g662600) have been studied in connection with carbon concentrating mechanism (CCM) in Chlamydomonas reinhardtii. Expression of mentioned miRNAs had a positive correlation with target mRNA and revealed the potential regulatory role of miRNAs during CCM adaprion and possibility to increase the efficiency of photosynthesis. Despite, the role of epigenetics including miRNA interference is still unclear in the unicellular algae. Keywords: mikrořasy; miRNA; stres; abiotické stresory Available in digital repository of Mendel University.
MikroRNA jednobuněčných řas a rostlin a vliv abiotických stresových faktorů

Stresová signalizace reguluje proteiny kritické pro přeprogramování metabolické biosyntézy a genové exprese, aby bylo dosaženo homeostázy a buněčné stability za stresových podmínek. Pochopení ...

Koláčková, Martina
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Využitelnost fosforu u drůbeže
Musilová, Anna
2019 - Czech
Cílem disertační práce bylo zjistit vliv exogenní fytázy na retenci a ileální stravitelnost fosforu a vápníku z krmné směsi při eliminaci použití anorganického zdroje fosforu a na kvalitu vaječné skořápky u slepic finálních hybridů nosného typu. V rámci řešení výzkumu byla práce rozdělena na dva experimenty. V první části se hodnotil vliv fytázy v hladině 150, 200, 250 a 300 FTU/kg na retenci fosforu a vápníku bez použití anorganických zdrojů fosforu a na hmotnost vajec, pevnost skořápky, hmotnost skořápky, tloušťka skořápky a podíl skořápky z hmotnosti vejce. Retence fosforu byla průkazně pozitivně ovlivněna přídavkem exogenního enzymu fytázy do krmiva v uvedených koncentracích. Exogenní fytáza neměla jednoznačný vliv na retenci vápníku. Kvalita vaječné skořápky, pevnost a tloušťka, byla průkazně pozitivně ovlivněna přídavkem exogenního enzymu fytázy do krmné směsi až při hladině 300 FTU/kg směsi. V druhé části byl sledován vliv exogenní fytázy s aktivitou 300 FTU/kg na ileální stravitelnost fosforu a vápníku z krmných směsí při použití anorganických zdrojů fosforu v suboptimálních dávkách (1,58 a 2,03 g/kg nefytátového fosforu, tj. 2,6 a 3,0 g/kg využitelného fosforu) a při použití různých hladin vápníku. Fytáza v množství 300 FTU/kg neměla průkazný vliv na ileální stravitelnost fosforu ani vápníku. Byla zjištěna vyšší ileální stravitelnost fosforu při nižším obsahu nefytátového fosforu v krmných směsích. The aim of the dissertation was to determine the effect of exogenous phytase on the retention and ileal digestibility of phosphorus and calcium from the feed mixture with low level of inorganic phosphorus source and on the quality of egg shells in hens of the final hybrids of the carrier type. The dissertation work has been divided into two experiments. In the first part, the effect of phytase at level 150, 200, 250 and 300 FTU / kg on phosphorus and calcium retention without the use of phosphorus inorganic sources and on the weight of eggs, shell strength, shell weight, shell thickness and egg weight was evaluated. Phosphorus retention was positively influenced by the addition of exogenous phytase enzyme to the feed mixture at the indicated concentrations. Exogenous phytase did not have a definite effect on calcium retention. The egg shell quality, strength and thickness were positively influenced by the addition of exogenous phytase to the feed mixture at level 300 FTU / kg of the mixture. In the second part, the effect of exogenous phytase with activity of 300 FTU / kg on ileal digestibility of phosphorus and calcium from feed mixtures using inorganic sources of phosphorus in suboptimal doses (1.58 and 2.03 g / kg of non-phytate phosphorus, ie 2.6 and 3.0 g / kg of available phosphorus) and with different levels of calcium was evaluated. Phytase at 300 FTU / kg did not have a conclusive effect on the ileal digestibility of phosphorus and calcium. Higher ileal digestibility of phosphorus was found with a lower content of non-phosphate phosphorus in feed mixtures. Keywords: fosfor; fytáza; využitelnost Available in digital repository of Mendel University.
Využitelnost fosforu u drůbeže

Cílem disertační práce bylo zjistit vliv exogenní fytázy na retenci a ileální stravitelnost fosforu a vápníku z krmné směsi při eliminaci použití anorganického zdroje fosforu a na kvalitu vaječné ...

Musilová, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Ekotoxicita látek využívaných v rybářském sektoru
Poštulková, Eva
2019 - Czech
Cílem disertační práce bylo stanovit toxický účinek látek, které jsou nebo mohou být využívané v rybářském sektoru. První skupina látek patří mezi tzv. algicidy, nejčastější nástroj pro omezování sinic a řas. Druhá skupina látek, která byla předmětem testování, patří mezi organické pigmenty, které se mohou používat ke značení ryb již od raného stádia. Výběr testovaného organismu pro testy toxicity byl proveden tak, aby byly zastoupeny jednotlivé trofické úrovně vodních ekosystémů: primární producenti, zooplankton a ryby. Pro testování akutní toxicity a inhibiční testy toxicity byly vybrány tyto algicidy: Guanicid, kyselina pelargonová, polyaluminiumchlorid (PAX 18), polyhexamethylen guanidin (PHMG) a terbutryn. Pro testování organických barviv byla vybrána fluorescenční barviva Alizarin Red S a Alizarin Complexone. Látky s algicidním účinkem byly použity pro inhibiční testy na zelených řasách (Desmodesmus communis, Parachlorella kessleri) a sinici (Anabaena sp.), imobilizační testy s perloočkou (Daphnia magna) a akutní testy toxicity s rybami (Danio rerio). Organická barviva byla testována na rybách, s cílem zjistit účinnou koncentraci tak, aby byla pro ryby bezpečná a zároveň účinná. The aim of this dissertation thesis was to ascertain the effects of a substances which are used or can be used in fisheries. The first group of tested substances were algaecides, the most common tool used for algae and cyanobacteria elimination. The second group consists of organic pigments, which can be used for fish mass-marking from early stages. The selection of the test organism for the toxicity tests was performed to represent the individual trophic levels of aquatic ecosystems: primary producers, zooplankton and fish. For acute toxicity tests and inhibition tests were used these algaecides: Guanicide, Pelargonic Acid, Polyaluminiumchloride (PAX 18), Polyhexamethylene Guanidine (PHMG), and Terbutryn. For the organic dyes testing was selected fluorescent dye Alizarin Red S and Alizarin Complexone. Algaecides were used in inhibition tests for green algae (Desmodesmus communis, Parachlorella kessleri) and cyanobacteria (Anabaena sp.), in immobilization test for zooplankton (Daphnia magna) and acute tests for fish (Danio rerio). The organic dyes were tested on fish for determination of effective and safe concentration. Keywords: algicid; inhibice; toxikologie Available in digital repository of Mendel University.
Ekotoxicita látek využívaných v rybářském sektoru

Cílem disertační práce bylo stanovit toxický účinek látek, které jsou nebo mohou být využívané v rybářském sektoru. První skupina látek patří mezi tzv. algicidy, nejčastější nástroj pro omezování ...

Poštulková, Eva
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Vliv některých organických hnojiv a minerálního hnojiva na vybrané půdní parametry
Šimečková, Jana
2019 - Czech
Hledání nových zdrojů elektrické energie ovlivnilo mimo jiné i zemědělskou praxi. Fermentační proces bioplynových stanic si vyžádal úpravu osevních postupů tak, aby byl zaručen dostatek vstupního materiálu po celý rok ve stejném složení, např. pěstování silážní kukuřice. Vedlejší produkt, digestát, je aplikován na zemědělskou půdu jako organické hnojivo. Přitom však není objasněn vliv jeho dlouhodobé aplikace na půdní vlastnosti. V polním pokusu ve Vatíně (půdní typ kambizem modální) byly porovnávány účinky aplikace digestátu, minerálního hnojiva a chlévského hnoje (dávka 150 kg.ha-1 N) na fyzikální (objemová hmotnost, pórovitost a rozdělení pórů, maximální kapilární vodní kapacita, minimální vzdušná kapacita, struktura, teplota půdy) a hydrofyzikální (hydraulická vodivost, infiltrace, vlhkost) vlastnosti půdy u vegetačních pokryvů monokultury kukuřice, Norfolkského osevního postupu a trvalého travního porostu. Z tříletých výsledků vyplývá, že aplikace organických hnojiv (tj. chlévského hnoje a digestátu) pozitivně ovlivnila fyzikální stav půdy, konkrétně půdní strukturu a infiltraci vody do půdy. Teplotní amplituda půdy byla vyrovnanější u varianty s digestátem než u minerálního hnojiva. Dynamika vývoje jednotlivých sledovaných charakteristik byla rozdílná vzhledem k typu vegetačního pokryvu. The search for new sources of electrical energy has influenced among others agricultural practice too. The fermentation process of biogas plants requires the adjustment of crop rotation to ensure sufficient input material throughout the year in the same composition, e.g. corn silage. The by-product, digestate, is applied to agricultural land as an organic fertilizer. However, the effect of its long-term application on soil properties is not explained. In a field trial in Vatín (soil type cambisol modal), the effect of application of digestate, mineral fertilizer and farmyard manure (150 kg.ha-1 N dose) on physical (bulk density, porosity and pore distribution, water holding capacity, minimal air capacity, structure and soil temperature) and hydrophysical (hydraulic conductivity, infiltration, moisture) soil properties was compared in the vegetation cover of corn monoculture, Norfolk crop rotation and permanent grassland. The three-year results indicate that the application of organic fertilizers (i.e. farmyard manure and digestate) has positively affected the physical condition of the soil, particularly soil structure and infiltration. Soil temperature amplitude was more balanced with digestate than with mineral fertilizer. The dynamics of the development of individual monitored soil properties were different concerning the type of vegetation cover. Keywords: digestát; hnojivo; půda Available in digital repository of Mendel University.
Vliv některých organických hnojiv a minerálního hnojiva na vybrané půdní parametry

Hledání nových zdrojů elektrické energie ovlivnilo mimo jiné i zemědělskou praxi. Fermentační proces bioplynových stanic si vyžádal úpravu osevních postupů tak, aby byl zaručen dostatek vstupního ...

Šimečková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Vliv podmínek skladování a způsobu výroby čokoládových cukrovinek na vznik a vývoj tukového a cukerného výkvětu
Machálková, Lenka
2019 - Czech
Cílem disertační práce bylo hodnocení kvalitativních změn u vybraných čokoládových výrobků v průběhu jejich skladování. Zásadním tématem bylo zavedení a vyhodnocení vlivu nového technologického kroku při výrobě čokoládových produktů za účelem zvýšení jejich stability vůči výkvětům – tzv. retemperace. Retemperované vzorky byly, oproti standardní výrobě, bezprostředně po zabalení vystaveny teplotě 24 °C po dobu nejméně 24 hodin. Byl také hodnocen vliv složení čokoládové hmoty za použití vyššího podílu kakaové hmoty (45 %), oproti standardní receptuře s obsahem 35 %. Vzorky byly během pokusu uchovávány ve 4 teplotních režimech (6 °C, 12 °C, 20 °C a 30 °C) 6 měsíců. Během skladování bylo provedeno 6 odběrů vzorků k vyhodnocení dynamiky změn v jejich senzorické kvalitě, barvě (?E*ab) v systému CIE (L*a*b) a pevnosti na přístroji TIRAtest. Na základě výsledků byla technologie retemperace z hlediska zvýšené odolnosti vůči tukovému výkvětu na čokoládových výrobcích označena jako účinná. Jako nejvhodnější teplotní podmínky skladování čokoládových produktů se ukázaly režimy 6 °C a 12 °C. The dissertation thesis aimed to assessing changes in the quality of certain types of chocolate products over the storage period. The new technological step in the production of chocolate products aimed to increase stability of chocolate products to the bloom – retempering – was introduced and evaluated. Retempering means the exposure of products to 24 °C for 24 hours immediately after the production and packaging. The effect of the composition of chocolate mass was also assessed by using a higher proportion of cocoa mass (45 %) compared to a standard recipe with 35 %. The samples were stored for 6 months at four temperatures: 6 °C, 12 °C, 20 °C and 30 °C. Six samplings were carried out over the storing period for evaluation of the dynamics of changes in sensory quality, in colour (?E*ab) within the CIE (L*a*b) system and changes in strength using the TIRAtest. The results show that the technology of retempering can be considered effective in increasing the resistance of chocolate products to the fat bloom. The most appropriate temperature conditions for the storage of chocolate products have proven to be 6 °C and 12 °C. Keywords: čokoláda; retemperace; výkvět Available in digital repository of Mendel University.
Vliv podmínek skladování a způsobu výroby čokoládových cukrovinek na vznik a vývoj tukového a cukerného výkvětu

Cílem disertační práce bylo hodnocení kvalitativních změn u vybraných čokoládových výrobků v průběhu jejich skladování. Zásadním tématem bylo zavedení a vyhodnocení vlivu nového technologického kroku ...

Machálková, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Využití přirozené sukcese v rekultivacích
Botková, Kamila
2019 - Czech
V předkládané disertační práci je řešeno téma využití přirozené sukcese v rekultivační praxi při obnově krajiny po povrchové těžbě surovin. V kontextu krajinného inženýrství se jedná o komplexní problematiku, která byla rámcově řešena ve třech úrovních: ekologické, technické a praktické. Práce je koncipována jako soubor vlastních vědeckých publikací, které jsou uvedeny v širším kontextu a jejich závěry zobecněny pro potřeby možného využití v praxi. Na ekologické úrovni je přirozená nebo řízená sukcese vhodným způsobem obnovy na většině stanovišť. Praktické využití je limitováno především legislativním ošetřením ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa, nároky a představami vlastníků těžbou zasažených pozemků, a také zajištěním dlouhodobé péče o plochy vzniklé přirozenou sukcesí. This dissertation deals with the use of natural succession in reclamation practice in landscape restoration after surface mining of raw materials. In the context of landscape engineering, this is a complex issue which was generally addressed at three levels: ecological, technical and practical. The thesis is conceived as a set of own scientific publications, which are presented in a broader context and their conclusions generalized for the needs of possible use in practice. At the ecological level, the natural or controlled succession is an appropriate means of restoration at most habitats. The practical use is limited mainly by legislation on protection of agricultural land fund and land intended for the fulfilment of forest functions, demands and expectations of owners of land affected by mining, and also by ensuring long-term management of areas resulting from natural succession. Keywords: obnova krajiny; povrchová těžba; přirozená obnova; rekultivace; sukcese Available in digital repository of Mendel University.
Využití přirozené sukcese v rekultivacích

V předkládané disertační práci je řešeno téma využití přirozené sukcese v rekultivační praxi při obnově krajiny po povrchové těžbě surovin. V kontextu krajinného inženýrství se jedná o komplexní ...

Botková, Kamila
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Prodyšnost polymerních materiálů ve výrobě nábytku a jejich hedonické působení
Capíková, Alena
2018 - Czech
Uvedená práce je zaměřena na ověření prodyšnosti a olfaktometrické posouzení emisí z vybraných polymerních pěnových materiálů a pěnové pryže. Olfaktometrické posouzení je podloženo analýzou stanovených a identifikovaných organických těkavých látek. Výzkum byl prováděn odběrem vzorků emisí z maloprostorové odběrové komory. Emise byly analyzovány plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií a jejich hodnocení posuzovateli bylo provedeno dynamickou olfaktometrií. Práce byla doplněna navržením experimentálního postupu mechanického namáhání pěnových materiálů a změny klimatických podmínek v klimatizační komoře v souvislosti s uvolňováním emisí. K testování uvedených vlastností bylo použito standardních postupů zkoušení dle evropských norem (ČSN EN ISO 16000-9, ČSN 13725 a ČSN EN ISO 7231). Cílem práce je ověření vybraných vlastností polymerních pěnových materiálů ?prodyšnost a olfaktometrické posouzení podložené analýzou těkavých organických látek. Součástí je také změna prodyšnosti v závislosti na mechanickém namáhání a uvolnění emisí v závislosti na čase, mechanickém namáhání a změnou klimatických podmínek. This work is focused on verifying the permeability and olfactometric assessment of emissions from selected polymeric foam materials and foam rubber. The olfactometric assessment is based on the analysis of identified and identified volatile organic compounds. The research was conducted by taking samples of the emissions from a small-space sampling chamber. Emissions were analyzed by gas chromatography with mass spectrometry and their assessment by the assessor was performed by dynamic olfactometry. The work was supplemented by designing its own experimental procedure of mechanical stress of foam materials and changes in climatic conditions in the air-conditioning chamber in connection with release of emissions. Standard testing procedures according to European standards (EN ISO 16000-9, ČSN 13725 and EN ISO 7231) have been used to test these properties. The aim of the work is to verify selected properties of polymeric foam materials ? permeability and olfactometric assessment related to the analysis of volatile organic compounds. It also involves permeability is a change in breathability, depending on mechanical stress and release of emissions influencing given properties in terms of time, mechanical stress, and changing climatic conditions. Keywords: Intenzita a hedonický efekt; Olfaktometrie; Polyuretanová pěna (PU pěna); Prodyšnost; Těkavé organické látky (VOCs) Available in digital repository of Mendel University.
Prodyšnost polymerních materiálů ve výrobě nábytku a jejich hedonické působení

Uvedená práce je zaměřena na ověření prodyšnosti a olfaktometrické posouzení emisí z vybraných polymerních pěnových materiálů a pěnové pryže. Olfaktometrické posouzení je podloženo analýzou ...

Capíková, Alena
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases