Number of found documents: 26925
Published from to

Účinky vybraných peptidů na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii
Avdeeva, Olga
2023 - Czech
V předložené práci byla prováděna aplikace modifikovaných novicidinových peptidů NVCAA a NVCHH na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Cílem studie bylo zjistit minimální inhibiční koncentrace testovaných peptidů na bakterie Escherichia coli s následnou aplikací na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Posouzení vlivu testovaných peptidu na řasu bylo prováděno pomocí spektrofotometrických analýz: obsahu chlorofylu A a chlorofylu B, celkového obsahu flavonoidů, celkové antioxidační kapacity a pomocí metody DPPH ASSAY. Molekulární změny Chlamydomonas reinhardtii byly stanoveny sledováním množství izolované RNA a exprese genů APX1, APX2, CAT1, CAT2 pomocí metody Real-time PCR. Statisticky zpracovaná data ukázala, že aplikace peptidů NVCAA a NVCHH vyvolaly značný stres řasy a tím zvýšila exprese genů zodpovědných za snížení oxidačního stresu. In the presented work, the modified novicidin peptides NVCAA and NVCHH were applied to the unicellular alga Chlamydomonas reinhardtii. The aim of the study was to determine the minimum inhibitory concentrations of the tested peptides on Escherichia coli bacteria with subsequent application on the unicellular algae Chlamydomonas reinhardtii. The assessment of the effect of the tested peptides on the algae was carried out using spectrophotometric analyses: chlorophyll A and chlorophyll B content, total flavonoid content, total antioxidant capacity and using the DPPH ASSAY method. Chlamydomonas reinhardtii molecular changes were determined by monitoring the amount of isolated RNA and the expression of APX1, APX2, CAT1, CAT2 genes using the Real-time PCR method. Statistically processed data showed that the application of NVCAA and NVCHH peptides induced considerable stress in the cilia. Keywords: celková antioxidační kapacita; DPPH ASSAY; exprese genů; flavonoidy; gelová elektroforéza; chlorofyl; izolace RNA; kultivace řas; novicidin; NVCAA; NVCHH; Real-time PCR; syntéza cDNA; syntéza peptidů na pevné fáze; test minimální inhibiční koncentrace; algae cultivation; cDNA synthesis; flavonoids; gel electrophoresis; gene expression; chlorophyll; minimum inhibitory concentration test; RNA isolation; solid-phase peptide synthesis; total antioxidant capacity Available in digital repository of Mendel University.
Účinky vybraných peptidů na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii

V předložené práci byla prováděna aplikace modifikovaných novicidinových peptidů NVCAA a NVCHH na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Cílem studie bylo zjistit minimální inhibiční ...

Avdeeva, Olga
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kyselina kávová jako nový fluorescenční marker kvality nápojů
Vodová, Veronika
2023 - Czech
Práce byla zaměřena na studium fotochemického chování kyseliny kávové (KK) se zřetelem na hodnocení kvality nápojů. Tato organická kyselina se vyskytuje v různých nápojích přírodního původu, jako jsou révová vína, džusy nebo čaje. KK vykazuje velmi zajímavé fotochemické chování, které je ovlivněno prostředím, ve kterém se KK nachází. Bude-li se měnit kvalita nápoje například z pohledu pančování, zákonitě se bude měnit i koncentrace KK i reakční podmínky. Jestliže takovéto vzorky vystavíme UV záření (spustíme fotochemické reakce) a následně zaznamenáme fluorescenční spektra pomocí, kterých půjde vzorky od sebe rozlišit. Vzhledem ke složitosti této problematiky je tato práce rozdělena na dvě části. První (přehledová) část této práce obsahuje důležité informace o KK z různých pohledů (výskyt, metabolismus, účinky a pod). Druhá (praktická) část této práce je zaměřena na fluorescenční monitorování standardu KK při různých podmínkách po UV ozáření (vliv doby působení UV záření, vliv pH prostředí a vliv koncentrace fosfátového pufru). Na základě výsledků bylo jednoznačně prokázáno, že fluorescenční vlastnosti (fotochemické chování) KK jsou striktně závislé na pH, době působení UV záření, použité koncentraci KK a chemické složení nápoje. Uvedené výsledky naznačují, že KK lze považovat za fluorescenční marker kvality nápojů. Pro ověření této hypotézy bude zapotřebí analyzovat větší množství reálných vzorků a statisticky vyhodnotit. The work was focused on the study of the photochemical behaviour of caffeic acid (KK) with focus on the evaluation of quality of beverages. This organic acid is found in various beverages of natural origin, such as grape wines, juices, or teas. KK shows a very interesting photochemical behaviour, which is influenced by the environment in which it is found. If the quality of drinks changes, for example from the point of view of punching, the concentration of KK and the reaction conditions will naturally change as well. If such samples are exposed to UV radiation (starting photochemical reactions) and then is recorded fluorescence, which can be used to distinguish the sample from each other. Due to the complexity of this issue, this work is divided into two parts. The first (overview) part of this work contains important information about KK from different perspectives (occurrence, metabolism, effects etc.). The second (practical) part this work focused on fluorescence monitoring of KK standard under different conditions after UV irradiation (effect of UV exposure time, effect of pH of the environment and effect of phosphate buffer concentration). Based on the results, it was clearly demonstrated that the fluorescence properties of KK (photochemical behaviour) are strictly dependent on the pH, UV radiation time, the concentration of KK used and the chemical composition of the drink. These results suggest that KK can be considered as a fluorescent marker of beverage quality. To test this hypothesis will need to be analysed a larger number of real samples and statistically evaluated. Keywords: antioxidant; fluorescenční marker; kyselina kávová; minerální vody; UV otisk prstu; caffeic acid; fluorescent marker; mineral water; UV–Fingerprint Available in digital repository of Mendel University.
Kyselina kávová jako nový fluorescenční marker kvality nápojů

Práce byla zaměřena na studium fotochemického chování kyseliny kávové (KK) se zřetelem na hodnocení kvality nápojů. Tato organická kyselina se vyskytuje v různých nápojích přírodního původu, jako jsou ...

Vodová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv přeměn dřevinné skladby lesa na bylinné patro v modelovém území u Stráže nad Nežárkou
Tesař, Miroslav
2023 - Czech
Předmětem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv přeměn druhové skladby porostů na strukturu přízemní vegetace. V lesním komplexu Dubovice (u Stráže nad Nežárkou, v okrese Jindřichův Hradec) v okolí vrchu Homolky byly studovány čtyři typy porostů: bukové kotlíky, smrkové tyčoviny, listnaté a jehličnaté kmenoviny. Bylo zaznamenáno 76 fytocenologických snímků, na každém z nich byl proveden odběr vzorku půdy z A horizontu a byla změřena i mocnost tohoto horizontu. Ze vzorků byla zjištěna půdní reakce pH/KCl a procentuální obsah humusových látek. Pomocí jednorozměrných i mnohorozměrných analýz (kanonická a detrendovaná korespondenční analýza) byl ověřen vztah sledovaných proměnných. Pro statistické zhodnocení pedologických výsledků byl použit Kruskal-Wallisův test. Na studovaném území byl potvrzen statisticky významný vtah mezi dřevinnou skladbou porostů a bylinným i mechovým patrem, a také u obsahu humusových látek a mocnosti A horizontu. Předpokládaný vliv složení stromového patra nebyl prokázán na proměnnou pH/KCl, a také nebyl prokázán vztah mezi věkem a druhovou diverzitou a pokryvností bylinného patra. Přeměny porostů mají pozitivní vliv na diverzitu přízemní vegetace a sledované půdní vlastnosti stanoviště. The aim of this thesis was to evaluate the effect of changes in species composition on the structure of ground vegetation. In the Dubovice forest complex (near Stráž nad Nežárkou, in the Jindřichův Hradec district) in the vicinity of the Homolka hill, four types of stands were studied: young beech stands, young spruce stands, deciduous and coniferous coppice. Seventy-six phytocenological images were recorded, and soil sampling from the A horizon was carried out on each of them, and the strength of this horizon was measured. From the samples, the soil pH/KCl reaction and the percentage of humus content were determined. Using univariate and multivariate analyses (canonical and detrended correspondence analysis), the relationship between the variables of interest was verified. The Kruskal-Wallis test was used for statistical evaluation of the pedological results. In the study area, a statistically significant relationship was confirmed between the woody plant composition and herbaceous and moss cover, as well as for humus content and A horizon strength. The predicted effect of tree canopy composition was not demonstrated on the pH/KCl variation, and the relationship between age and species diversity and herbaceous canopy cover was also not demonstrated. Stand transformations have a positive effect on ground vegetation diversity and soil habitat characteristics. Keywords: A horizont; bylinné a mechové patro; skladba porostu; A horizon; herb and moss cover; stand composition Available in digital repository of Mendel University.
Vliv přeměn dřevinné skladby lesa na bylinné patro v modelovém území u Stráže nad Nežárkou

Předmětem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv přeměn druhové skladby porostů na strukturu přízemní vegetace. V lesním komplexu Dubovice (u Stráže nad Nežárkou, v okrese Jindřichův Hradec) v okolí ...

Tesař, Miroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Stojan na kytaru s použitím lamelových prvků v etapě prototypu
Špaček, Filip
2023 - Czech
V této práci je popsán postup návrhu a výroby nestandardního kytarového stojanu ve fázi prototypu s použitím lamelového prvku. Záměrem bylo vytvořit funkční výrobek, který by plnil funkci coby odkládacího prostoru pro hudební nástroj, ale i zajímavého dekoračního prvku interiéru, případně pódia. Autor popisuje ranné fáze vývoje, úskalí spojená s návrhy prvních tvarů, úpravy a adaptace až po výsledný tvar kytarového stojanu a proces samotné výroby, při kterém rovněž došlo k odklonu od návrhu a následným úpravám. Výsledným řešením této práce se stala konstrukce spojující lamelový prvek s masivním dřevem doplněná o prvky vzniklé technologií 3D tisku. This theses describes creation and fabrication of a custom guitar stand in a prototype phase with lamellar element used in its frame. The main aim was to create a functional product that can be used both as a place for musical instrument and also as an interesting interior or stage element. Author describes early phases of development, problems detected on early shapes of the guitar stand and their alterations during fabrication up to the final design. The final solution was wooden construction with lamellar element which was supplemented with 3D-printed supports. Keywords: hudba; kytara; lamelový prvek; stojan; 3D tisk; guitar; lammellar element; music; stand; 3D print Available in digital repository of Mendel University.
Stojan na kytaru s použitím lamelových prvků v etapě prototypu

V této práci je popsán postup návrhu a výroby nestandardního kytarového stojanu ve fázi prototypu s použitím lamelového prvku. Záměrem bylo vytvořit funkční výrobek, který by plnil funkci coby ...

Špaček, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Stanovení profilu mastných kyselin v hmyzích surovinách modifikovaných výživovými přídavky jedlých olejů a vitamínu D k základnímu krmivu hmyzu
Tomanová, Adéla
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá profilem mastných kyselin v tělech larválního stádia potemníka moučného, a jak je možno zastoupení mastných kyselin v těle tohoto hmyzu ovlivnit typem přijímané potravy. Teoretická část je věnována legislativě řešící problematiku jedlého hmyzu v české republice a EU, obecnému anatomickému popisu hmyzího těla, charakteristice zástupců schváleného jedlého hmyzu včetně jejich nutriční stránky, výhodám a nevýhodám konzumace hmyzu, průmyslovému zpracování hmyzu a s konzumací hmyzu související potravinové neofobii. Součástí je také obecná charakteristika a rozdělení mastných kyselin. Praktická část se věnuje metodice výkrmu vlastních vzorků larev potemníků moučných krmených základním krmivem obohaceným o rostlinné oleje a vitamin D, dále chemickým postupům pro stanovení profilu mastných kyselin v jejich tělech a vyhodnocení získaných výsledků a diskuzi. The thesis deals with the profile of fatty acids in the body of the larval stage of the Tenebrio molitor, and how the content of fatty acids in the body of this insect could be affected by the type of food which they consume. The theoretical part is devoted to legislation dealing with the issue of edible insects in the Czech Republic and the EU, a general anatomical description of the insect body, characteristics of representatives of approved edible insects including their nutritional aspects, advantages and disadvantages of insect consumption, industrial processing of insects and food neophobias. There are also included the general characteristics and distribution of fatty acids. The practical part is dedicated to the methodology of fattening own samples of larvae of Tenebrio molitor fed with basic feed enriched with vegetable oils and vitamin D, as well as the processes for determining the fatty acid profile in their bodies and evaluating the obtained results and discussion. Keywords: jedlý hmyz; mastné kyseliny; plynová chromatografie; potemník moučný; edible insects; fatty acids; gas chromatography; Tenebrio molitor Available in digital repository of Mendel University.
Stanovení profilu mastných kyselin v hmyzích surovinách modifikovaných výživovými přídavky jedlých olejů a vitamínu D k základnímu krmivu hmyzu

Tato diplomová práce se zabývá profilem mastných kyselin v tělech larválního stádia potemníka moučného, a jak je možno zastoupení mastných kyselin v těle tohoto hmyzu ovlivnit typem přijímané potravy. ...

Tomanová, Adéla
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol
Čabanová, Lenka
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelů středních odborných škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmem syndromu vyhoření, prevencí proti syndromu vyhoření a pedagogické profesy. Praktická část je věnovaná vlastnímu výzkumu a jeho výsledkům. Bachelor thesis deals with the burnout syndrome of teachers at high school. The work is devided into two parts, teoretical part and practical part. The teoretical part deals wit the concept of burnout syndrome, prevention against burnout syn-drome, and teaching profession. The practical part is dedicated to my own re-search and results of the research. Keywords: MBI; prevence; stres; syndrom vyhoření; učitel; anxiety; burnout syndrome; prevention; teacher Available in digital repository of Mendel University.
Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol

Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelů středních odborných škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmem syndromu ...

Čabanová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kalkulace nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa
Popelka, Tomáš
2023 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa, a to konkrétně území, které se rozkládá mezi obcemi Kořenec, Benešov, Horní Štěpánov a Buková. U vybraných lesních cest bylo po prostudování literatury a informací o lokalitě provedeno terénní šetření, při němž byly zaznamenány poškození či nedostatky vybraných lesních cest. V návaznosti na tato zjištění byla navržena opatření směřující k údržbě či opravě vybraných lesních cest, přičemž za použití programu Kros 4 byly spočteny náklady na provedení těchto opatření. Výsledkem této diplomové práce tak je kalkulace nákladů na provedení navržených opatření, přičemž je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze o rámcový návrh řešení bez provedeného inženýrsko geologického průzkumu. V této diplomové práci bylo zjištěno, že celkové náklady na provedení navržených opatření pak činí částku ve výši 6.045.900,06 Kč, a to na lesních cestách o celkové délce 15978 m. This diploma thesis is focused on the calculation of costs for maintenance, repairs and modifications of completed constructions of forest road structures in the selected area of the forest, namely they are loceated between the municipalities of Kořenec, Benešov, Horní Štěpánov and Buková. After studying the literature and information about location, a filed survey was carried out on the selected forest roads, during which damage or deficiencies of the selected forest roads were noted. Following this findings, measures were proposed for maintenance or repair of the selected forest roads, and the cost of implementing these measures was calculated using Kros 4 software. The result of this diploma thesis is a cost calculation of the implementation of the proposed measure, but it should be stressed that this is only an outline proposal for a solution without an engineering and geological survey. In this diploma thesis, it was found that total cost of implementing the proposed measures amounts to CZK 6,045,900.06 on forest roads with a total lenght of 15978 metres. Keywords: kalkulace; lesní cesta; lesní cestní síť; oprava; rozpočet; údržba; calculation; costing; forest road network; forest roads; maintenance; repair Available in digital repository of Mendel University.
Kalkulace nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa

Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa, a to konkrétně území, které se rozkládá mezi obcemi Kořenec, ...

Popelka, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Srovnání střednědobé změny půdních vlastností mezi vybranými lesními porosty ve vegetačních stupních v Předních horách Moravskoslezských Beskyd
Matějčková, Michaela
2023 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o problematice změny půdních vlastností mezi lesními porosty ve vegetačních stupních ve střednědobém měřítku a jejich dopad, význam a využití v lesnické praxi. Vychází z výzkumu, který byl před danou dobou prováděn na stejných stanovištích a z tehdy nasbíraných dat (rok 2010). Bylo vykopáno 16 půdních sond v porostech umělých a přirozených a ve čtyřech vegetačních stupních, byly odebrány vzorky a v laboratoři pak provedeny vybrané analýzy, s předpokladem pro výraznější změny. Ty byly až na dvě výjimky, velice nepatrné, což může pro další vývoj zkoumaných lesních porostů nebo pro zahrnutí analýz do obnovy OPRL, LHP či LHO představovat pozitivní aspekt. Zmíněné rozdíly ve vlastnostech byly zejména v B horizontech u přirozených porostů, a to u pH/KCl, kdy byla hodnota oproti původnímu stavu významně nižší ve 4. vegetačním stupni, což značí okyselení půdy. V druhém případě šlo o rozdíly mezi vegetačními stupni, a to opět nejvýrazněji u 4. vegetačního stupně, kdy významně vzrostlo množství celkového dusíku, což lze vnímat v souvislosti se snížením pH a mohlo by být odůvodněno projevujícím se vlivem člověka, který je v nižších vegetačních stupních logicky intenzivnější oproti vyšším horským polohám. This bachelor thesis deals with the issue of changing soil properties between forest stands in vegetation stages on a medium-term scale and their impact, significance and use in forestry practice. It is based on research that was carried out at the same locations before that time and on the data collected at that time (year 2010). Sixteen soil probes were excavated in artificial and natural stands and in four vegetation stages, samples were taken and then selected analyses were carried out in the laboratory, with the assumption of significant changes. These were, with two exceptions, very minor, which may be a positive aspect for the further development of the examined forest stands or for the inclusion of analyses in the restoration of “OPRL”, “LHP” or “LHO”. The mentioned differences in properties were especially in the B horizons of natural stands, namely for pH/KCl, where the value was significantly lower compared to the original state in the 4th vegetation stage, which indicates soil acidification. In the second case, it was a matter of differences between vegetation stages, again most markedly in vegetation stage 4, when the amount of total nitrogen increased significantly, which can be perceived in connection with a decrease in pH and could be justified by the manifestation of human influence, which is logically more intense in the lower vegetation stages compared to higher mountain positions. Keywords: celkový obsah dusíku; celkový obsah uhlíku; pH/KCl; přirozené porosty; umělé porosty; artificial stands; natural stands; total carbon content; total nitrogen content Available in digital repository of Mendel University.
Srovnání střednědobé změny půdních vlastností mezi vybranými lesními porosty ve vegetačních stupních v Předních horách Moravskoslezských Beskyd

Tato bakalářská práce pojednává o problematice změny půdních vlastností mezi lesními porosty ve vegetačních stupních ve střednědobém měřítku a jejich dopad, význam a využití v lesnické praxi. Vychází ...

Matějčková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aleje a jejich role v zemědělské krajině - stav a perspektivy
Kučerová, Laura
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou alejí a stromořadí v zemědělské krajině, jež byla v teoretickém oddílu detailněji popsána. V aplikační části byla vytvořena sumarizační mapa 210 potenciálních alejí a 631 potenciálních stromořadí na území ORP Olomouc mimo zastavěné území města Olomouce a vojenský újezd Libavá, doplněná o databázi 10 alejí Olomouckého kraje a pasport zeleně města Olomouce. Údaje z mapy byly vyhodnoceny dle lokalizace v jednotlivých obcích, kde se prvky nachází, z pohledu hustoty, délky a počtu prvků. Terénní šetření probíhalo ve dvou lokalitách. V obci Drahanovice bylo zmapováno celkem 11 vegetačních prvků, ve městě Velká Bystřice 41 prvků. Mapování bylo následně vy-hodnoceno. V těchto lokalitách byly navrženy nové prvky dle současné a historické struktury krajiny se zaměřením na půdní bloky s rozlohou více než 30 ha a více než 10 ha u pozemků, kde se nachází silně erozně ohrožené půdy. The thesis deals with the issue of tree-lined alleys and rows of trees in agricultural landscapes, which were described in detail in the theoretical section. In the application part, a summary map of 210 potential alleys and 631 potential rows of trees was created in the terri-tory of the Olomouc District outside the built-up area of the city of Olomouc and the Libavá military training area, supplemented by a database of 10 alleys in the Olomouc region and a green passport of the city of Olomouc. The data from the map were evaluated based on the location of the elements in individual municipalities in terms of density, length, and number of elements. Field research was carried out in two locations. In the village of Drahanovice was mapped out total of 11vegetation elements and in the town of Velká Bystřice was mapped out total of 41 vegetation elements. Mapping was subsequently evaluated. New elements were proposed in these areas based on the current and historical landscape structure, focusing on soil blocks with an area of more than 30 ha and more than 10 ha in areas with strongly eroded soils. Keywords: agrolesnictví; aleje; ekosystémové služby; mapování; zemědělská krajina; agricultural landscape; agroforestry; ecosystem services; mapping; tree alleys Available in digital repository of Mendel University.
Aleje a jejich role v zemědělské krajině - stav a perspektivy

Diplomová práce se zabývá problematikou alejí a stromořadí v zemědělské krajině, jež byla v teoretickém oddílu detailněji popsána. V aplikační části byla vytvořena sumarizační mapa 210 potenciálních ...

Kučerová, Laura
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí
Jakešová, Karolína
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje meziobecní spolupráci v oblastech odpadové hospodářství a životního prostředí. Hlavním aspektem závěrečné práce je pohled na motivaci, přístup k podpoře a vnímání meziobecní spolupráce optikou představitelů dobrovolných svazků obcí. Cílem práce je zmapovat současný stav meziobecní spolupráce v uvedených oblastech ve Středočeském a Jihomoravském kraji České republiky. Podle realizovaného dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů s reprezentanty dobrovolných svazků obcí byly poskytnuty kvalitativní informace, které ilustrovali celkový pohled na meziobecní spolupráci v oblastech životního prostředí a odpadového hospodářství. Závěr práce syntetizuje zachycené výsledky a navrhuje opatření k identifikovaných bariér, které brání dalšímu rozvoji projektů meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí. The diploma thesis is devoted to inter-municipal cooperation in the areas of waste management and the environment. The main aspect of the final thesis is a look at motivation, access to support and perception of inter-municipal cooperation through the lens of representatives of voluntary associations of municipalities. The aim of the thesis is to map the current state of inter-municipal cooperation in the mentioned areas in the Central Bohemian and South Moravian regions of the Czech Republic. According to the conducted questionnaire survey and in-depth interviews with representatives of voluntary unions of municipalities, qualitative information was provided that illustrated the overall view of inter-municipal cooperation in the areas of environment and waste management. The conclusion of the work synthesizes the captured results and proposes measures for the identified barriers that prevent the further development of inter-municipal cooperation projects in the field of waste management and the environment. Keywords: Česká republika; dobrovolné svazky obcí; Jihomoravský kraj; meziobecní spolupráce; obce; odpadové hospodářství; Středočeský kraj; životní prostředí; Central Bohemia region; Czech Republic; environment; inter-municipal cooperation; municipalities; South Moravian region; voluntary associations of municipalities; waste management Available in digital repository of Mendel University.
Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí

Diplomová práce se věnuje meziobecní spolupráci v oblastech odpadové hospodářství a životního prostředí. Hlavním aspektem závěrečné práce je pohled na motivaci, přístup k podpoře a vnímání meziobecní ...

Jakešová, Karolína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases