Number of found documents: 10331
Published from to

Překryvy regulonů stresových sigma faktorů RNA polymerázy korynebakterií a rhodokoků
Blumenstein, Jan; Pátek, Miroslav; Hnilicová, Jarmila; Ulrych, Aleš
2024 - Czech
Bacteria of the genera Rhodococcus and Corynebacterium are biotechnologically important microorganisms. This dissertation thesis focuses on the role of sigma (σ) factors of RNA polymerase in the regulation of gene expression in these bacteria. The C. glutamicum genome harbors 7 genes encoding σ factors, namely σA , σB , σC , σD , σE , σH and σM . With the exception of σM , these factors and their functions have been well described. The R. erythropolis genome encodes 21 putative genes for σ factors, but none of them has been analyzed in detail. The same holds for another biotechnologically useful bacterium, R. opacus. A group of genes whose expression is mediated by a single σ factor is called σ regulon. Overlaps of σ regulons are mainly caused by overlaps of recognition specificity of σ factors, i.e. when two or more σ factors recognize the same promoter. This thesis is focused on σ factors of group 4 (ECF) and their regulons: σD , σE , σH (C. glutamicum, R. erythropolis, R. opacus) and σM (C. glutamicum). We used RNA-sequencing, in vivo, in vitro and in silico methods (homology modeling and molecular dynamics simulations) to achieve the intended aims. The overlap of σD and σH regulons was demonstrated in the natural hybrid promoter Pcg0441. Using the combination of in vivo and in silico methods,... Bakterie rodu Rhodococcus a Corynebacterium jsou biotechnologicky významné mikroorganismy. Práce se zabývá analýzou funkcí sigma (σ) faktorů RNA polymerázy při regulaci exprese genů u těchto bakterií. V genomu C. glutamicum se nachází 7 genů kódujících faktory: σA , σB , σC , σD , σE , σH a σM . S výjimkou faktoru σM byly tyto faktory a jejich funkce dobře popsány. Genom R. erythropolis kóduje 21 předpokládaných genů pro σ faktory, ale žádný nebyl doposud hlouběji studován. To platí i pro příbuznou, také biotechnologicky významnou, bakterii R. opacus. Skupina genů, jejíž exprese je zprostředkována jedním σ faktorem, se nazývá σ regulon. Překryvy σ regulonů jsou dány hlavně překryvem rekogniční specifity σ faktorů, kdy dva nebo více σ faktorů rozpoznává stejný promotor. Tato práce byla zaměřena na σ faktory skupiny 4 (též ECF) a jejich regulony: σD , σE , σH (C. glutamicum, R. erythropolis, R. opacus) a σM (C. glutamicum). K dosažení cílů byly využity metody sekvenování RNA, in vivo (dvouplazmidové systémy v C. glutamicum), in vitro (transkripce in vitro) a in silico (homologní modelování a simulace molekulární dynamiky). Překryv σD a σH -regulonů C. glutamicum byl demonstrován na přirozeném hybridním promotoru Pcg0441. Kombinací in vivo a in silico metod se podařilo nalézt interakce zodpovědné za... Available in a digital repository NRGL
Překryvy regulonů stresových sigma faktorů RNA polymerázy korynebakterií a rhodokoků

Bacteria of the genera Rhodococcus and Corynebacterium are biotechnologically important microorganisms. This dissertation thesis focuses on the role of sigma (σ) factors of RNA polymerase in the ...

Blumenstein, Jan; Pátek, Miroslav; Hnilicová, Jarmila; Ulrych, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války
Batistová, Anna; Čeňková, Jana; Orság, Petr; Večeřa, Pavel
2024 - Czech
The dissertation A Cultural Journalism in London Exile Periodicals during the Second World War approaches a hitherto unexplored topic of literary and journalistic work of Czechoslovak writers and journalists in London in the years 1939-1945. The London exile periodicals became a free publication platform for Czechoslovak refugees. At first, cultural journalism began to appear in the cultural sections of London exile newspapers published in the Czech language Čechoslovák [Czechoslovak] and Mladé Československo [Young Czechoslovakia], however, the most important work appeared in cultural magazines after 1941; it was the literary magazine Obzor [Horizon], the cyclostyled monthly Kulturní zápisník [Cultural Notebook] and the English-language quarterly magazine Review. The research of all available issues of these three cultural periodicals between the years 1941-1945 consists (apart from a quantitative overview of authors) primarily of a qualitative analysis of the most important topics that were written about. Finally, the dissertation presents some of the important journalistic and literary personalities in London's cultural magazines. Disertační práce Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války přibližuje dosud neznámé téma kulturní publicistické tvorby československých spisovatelů a novinářů působících v letech 1939-1944 v Londýně a představuje londýnská exilová periodika jako výjimečně svobodnou publikační platformu své doby. Kulturní publicistika se začala nejprve objevovat v kulturních rubrikách londýnských exilových listů vydávaných v českém jazyce (od října 1939 v týdeníku Čechoslovák, od dubna 1940 v listu Mladé Československo resp. Nové Československo). Svého rozkvětu však dosáhla až po roce 1941, kdy v Londýně začaly vycházet samostatné kulturní časopisy. Jednalo se o literární časopis Obzor (1941-1944), cyklostylovaný měsíčník Kulturní zápisník (1941-1942) a anglicky psaný čtvrtletní magazín Review (1943-1946). Výzkum všech dostupných čísel těchto tří časopisů vydávaných mezi lety 1941-1945 sestává kromě kvantitativního přehledu autorů především z kvalitativní analýzy témat, o nichž se v kulturních exilových časopisech za války psalo. Téma kulturní publicistiky by nebylo kompletní bez představení novinářských a literárních osobností, které ji v londýnským exilu tvořily. Keywords: 2. světová válka; londýnský exil; českoslovenští novináři a spisovatelé; kulturní publicistika; Obzor; Kulturní zápisník; Review; World War II; London exile; Czechoslovak journalists and writers; cultural journalism; Obzor [Horizon]; Kulturní zápisník [Cultural Notebook]; Review Available in a digital repository NRGL
Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války

The dissertation A Cultural Journalism in London Exile Periodicals during the Second World War approaches a hitherto unexplored topic of literary and journalistic work of Czechoslovak writers and ...

Batistová, Anna; Čeňková, Jana; Orság, Petr; Večeřa, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Život a Šoa. Zkušenosti první a druhé generace českých přeživších
Kalousová, Eva; Havelka, Miloš; Šalanda, Bohuslav; Frommer, Benjamin
2024 - Czech
Eva Kalousová Abstract of dissertation The topic of the dissertation is transfer of the trauma from the holocaust from the first to the second generation of survivors where we deal with the specific development in Czech lands and Israel and partly in Germany and Great Britain and we observe members of the former Jewish community in Uherský Brod and survivors connected with it. The dissertation focuses on traditional symptoms of the transfer and investigates if they were present in researched families or not and why, on the identities of survivors and their children and on the differences in memory of the first and second generations. Key words: Czech Jews, Jewish history, holocaust, transfer of trauma from the holocaust, memory, identity Eva Kalousová Abstrakt disertační práce Tématem předkládané práce je přenos traumatu z holocaustu z první na druhou generaci přeživších, přičemž se práce zabývá specifiky vývoje v rodinách v českých zemích a v Izraeli a částečně v Německu a ve Velké Británii a sleduje členy bývalé židovské obce v Uherském Brodě a souvěrce s ní propojené. Práce se zaměřuje na tradiční symptomy přenosu a na to, zda se ve zkoumaných rodinách objevily, nebo ne a proč, na identitu přeživších a jejich děti a na to, jaký je rozdíl v paměti mezi první a druhou generací přeživších. Klíčová slova: Čeští Židé, židovská historie, holocaust, přenos traumatu z holocaustu, paměť, identita Available in a digital repository NRGL
Život a Šoa. Zkušenosti první a druhé generace českých přeživších

Eva Kalousová Abstract of dissertation The topic of the dissertation is transfer of the trauma from the holocaust from the first to the second generation of survivors where we deal with the specific ...

Kalousová, Eva; Havelka, Miloš; Šalanda, Bohuslav; Frommer, Benjamin
Univerzita Karlova, 2024

Histopatologie a molekulární biologie nádorů gastrointestinálního traktu
Červenková, Lenka; Souček, Pavel; Eckschlager, Tomáš; Pivovarčíková, Kristýna
2024 - Czech
The incidence and mortality of gastrointestinal cancers are at a level that represents a serious problem. These tumours have non-specific clinical symptoms, which often results in late diagnosis. In recent years, there have been significant advances in the identification and monitoring of molecular markers of tumour changes in the diagnosis, prognosis and treatment of these diseases. However, clinical oncology still faces a shortage of such biomarkers. The aim of this study was to find new biomarkers that correlate especially with prognostic indicators and predictors of treatment response or chemoresistance in gastrointestinal tract cancers. This thesis is based on 5 studies addressing ductal adenocarcinoma of the pancreas, colorectal cancer and hepatocellular carcinoma using IHC and molecular methods. All studies were performed using archival formalin-fixed paraffin-embedded samples. The main results include immunohistochemical evidence of protein expression of MRP2, SLC22A3 and SUR1/ABCC8 transporters and its significant association with the prognosis of pancreatic adenocarcinoma. Patients without SLC22A3 protein expression in the apical membrane were found to have significantly shorter disease-free and overall survival. We found longer disease-free survival in patients with positive membrane... Souhrn Incidence a mortalita nádorů gastrointestinálního traktu jsou na úrovni, která představuje závažný problém. Tyto nádory mají nespecifické klinické příznaky, a proto často dochází k pozdní diagnóze. V posledních letech byl zaznamenán výrazný pokrok v oblasti vyhledávání a sledování molekulárních ukazatelů nádorových změn v diagnostice, prognóze a léčbě těchto onemocnění. Klinická onkologie se však stále potýká s nedostatkem takovýchto biomarkerů. Cílem této práce bylo najít nové biomarkery pro nádory gastrointestinálního traktu, které by korelovaly zejména s prognostickými ukazateli a prediktory léčebné odpovědi či chemorezistence. Dizertační práce je založena na 5 studiích věnujících se duktálnímu adenokarcinomu pankreatu, kolorektálnímu karcinomu a hepatocelulárnímu karcinomu s použitím imunohistochemických a molekulárních metod. Všechny studie byly provedeny na archivních parafínových blocích. K hlavním výsledkům patří imunohistochemicky prokázaná proteinová exprese transportérů MRP2, SLC22A3 a SUR1/ABCC8 a její významná souvislost s prognózou adenokarcinomu pankreatu. Bylo zjištěno, že pacienti bez exprese proteinu SLC22A3 v apikální membráně mají signifikantně kratší přežití bez nemoci i celkové přežití. U pacientů s pozitivní membránovou expresí MRP2 i SLC22A3 jsme nalezli delší přežití bez... Keywords: Duktální adenokarcinom pankreatuKolorektální karcinomHepatocelulární karcinomImunohistochemieSekvenování nové generace; Pancreatic ductal adenocarcinomaColorectal cancerHepatocellular carcinomaImmunohistochemistryNext generation sequencing Available in a digital repository NRGL
Histopatologie a molekulární biologie nádorů gastrointestinálního traktu

The incidence and mortality of gastrointestinal cancers are at a level that represents a serious problem. These tumours have non-specific clinical symptoms, which often results in late diagnosis. In ...

Červenková, Lenka; Souček, Pavel; Eckschlager, Tomáš; Pivovarčíková, Kristýna
Univerzita Karlova, 2024

Problematika penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými
Svoboda, Oto; Šotolová, Eva; Bajcura, Lubomír; Jůzl, Miloslav
2024 - Czech
The thesis Issues of Penitentiary Treatment of Juvenile Convicts analyses current penitentiary approaches to male juvenile prisoners in the Czech Republic which is the aim of this thesis. The characteristics of juvenile convicts as a specific group of prisoners are discussed in the theoretical part. Juveniles are further described from a criminological perspective in relation to the specifics of committing an illegal activity, from a penological perspective in relation to punitive actions, and from a penitentiary perspective in relation to the execution of the punitive action. The thesis also presents the Prison Service of the Czech Republic as well as the penitentiary treatment of juvenile convicts in Slovakia. The empirical research itself focuses on the analysis and characteristics of the penitentiary treatment of juvenile convicts in Czech prisons which are profiled for juvenile males. The qualitative research using a case study and a structured interview was conducted as a part of the empirical research. KEY WORDS Juvenile convicts, prison, illegal activity, treatment, education, upbringing, delinquency, crime, penology, restorative justice, penitentiary studies Disertační práce Problematika penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými analyzuje současné penitenciární přístupy s mladistvými odsouzenými muži v České republice, což je také cílem disertační práce. V teoretické části je provedena charakteristika mladistvých odsouzených jakožto specifické skupiny vězněných osob. Mladiství jsou dále vystihováni z kriminologického pohledu ve vztahu ke specifikům při páchání protiprávní činnosti, z penologického pohledu ve vztahu k trestnímu opatření, z penitenciárního pohledu ve vztahu k výkonu trestního opatření. V disertační práci je dále představena Vězeňská služba České republiky a penitenciární zacházení s mladistvými odsouzenými na Slovensku. Vlastní empirické šetření se zaměřuje na analýzu a charakteristiku penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými v českých věznicích, které jsou profilovány pro mladistvé muže. V rámci empirického šetření byl proveden kvalitativní výzkum, v němž byly uplatňovány metody výzkumu kazuistika a strukturovaný rozhovor. KLÍČOVÁ SLOVA mladiství odsouzení, vězení, protiprávní činnost, zacházení, vzdělávání, výchova, delikvence, kriminalita, penologie, restorativní justice, penitenciaristika Keywords: mladiství odsouzení; vězení; protiprávní činnost; zacházení; vzdělávání; výchova; delik-vence; kriminalita; penologie; restorativní justice; penitenciaristika; juvenile convicts; prison; illegal activity; treatment; education; upbringing; delinquency; crime; penology; restorative justice; penitentiary studies Available in a digital repository NRGL
Problematika penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými

The thesis Issues of Penitentiary Treatment of Juvenile Convicts analyses current penitentiary approaches to male juvenile prisoners in the Czech Republic which is the aim of this thesis. The ...

Svoboda, Oto; Šotolová, Eva; Bajcura, Lubomír; Jůzl, Miloslav
Univerzita Karlova, 2024

Judeošpanělština v českých překladech
Kutková, Martina; Králová, Jana; Obdržálková, Vanda; Šedinová, Jiřina
2024 - Czech
The aim of this work is to find and analyze Czech translations from Judeo-Spanish, thus building on Czech and international research in Translation Studies in the field of minority languages. However, the thesis is the first research of its kind in the Czech environment, and therefore its next goal is to expand the history of Czech translation from Romance languages. The first, theoretical part of the thesis describes the socio-historical context of the source and target languages and outlines their mutual relationship, or rather "non-relationship" in the course of history. It also defines the terminological framework used and deals in detail with research in the field of the history of translation with an emphasis on "non-book" translations, the relationship of Translation Studies to minority languages and ethics in translation. Methodologically, it relies on Czech and foreign translation theory from the second half of the 20th century to the latest publications. The second, practical part of the thesis presents and analyzes the found sources, relying extensively on paratexts and, where necessary for the understanding of the sources, goes beyond the terminology of Translation Studies towards Jewish Studies. The corpus of discovered sources includes inscriptions on synagogue textiles, oral poetry,... Tato práce si klade za cíl najít a analyzovat české překlady z judeošpanělštiny, a navázat tak na české i mezinárodní bádání translatologie v oblasti minoritních jazyků. Práce je prvním výzkumem svého druhu v českém prostředí, a proto je jejím dalším cílem rozšířit dějiny českého překladu z románských jazyků. První, teoretická část práce popisuje společensko-historický kontext výchozího i cílového jazyka a nastiňuje jejich vzájemný vztah či spíše "nevztah" v minulosti i v současnosti. Vymezuje také užívaný terminologický rámec a detailně se zabývá výzkumem v oblasti dějin překladu s důrazem na "neknižní" překlady, vztahem translatologie k minoritním jazykům a také etikou v překladu. Metodologicky se opírá o českou i zahraniční teorii překladu od druhé poloviny 20. století až po publikace vydané v posledním desetiletí. Druhá, praktická část disertace představuje a analyzuje nalezené prameny, přičemž se rozsáhle opírá o paratexty a tam, kde je to nutné pro pochopení pramenů, přesahuje terminologii translatologie směrem k judaistice. Korpus objevených pramenů zahrnuje nápisy na synagogálních textiliích, orální poezii a fragmenty v knižních překladech. Tento materiál je analyzován na makrotextové i mikrotextové úrovni. Závěr shrnuje veškeré poznatky a odpovídá na výzkumné otázky a hypotézy vytyčené na... Keywords: dějiny překladu|judeošpanělština|ladino|minoritní jazyky|Sefardové; history of translation|Judeo-Spanish|Ladino|minority languages|Sephardic Jews Available in a digital repository NRGL
Judeošpanělština v českých překladech

The aim of this work is to find and analyze Czech translations from Judeo-Spanish, thus building on Czech and international research in Translation Studies in the field of minority languages. However, ...

Kutková, Martina; Králová, Jana; Obdržálková, Vanda; Šedinová, Jiřina
Univerzita Karlova, 2024

Reakce na hrozbu demolice obce: Horní Jiřetín a Nové Heřminovy
Vitíková, Jana; Černý, Karel; Stehlík, Michal; Spurný, Matěj
2024 - Czech
The thesis deals with the reaction of the residents of municipalities threatened with demolition in connection with the threat model presented by Dennis Smith. Two municipalities were selected for research - Horní Jiřetín and Nové Heřminovy. In Horní Jiřetín, there is discussion of the demolition of the municipality in connection with the expansion of brown coal mining and, above all, the progress of mining at the quarry of the Czechoslovak Army. It is planned to build a dam in Nové Heřminy, which should prevent floods in the region in the future and at the same time become a water reservoir for the dry season. The first part of the thesis is devoted to the threat model presented in 2018 by Dennis Smith in his book Civilized Rebels: An Inside Story of the West's Retreat from Global Power. In this part of the thesis, this model is described and put into the context of sociological theories of conflict. The second part of the thesis is devoted to the analysis of qualitative research, which was conducted in both municipalities using interviews with their residents. As part of the analysis, the residents' reactions were described in terms of strategies for coping with the situation and fears for the future. In each village, these reactions are then divided into groups. Finally, in the third part, these... Disertační práce se zabývá reakcí obyvatel obcí, jimž hrozí demolice, v souvislosti s modelem ohrožení prezentovaného Dennisem Smithem. K výzkumu byly vybrány dvě obce - Horní Jiřetín a Nové Heřminovy. V Horním Jiřetíně se o demolice obce hovoří v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědého uhlí a především postupováním těžby na lomu Československé armády. V Nových Heřminovech je plánováno postavit přehradu, která by měla do budoucna zabránit potopám v regionu a zároveň se stala zásobníkem vody pro období sucha. První část práce se věnuje modelu ohrožení, který představil v roce 2018 Dennis Smith ve své knize Civilized Rebels: An Inside Story of the West's Retreat from Global Power. V této části práce je tento model popsán a uveden do kontextu sociologických teorií konfliktu. Druhá část práce se věnuje analýze kvalitativního výzkumu, který byl proveden v obou obcích pomocí rozhovorů s jejich obyvateli. V rámci analýzy byly reakce obyvatel popsány z hlediska strategií vyrovnávání se se situací a obav do budoucna. V každé obci jsou pak tyto reakce rozděleny do skupin. Tyto skupiny jsou nakonec ve třetí části nahlíženy a zařazovány z pohledu modelu ohrožení Dennise Smithe. Výsledkem výzkumu je tedy analýza reakcí obyvatel obcí, kterým hrozí demolice, a jejich vysvětlení pomocí modelu ohrožení. Klíčová... Keywords: demolice obcí; model ohrožení; sociologie konfliktu; Horní Jiřetín; Nové Heřminovy; demolition of municipalities; threat model; sociology of conflict; Horní Jiřetín; Nové Heřminovy Available in a digital repository NRGL
Reakce na hrozbu demolice obce: Horní Jiřetín a Nové Heřminovy

The thesis deals with the reaction of the residents of municipalities threatened with demolition in connection with the threat model presented by Dennis Smith. Two municipalities were selected for ...

Vitíková, Jana; Černý, Karel; Stehlík, Michal; Spurný, Matěj
Univerzita Karlova, 2024

Sociální bydlení jako nástroj zvyšování kvality života lidí s omezeným přístupem k bydlení
Aresta, Veronika; Průša, Ladislav; Matulayová, Tatiana; Krebs, Vojtěch
2024 - Czech
(in English) The presented dissertation focuses on investigating the relationship between social housing and the quality of life of its users. The aim is to determine whether social housing programs provide residences that enable users to live the life they aspire to. The study draws inspiration from the expectations concept proposed in 2020, which captures the principles of the philosophical and economic capability approach. Quality of life is assessed by potentialities, defined as the lifestyles achieved by users. This study also theoretically anchors the phenomenon of homelessness and delves into social housing's segment, the role of local self-government, and the strategies for implementing social housing systems. A deductive qualitative analysis serves as the research methodology, with findings derived from 32 semi-structured interviews with program participants and housing support social workers. The study uncovers the social reality of local social housing users and their pursuit of a valuable life. The research confirms the enhancement of so-called housing freedoms among program users and describes the potentialities achieved through access to standard housing. It identifies conversion factors that either enhance or jeopardize housing users' quality of life. Notably, 73.3 % of users... rakt (česky) ředkládaná ační á měřena na zkoumání vztahu mezi sociálním bydlením ž jeho uživatelů Cílem disertační práce je zjistit, zda program sociálního bydlení zajišťuje bydlení, které umožňuje žít jeho uživatelům takový život, jaký si přejí ží vána í očekávání navržené jíž podstata odráží východiska filosoficko ekonomického směru capability approach Kvalita života je hodnocena prostřednictvím tzv. potencialit, které jsou definovány jako způsoby života, kterých uži také fenomén tví, dále s teoretická část věnuje také segmentu sociálního bydlení, roli samosprávy a přístupů zavádění systémů sociálního bydlení. Použitým ýzkumný příst výzku deduktivně kvalitativní ýza. Zjištění vychází ých ů už sociálními pracovník bydlení. Výsledky studie přináší odhalení sociální reality uživatelů lokálního systému sociá ního bydlení v souvislosti s dosahováním hodnotného živo ředkládaná prá tzv. bytovýc uživatelů programu a zároveň jednotlivé potenciality, kterých uživatelé dosahují díky získání rdní erzní ré přispívají ebo ohrožují kvalitu života uživatelů bydlení. Stěžejním zjištěním je, že uživatelů zažívá harmonické očekávání, které směřuje celistvému í ví, zažívá ster ní očekávání, jež potv ptivních preferencí zažívá nesaturované očekávání, v jehož důsledk domácnosti ohroženy ztrátou bydlení a stále se ocitají v... Keywords: bezdomovectví a vyloučení z bydlení|sociální bydlení|kvalita života|potenciality|očekávání|konverzní faktory; homelessness and exclusion from housing|social housing|quality of life|potentialities expectations|conversion factors Available in a digital repository NRGL
Sociální bydlení jako nástroj zvyšování kvality života lidí s omezeným přístupem k bydlení

(in English) The presented dissertation focuses on investigating the relationship between social housing and the quality of life of its users. The aim is to determine whether social housing programs ...

Aresta, Veronika; Průša, Ladislav; Matulayová, Tatiana; Krebs, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Reprodukční a psycho-sexuální aspekty ženských vrozených vývojových vad genitálu a jejich genetické souvislosti
Chmel, Roman; Nováčková, Marta; Pastor, Zlatko; Smetanová, Dagmar
2024 - Czech
The aim of the dissertation was a retrospective-prospective analysis of the anatomical and functional effect of a neovagina creation using Vecchietti vaginoplasty, including the evaluation of quality of life, sexuality and interest in motherhood in women with Mayer- Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (MRKHS). The study group included 70 women with MRKHS who underwent this surgery at the Department of Gynecology and Obstetrics, Second Medical Faculty, Charles University and University Hospital Motol in 2003-2022 and agreed with the participation in the study. The control group consisted of age-matched women without congenital anomalies of the genitals. The cause of MRKHS with agenesis of the uterus and the upper two-thirds of the vagina is the incorrect development of the paramesonephric (Müllerian) ducts. The ovaries are normal, oogenesis proceeds as usual and the production of female sex hormones is also normal. MRKHS is detected during adolescence due to primary amenorrhea at the age of 16 or impossibility of sexual intercourse. In the atypical form of MRKHS, simultaneous malformations of the kidneys, skeleton and cardiovascular organ system may occur. The dissertation is divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part presents current knowledge about the history, etiology and... Cílem disertační práce byla retrospektivně-prospektivní analýza anatomického a funkčního efektu vytvoření neovaginy pomocí vaginoplastiky podle Vecchiettiho u žen se syndromem Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKHS). V rámci studie byla hodnocena zejména kvalita života, sexuality a zájem žen o mateřství. Studovaný soubor zahrnoval 70 žen s MRKHS, které byly operovány na Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF UK a FN Motol v letech 2003-2022 a souhlasily s účastí ve studii. Kontrolní skupinu tvořily ženy odpovídající věkové kategorie bez vrozené vady pohlavních orgánů. MRKHS vzniká na základě poruchy vývoje paramesonefrických (Müllerových) vývodů. Tato porucha vede k agenezi dělohy a horních dvou třetin pochvy. Ovaria jsou vyvinuta normálně, oogeneze probíhá obvyklým způsobem a tvorba ženských pohlavních hormonů rovněž. MRKHS je nejčastěji diagnostikován v období adolescence na podkladě primární amenorrhoe v 16. roce života nebo kvůli nemožnosti koitálních sexuálních aktivit. U atypické formy MRKHS se mohou vyskytovat přidružené orgánové malformace renálního, skeletálního nebo kardiovaskulárního systému. Disertační práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou prezentovány současné znalosti o historii, etiologii a genetickém pozadí MRKHS, jeho diagnostice, možnostech... Available in a digital repository NRGL
Reprodukční a psycho-sexuální aspekty ženských vrozených vývojových vad genitálu a jejich genetické souvislosti

The aim of the dissertation was a retrospective-prospective analysis of the anatomical and functional effect of a neovagina creation using Vecchietti vaginoplasty, including the evaluation of quality ...

Chmel, Roman; Nováčková, Marta; Pastor, Zlatko; Smetanová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2024

Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti
Příplatová, Silvie; Svobodová, Zuzana; Hogenová, Anna; Prokešová, Miriam
2024 - Czech
This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through extreme life situations. The thesis explores attitudes towards free will, life and death in people who have found themselves on the brink of life, whether due to addiction, illness or other life-threatening situations. The aim is not only to analyse changes in these individuals' attitudes towards life and death, but also to explore the intellectual and philosophical development that may be prompted by this existential limit. Regardless of the cause of this confrontation with the limit of life and death, we seek to uncover how this experience affects the deeper dimensions of human existence. The work is based on the conviction that illness, although challenging on the physical plane, has an extraordinary effect on the spiritual sphere. It also highlights the impact of illness on the physical and spiritual aspects of the human being and seeks to show this by examining the works of great philosophers whose ideas have shaped the world. We will support this claim by analysing the works of important philosophers whose ideas have shaped our understanding of human existence. From Aristotle to Descartes, Nietzsche... Tato disertační práce vstupuje do hlubin filozofické reflexe nad podstatou lidské existence a jejím vztahem k životu a smrti, a to zejména u jednotlivců, kteří prošli extrémními životními situacemi. Zkoumá postoj ke svobodné vůli, životu a smrti u lidí, kteří se ocitli na pokraji života ať už kvůli závislosti a nemoci, nebo jiným život ohrožujícím situacím. Cílem je nejen analyzovat změny v postojích těchto jednotlivců k životu a smrti, ale též zkoumat duševní a filozofický rozvoj, který může být podněcován tímto existenčním limitem. Bez ohledu na příčinu této konfrontace s hranicí života a smrti se snažíme odhalit, jak tato zkušenost ovlivňuje hlubší rozměry lidského bytí. Práce vychází z přesvědčení, že nemoc, ačkoli představuje výzvu pro fyzickou rovinu, působí mimořádně i na duševní sféru. Rovněž poukazuje na dopad nemoci na fyzickou a duchovní stránku člověka a snaží se to ukázat na základě zkoumání děl významných filozofů, jejichž myšlenky formovaly svět. Toto tvrzení podložíme analýzou děl významných filozofů, kteří svými myšlenkami formovali naše chápání lidské existence. Od Aristotela přes Descarta, Nietzscheho až po Heideggera se pokusíme propojit teoretické koncepty s konkrétními životními příběhy. V analýze životních příběhů jednotlivců konfrontovaných s drogovou závislostí,... Keywords: filozofická reflexe; lidská existence; život a smrt; duševní rozvoj; extrémní životní situace; Aristoteles; Augustin; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka; philosophical reflection; human existence; life and death; mental development; extreme life situations; Aristotle; Augustine; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka Available in a digital repository NRGL
Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti

This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through ...

Příplatová, Silvie; Svobodová, Zuzana; Hogenová, Anna; Prokešová, Miriam
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases