Number of found documents: 39
Published from to

KOMPRESSIVNOE SLOVOOBRAZOVANIE V RUSSKOM ŽARGONE I SLENGE
SZAMSZELIOVÁ, Hana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
2010 - Russian
Cílem této práce bylo analyzovat kompresivní slovotvorbu v ruském žargonu a slangu na základě shromážděného materiálu. Obsahově je práce rozdělena do dvou částí: Teoretická část vychází z analýzy odborné literatury zaměřené na problematiku slovotvorby, přičemž jsem se zaměřili na kompresivní slovotvorbu (univerbizaci, zkracování, abreviaci). Dále jsme se zabývali žargonem, slangem a argotem. V praktické části jsme se z hlediska komprese zabývali analýzou slovníkových hesel. Na závěr praktické části uvádíme některé příklady užití derivátů v každodenní komunikaci. Na základě analýzy jsme zjistili, že častým používáním slangismu, žargonismu či argotismu dochází ke ztrátě expresivity a slova se stávají běžnými pro široký okruh uživatelů, některá se dokonce stávají součástí spisovného jazyka, tudíž je mnohdy těžké rozlišit, do jaké lexikální skupiny dané slovo patří. Což je důvod, proč jsme se v naší práci odchýlili od původního vymezení práce pouze na žargon a slang. Zajímavé byl pro nás zjištění, že u příkladů z Internetu se vyskytuje především fonetická komprese. The project consists of two basic parts: The theoretical part analyses the facts based on the specialist literature. It focuses on the compressive wordformation in russian jargon and slang. We especially gave consideration to questions compressive wordfomation (univerbation, abbreviation, apocope). Next we interested in jargon, slang and argot. In the practical part, we analyze dictionary words (lexically, morfologically and stylistically). The final part of our project includes the Internets material of compressive lexicon in everyday communication. After we have collected the data, we found, that frequent using jargon, slang and argot vocabulary happens to waste expresivity and words get common for users. Therefore complicate distinguish lexical unit. Which is reason, why we turn from original delimination only project on jargon and slang in our work. For us was interesting inquest, that Internets examples have above all phonetic compression. Wordformation, compressive wordformation, jargon, slang, argot, univerbation, apocope, abbreviation, suffix Keywords: wordformation; jargon; slang; argot; compressive wordformation; univerbation; apocope; abbreviation; suffix Available in digital repository of UPOL.
KOMPRESSIVNOE SLOVOOBRAZOVANIE V RUSSKOM ŽARGONE I SLENGE

Cílem této práce bylo analyzovat kompresivní slovotvorbu v ruském žargonu a slangu na základě shromážděného materiálu. Obsahově je práce rozdělena do dvou částí: Teoretická část vychází z ...

SZAMSZELIOVÁ, Hana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Časopis Volja Rossii a jeho význam pro ruskou emigraci
KRJUKOVA, Daria; KOMENDOVÁ, Jitka; PECHAL, Zdeněk
2010 - Russian
Tato práce se zabývá časopisem Volja Rossii a jeho významem pro ruskou emigraci. V první části, která se zabývá okolnostmi jeho vzniku jako deníku, je popsána jak formální, tak i obsahová stránka. Druhá část je věnována období časopisu, osobnostem jeho redaktorů a hlavním politickým tématům. Třetí část zkoumá literárněkritickou část časopisu a věnuje se hlavním textům jeho redaktora M. Slonima. Poslední část je věnována umělcům, jejichž díla byla publikována v časopisu, avšak největší pozornost je věnována pražskému období M. Cvětajejové a její spolupráci s časopisem. This thesis deals with the journal Volja Rossii and its significance for Russian emigration. The first part examins the circumstances of its beginning as a newspaper, describing both its formal and its contentual aspects. The second part is dedicated to the era of the journal, to its personalities, editors and main political topics. The third chapter deals with the literary critical part of the journal and is dedicated to the main texts of its editor M Slonim. The last part deals with artists' works, which have been published in the journal, although the main focus is on the Prague era of M. Tsvetaeva and her coorperation with the journal. Keywords: Russian emigration in Czechoslovakia; periodical of Volya Rossii; characteristics of the journal; editors of the journal; journalistic and literary critical articles; M. Tsvetaeva and Volya Rossii. Available in digital repository of UPOL.
Časopis Volja Rossii a jeho význam pro ruskou emigraci

Tato práce se zabývá časopisem Volja Rossii a jeho významem pro ruskou emigraci. V první části, která se zabývá okolnostmi jeho vzniku jako deníku, je popsána jak formální, tak i obsahová stránka. ...

KRJUKOVA, Daria; KOMENDOVÁ, Jitka; PECHAL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Okřídlené výrazy z písní ruských bardů a jejich funkce v ruské publicistice
KOLJENŠIĆ, Bojana; STĚPANOVA, Ludmila; FLÍDROVÁ, Helena
2009 - Russian
Práce se zabývá využitím okřidlených slov ruských bardů v současné ruské publicistice. The work is dealing with the using of some type of phraseological units in the press. Keywords: Phraseological units;bard; Vysockij; Okudzava; Available in digital repository of UPOL.
Okřídlené výrazy z písní ruských bardů a jejich funkce v ruské publicistice

Práce se zabývá využitím okřidlených slov ruských bardů v současné ruské publicistice.


The work is dealing with the using of some type of phraseological units in the press.

KOLJENŠIĆ, Bojana; STĚPANOVA, Ludmila; FLÍDROVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Komentovaný překlad části knihy Borise Akunina "Statskij sovětnik"
KRČKOVÁ, Jana; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; MACHALOVÁ, Milena
2009 - Russian
Předmětem této práce je komentovaný překlad části knihy Borise Akunina, který je považován za jednoho z nejúspěšnějších současných ruských autorů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány teoretické aspekty překladu a práce překladatele. Ve druhé kapitole je pojednáváno o autorovi knihy a knize samotné. Třetí kapitola je zaměřena na komentář k vlastnímu překladu. Čtvrtá kapitola obsahuje vlastní překlad části knihy. The subject of this work is a commented translation of a part of Statskij Sovetnik, book by Boris Akunin who is considered to be one of the most contemporary russian authors. The thesis consists of four main chapters. First chapter describes teoretical aspects of translation and the work of a translator. Second chapter describes an author of the book and the book itself. The third chapter is focused on comments on the translation itself which is the fourth chapter. The work is presented in russian language, the translation is done from Russian to Czech. Keywords: Translation; artistic translation; russian literature; realia; equivalence; term; archaism; historicism; Boris Akunin Available in digital repository of UPOL.
Komentovaný překlad části knihy Borise Akunina "Statskij sovětnik"

Předmětem této práce je komentovaný překlad části knihy Borise Akunina, který je považován za jednoho z nejúspěšnějších současných ruských autorů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole ...

KRČKOVÁ, Jana; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; MACHALOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

LIDOVÉ NÁZVY ROSTLIN V RUŠTINĚ V POROVNÁNÍ S ČEŠTINOU
POSPÍŠILOVÁ, Lenka; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
2009 - Russian
Hlavním úkolem diplomové práce je porovnání lidových názvů rostlin v ruštině a v češtině. Lidové názvy nejsou na rozdíl od názvů odborných tvořeny podle přesně určených pravidel. Tvůrcem lidových názvů je prostý člověk, který se snaží pojmenovat skutečnost, která ho obklopuje. Při tvorbě lidových názvů se lidé snažili vystihnou charakteristický rys či vlastnost rostliny, aby si usnadnili orientaci v rostlinné říši. V diplomové práci jsou lidové názvy porovnávány z hlediska způsobu jejich tvorby a také z hlediska jejich motivovanosti. V poslední části práce jsou uvedeny všechny rostliny, se kterými bylo pracováno, s uvedením všech jejich lidových názvů v ruštině i v češtině. The diploma thesis focuses on comparison of traditional terms of plants in Russian and Czech languages. In the contrast to the special terms traditional terms are not formed under the strict rules. Common man is the creator of traditional terms, he tries to name reality which surrounds him. While creating traditional terms people tryed to describe characteristic or feature of the plant to make orientation in vegetal kingdom easier. The diploma thesis deals with comparison in the light of the way of creation and in the light of their motivation. In the last part of the thesis there is a list of all the plants we worked with and their traditional terms in Russian and Czech languages. Keywords: folk names; flowers; plants; Russian language; Czech language Available in digital repository of UPOL.
LIDOVÉ NÁZVY ROSTLIN V RUŠTINĚ V POROVNÁNÍ S ČEŠTINOU

Hlavním úkolem diplomové práce je porovnání lidových názvů rostlin v ruštině a v češtině. Lidové názvy nejsou na rozdíl od názvů odborných tvořeny podle přesně určených pravidel. Tvůrcem lidových ...

POSPÍŠILOVÁ, Lenka; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Sravnitelnyj analiz nazvanij filmov na anglijskom, češskom i russkom jazykach
KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; VOBOŘIL, Ladislav
2009 - Russian
Diplomová práce analyzuje současnou situaci, tykající se překladu filmových titulů v České republice a v Rusku. Cílem práce je také vytvoření anglicko-rusko-českého seznamu nejrozšířenějších filmových názvů. Na zákldě jejich porovnávací analýzy byly zformulovány hlavní překladatelské strategie, které se používají při překladu filmových názvů do ruštiny a do češtiny. Práce také obsahuje výčet nejběžnějších problémů, se kterými se překladatel filmových názvů setká, a metody jejich řešení. The diploma work analyses the contemporary situation related to the translation of the film names in the Czech Republic and in Russia. One of the purposes of the work is also creating an English-Russian-Czech register of the wide-spreaded film names. On the basis of their comparative analyses the main translation strategies, used for translation film names from English language to Russian and Czech, were framed. Keywords: Translatology; film names; translation strategies; cinematography; language situation Available in digital repository of UPOL.
Sravnitelnyj analiz nazvanij filmov na anglijskom, češskom i russkom jazykach

Diplomová práce analyzuje současnou situaci, tykající se překladu filmových titulů v České republice a v Rusku. Cílem práce je také vytvoření anglicko-rusko-českého seznamu nejrozšířenějších filmových ...

KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Kommentirovannyj russko-cheshskyj slovar iz oblasti ekologiji i nauky ob okruzhajuschej srede
KUFNEROVÁ, Petra; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2009 - Russian
Diplomová práce se zabývá sestavením rusko-českého překladového ekologického a environmentálního slovníku na základě shromáždění faktického materiálu. V teoretické části se analyzuje odborná terminologie, jsou zde uvedeny příklady ze slovníku. The Graduation thesis deals with the creation of Russia-Czech ekological and environmental dictionary on the basis of the assembly of factual materials. The theoretical part is focused on the analysis of the special terminology. There are the examples from the dictionary. Keywords: ecology; environment; dictionary; terminology; lexicography; terminography; special terminology Available in the UPOL Library.
Kommentirovannyj russko-cheshskyj slovar iz oblasti ekologiji i nauky ob okruzhajuschej srede

Diplomová práce se zabývá sestavením rusko-českého překladového ekologického a environmentálního slovníku na základě shromáždění faktického materiálu. V teoretické části se analyzuje odborná ...

KUFNEROVÁ, Petra; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Internacionální frazémy v ruštině (v porovnání s dalšími evropskými jazyky )
FOJTŮ, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VOBOŘIL, Ladislav
2009 - Russian
Práce se zabývá příčinami shod a rozdílů mezi těmi frazeologizmy, které patří do skupiny tzv. "internacionálních frazeologizmů", jak lingvistickými, tak i extralingvistickými. This work deals about The internacional idioms (in russian language in comparison with others europian languages), about the reasons for existing tha same idioms in europeian languages and about the reasons for absentions of the idioms in same languages. Keywords: idiom; internacional idiom; Available in digital repository of UPOL.
Internacionální frazémy v ruštině (v porovnání s dalšími evropskými jazyky )

Práce se zabývá příčinami shod a rozdílů mezi těmi frazeologizmy, které patří do skupiny tzv. "internacionálních frazeologizmů", jak lingvistickými, tak i extralingvistickými....

FOJTŮ, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

CÍRKEVNÍ SVÁTKY U PRAVOSLAVNÝCH A KATOLICKÝCH KŘESŤANŮ: VELIKONOCE (V RUSKO-ČESKÉM SROVNÁVACÍM PLÁNU)
HEIDRICH, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2009 - Russian
Ruská pravoslavná a česká římskokatolická církev mají společné kořeny v křesťanství. Po jejich rozdělení, ke kterému došlo v polovině 11. století, se v průběhu svého rozvoje značně oddálily. Diplomová práce se zabývá rozborem pravoslavné a římskokatolické církve z hlediska církevního roku ? srovnáním jednotlivých svátků v obou církvích, podrobným rozborem Velikonoc, z pohledu církevních a lidových tradic. V diplomové práci je uveden výzkum, který se zaměřil na způsoby slavení v obou zemích, Česku i Rusku. Russian Orthodox and Czech Roman Catholic Church have common roots in Christianity. After their splitting, which took place in middle of 11th century; these two churches have developed significantly different perception on Christianity. This thesis scrutinize a year from the point of view of the Orthodox and Roman Catholic church ? comparison of individual feast-days in both churches, detailed scrutiny of Easter, which includes church and national tradition. This thesis includes research, which has focused on the ways of celebrating the saint days in both countries, in Czech Republic and Russia. Keywords: Feast-day; the Orthodox Church; Roman Catholic Church; Eastern; church tradition; national tradition Available in the UPOL Library.
CÍRKEVNÍ SVÁTKY U PRAVOSLAVNÝCH A KATOLICKÝCH KŘESŤANŮ: VELIKONOCE (V RUSKO-ČESKÉM SROVNÁVACÍM PLÁNU)

Ruská pravoslavná a česká římskokatolická církev mají společné kořeny v křesťanství. Po jejich rozdělení, ke kterému došlo v polovině 11. století, se v průběhu svého rozvoje značně oddálily. Diplomová ...

HEIDRICH, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Funkciya voprosov v russkoy i cheskoy publicistike
KOSTŘICOVÁ, Petra; FLÍDROVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
2009 - Russian
Diplomová práce se zabývá problematikou otázek v českém a ruském publicistickém stylu. Vymezuje pojmy publicistický styl, jeho lexikální, morfologické a syntaktické příznaky a definuje tazací věty, jejich členění a úlohu v publicistickém stylu. Na základě analýzy 500 českých a 500 ruských příkladů určuje základní typy otázek a jejich funkci v publicistice, zejména pak funkci zjišťovacích a doplňovacích otázek, jejich rozložení v textu a jednotlivých žánrech. The thesis is concerned with issues about questions in Czech and Russian journalism. It defines terms as journalism, its lexical, morphlogical and syntactical attributes, defines questions, their structuring and a role in journalism. Following the analysis of 500 Czech and 500 Russian examples, the thesis establishes basic types of questions and their function in the journalism, especially the function of descriptive and relational questions, their appereance in the text and individual genres. Keywords: journalism; genre of journalism; question; descriptive question; relational question Available in digital repository of UPOL.
Funkciya voprosov v russkoy i cheskoy publicistike

Diplomová práce se zabývá problematikou otázek v českém a ruském publicistickém stylu. Vymezuje pojmy publicistický styl, jeho lexikální, morfologické a syntaktické příznaky a definuje tazací věty, ...

KOSTŘICOVÁ, Petra; FLÍDROVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases