Number of found documents: 155630
Published from to

Vyhodnocení ztrát vody na území města Brna
Poláchová, Monika; Viščor, Pavel; Tuhovčák, Ladislav
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá různými přístupy provozovatelů vodovodů k tématu ztrát vody včetně jejich vykazování jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuje se na Infrastructure Leakage Index (ILI) a v rámci navržené Metodiky vyhodnocování ILI podle minimálních nočních průtoků se podle ní práce snaží aplikovat vyhodnocení ztrát vody pro tři hydraulicky oddělená tlaková pásma vodovodu ve městě Brně a dvě vodovodní sítě v malých obcích. Závěrem jsou popsána doporučení pro jednotlivé provozovatele řešených vodovodů vedoucí k rozšíření možností monitoringu a vykazování ztrát vody v síti. The thesis deals with different approaches of water supply operators to the topic of water losses including water loss reporting both in the Czech Republic and abroad. It is focused on the Infrastructure Leakage Index (ILI) and within the proposed Methodology of ILI evaluation according to minimum night flows, the thesis tries to apply such an evaluation of water losses for three hydraulically separate pressure zones of water supply in the city of Brno and two water distribution systems in small villages. At the end, recommendations for individual operators of the water supply systems in the analyzed areas are described, leading to the extension of the possibilities of monitoring and reporting of water losses in the network. Keywords: Ztráty vody; systém zásobování vodou; minimální noční průtok; Infrastructure Leakage Index; Smart Metering; Water losses; water supply system; minimum night flow; Infrastructure Leakage Index; Smart Metering Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení ztrát vody na území města Brna

Diplomová práce se zabývá různými přístupy provozovatelů vodovodů k tématu ztrát vody včetně jejich vykazování jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuje se na Infrastructure Leakage Index (ILI) ...

Poláchová, Monika; Viščor, Pavel; Tuhovčák, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití dotačních prostředků pro rozvoj města
Rybníčková, Michaela; Kocourková, Gabriela; Bartes, Richard
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá využitím dotačních prostředků pro rozvoj města. V rámci analýzy bylo zkoumáno hospodaření města Kuřim v letech 2018-2022. Teoretický rámec práce se zaměřuje na studium zdrojů příjmů, jejich distribuci a výše, přičemž klíčovým aspektem je analýza vlivu dotačních prostředků na celkový ekonomický kontext města. Závěrečná část práce se věnuje hodnocení konkrétního projektu, a to rekonstrukci a modernizaci dopravního terminálu ve městě Kuřim, který byl realizován s využitím dotačních prostředků poskytnutých z Evropské unie. Metodou CBA je provedena finanční a ekonomická analýza projektu, která zahrnuje ocenění socioekonomických dopadů a výpočet klíčových kriteriálních ukazatelů jako jsou NPV, IRR, IR a návratnost investice. Výsledky finanční analýzy jasně ukazují, že projekt by bez využití dotace byl téměř nerealizovatelný v rámci jeho životnosti. Avšak i po započítání dotace je projekt stále ztrátový. Proto byla provedena ekonomická analýza, která je pro projekt veřejného charakteru relevantní. Zohlednění ekonomických faktorů ukazuje na celkový prospěch a přínos projektu pro město Kuřim v kontextu jeho dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje. This master's thesis addresses the utilization of subsidy funds for urban development. Within the analysis, the economic management of the town of Kuřim from 2018 to 2022 was examined. The theoretical framework of the study focuses on the examination of income sources, their distribution, and amounts, with a key emphasis on analyzing the impact of subsidy funds on the overall economic context of the town. The concluding section of the thesis evaluates a specific project: the establishment of a transportation terminal in the town of Kuřim, which was implemented using subsidy funds provided by the European Union. The Cost-Benefit Analysis method is employed for the financial and economic analysis of the project, that includes the valuation of socio-economic impacts and the calculation of key criteria such as NPV, IRR, IR, and return on investment. The results of the financial analysis clearly indicate that the project would be almost unfeasible without subsidy utilization over its lifespan. However, even after incorporating the subsidy, the project remains unprofitable. Therefore, an economic analysis, relevant for a project of public nature, was also conducted. Consideration of economic factors demonstrates the overall benefit and contribution of the project to the town of Kuřim in the context of its long-term sustainability and development. Keywords: Rozpočet; hospodaření obce; příjmy a výdaje obce; investiční projekt; dotace; Evropská unie; rozvoj území; analýza nákladů a užitků; finanční analýzy; ekonomická analýza; dopravní terminál.; Budget; municipal management; municipality income and expenses; investment project; subsidies; European Union; territorial development; cost-benefit analysis; financial analysis; economic analysis; transportation terminal. Available in a digital repository NRGL
Využití dotačních prostředků pro rozvoj města

Tato diplomová práce se zabývá využitím dotačních prostředků pro rozvoj města. V rámci analýzy bylo zkoumáno hospodaření města Kuřim v letech 2018-2022. Teoretický rámec práce se zaměřuje na studium ...

Rybníčková, Michaela; Kocourková, Gabriela; Bartes, Richard
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv velikosti normálových sil na nelineární seismickou analýzu
Holiš, Ondřej; Lang, Rostislav; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá studií vlivu velikosti normálových sil a zatížení na nelineární dynamickou analýzu. K řešení těchto úloh byly použity metody postupného přitěžování a nelineární výpočet časového průběhu. Bylo vytvořeno množství numerických modelů s různými nelinearitami a postupně se zvyšujícím zatížením. Výsledky byly následně zpracovány do grafů a tabulek pro porovnání. K výpočtům byly použity programy RFEM 5, RFEM 6 a program vytvořený v jazyce Python. The thesis is focused on studying the influence of the magnitude of normal forces and loads on the nonlinear dynamic analysis. Pushover method and nonlinear time history analysis were used to solve these problems. A number of numerical models with different nonlinearities and progressively increasing loads have been developed. The results were then compiled into graphs and tables for comparison. RFEM 5, RFEM 6 and a program in Python were used for the calculations. Keywords: normálová síla; seismické zatížení; nelineární dynamika; metoda postupného přitěžování; nelineární výpočet časového průběhu; plastické klouby; plasticita; Python; metoda konečných prvků; RFEM; normal force; seismic loading; nonlinear dynamics; pushover method; nonlinear time history analysis; plastic hinges; plasticity; Python; finite element method; RFEM Available in a digital repository NRGL
Vliv velikosti normálových sil na nelineární seismickou analýzu

Diplomová práce se zabývá studií vlivu velikosti normálových sil a zatížení na nelineární dynamickou analýzu. K řešení těchto úloh byly použity metody postupného přitěžování a nelineární výpočet ...

Holiš, Ondřej; Lang, Rostislav; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Montovaná železobetonová hala obchodního domu
Kolibáč, Radim; Lemák, Daniel; Požár, Michal
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných prvků prefabrikované montované konstrukce haly obchodního centra. Jedná se předpjatý vazník, sloup včetně krátké konzoly, průvlaky a ztužidla. Výpočet vnitřních sil byl proveden metodou konečných prvků v programu SCIA Engineer. Dále byly provedeny dílčí modely v programu IDEA StatiCa. Prvky byly dimenzovány a posouzeny na Mezní stav únosnosti i použitelnosti. Součástí je výkresová dokumentace obsahující výkresy tvarů a výztuží. Veškeré konstrukce byly navrženy dle platných norem a předpisů. The master thesis is focused on the design and assessment of selected parts of the prefabricated prefabricated structure of a shopping centre hall. These include a prestressed truss, a column including a short cantilever, beams and bracings.The calculation of internal forces was done by finite element method using SCIA Engineer. Additionally, partial models were made in the software IDEA StatiCa. The members were dimensioned and assessed for ultimate and serviceability limit state. Drawing documentation including shape and reinforcement is included. All structures were designed in accordance with current standards and regulations. Keywords: prefabrikovaná konstrukce; hala; přepjatý beton; vazník; sloup; průvlak; krátká konzola; železobeton; metoda konečných prvků; mezní stav únosnosti; mezní stav použitelnosti; prefabricated construction; prestressed concrete; girder; column; beam; short bracket; reinforced concrete; finite element method; ultimate limit state; seviceability limit states Available in a digital repository NRGL
Montovaná železobetonová hala obchodního domu

Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných prvků prefabrikované montované konstrukce haly obchodního centra. Jedná se předpjatý vazník, sloup včetně krátké konzoly, průvlaky a ...

Kolibáč, Radim; Lemák, Daniel; Požár, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské stanice v Dobrušce
Pacholíková, Petra; Spáčil, Miroslav; Sedláková, Markéta
2024 - Czech
Diplomová práce řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu ve stávající volně stojící hasičské stanici v Dobrušce. Jedná se o dvoupodlažní správní budovu s částečným podsklepením a využívaným podkrovím. K objektu přiléhají garáže pro údržbu a parkování výjezdové techniky. Ve sklepení se nachází sklady a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží je navržena nová dispozice. Vznikly zde prostory pro serverovnu, kancelář velitele stanice, zasedací místnost, sklady a nové hygienické zázemí. Jelikož předchozí dispozice postrádala některé místnosti potřebné pro práci zaměstnanců je zde navržena chemická dílna, sklad hasiv a sorbentů, plnění tlakových lahví a mokrý provoz. Z garáží je navržen vstup do nově navržené přístavby, kde se nachází špinavé sprchy, prádelna, špinavé šatny, sklad PHM a diesel agregát. V druhém nadzemním podlaží jsou ze stávající dispozice navrženy školící místnost, hygienické zázemí, čisté šatny a kuchyň s jídelnou. V tomto patře je navržena nástavba nad stávajícími garážemi, kde se nachází zázemí pro zaměstnance – společenská místnost, kanceláře, ložnice s hygienickým zázemím. Přístavba je založena na základových pasech v nezámrzné hloubce a ztraceného bednění. Svislé nosné konstrukce přístavby jsou u keramických bloků a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Celá přístavba je oddělena od stávajících konstrukcí. Svislé nosné konstrukce u nástavby jsou navrženy z keramických bloků s minerální izolací. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z keramického montovaného stropu. Na nástavbě je navržena provětrávaná fasáda s hliníkovými kazetami. Přístavba a nástavba je zastřešena plochou střechou. The diploma thesis deals with building modifications, extension and superstructure in the existing free-standing fire station in Dobruška. It is a two-story administrative building with a partial basement and a used attic. Adjacent to the building are garages for maintenance and parking of exit equipment. In the basement there are warehouses and a technical room. A new layout is proposed on the first floor. There were spaces for a server room, the station commander's office, a meeting room, warehouses and new sanitary facilities. As the previous layout lacked some of the rooms needed for the work of employees, a chemical workshop, a warehouse for fire extinguishers and sorbents, filling of pressure cylinders and a wet operation are proposed here. An entrance to the newly designed extension is proposed from the garage, where there are dirty showers, a laundry room, dirty changing rooms, a PHM warehouse and a diesel generator. On the second above-ground floor, a training room, hygienic facilities, clean changing rooms and a kitchen with a dining room are designed from the existing layout. On this floor, a superstructure is designed above the existing garages, where there are facilities for employees - a living room, offices, bedrooms with sanitary facilities. The extension is based on foundation passes in the unfrozen depth and lost formwork. The vertical supporting structures of the extension are made of ceramic blocks and insulated with the ETICS contact insulation system. The entire extension is separated from the existing structures. The vertical supporting structures of the superstructure are designed from ceramic blocks with mineral insulation. The horizontal structures are designed from a ceramic mounted ceiling. A ventilated facade with aluminum cassettes is designed on the superstructure. The extension and superstructure are covered with a flat roof. Keywords: Hasičská stanice; částečně podsklepený; keramické bloky; keramický montovaný strop; základové pasy; plochá střecha; hliníková fasáda; stavební úpravy; Fire Station; Partial Basement; Ceramic Blocks; Ceramic Suspended Ceiling; Foundation Passes; Flat Roof; Aluminum Facade; Building Modifications Available in a digital repository NRGL
Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské stanice v Dobrušce

Diplomová práce řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu ve stávající volně stojící hasičské stanici v Dobrušce. Jedná se o dvoupodlažní správní budovu s částečným podsklepením a využívaným ...

Pacholíková, Petra; Spáčil, Miroslav; Sedláková, Markéta
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Kancelářská budova
Štros, Jakub; Pilinszki, Martin; Beneš, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro atypickou administrativní budovu s pracovním názvem ,”Hodkovičky Office”. Objekt leží na více pozemcích, který se sjednotí do dvou parcelních čísel. Administrativa má 6 nadzemních podlaží a 1. a 6. podzemní podlaží, kde se nachází technické části objektu. Podzemní podlaží dale disponuje parkovacími stání. Vstup se nachází v jihozápadní části pozemku. V 1.NP bude vstup do nadzemních podlaží skrz turniket, nebo ostrahu. Zároveň se bude moct prostory využít pro velké shromáždění lidí, nebo soukromé schůzky. 2-4.NP jsou kancelářské plochy, oddělených místností nebo tzv. Open space. 5.NP jsou kancelářské prostory pro vyšší management. Objekt je monolitická železobetonová kombinovaná konstrukce, která má hlavní ztužující jádro. Stropy jsou řešeny železobetonové monolitické. Objekt má 3 ploché střechy. The master´s thesis addresses the development of project documents for an atypical administrative building with the working title “Hodkovičky Office”. The structure is situated on multiple plots, which will be consolidated into two cadastral numbers. The administration building comprises 6 above-ground floors and 1st and 6th underground floors. Housing the technical facilities of the structure. The underground levels also feature parking spaces. The entrance is located in the southwest part of the plot. In the 1st floor access to the above-ground floors will be through a turnstile or security checkpoint. Additionally, these space can be utilized for large gatherings or private meetings. Floor 2-4 consist of office areas with individual rooms or open space layouts. The 5st floor is designated for office spaces for senior management. The building is a monolithic reinforced concrete combined structure with a central reinforcing core. The floors are constructed using monolithic reinforced concrete. The building features three flat roof Keywords: Administrativní budova; železobeton; terasy; ploché střechy; Administrative building; reinforced concrete; terraces; flat roofs Available in a digital repository NRGL
Kancelářská budova

Diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro atypickou administrativní budovu s pracovním názvem ,”Hodkovičky Office”. Objekt leží na více pozemcích, který se sjednotí do dvou parcelních ...

Štros, Jakub; Pilinszki, Martin; Beneš, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Penzion Horehronie
Martinovič, Marek; Lipka, Miroslav; Eliáš, Luboš
2024 - Czech
Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie novostavby penziónu. Objekt sa nachádza v obci Telgárt v blízkosti lyžiarskeho areálu Ski Telgárt. Budova je navrhnutá na veľkom svahovitom pozemku. Penzión má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. V podzemnom podlaží sa nachádza hromadná garáž, technické zázemie objektu a spoločenská miestnosť pre hostí. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza reštaurácia s kuchyňou a barom vrátane zázemia pre zamestnancov. Súčasťou tohoto podlažia je aj vstupná časť s recepciou a zázemím vrátane hygienických priestorov pre hostí a návštevníkov. Hostí poteší aj prítomné wellness. V druhom nadzemnom podlaží sú situované izby a apartmány pre hostí o celkovej kapacite 36 lôžok. Architektonické a materiálové riešenie je navrhnuté do horského prostredia. Penzión je navrhnutý tradične s modernými prvkami. Konštrukčný systém objektu je navrhnutý ako priečny stenový. Nosné murivo je navrhnuté z keramických tvárnic. Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové monolitické dosky. Prevažnú časť objektu tvorí sedlová strecha s tradičnou väznicovou sústavou. The goal of the thesis was the develop project documentation for the construction of a new boarding house. The building is located in the village of Telgárt near the ski area Ski Telgárt. The building is designed on a large sloping plot. The guesthouse has two above-ground floors and one underground floor. In the underground floor there is a collective garage, technical facilities of the building and a common room for guests. On the first above-ground floor, there is a restaurant with a kitchen and a bar, including facilities for employees. Part of this floor is also the entrance area with the reception and facilities, including hygienic areas for guests and visitors. Guests will also be pleased with the available wellness facilities. On the second floor above ground there are rooms and apartments for guests with a total capacity of 36 beds. The architectural and material solution is designed for the mountain environment. The guesthouse is designed traditionally with modern elements. The structural system of the building is designed as a transverse wall. The supporting masonry is designed from ceramic blocks. Ceiling structures are designed as reinforced concrete monolithic slabs. The main part of the building consists of a gable roof with a traditional truss system. Keywords: Penzión; reštaurácia; bar; sedlová strecha; plochá strecha.; Pension; restaurant; bar; gable roof; flat roof. Available in a digital repository NRGL
Penzion Horehronie

Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie novostavby penziónu. Objekt sa nachádza v obci Telgárt v blízkosti lyžiarskeho areálu Ski Telgárt. Budova je navrhnutá ...

Martinovič, Marek; Lipka, Miroslav; Eliáš, Luboš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení s využitím koherencí řízené holografické mikroskopie
Šuráňová, Markéta; Rösel,, Daniel; Vomastek, Tomáš; Veselý, Pavel
2024 - Czech
Dizertační práce pojednává o biofyzikální interpretaci kvantitativního fázového zobrazování (QPI – Quantitative Phase Imaging) získaného pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie (CCHM – Coherence-Controlled Holographic Microscopy) v provedení Q-PHASE mikroskop, Telight, Brno). Teoretická část této práce se zabývá charakteristikou kvantitativního fázového zobrazení, které poskytuje neinvazivní metodou informace o aktivitě živých buněk in vitro. Hlavní část práce spočívá ve vytvoření koncepce a ověření nové metody primárního kritického ohodnocení léků pro očekávaný anti-migrační/metastatický potenciál (PAMP – Primary Assessment of Migrastatic Potential). Výsledek této metody je prvním třídícím hodnocením při zvažování konkrétních migrastatických látek pro budoucí komplexní onkologickou léčbu. Hodnotí nejen růst nádorových buněk, rychlost pohybu buněk, ale i odhalení rizika nebezpečných invazivních fenotypů. Dále je navržena metoda korelační mikroskopie mezi Q-PHASE mikroskopem a laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem (LSCM) pro účel hodnocení chování buněk a výskytu fokálních adhezí po aplikaci léčiv. Kvantitativní fázové zobrazení získané pomocí Q-PHASE mikroskopu je srovnáno s kvantitativním fázovým zobrazením z HoloMonitoru (PHI AB, Švédsko), na kterém je následně ověřena metody PAMP. The dissertation thesis deals with the biophysical interpretation of quantitative phase imaging (QPI – Quantitative Phase Imaging) obtained using coherence-controlled holographic microscopy (CCHM – Coherence-Controlled Holographic Microscopy) in the Q-PHASE microscope, Telight, Brno). The theoretical part of this thesis deals with the characteristics of quantitative phase imaging, which provides non-invasive information on the activity of living cells in vitro. The main part of the work consists in elaborating a concept and verifying it of a new methodology (PAMP – Primary Assessment of Migrastatic Potential) for the first critical evaluation of drugs for expected anti-migratory/metastatic potential. The result of this method is considered the first sorting evaluation when considering specific migrastatic agents for future complex oncological treatment. PAMP evaluates the speed of cell migration, the growth of tumor cells and controls the risk of appearance of invasive phenotypes. Furthermore, the correlation microscopy method between the Q-PHASE microscope and the laser scanning confocal microscope (LSCM) is proposed to evaluate cell behavior and the occurrence of focal adhesions after drug application. The quantitative phase image obtained using the Q-PHASE microscope is compared with the quantitative phase image from the HoloMonitor (PHI AB, Sweden), on which the PAMP method has been positively verified. Keywords: Koherencí řízený holografický mikroskop; mikroskop Q-PHASE; kvantitativní fázové zobrazování; solidní nádory; metastáze; živá nádorová buněčná linie; migrastatika; laserový skenovací konfokální mikroskop; protein 4.1B; fokální adhezní kinázy; HoloMonitor; Coherence-controlled holographic microscope; Q-PHASE microscope; quantitative phase imaging; solid tumor; metastasis; live tumor cell line; migrastatics; laser scanning confocal microscope; protein 4.1B; focal adhesion kinases; HoloMonitor Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení s využitím koherencí řízené holografické mikroskopie

Dizertační práce pojednává o biofyzikální interpretaci kvantitativního fázového zobrazování (QPI – Quantitative Phase Imaging) získaného pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie (CCHM – ...

Šuráňová, Markéta; Rösel,, Daniel; Vomastek, Tomáš; Veselý, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Tišnov - dopravní řešení v lokalitě U starého hřbitova
Hněvsa, Filip; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je navržení dopravní zóny 30 ve městě Tišnov. Hlavním důvodem je dispoziční upravení ulic Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní a úrovňové křižovatky Svatopluka Čecha. Nově navržené místní komunikace mají zajistit bezpečnou jízdu v této řešené lokalitě a oddělení dopravního prostoru od přidruženého. V této práci je navrženo 6 variant, z toho je vybrána do větší rozpracovanosti pouze jedna varianta. The subject of the thesis is the design of traffic zone 30 in the city of Tišnov. The main reason is the layout of the streets Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní and the level crossing Svatopluka Čecha. The newly designed local roads are intended to ensure safe driving in this addressed location and to separate the traffic area from the associated one. In this work, 6 variants are proposed, of which only one variant is selected for further elaboration. Keywords: doprava; zóna 30; vozidlo; chodec; křižovatka; traffic; zone 30; vehicle; pedestrian; intersection Available in a digital repository NRGL
Tišnov - dopravní řešení v lokalitě U starého hřbitova

Předmětem diplomové práce je navržení dopravní zóny 30 ve městě Tišnov. Hlavním důvodem je dispoziční upravení ulic Bezručova, Na Hrádku, Svatopluka Čecha, Chodníček, Hřbitovní a úrovňové křižovatky ...

Hněvsa, Filip; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium možností využívání betonových recyklátů v SAE pro výrobu konstrukčních betonů
Lakomá, Karolína; Novosad, Petr; Hela, Rudolf
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na ověření možností využívání betonových recyklátů, které pochází z demolic ve Spojených arabských emirátech (SAE), do konstrukčních betonů pro technologie transportbetonu. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblasti betonových recyklátů, jejich přípravy a výroby. Jsou zde uvedeny normové požadavky jak pro SAE, Českou republiku a svět. Dále byly popsány vlivy recyklovaného kameniva na čerstvý a ztvrdlý beton. Cílem experimentální části bylo ověření výsledných vlastností přírodních a recyklovaných kameniv. Dále se práce věnuje návrhu receptur pro referenční a recyklované betony. Na těchto recepturách byly provedeny zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu. V rámci této práce byly porovnány dosažené výsledky s výsledky dosaženými v jiné práci z ČR, která se taktéž věnovala použití recyklovaného betonu. V rámci experimentální části je provedena ekonomická rozvaha pro srovnání cen referenčních a recyklovaných betonů na 1 m3. The thesis focuses on verifying the possibilities of utilizing recycled concrete aggregates originating from demolitions in the United Arab Emirates (UAE) in structural concretes for ready-mix concrete technologies. The theoretical part summarizes knowledge in the field of recycled concrete aggregates, their preparation, and production. It outlines the standard requirements for the UAE, the Czech Republic and globally. Additionally, it describes the influences of recycled aggregates on fresh and hardened concrete. The goal of the experimental section was to verify the resulting properties of natural and recycled aggregates. Moreover, the thesis addresses the formulation design for reference and recycled concretes. Tests for both fresh and hardened concrete were conducted based on these formulations. This work compares the achieved results with those obtained in another study from the Czech Republic which is also focused on the use of recycled concrete. Furthermore, an economic analysis comparing the prices of reference and recycled concretes on 1 m3 is conducted within the experimental section. Keywords: recyklované kamenivo; recyklovaný beton; stavebně demoliční odpad; betonové recyklované kamenivo; recyklace; Recycled aggregate; recycled concrete; concruction and demolition waste; concrete recyclet aggregate; recycling Available in a digital repository NRGL
Studium možností využívání betonových recyklátů v SAE pro výrobu konstrukčních betonů

Diplomová práce je zaměřena na ověření možností využívání betonových recyklátů, které pochází z demolic ve Spojených arabských emirátech (SAE), do konstrukčních betonů pro technologie transportbetonu. ...

Lakomá, Karolína; Novosad, Petr; Hela, Rudolf
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases