Number of found documents: 12915
Published from to

Kuželosečková rozhledna
Franců, Tomáš
2016 - Czech
Kuželosečka je rovinná křivka, která vznikne jako průnik roviny s pláštěm rotačního kuželu. Na základě těchto vztahŧ rovin řezů kuželem jsem navrhl model rozhledny, jejíž konstrukce je tvořena čtyřmi druhy kuželoseček: parabola, hyperbola kružnice a elipsa. A conic section is a plane curve created by the intersection of a plane and the surface of a cone. On the basis of these relations of cone cutting planes, I have designed a model lookout tower, construction of which is formed by four types of conic sections: parabola, hyperbola, circle and ellipse. Keywords: rozhledna; model; lookout; model Available in the ZČU Library.
Kuželosečková rozhledna

Kuželosečka je rovinná křivka, která vznikne jako průnik roviny s pláštěm rotačního kuželu. Na základě těchto vztahŧ rovin řezů kuželem jsem navrhl model rozhledny, jejíž konstrukce je tvořena čtyřmi ...

Franců, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Základní technologické postupy tváření ve výuce technických předmětů na ZŠ
Láska, Jiří
2016 - Czech
V diplomové práci jsme se věnovali klasifikaci technologií (obrábění, tváření, slévání, svařování) a zhotovení ohýbacího zařízení. Cílem této práce bylo popsat postup a využití vlastního ohýbacího zařízení, zhotovit technickou dokumentaci a ohýbačku vlastnoručně vyrobit ve vlastní dílně, se kterou se seznámili žáci technických činností v 9. ročníku. V první části diplomové práce jsme se zaměřili na rámcový vzdělávací plán. Následně jsme se podívali na konkrétní školní vzdělávací plán, který vychází z RVP. V obou těchto dokumentech jsme hledali pojmy související se zaměřením této diplomové práce. Ve druhé kapitole jsme se věnovali historii jednotlivých technologií. Třetí kapitola je věnována klasifikaci technologií. Nejprve jsme se seznámili se základy obrábění, tváření, slévání a svařování. Z každé kategorie jsme vybrali nejvýznamnější zástupce. Ve čtvrté kapitole jsme se zabývali tvářením za studena, ohýbáním. Analyzovali jsme druhy a výpočtový vzorec ohýbání do V. V páté kapitole jsme se podívali na návrh vlastního ohýbacího zařízení. Toto zařízení bylo vyrobeno v mojí dílně. Konstrukci jsem měl připravenou a předcházelo několik náčrtků. Udělal jsem i určité nutné změny během výroby. V přílohách přikládám kompletní výkresovou dokumentaci v programu AUTOCAD. Šestá kapitola znázorňuje možnosti využití ohýbacího zařízení. Zatím jsme zařízení používali jen k oplechování střech jednotlivých druhů krmítek, do budoucna plánuji širší využití. Zmíněna je také nezbytná bezpečnost práce. This diploma thesis deals with classification of techniques (mainly working, forming, casting and welding) and also the making bending device. The goal of this thesis is to describe the procedure and utilization own bending device, to make technical documentation and to construct the bender in my own workroom, that is familiar to the students during their practical training at the 9th grade. In my first part we were focused on Framework Education Plan, and then I concentrated on concrete School Education Plan, which comes out Framework Education plan. Both these documents I used as a base for searching the related terms connected with the topic of the thesis. The second chapter dealt with the history of chosen techniques. The third chapter is dedicated to the technology classification. We have gone through the basic steps of the working, forming, casting and welding. In each of these category I chose the most significant representatives. The forth chapter is focused on forming in a cold way and also on bending. We analysed the types and calculation formula of bending into V shape. In the fifth chapter we concentrated on a proposal of own bending device. This device was made up in my own workroom. The construction had been prepared and a lot of sketches preceded. I also did some needed changes when constructing. At the end of the diploma is provided a complete documentation done in AUTOCAD programme. The sixth chapter represents the variations of usage the constructed bender. At this time the bender was used only for the covering the roof with sheets of tin on bird feeders, but I plan the wider usage in the future. The importance of safety during the work is also mentioned. Keywords: tváření; praktické činnosti; základní škola; forming; practical activities; primary school Available in the ZČU Library.
Základní technologické postupy tváření ve výuce technických předmětů na ZŠ

V diplomové práci jsme se věnovali klasifikaci technologií (obrábění, tváření, slévání, svařování) a zhotovení ohýbacího zařízení. Cílem této práce bylo popsat postup a využití vlastního ohýbacího ...

Láska, Jiří
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Výuka učiva zaměřeného na techniku v základním a nižším středním vzdělávání
Novák, Daniel; Stébila, Ján
2016 - Czech
Základní – a nyní nižší střední vzdělávání – v moderní společnosti musí nezbytně přispívat rovněž k získání základních vědomostí a dovedností v různých oblastech techniky. Jeho účelem je vytvářet též profesionální orientaci žáků. Tato studie se zabývá vývojem technického vzdělávání od poválečného období až po současnost. Stručně charakterizuje jednotlivé koncepce technického vzdělávání v Československu a analyzuje širší souvislosti. Přiměřený prostor je věnován aktuální situaci ve výuce předmětu technika v intencích novelizovaného Státního vzdělávacího programu na Slovensku. Elementary and lower secondary education in a modern society has to contribute to acquire basic knowledge and skills in various fields of technology. Technical education also helps to create professional inclination of students. The presented study deals with development of technical education since the post-war period up to the present. It briefly characterizes individual concepts of technical education and it analyzes its general context. Finally, the article applies to the current situation in teaching of the subject technology, under the terms of the amended State education program. Keywords: technické vzdělávání; základní škola; střední škola; technical education; primary school; high school Available in the ZČU Library.
Výuka učiva zaměřeného na techniku v základním a nižším středním vzdělávání

Základní – a nyní nižší střední vzdělávání – v moderní společnosti musí nezbytně přispívat rovněž k získání základních vědomostí a dovedností v různých oblastech techniky. Jeho účelem je vytvářet též ...

Novák, Daniel; Stébila, Ján
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Vytvoření modelu jaderného reaktoru
Schwarz, Filip
2016 - Czech
Příspěvek obsahuje návrh modelu jaderného reaktoru, který lze použít například jako učební pomůcku pro výuku prakticky nebo technicky zaměřených předmětů. Model reaktoru je navržen tak, aby jej bylo možno vyrobit v podmínkách školních nebo domácích dílen. The article contains a draft model of a nuclear reactor that can be used for example as an educational tool for teaching practical or technical subjects. Model of the reactor is designed so that it can be produced in terms of school or home workshops. Keywords: model; jaderný reaktor; model; nuclear reactor Available in the ZČU Library.
Vytvoření modelu jaderného reaktoru

Příspěvek obsahuje návrh modelu jaderného reaktoru, který lze použít například jako učební pomůcku pro výuku prakticky nebo technicky zaměřených předmětů. Model reaktoru je navržen tak, aby jej bylo ...

Schwarz, Filip
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Vrstvy Ta-O-N pro fotokatalytický rozklad vody
Batková, Šárka
2016 - Czech
Keywords: fotokatalýza; Ta-O-N; voda; photocatalysis; Ta-O-N; water Available in the ZČU Library.
Vrstvy Ta-O-N pro fotokatalytický rozklad vody

Batková, Šárka
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Vizuální detekce vláken vřezu kompozitního materiálu
Bureš, Lukáš
2016 - Czech
Keywords: kompozitní materiály; detekce; vlákno; composite materials; detection; fibre Available in the ZČU Library.
Vizuální detekce vláken vřezu kompozitního materiálu

Bureš, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Manipulátor pro NDT kontrolu obvodových svarů s omezeným přístupem
Čechura, Tomáš
2016 - Czech
Keywords: manipulátor; nedestruktivní testování; svar; manipulator; nondestructive testing; weld Available in the ZČU Library.
Manipulátor pro NDT kontrolu obvodových svarů s omezeným přístupem

Čechura, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Analýza nákladovosti dlouhodobé péče o lidi s handicapem
Černá, Kateřina
2016 - Czech
Keywords: dlouhodobá péče; náklady; osoba se zdravotním postižením; long-term care; costs; handicapped person Available in the ZČU Library.
Analýza nákladovosti dlouhodobé péče o lidi s handicapem

Černá, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Analýza rozhraní mezi oblastmi s lineárním a nelineárním kmitáním palivových proutků
Dyk, Štěpán
2016 - Czech
Keywords: palivový proutek; kmitání; analýza; fuel rod; vibration; analysis Available in the ZČU Library.
Analýza rozhraní mezi oblastmi s lineárním a nelineárním kmitáním palivových proutků

Dyk, Štěpán
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Nový limitovací proces nespojité Galerkinovy metody s aplikací na Saint-Venantovy rovnice
Fišer, Martin
2016 - Czech
Keywords: Saint-Venantovy rovnice; Galerkinova metoda; tekutina; Saint-Vennant equations; Galerkin method; fluid Available in the ZČU Library.
Nový limitovací proces nespojité Galerkinovy metody s aplikací na Saint-Venantovy rovnice

Fišer, Martin
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases