Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 41466
Published from to

Efektivita instrumentalizace masmédií v ofenzivních zahraničněpolitických strategiích
Mareš, Tomáš; Aslan, Emil; Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir
2024 - English
The dissertation thesis focuses on the issue of the effectiveness of mass media instrumentalization on the information-psychological level in offensive foreign policy strategies. Despite an increased interest in both the offensive potential of mass media assets as well as particular strategies enabling to employ these assets to assertively decide political and military conflicts in the course of the last two decades, there is still a crucial lack of understanding of how the effectiveness of these strategic approaches is produced or could be appraised. Therefore, this dissertation thesis aims to construct a comprehensive definition of effectiveness in the given context and use it to generate a new and unparalleled analytical model that can be applied to proceed with a qualitative assessment of the 'efficiency potential' of (real or prospective) offensive foreign mass media campaigns led on the information-psychological level. Such a kind of tool (or similar) is still desperately missing. In the last step, a purposefully selected case study framework - Russian mass media in Ukraine in 2013 (but referencing to both: the period of building up the Russian media network starting from the first presidential term of Vladimir Putin and its utilization during the latent and escalation phases of the Russian-... Disertační práce se zaměřuje na zkoumání problému efektivity instrumentalizace masmédií na informačně-psychologické úrovni v rámci ofenzivních zahraničněpolitických strategií. Navzdory zvýšenému zájmu nejen o ofenzivní potenciál masmédií, ale i o konkrétní strategie umožňující využití těchto prostředků k asertivnímu rozhodování politických a vojenských konfliktů v průběhu posledních dvou desetiletí, se stále potýkáme s nedostatečným porozuměním toho, jakým způsobem dochází ke generování efektivity potřebné k úspěšnému použití masmédií v rámci takovýchto strategických přístupů. Z uvedeného důvodu si disertační práce klade za cíl zkonstruovat komplexní definici 'efektivity' v daném kontextu a její použití k sestavení nového jedinečného analytického modelu, který bude možné aplikovat ke kvalitativnímu posuzování "potenciálu efektivity" (reálných či budoucích) útočných zahraničních masmediálních kampaní vedených v informačně-psychologické rovině. Podobný nástroj stále zoufale postrádáme. Fungování vzniklého analytického modelu v praxi je pak testováno v rámci zvolené případové studie - Ruská média na Ukrajině před vypuknutím konfliktu v roce 2014 (s ohledem na budování ruské mediální sítě od prvního prezidentského období Vladimira Putina a na využívání této sítě v průběhu latentní a eskalační fáze... Keywords: masmédia; zahraniční politika; ofenzivní strategie; efektivita; informačně-psychologický vliv; mass media; foreign policy; offensive strategies; effectiveness; information-psychological influence Available in a digital repository NRGL
Efektivita instrumentalizace masmédií v ofenzivních zahraničněpolitických strategiích

The dissertation thesis focuses on the issue of the effectiveness of mass media instrumentalization on the information-psychological level in offensive foreign policy strategies. Despite an increased ...

Mareš, Tomáš; Aslan, Emil; Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir
Univerzita Karlova, 2024

Unsuspected findings about phylogeny and ultrastructure of the enigmatic cyanobacterium Microcrocis geminata resulted in its epitypification and novel placement in Geminocystaceae
POKORNÝ, Jan
2024 - English
V této studii byl ustanoven epityp pocházející z velké přírodní populace typového druhu M. geminata. Typový materiál byl charakterizován fylogeneticky s použitím přístupu nezávislého na kultivaci, morfologicky a ultrastrukturně. Fylogenetická pozice v Geminocystaceae je podpořena unikátními paralelními tylakoidy. In present study the epitype originating from a large natural population of the type species M. geminata was established. The type material was characterised phylogenetically using cultivation-independent approach, morphologically and ultrastructurally. The phylogenetic placement in Geminocystaceae is supported by the unique parallel thylakoids. Keywords: sinice; Geminocystaceae; Merismopediaceae; fylogeneze; taxonomie; tylakoidy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Unsuspected findings about phylogeny and ultrastructure of the enigmatic cyanobacterium Microcrocis geminata resulted in its epitypification and novel placement in Geminocystaceae

V této studii byl ustanoven epityp pocházející z velké přírodní populace typového druhu M. geminata. Typový materiál byl charakterizován fylogeneticky s použitím přístupu nezávislého na kultivaci, ...

POKORNÝ, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vztah mezi percepční a strukturální komponentou variability lidského obličeje: Mezikulturní srovnání
Pavlovič, Ondřej
2024 - English
ONDŘEJ PAVLOVIČ RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTUAL AND STRUCTURAL VARIATION OF HUMAN FACES: CROSS- CULTURAL COMPARISON ABSTRAKT The perception of facial features is a fundamental aspect of human culture, influencing daily interactions and relationships. This thesis explores the cross-cultural dynamics of facial perception. First, the theoretical introduction establishes the centrality of facial perception across cultures. Empirical studies included in this thesis elucidate the convergence and divergence of attractiveness standards among cultures. Additionally, this thesis explores the interplay between facial shape dimorphism, color dimorphism, and typicality across a wide variety of populations. The context of Vietnamese immigrants in the Czech Republic offers a unique lens to study the impact of the sociocultural environment on facial perception and preferences. By analyzing attractiveness assessments provided by Czech Europeans, Czech Vietnamese, and Asian Vietnamese raters for Czech and Vietnamese faces, the studies included in this thesis further elucidate the convergence and divergence of attractiveness standards across these groups. The results of these studies underscore the role of facial averageness as a universally significant trait in attractiveness judgments. Studies added to the appendix explore... ONDŘEJ PAVLOVIČ VZTAH MEZI PERCEPČNÍ A STRUKTURÁLNÍ VARIABILITOU OBLIČEJE: MEZIKULTURNÍ SROVNÁNÍ ABSTRAKT Vnímání rysů obličeje je základním aspektem lidské kultury, který ovlivňuje každodenní interakce a vztahy. Tato práce zkoumá mezikulturní dynamiku vnímání obličeje. Teoretický úvod nejprve stanoví ústřední význam vnímání obličeje napříč kulturami. Empirické studie zahrnuté v této práci objasňují konvergenci a divergenci standardů atraktivity mezi kulturami. Tato práce dále zkoumá i vzájemné působení dimorfismu tvaru obličeje, barevného dimorfismu a typičnosti napříč různými populacemi. Kontext vietnamských přistěhovalců v České republice nabízí jedinečný pohled pro studium vlivu sociokulturního prostředí na vnímání a preference obličeje. Studie zahrnuté v této práci analyzují hodnocení atraktivity českých a vietnamských tváří, poskytnuté Čechy, českými Vietnamci a asijskými Vietnamci. Studie zahrnuté v této práci dále objasňují konvergenci a divergenci standardů atraktivity napříč těmito skupinami. Výsledky těchto studií podtrhují roli průměrnosti obličeje jako univerzálně významného rysu při posuzování atraktivity. Studie přidané do příloh, jsou zaměřené na vztahy mezi vnímáním sebe sama a vnímáním druhými, a také popisují roli hlasových a pohybových signálů v hodnocení obličeje. Ač nejsou primárně... Keywords: Percepce tváře; obličej; atraktivita; morfologie; mezikulturní; Vietnamci; Češi; Facial perception; face; attractiveness; morphology; cross-cultural; Vietnamese; Czech Available in a digital repository NRGL
Vztah mezi percepční a strukturální komponentou variability lidského obličeje: Mezikulturní srovnání

ONDŘEJ PAVLOVIČ RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTUAL AND STRUCTURAL VARIATION OF HUMAN FACES: CROSS- CULTURAL COMPARISON ABSTRAKT The perception of facial features is a fundamental aspect of human culture, ...

Pavlovič, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Vzpomínky na egejskou hraniční krajinu: Sounáležitost s Imvrosem (Gökçeadou/Ίμβρος)
Brody, Laura Nicole; Horová, Miroslava; Tsimouris, Giorgos; Carpentier, Nico
2024 - English
Zoning in on the Aegean island of Imvros - Gökçeada in Turkish and Ίμβρος in Greek - this thesis deploys the developing 'borderscape' lens to explore socio-political myths of belonging linked to processes of diaspora creation and return. By tracing diverse 'borderscaping' practices which have occurred on Imvros since its post-WWI cession to the newly-created Turkish nation- state and the exemption of its Greek-speaking inhabitants from the 1923 Greco-Turkish population exchange, it highlights a substantial shift between 'hegemonic borderscape' and 'counter-hegemonic borderscape' eras occurring on the island roughly in the early 1990s. Whereas the 'hegemonic borderscape' era is linked to the multifaceted impact(s) of Turkish nation-building on the forced displacement of Imvros' Greek-speaking inhabitants - and thus the parallel creation of the Imvriot diaspora - primarily between the 1960s and 1980s, the 'counter-hegemonic borderscape' era is instead linked to the unfolding diasporic return movement which has been partaken in by some members of the Imvriot diaspora since the early 1990s. Data for this thesis also draws on 42 interviews and 33 mental maps collected from first, second and third-generation members of the Imvriot diaspora who agreed to participate in a grounded theory ethnography conducted in... Tato disertační práce se zaměřuje na ostrov Imvros v Egejském moři - turecky Gökçeada a řecky Ίμβρος - a využívá rozvíjející se "hraniční krajinu" ke zkoumání sociálně-politických mýtů příslušnosti spojených s procesy vzniku a návratu diaspory. Sledováním rozmanitých úprav hraniční oblasti ("borderscaping practices"), k nimž na ostrově Imvros docházelo od jeho postoupení nově vzniklému tureckému národnímu státu po první světové válce a osvobození jeho řecky mluvících obyvatel od řecko-turecké výměny obyvatelstva v roce 1923, poukazuje na podstatný posun mezi "hegemonickou hraniční krajinou" a "proti-hegemonickou hraniční krajinou", k němuž na ostrově došlo zhruba na počátku 90. let 20. století. Zatímco éra "hegemonické hraniční krajiny" je spojena s mnohostranným dopadem (dopady) tureckého budování národa na nucené vysídlení řecky mluvících obyvatel Imvrosu - a tím i na paralelní vytvoření imvrijské diaspory - především mezi 60. a 80. lety 20. století, éra "proti-hegemonické hraniční krajiny" je naopak spojena s rozvíjejícím se hnutím za návrat diaspory, kterého se od počátku 90. let 20. století účastní někteří členové imvrijské diaspory. Podklady pro tuto práci tvoří také 42 rozhovorů a 33 kreslených map získaných od příslušníků první, druhé a třetí generace imvriotské diaspory, kteří souhlasili s účastí... Keywords: hranice|hraniční krajiny|hraniční imaginace|řecko-turecké hranice|příslušnost|politická příslušnost|sounáležitost|budování národa|národnostní menšiny|diasporní vlast|imbrijská diaspora|imvrijská diaspora|nucená migrace|výměna obyvatelstva|řecko-turecká výměna obyvatelstva|vytváření diaspor|návrat diaspor|diasporní identita|diasporní paměť|mezigenerační trauma|prostorová imaginace|Imbros|Imvros|Gökçeada|Ίμβρος; borders|borderscapes|border imaginations|Greek-Turkish borders|belonging|political belonging|belongingness|nation-building|national minorities|diaspora homeland|Imbriot diaspora|Imvriot diaspora|forced migration|population exchange|Greco-Turkish population exchange|diaspora creation|diaspora return|diasporic identity|diasporic memory|intergenerational trauma|spatial imagination|Imbros|Imvros|Gökçeada|Ίμβρος Available in a digital repository NRGL
Vzpomínky na egejskou hraniční krajinu: Sounáležitost s Imvrosem (Gökçeadou/Ίμβρος)

Zoning in on the Aegean island of Imvros - Gökçeada in Turkish and Ίμβρος in Greek - this thesis deploys the developing 'borderscape' lens to explore socio-political myths of belonging linked to ...

Brody, Laura Nicole; Horová, Miroslava; Tsimouris, Giorgos; Carpentier, Nico
Univerzita Karlova, 2024

Komplexita a výpočetní kapacita diskrétních dynamických systémů
Hudcová, Barbora; Mikolov, Tomáš; Aubrun, Nathalie; Kupsa, Michal
2024 - English
The central aim of this thesis is to study the concepts of "complexity" and "com- putational capacity" of discrete dynamical systems and to connect them to rigorously measurable properties. In the first part of the thesis, we propose a formal metric of a dis- crete system's complexity based on the numerical estimates of its asymptotic convergence time. We identify a critical region of systems corresponding to a phase transition from an ordered to a chaotic phase. Additionally, we complement this work by studying dynam- ical phase transitions of discrete systems analytically, using newly developed tools from statistical physics. Specifically, for a fixed discrete system, we demonstrate that varying its initial configurations can result in abrupt changes in the system's behaviour; and we describe exact positions of such transitions. The second part of this thesis is dedicated to analysing computational capacity of cellular automata via the notion of their relative simulation. Informally, we say that automaton B can simulate A if B can effectively reproduce any dynamics of A. We introduce a specific notion of automata simulation and formalize it in algebraic language. This allowed us to answer open questions about the computational capacity of cellular automata using well-established algebraic results. Namely,... Hlavním cílem této disertační práce je studovat pojmy "složitost" a "výpočetní kapa- cita" diskrétních dynamických systémů a propojit je s rigorózně měřitelnými vlastnostmi. V první části práce navrhujeme metodu, jak formálně měřit složitost diskrétních systémů, založenou na numerických odhadech jejich asymptotického času konvergence. Díky této metodě identifikujeme oblast komplexních systémů odpovídající fázovému přechodu z uspořádané do chaotické fáze. Tyto výsledky dále doplňujeme analytickým studiem fá- zových přechodů v diskrétních systémech s využitím nově vyvinutých nástrojů z oblasti statistické fyziky. Konkrétně pro diskrétní systémy z určité třídy ukazujeme, že variace počátečních konfigurací může vést k prudkým změnám chování systému, a popisujeme přesné polohy těchto přechodů. Druhá část této disertační práce se věnuje analýze vý- početní kapacity celulárních automatů prostřednictvím pojmu relativní simulace. Nefor- málně lze říci, že automat B simuluje A, pokud B umí efektivně reprodukovat jakoukoliv dynamiku A. Zavádíme konkrétní pojem simulace automatu a formalizujeme jej v al- gebraickém jazyce. To nám umožnilo zodpovědět otevřené otázky týkající se výpočetní kapacity celulárních automatů s využitím známých algebraických výsledků. Konkrétně dokazujeme, že určité třídy afinních automatů jsou... Keywords: diskrétní dynamické systémy|celulární automaty|dynamické fázové přechody|výpočetní kapacita; discrete dynamical systems|cellular automata|dynamical phase transitions|computational capacity Available in a digital repository NRGL
Komplexita a výpočetní kapacita diskrétních dynamických systémů

The central aim of this thesis is to study the concepts of "complexity" and "com- putational capacity" of discrete dynamical systems and to connect them to rigorously measurable properties. In the ...

Hudcová, Barbora; Mikolov, Tomáš; Aubrun, Nathalie; Kupsa, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Studie o chvostových rizicích, asymetriích a výnosech aktiv
Nevrla, Matěj; Baruník, Jozef; Rombouts, Jeroen; Erdemlioglu, Deniz; Bevilacqua, Mattia
2024 - English
This thesis consists of three papers investigating asymmetric risk, especially downside risk, in empirical asset pricing. The first paper introduces quantile spectral beta, a measure of risk that quantifies the dependence between stock return and a risk factor in a particular part of the joint distribution over a given horizon. We apply the new measure to study the pricing of tail market risk and extreme volatility risk across asset classes. The second paper proposes a new factor pricing model. Instead of focusing on common factors that explain the cross-sectional mean or variance of stock returns, we propose a model that captures the common structure of cross-sectional quantiles. We show that the downside factors possess information relevant to predicting market returns. Moreover, exposure to the downside factors is compensated for in the cross- section of stock returns for U.S. firms. The third paper examines whether di erent measures of systematic asymmetric risk lead to risk premia because they represent linear exposure to the common factor structure or because of their nonlinear properties. Using instrumented principal component analysis, we show that these measures can be e ciently combined to generate abnormal returns that other factors cannot explain. However, some measures can also be used to... Tato diserta ní práce se skládá ze t í lánk , které zkoumají asymetrické, ze- jména downside, riziko v kontextu empirického oce ování aktiv. První lánek p edstavuje kvantilovou spektrální betu, coû je míra rizika, která kvantifikuje závislost mezi v˝nosem akcií a rizikov˝m faktorem v konkrétní ásti spole né distribuce v daném horizontu. Tuto novou míru pouûíváme ke studiu ocen ní chvostového trûního rizika a extrémního rizika volatility nap í t ídami aktiv. Druh˝ lánek navrhuje nov˝ oce ovací faktorov˝ model. Místo zam ení se na b ûné faktory, které vysv tlují pr ezov˝ pr m r nebo rozptyl v˝nos akcií, my navrhujeme model, kter˝ zachycuje spole nou strukturu pr ezov˝ch kvantil . Ukazujeme, ûe dolní faktory obsahují relevantní informace pro predikci v˝nos trhu. Navíc je expozice v i dolním faktor m kompenzována v pr ezu v˝nos akcií u firem z amerického trhu. T etí lánek zkoumá, zda r zné míry systemat- ického asymetrického rizika vedou k rizikov˝m prémiímm, protoûe p edstavují lineární expozici k b ûné struktu e faktor nebo kv li jejich nelineárním vlast- nostem. Pomocí instrumentuované anal˝zy hlavních komponent ukazujeme, ûe tyto míry lze efektivn kombinovat ke generování abnormálních v˝nos , které nelze vysv tlit jin˝mi faktory. Nicmén n které míry lze také vyuûít ke zlepöení zachycení lineárních... Available in a digital repository NRGL
Studie o chvostových rizicích, asymetriích a výnosech aktiv

This thesis consists of three papers investigating asymmetric risk, especially downside risk, in empirical asset pricing. The first paper introduces quantile spectral beta, a measure of risk that ...

Nevrla, Matěj; Baruník, Jozef; Rombouts, Jeroen; Erdemlioglu, Deniz; Bevilacqua, Mattia
Univerzita Karlova, 2024

Za hranicí sektářství: dynamika paměti v Severoirském muralismu
Rava, Gabriella; Řehořová, Irena; Asavei, Maria Alina; Kocián, Jiří
2024 - English
Gabriella Rava- Doctoral Thesis Beyond Sectarianism: the Dynamics of Memory in Northern Irish Muralism Abstract: The present research aims to analyze the famous political murals of Northern Ireland within a renewed frame that moves beyond the theoretical dimension that has dominated the study of mural painting in the province. Proposing the concept of 'muralism', which allows for the adoption of a systematic and unitary perspective on this well-rooted practice, this work investigates its contemporary development through the analysis of some functions/trends underlying it. These are identified as: commodification and heritagization, transnationalism, commemoration, archival impulse and the related digitization and archiving of images of murals. These functions/trends, which encompass muralism both within the realm of material culture and digital practices, fall within a theoretical model that describes muralism as a dynamic system through which the communities of Northern Ireland have embodied and transmitted their own collective memories, especially those of the conflict. It is within this model, which highlights the dynamic nature and (auto)poietic character of muralism as a system of memory, that the aforementioned functions/trends are examined, moving on multiple levels of manifestation. These include... Keywords: muralism; dynamic system; memory; archive; Northern Ireland; muralism; dynamic system; memory; archive; Northern Ireland Available in a digital repository NRGL
Za hranicí sektářství: dynamika paměti v Severoirském muralismu

Gabriella Rava- Doctoral Thesis Beyond Sectarianism: the Dynamics of Memory in Northern Irish Muralism Abstract: The present research aims to analyze the famous political murals of Northern Ireland ...

Rava, Gabriella; Řehořová, Irena; Asavei, Maria Alina; Kocián, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Textura uměleckého výzkumu: Teorie sebereflexivní praxe umění jako vzdělávání
Edwards, Cornelia Helena; Fulková, Marie; Herzog, Jerneja; Duh, Matjaž
2024 - English
In Czech Tato studie zkoumá transformační potenciál uměleckého výzkumu, když je aplikován učícím se umělcem ve vzdělávacím prostředí. Jak můžeme porozumět metodologii uměleckého výzkumu aplikované učícím se umělcem ve třídě střední školy? Studie sleduje její původ od bakalářského studia přes magisterské až po doktorské studium. Investigace její implementaci do kurikula designu s cílem vytvořit nové poznatky pro učícího se umělce a studenty. Cílem studie je propojit umělecký výzkum a pedagogiku, čerpajíc z oblastí sociologie, fenomenologie a teorie vzdělávání. Použitou metodologií je Umělecký akční výzkum ve spojení s modelem Výzkumu v didaktice k analýze tří případových studií. Výsledky zdůrazňují obohacení vzdělávacích zkušeností prostřednictvím uměleckého výzkumu, podporují reflexivní přístup učících se umělců a obhajují výzkumný přístup ve vzdělávání. Keywords: Umělecký výzkum; Učící se umělec; Sebereflexe; teorie praxe; Artistic Research; Teaching Artist; Self-Reflexivity; Practice Theory Available in a digital repository NRGL
Textura uměleckého výzkumu: Teorie sebereflexivní praxe umění jako vzdělávání

In Czech Tato studie zkoumá transformační potenciál uměleckého výzkumu, když je aplikován učícím se umělcem ve vzdělávacím prostředí. Jak můžeme porozumět metodologii uměleckého výzkumu aplikované ...

Edwards, Cornelia Helena; Fulková, Marie; Herzog, Jerneja; Duh, Matjaž
Univerzita Karlova, 2024

Vliv sepse na dynamiku neurálních oscilací a buněčnou aktivitu hipokampu
Annu, Kala; Ježek, Karel; Klement, Daniel; Levčík, David
2024 - English
(CZECH) Sepsí asociovaná encefalopatie (SAE) je závažnou komplikací sepse, která vede k vysoké mortalitě a dlouhodobé mozkové dysfunkci. SAE se často projevuje jako změna vědomí, delirium, kóma, nepozornost a kognitivní poruchy. Poruchy spánku zobrazené jako fragmentace spánku a bdění vyskytující se v akutní fázi sepse byly přímo spojeny se špatnými výsledky u pacientů se sepsí. U osob, které přežily septický šok, se typicky rozvíjí postseptický syndrom charakterizovaný extrémní únavou, poruchami spánku a kognitivními poruchami. Centrální nervový systém, konkrétně hipokampus, je jednou z prvních oblastí, které jsou v důsledku SAE postiženy. Navzdory úloze spánku při udržování funkčního imunitního systému a jeho významu pro konsolidaci paměti zůstává důkladné pochopení vzorců spánku a bdění nedostatečně prozkoumáno. V této práci jsme se zaměřili na pochopení jemné dynamiky oscilací hipokampu na modelu sepse s LPS (10 mg/kg) v uretanové anestezii. Uretan má minimální účinky na dýchací a kardiovaskulární systém, což z něj činí vhodný systém pro studium jemné kinetiky mozkových oscilací bez vnějších senzorických modalit. Dále jsme se zaměřili na potvrzení našich zjištění o architektuře spánku a spektrálních vlastnostech u neanestetizovaných zvířat pod standardizovanou dávkou 5 mg/kg LPS. Dále jsme se... Available in a digital repository NRGL
Vliv sepse na dynamiku neurálních oscilací a buněčnou aktivitu hipokampu

(CZECH) Sepsí asociovaná encefalopatie (SAE) je závažnou komplikací sepse, která vede k vysoké mortalitě a dlouhodobé mozkové dysfunkci. SAE se často projevuje jako změna vědomí, delirium, kóma, ...

Annu, Kala; Ježek, Karel; Klement, Daniel; Levčík, David
Univerzita Karlova, 2024

Slapová deformace ledových měsíců
Pleiner Sládková, Kateřina; Souček, Ondřej; Rhoden, Alyssa; Tosi, Nicola
2024 - English
Within this Ph.D. project, we have developed and validated a modeling methodol- ogy for the evaluation of the influence of friction in regional and global models of tidal deformation in icy bodies. We focus on the role of friction in two specific scenarios: (i) strike-slip faults within Europa's ice shell (expanding the model by Kalousová et al. (2016)), and (ii) the frictional behavior of fault system known as 'tiger stripes' at the south pole of Enceladus, building upon the 3D model of Enceladus' ice shell developed by Souček et al. (2019). Ad (i), we have developed a mathematical model predicting slip at the strike-slip fault, its neighboring bulk's deformation, and the region's thermal evolution driven by two dissipative processes. First, our investigation focuses on the mechanism of meltwa- ter generation, where results indicate a limited potential for generating near-subsurface meltwater and its confinement to the fault region. Second, we confirmed the physical validity of the 'tidal walking' concept, a theoretical model for generating lateral offsets on Europa's strike-slip faults. We show that fault penetration across the entire shell or reaching a sufficiently low-viscosity zone is necessary for producing observable offset, which is unlikely under current europan conditions. Also, our model's... V rámci této dizertace jsme vyvinuli a otestovali metodiku pro modelování vlivu tření v lokálních a globálních modelech slapové deformace ledových těles. Zaměřili jsme se na roli tření: (i) v modelu tzv. strike-slip zlomu v ledovém plášti Europy (rozšiřující práci Kalousová a kol. (2016)) a (ii) v 3D modelu ledového pláště Enceladu se zaměřením na chování systému zlomů známého jako tiger stripes (rozšiřující práci Souček a kol. (2019)). Ad (i), vyvinuli jsme matematický model předpovídající skluz na strike-slip zlomu, deformaci jeho okolí a tepelný vývoj oblasti s dvěma tepelnými zdroji. Nejdříve jsme se zaměřili na mechanismus produkce podpovrchové vody. Naše výsledky ukazují omezenou tvorbu vody na europských strike-slip zlomech a v jejich okolí a její koncentraci přímo na zlomu. Poté jsme potvrdili fyzikální platnost konceptu známého jako tidal walking, teoretického modelu pro generování offsetu (posunu jedné strany zlomu vůči druhé) na strike-slip zlomech měsíce Europa. Ukázali jsme, že pro vznik pozorovatelných posunů je nezbytné, aby se zlom aktivoval přes celou ledovou slupku nebo aby aktivovaná část dosáhla do oblasti s dostatečně nízkou viskozitou. Oboje je za současných podmínek na Europě nepravděpodobné. Náš model navíc ukazuje, že budoucí měření tepelných anomálií na povrchu Europy by mohlo vést... Keywords: Mohr-Coulombovské tření na zlomech|strike-slip pohyb vyvolaný slapy|tepelně-mechanický vývoj ledové slupky|třecí teplo|rate and state model tření; Mohr-Coulomb friction on faults|tidally induced strike-slip motion|thermo-mechanical evolution of icy shell|frictional heating|rate and state friction model Available in a digital repository NRGL
Slapová deformace ledových měsíců

Within this Ph.D. project, we have developed and validated a modeling methodol- ogy for the evaluation of the influence of friction in regional and global models of tidal deformation in icy bodies. We ...

Pleiner Sládková, Kateřina; Souček, Ondřej; Rhoden, Alyssa; Tosi, Nicola
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases