Number of found documents: 56
Published from to

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Chemie
Rusek, Martin; Tříska, Jan; Vojíř, Karel; Holec, Jakub
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; chemie; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Chemie

Rusek, Martin; Tříska, Jan; Vojíř, Karel; Holec, Jakub
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství
Brožová, Ivana; Dobiášová, Iva; Dvořáková, Michaela; Fialová, Pavlína; Strupková, Jitka; Hesová, Alena
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; občanská výchova; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství

Brožová, Ivana; Dobiášová, Iva; Dvořáková, Michaela; Fialová, Pavlína; Strupková, Jitka; Hesová, Alena
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií
Straková Tomášová, Michaela; Křivánek, Daniel; Vaňous, Lukáš; Hradilová, Darina
2016 - Czech
Keywords: čeština; výkladové slovníky; metody Available in a digital repository NRGL
Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií

Straková Tomášová, Michaela; Křivánek, Daniel; Vaňous, Lukáš; Hradilová, Darina
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK
Kadlec, Miroslav
2016 - Czech
Pracovní verze metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je zpracována jako návrh, který využívá zkušenosti z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách. Keywords: vzdělání; odborné vzdělání; celoživotní vzdělávání; základní vzdělání Available in a digital repository NRGL
Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK

Pracovní verze metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je zpracována jako návrh, který využívá zkušenosti z pilotního ověřování využitelnosti v ...

Kadlec, Miroslav
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Člověk a jeho svět
Šedá, Simona; Stará, Jana; Holec, Jakub; Šidláková, Dana
2016 - Czech
Keywords: člověk a jeho svět; man and his world; základní vzdělání; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Člověk a jeho svět

Šedá, Simona; Stará, Jana; Holec, Jakub; Šidláková, Dana
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Přírodopis
Pražienka, Miroslav; Holec, Jakub
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; didaktika přírodovědy; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Přírodopis

Pražienka, Miroslav; Holec, Jakub
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields
ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
2010 - Czech
Kompletní manuál pro anotátory pracující v programu SEKM. Keywords: brownfields; registr znečištění integrovaný; místo znečištěné; evidence; software; kontaminace; systém informační; vliv na ŽP; databáze; zátěž ekologická stará; zátěž ŽP; brownfields; integrated pollution register; polluted site; registration; software; contamination; information system; environmental impact; database; old environmental load; environmental load; datová základna; kontaminace; software; registrace; databázové systémy; svědectví Available in the Ministry of the Environment
Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží‚ definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields

Kompletní manuál pro anotátory pracující v programu SEKM.

ProGeo Consulting s.r.o.; Masarykova univerzita, Brno; DHV CR, s.r.o., Praha; Pavlík, Roman
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Šelešovský, Jan; Hřebíček, Jiří; Bakoš, Eduard; Soukopová, Jana
2010 - Czech
Metodika podává jednoduchý, stručný a jasný návod na hodnocení prostředků alokovaných do oblasti ochrany životního prostředí, obsahuje hodnocení efektivnosti výdajů z pohledu trvale udržitelného rozvoje (výdaje jsou hodnoceny ze tří hledisek - environmentálního, sociálního a ekonomického), poskytuje základ pro plánování, rozhodování, jednání, kontrolu a případně argumenty pro obhajobu prováděných činností a s nimi spojené finanční prostředky, podporuje sledování efektivity v reálném čase, nabízí postup při optimalizaci finančních prostředků vzhledem k cílům a potřebám. Používání této metodiky vede ke snížení počtu chybných nebo neefektivních alokací prostředků. Metodika je určena místním úřadům. Keywords: obec; metodika; investice na ochranu ŽP; samospráva; správa místní; náklady na ochranu ŽP; rozpočet; municipality; methodology; environmental investment; local authority; local government; environmental protection cost; budget; rozpočet; metody; samospráva Available in the Ministry of the Environment
Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí

Metodika podává jednoduchý, stručný a jasný návod na hodnocení prostředků alokovaných do oblasti ochrany životního prostředí, obsahuje hodnocení efektivnosti výdajů z pohledu trvale udržitelného ...

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Šelešovský, Jan; Hřebíček, Jiří; Bakoš, Eduard; Soukopová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Odborné posouzení metodiky Poškození a ničení dřevin rostoucích mimo les
Arbonet‚ s.r.o., Praha; Žďárský, Marek; Wágner, Pavel
2010 - Czech
Posouzení využitelnosti metodiky v praxi (využití orgány ochrany přírody, odborníky i veřejností). Posouzení, zda jsou v metodice zohledněny všechny aspekty, které je třeba vzít v úvahu při posuzování poškození dřevin, při jejich ošetřování, ochraně, apod. Posudek doporučuje metotodiku přepracovat. Keywords: ochrana dřevin; metodika; poškození dřevin; dřeviny; protection of woody plants; methodology; woody plants damage; tree species; metody; dřeviny Available in the Ministry of the Environment
Odborné posouzení metodiky Poškození a ničení dřevin rostoucích mimo les

Posouzení využitelnosti metodiky v praxi (využití orgány ochrany přírody, odborníky i veřejností). Posouzení, zda jsou v metodice zohledněny všechny aspekty, které je třeba vzít v úvahu při posuzování ...

Arbonet‚ s.r.o., Praha; Žďárský, Marek; Wágner, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu
ECO trend s.r.o., Praha; Záveský, Marek; Nobilis, Luboš; Matějka, Jan
2010 - Czech
Metodika přináší podrobný postup při posuzování projektů, které řeší nakládání s odpady v obcích. Jsou charakterizovány jednotlivé druhy odpadů a právní rámec, ve kterém jsou projekty hodnoceny. Je popsán vlastní postup při hodnocení projektů, jejich klasifikace, kritéria efektivnosti environmentální i ekonomické. Jsou uvedena opatření ekonomického, sociálního a environmentálního charakteru a jejich dopad na provozování systému sběru a třídění komunálního odpadu. Jsou popsány vstupy a procesy, které jsou spojeny v systému nakládání s komunálním odpadem. Keywords: veřejnost; osvěta; informace o odpadech; informování veřejnosti; sběr separovaný; svoz odpadů; úřad městský; názor; dotazník; systém sběru odpadů; sběr odpadů; využití odpadů; třídění odpadů; public; awareness; waste information; informing the general public; separate collection; waste collection; local authority; opinion; questionnaire; waste collection system; waste collection; waste recovery; waste sorting; úsudek; veřejnost; recyklace odpadů; odstraňování odpadů Available in the Ministry of the Environment
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu

Metodika přináší podrobný postup při posuzování projektů, které řeší nakládání s odpady v obcích. Jsou charakterizovány jednotlivé druhy odpadů a právní rámec, ve kterém jsou projekty hodnoceny. Je ...

ECO trend s.r.o., Praha; Záveský, Marek; Nobilis, Luboš; Matějka, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases