Number of found documents: 103
Published from to

Brambor s transgenem pro fúzní protein SPI2::GFP
Navrátil, Oldřich; Kludkiewicz, Barbara; Vinokurov, Konstantin; Horáčková, V.; Sehnal, František
2008 - Czech
Šlechtění rostlin stojí na prahu nového období, jehož horizonty určuje přechod od zkoumání podmíněnosti biologických procesů jednotlivými geny ke globálnímu výzkumu role genomu a proteomu v determinaci biologických procesů. Obecným cílem výzkumného centra je využít možností, které poskytují funkční genomika a proteomika, k získání nových poznatků a šlechtitelského materiálu v oblastech zvyšování kvality produktů plodinám vlastních, zlepšování agronomických parametrů a změny specifických vlastností zemědělských plodin významných jak v České republice, tak v oblasti celé střední Evropy. Výzkum bude zaměřen na zvyšování (i) kvality zrna pšenice a ječmene, semen hrachu a hlíz bramboru, (ii) rezistence bramboru a hrachu vůči škůdcům a chorobám a (iii) příjmu těžkých kovů a rezistence k nim u lnu pro fytoremediační procesy. Plant breeding is facing a new era, the horizons of which are determined by transition from studies of the role of individual genes in biological processes to global search for the role of genome and proteome in determination of biological processes. Thegeneral aim of the center is to utilize the potential of the functional genomics and proteomics to obtain novel information and breeding material to increase the quality of agricultural products, specifically, to improve the agronomic parameters and modifying specific properties of crop plants important not just in the Czech Republic, but also in Central Europe in general. Research will focus on increasing of (i) quality of wheat and barley corn, pea seeds and potato tubers, (ii) potato and pea resistance to pests and pathogenes, and (iii) heavy metal uptake and resistance in flux for phytoremediation. Keywords: functional genomics and proteomics; plant breeding; phytoremediation Available at various institutes of the ASCR
Brambor s transgenem pro fúzní protein SPI2::GFP

Šlechtění rostlin stojí na prahu nového období, jehož horizonty určuje přechod od zkoumání podmíněnosti biologických procesů jednotlivými geny ke globálnímu výzkumu role genomu a proteomu v ...

Navrátil, Oldřich; Kludkiewicz, Barbara; Vinokurov, Konstantin; Horáčková, V.; Sehnal, František
Ústav experimentální botaniky, 2008

Production of polyclonal antibodies against recombinant potato virus X coat protein
Čeřovská, Noemi; Plchová, Helena; Moravec, Tomáš; Filigarová, Marie; Dědič, P.
2008 - English
The gene encoding the coat protein (CP) of Potato virus X was cloned into expression vector pMPM-4A Omega. PVX CP was expressed in Escherichia coli and was used for raising rabbit polyclonal antibodies. For immunization we purified CP fractions from bacterial lysate either by simple fractionation or by excision from SDS gel. The obtained sera and antibodies were tested for the detection of PVX in laboratory hosts Nicotiana tabacum, cv. Petit Havana SR 1 and N.benthamiana and in various cultivars of natural host Solanum tuberosum by ELISA as well as by Western blots. The antibodies were specific for PVX and are usable for the detection of the broad isolates spectrum of the Potato virus X by ELISA and Western blot. Gen kódující obalový protein (CP) X viru bramboru (PVX) byl klónován v expresním vektoru pMPM-4AΩ . PVX CP byl exprimován v Escherichia coli a byl použit pro produkci králičích polyklonálních protilátek.Získaná antiséra a protilátky byly testovány na přítomnost PVX v hostitelských rostlinách Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR 1 a N. benthamiana a v různých kultivarech přírodního hostitele Solanum tuberosum Protilátky byly specifické pro PVX a použitelné pro detekci širokého spektra izolátů PVX při použití metody IPTA ELISA a Western blotu. Keywords: polyclonal antibodies; recombinant coat protein; Y potato virus Available at various institutes of the ASCR
Production of polyclonal antibodies against recombinant potato virus X coat protein

The gene encoding the coat protein (CP) of Potato virus X was cloned into expression vector pMPM-4A Omega. PVX CP was expressed in Escherichia coli and was used for raising rabbit polyclonal ...

Čeřovská, Noemi; Plchová, Helena; Moravec, Tomáš; Filigarová, Marie; Dědič, P.
Ústav experimentální botaniky, 2008

Studium obranných mechanismů cukrovky podílejících se na rezistenci proti patogenům a škůdcům
Grigová, Vendula; Burketová, Lenka
2007 - Czech
Rostliny jsou schopny se proti napadení patogenů bránit vlastními obrannými mechanismy, které zahrnují jak konstitutivní, tak indukované strukturální, ale především biochemické změny. Důležitým obranným mechanismem je systémově získaná rezistence (SAR). Cílem bylo využít již dosažených výsledků a porovnat obranné reakce cukrovky proti původci rizománie (BNYVV) a jeho přenašeči Polymyxa betae s reakcí na napadení háďátkem řepným a s reakcí na ošetření chemickými a biologickými induktory rezistence. Bylo prokázáno, že se v rámci obranných mechanismů cukrovky po napadení patogenem a škůdcem a po ošetření induktorem BTH indukuje stejné spektrum hydrolytických PR-proteinů (bazická -1,3-glukanasa II.třídy: Glu2, bazická chitinasa IV.třídy: Ch4, kyselá chitinasa III.třídy: SE2, bazická chitinasa II.třídy: Ch2), síla indukce však závisí na konkrétním agens. Zvýšená akumulace glukanasy byla imunohistologicky detekována v pletivech cukrovky jak po infekci patogenem/škůdcem, tak i po ošetření induktorem BTH. The plants dispose their own defence mechanisms against pathogen attack, which include both constitutive and induced structural changes, but mainly biochemical changes. SAR (Systemic Acquired Resistance) is an important defence mechanism. The objective was to compare defence reactions of sugar beet against the causal agent of rhizomania, i.e. BNYVV and its vector Polymyxa betae, with sugar beet reaction after soil nematode attack and with reaction to treatment with chemical and biological inductors of resistance. We have shown that the same spectrum of hydrolytic PR-proteins (basic -1,3-glucanase (Glu2), basic class IV chitinase (Ch4), acidic class III chitinase (SE2), basic class II chitinase (Ch2)) is induced both after pathogen/pest attack and after BTH inductor treatment; nevertheless, the intensity of induction is related to a particular agent. Increased accumulation of glucanase was detected immunohistologically in sugar beet tissues both after pathogen/pest attack and after BTH inductor treatment. Keywords: Rhizomania of sugarbeet; BNYVV; Beta vulgaris; Polymyxa betae; Heterodera schachtii; defence mechanisms Available at various institutes of the ASCR
Studium obranných mechanismů cukrovky podílejících se na rezistenci proti patogenům a škůdcům

Rostliny jsou schopny se proti napadení patogenů bránit vlastními obrannými mechanismy, které zahrnují jak konstitutivní, tak indukované strukturální, ale především biochemické změny. Důležitým ...

Grigová, Vendula; Burketová, Lenka
Ústav experimentální botaniky, 2007

Induktory a elicitory systémově získané rezistence řepky olejky vůči Leptosphaeria
Šašek, Vladimír; Burketová, Lenka
2006 - Czech
Systémově získaná rezistence (SAR) je jedním z důmyslných mechanismů, které rostliny využívají v obraně proti patogenům, ale i škůdcům. Při napadení patogenem se v celé rostlině, tj. i v neinfikovaných částech, aktivují obranné mechanismy, což zapříčiní vyšší odolnost proti následným napadením. To je pro rostliny velmi výhodné, protože tak ušetří mnoho energie v porovnání s obranými prostředky, které jsou aktivní neustále. Přestože SAR byla popsána téměř před půl stoletím, patřičné pozornosti se jí dostalo až nedávno. Pro její širší využití v ochraně rostlin je však nutné popsat její mechanismus na molekulární úrovni a dále odlišnosti při různých interakcích hostitel – patogen. Systemic acquired resistance (SAR) is one of the sophisticated mechanisms used by plants to defend themselves against pathogen attacks and herbivorous insects. It is based on the activation of defense mechanisms in uninfected parts of the plant. As a result the entire plant is more resistant to a secondary infection. That is very advantageous for the plant because it is too costly to have defense responses switched on all the time. Although this phenomenon was described almost fifty years ago, it received no serious attention until past decade. To use SAR widespread in integrated pest management it is necessary to describe it on molecular level and show its differences in various host-pathogen interactions. Keywords: oilseed rape; Leptosphaeria maculans; SAR Available at various institutes of the ASCR
Induktory a elicitory systémově získané rezistence řepky olejky vůči Leptosphaeria

Systémově získaná rezistence (SAR) je jedním z důmyslných mechanismů, které rostliny využívají v obraně proti patogenům, ale i škůdcům. Při napadení patogenem se v celé rostlině, tj. i v ...

Šašek, Vladimír; Burketová, Lenka
Ústav experimentální botaniky, 2006

Chromosome-based approaches for physical mapping in wheat
Šafář, Jan; Bartoš, Jan; Šimková, Hana; Doleželová, Marie; Janda, Jaroslav; Kovářová, Pavlína; Suchánková, Pavla; Doležel, Jaroslav
2005 - English
Keywords: Physical map; chromosome; wheat Available at various institutes of the ASCR
Chromosome-based approaches for physical mapping in wheat

Šafář, Jan; Bartoš, Jan; Šimková, Hana; Doleželová, Marie; Janda, Jaroslav; Kovářová, Pavlína; Suchánková, Pavla; Doležel, Jaroslav
Ústav experimentální botaniky, 2005

Different interactions between cytokinins and abscisic acid
Pospíšilová, Jana; Baťková, Petra; Vágner, Martin; Malbeck, Jiří; Trávníčková, Alena
2005 - English
Keywords: abscisic acid; N6-benzyladenine Available at various institutes of the ASCR
Different interactions between cytokinins and abscisic acid

Pospíšilová, Jana; Baťková, Petra; Vágner, Martin; Malbeck, Jiří; Trávníčková, Alena
Ústav experimentální botaniky, 2005

Změny v obsahu endogenních cytokininů během vodního stresu a následné rehydratace
Baťková, Petra; Pospíšilová, Jana; Vágner, Martin; Malbeck, Jiří; Trávníčková, Alena
2005 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Změny v obsahu endogenních cytokininů během vodního stresu a následné rehydratace

Baťková, Petra; Pospíšilová, Jana; Vágner, Martin; Malbeck, Jiří; Trávníčková, Alena
Ústav experimentální botaniky, 2005

Změny ve fotosyntetických charakteristikách listů tabáku ve dvou následných stádiích infekce TMV
Procházková, Dagmar; Wilhelmová, Naděžda; Šindelářová, Milada; Šindelář, Luděk
2005 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Změny ve fotosyntetických charakteristikách listů tabáku ve dvou následných stádiích infekce TMV

Procházková, Dagmar; Wilhelmová, Naděžda; Šindelářová, Milada; Šindelář, Luděk
Ústav experimentální botaniky, 2005

The impact of constitutive overexpression of trans-zeatin O-glucosyltransferase gene in tobacco on photosynthetic pigments and gas exchange during water stress
Haisel, Daniel; Pospíšilová, Jana; Nováková, Marie; Vaňková, Radomíra
2005 - English
Keywords: trans-zeatin; water stress Available at various institutes of the ASCR
The impact of constitutive overexpression of trans-zeatin O-glucosyltransferase gene in tobacco on photosynthetic pigments and gas exchange during water stress

Haisel, Daniel; Pospíšilová, Jana; Nováková, Marie; Vaňková, Radomíra
Ústav experimentální botaniky, 2005

Srovnání účinků různých abiotických stresů na antioxidační enzymový systém v rostlinách s odlišným metabolismem cytokininů
Mýtinová, Zuzana; Wilhelmová, Naděžda; Gaudinová, Alena; Motyka, Václav
2005 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Srovnání účinků různých abiotických stresů na antioxidační enzymový systém v rostlinách s odlišným metabolismem cytokininů

Mýtinová, Zuzana; Wilhelmová, Naděžda; Gaudinová, Alena; Motyka, Václav
Ústav experimentální botaniky, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases