Number of found documents: 351
Published from to

Průtoková cytometrie - perspektivní alternativa v analýze mikrobiologických ukazatelů kvality vod
Mikula, Přemysl; Maršálek, Blahoslav
2014 - Czech
Příspěvek seznamuje se základními principy průtokově-cytometrické analýzy (pitné) vody a popisuje její hlavní přednosti a nedostatky ve srovnání s konvenčně užívanými kultivačními technikami. V neposlední řadě je hodnocen potenciál průtokové cytometrie pro její rutinní využívání v analýzách vod v blízké budoucnosti. A paper describes basic principles of flow-cytometric analysis and specifies its main advantages and weaknesses compared to conventionally used cultivation techniques. Last but not least, a suitability of the method for its routine usage in drinking-water analysis is discussed. Keywords: drinking water; flow cytometry; cultivation techniques Available at various institutes of the ASCR
Průtoková cytometrie - perspektivní alternativa v analýze mikrobiologických ukazatelů kvality vod

Příspěvek seznamuje se základními principy průtokově-cytometrické analýzy (pitné) vody a popisuje její hlavní přednosti a nedostatky ve srovnání s konvenčně užívanými kultivačními technikami. V ...

Mikula, Přemysl; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2014

A Novel Approach for the Increase in Student's Learning Motivation
Veselý, O.; Vild, Ondřej; Šťastný, J.
2014 - English
We did a pilot study of a novel internet-based system and its potential application in education. The target are university students whose study field is largely based on encyclopedical knowledge. We attempted to answer a question, whether the proposed system can be a sustainable educational tool benefiting all involved subjects, i.e. students, senior experts and public. We observed the effect of various extrinsic motivational factors: we focused primarily on how is the students' motivation influenced by minor financial reward. The results after 22 weeks of monitoring suggest the proposed system can be a sustainable tool for students' education and involvement in solving real problems. However, it was difficult to make a conclusion about the influence of motivation factors, a longer monitoring is needed. Keywords: motivation; multimedia application; plant identification Available at various institutes of the ASCR
A Novel Approach for the Increase in Student's Learning Motivation

We did a pilot study of a novel internet-based system and its potential application in education. The target are university students whose study field is largely based on encyclopedical knowledge. We ...

Veselý, O.; Vild, Ondřej; Šťastný, J.
Botanický ústav, 2014

Město pro přírodu a příroda pro lidi
Sádlo, Jiří
2014 - Czech
Jsou zkoumány kvality opuštěných řpírodě blízkých městských částí a možnosti jejich ochrany a jejich přijetí do veřejného prostoru měst. Qualities of abandoned parts of urban nature and their chance to be protected and converted to accessible public space are analysed. Keywords: public space; urban nature; urbanism Available at various institutes of the ASCR
Město pro přírodu a příroda pro lidi

Jsou zkoumány kvality opuštěných řpírodě blízkých městských částí a možnosti jejich ochrany a jejich přijetí do veřejného prostoru měst....

Sádlo, Jiří
Botanický ústav, 2014

Can Nanofibers Replace Current Microfiltration Materials?
Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Kimmer, D.
2014 - English
The electrospun nanofibrous material M247 can be used as antimicrobial filter. Laboratory tests show high removal value (up to 6 log10 CFU/mL) and similar filtration efficiency compared filter Pragopor 6, presently used for sterilization of liquids in laboratories. Semi-pilot test confirmed good mechanical endurance and high removal efficiency. Our study showed high removal value with non-functionalized nanofibrous material despite of other cited studies. These results confirm our expectations, that nanofibrous material can replace the current filtration materials for laboratory use. Keywords: electrospun nanofibres; wastewater filtration; bacteria Available at various institutes of the ASCR
Can Nanofibers Replace Current Microfiltration Materials?

The electrospun nanofibrous material M247 can be used as antimicrobial filter. Laboratory tests show high removal value (up to 6 log10 CFU/mL) and similar filtration efficiency compared filter ...

Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2014

Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR
Petřík, Petr
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá příklady vybraných hojných i vzácných rostlinných společenstev a biotopů, které jsou ohroženy současným hospodařením v krajině ČR. Navrhuje možnosti jejich revitalizace a v závěru doporučuje opatření na národní úrovni vyplývající z z Evropské úmluvy o krajině. The paper summarizes selected findings from long-term research of selected plant communities (forests, meadows, pastures and dry grasslands, wetlands, fens, bogs, water habitats and vanishing anthropogenic habitats) and presents the possibility of their revitalization (e.g. by mowing, season-long grazing on meadows and construction of dampers and shallow ponds in drainage channels on reclaimed flows). In conclusion, measures to remedy the state of affairs in accordance with international conventions (especially the European Landscape Convention signed by the Czech Republic) are proposed. The current debate about the landscape is still limited mainly to that concerning protected areas. However, the essential decision-making processes for preserving biodiversity in the wider landscape are at the level of sectoral organization managed by the Czech Ministry of Agriculture, Ministry of the Environment, Ministry of Industry and Trade, and partly by the Ministry of Regional Development and concern construction management and land-use planning. Theoretical and practical issues of revitalization are engaged in the field of restoration ecology, which has achieved success more for younger successional stages of vegetation or disturbed areas. Keywords: climate change; biodiversity; society Available at various institutes of the ASCR
Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR

Příspěvek se zabývá příklady vybraných hojných i vzácných rostlinných společenstev a biotopů, které jsou ohroženy současným hospodařením v krajině ČR. Navrhuje možnosti jejich revitalizace a v závěru ...

Petřík, Petr
Botanický ústav, 2014

Možnosti odstranění vybraných estrogenů z vody pomocí green technology, nanotechnologií a biiotechnologií
Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula; Jančula, Daniel
2014 - Czech
Moderní technologie čištění odpadních vod se zaměřují na odstraňování mikropolutantů jako jsou farmaka, látky s estrogenním účinkem apod.. Pro zachování lidského zdraví není možné léky nepoužívat a proto je nutné hledat takové technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a při tom residua farmak odstraňují. K takovým technologiím patří tzv. „green technology“ mezi které se řadí i feráty. Jak se ukazuje, estrogeny jsou odstraňovány z odpadních vod běžnými způsoby čištění s různou účinností jak ukazuje tento příspěvek. Porovnány jsou čistírny odpadních vod, které využívají vegetační způsob dočištění a čistírny s aktivovaným kalem. V příspěvku jsou uvedeny výsledky odstraňovaní vybraných estrogenů pomocí nanočástic nulamocného železa a šestimocného železa. Advanced wastewater treatment technologies are focused on removal of micropolutants such as pharmaceuticals, estrogen disrupting compounds etc. To protect public health it is not possible to stop using pharmaceuticals, but it is necessary to find environmental friendly technologies which can remove or reducce these compounds. So called green technology and ferrates belongs to this treatment. It was found that estrogenes are reduced/removed from wastewater with different efficiency by common processes as it is shown in this paper. Processes using vegetative treatment and activated sludge treatment are compared. Results of estrogen removal by zerovalent iron and hexavalent iron are introduced. Keywords: estrogen; removal nanotechnology; green biotechnology Available at various institutes of the ASCR
Možnosti odstranění vybraných estrogenů z vody pomocí green technology, nanotechnologií a biiotechnologií

Moderní technologie čištění odpadních vod se zaměřují na odstraňování mikropolutantů jako jsou farmaka, látky s estrogenním účinkem apod.. Pro zachování lidského zdraví není možné léky nepoužívat a ...

Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula; Jančula, Daniel
Botanický ústav, 2014

Application of Iron Nanoparticles for Industrial Wastewater Treatment
Sukopová, M.; Matysíková, J.; Škvoran, O.; Holba, Marek
2014 - English
Our study evaluated copper and nickel removal from metal finishing industry by using of nZVI. Lab-scale tests were performed with processing wastewater. Concentration of metals in raw wastewater was 22.4 mg/L for copper and 1.3 mg/L for nickel. 99 % of copper was removed by nZVI dose 3 g/L in 73 hours, likewise the highest removal efficiency of nickel was up to 80 % for the same nZVI dose in 6 hours. The removal efficiency 80 % for nickel was sufficient. The reaction seems to be relatively fast, high removal efficiencies were observed after 30 minutes. Further time of exposure was beneficial only for copper removal, nickel concentration become stable after 2 hours. Reaction conditions were monitored only but no effect of pH, temperature or conductivity was investigated. The results showed possibility to remove heavy metals from industrial wastewater in environmentally friendly way. Further research with real wastewater is necessary to get more reliable results. Keywords: zerovalent iron nanoparticles; copper and nickel removal; industrial wastewater treatment Available at various institutes of the ASCR
Application of Iron Nanoparticles for Industrial Wastewater Treatment

Our study evaluated copper and nickel removal from metal finishing industry by using of nZVI. Lab-scale tests were performed with processing wastewater. Concentration of metals in raw wastewater was ...

Sukopová, M.; Matysíková, J.; Škvoran, O.; Holba, Marek
Botanický ústav, 2014

Estrogeny v povrchových vodách - zdroje, koncentrace, detekce
Maršálek, Blahoslav; Sadílek, Jan; Maršálková, Eliška; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula
2014 - Czech
Estrogeny v povrchových vodách se staly tématem, které je bez znalosti souvislostí pro neodborníky málo přehledné. V prvé řadě nelze zaměňovat estrogeny v povrchových vodách za endokrinní disruptory (ED), které jsou nadřazený pojem (zahrnují jak estrogeny, tak například androgeny). Látky s estrogenní aktivitou v povrchových vodách nejsou svým původem pouze antikoncepční přípravky, jak je mnohdy zjednodušováno, naopak jde o širokou skupinu látek jako například toxické kovy, pesticidy, farmaka, PCB apod. Kromě výše zmíněných látek mají estrogenní aktivitu také přírodně syntetizované látky (např. fytoestrogeny).Tyto látky se v povrchových vodách zatím vůbec neanalyzují. Výjimku tvoří ojedinělé studie fytoestrogenů, ikdyž lze předpokládat, že fykoestrogeny produkované řasami a sinicemi mohou být produkovány ve vodních ekosystémech v ekotoxikologicky relevantních koncentracích. Estrogeny lze detekovat ve vodách, sedimentech a vodních organismech pomocí instrumentálních analytických metod (LC-MS/MS), dále například pomocí ELISA, nebo pomocí biotestů, které detekuji také tzv. potenciální estrogeny ( lze prokázat vazbu na některý z receptorů, ale efekty zatím nebyly prokázány v živém organismu. Při interpretacích a srovnávání výsledků musíme vždy zohlednit metodu detekce, protože každá má své výhody a nevýhody. Instrumentální metody jsou zaměřeny jen na vybrané estrogeny, takže některé studie udávají nepřítomnost estrogenů. Naopak biotesty ukazují sumu látek s estrogenní aktivitou.přičemž výsledek je ještě ovlivněn přítomnosti antiestrogenních látek. Proto důrazně doporučujeme věnovat při srovnávání a interpretaci dat z různých zdrojů velkou pozornost metodě odběru vzorků a především metodě analýzy estrogenů s uvedením detekčního limitu. Estrogenity in the surface water become to be a topic, where the orientation for not educated people should be difficult. At first, estrogens in the surface water cannot be substituted by the expressionenndocrine disrupting compounds (ED) what is more wide term (including estrogenity and e.g. androgenity). Compounds with estrogenic activity detected in surface waters are not only the contraceptive pills as is somewhere simplified, but it is a wide spectrum of compounds like PCB, heavy metals, pharmacs, pesticides etc. Moreover – estrogenic activity display also naturally synthetized compounds by plants (phytoestrogens), fungi (mycoestrogens), or by algae and cyanobacteria (phycoestrogens). These compounds are not analysed in the surface water yet. Exception is some rare analyses of phytoestrogens, we presume, that phycoestrogens can be produced in aquatic ecosystem in ecotoxicologically relevant concentrations. Estrogens can be detected in the water, sediments or in the aquatic biota by instrumental analyses (LC-MS/MS), or by ELISA, or e.g. by bioassays, which can detect also so called potential estrogens ( are able to bind to some of estrogen receptors, but effects in vivo were not proved yet). In the case of the comparison, or the interpretation of results from different sources we must consider the used detection method. Instrumental analyses are dedicated to selected compounds.. Bioassays represent the sum of compounds with (with proved, or potential) estrogenic activity. That is why we strongly recommend to pay an attention on the methods of sampling and analyse in the case of interpretation and comparison of estrogenity results from different resources. In the case of literature data usingincomparable methods or high detection limit we recommend the high carefulness. Where it is possible we recommend the combination of instrumental analyse with in vitro bioassays for detection of estrogenity in surface waters. Keywords: estrogenity; surface water pollution; detection methods; endocrine didsruptors Available at various institutes of the ASCR
Estrogeny v povrchových vodách - zdroje, koncentrace, detekce

Estrogeny v povrchových vodách se staly tématem, které je bez znalosti souvislostí pro neodborníky málo přehledné. V prvé řadě nelze zaměňovat estrogeny v povrchových vodách za endokrinní disruptory ...

Maršálek, Blahoslav; Sadílek, Jan; Maršálková, Eliška; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula
Botanický ústav, 2014

Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů
Holba, Marek; Černý, M.; Došek, M.
2014 - Czech
Tvorba udržitelné společnosti, zachování stávajících kvalit vodních toků nebo jejich zlepšení a hospodárné zacházení s půdním fondem má jednoho společného jmenovatele. Tím je separace odpadních vod u zdroje, využití biodegradabilního odpadu a nutrientů z těchto vod v zemědělství. Článek popisuje možnosti recyklace nutrientů z odpadních vod. Pokud se podaří recyklovat nutrienty z odpadních vod pocházejících od obyvatel, sníží se částečně spotřeba fosilních zdrojů a také klesne zatížení vodních toků a jejich eutrofizace. Na tento problém lze aplikovat inovátorský přístup k čištění odpadních vod vyjádření akronymem NEW, tedy management Nutrientů, snížení spotřeby Energie a zlepšení odtokových parametrů čištěné vody (Water). Sustainable society development and the improvement of water environment quality together with soli quality is tightly connected with separation at source, biodegradable waste and nutrient recycling from wastewater to agriculture. Once we recycle nutrients from wastewater then we can reduce fossil fuel consumption and decrease nutrient input into water bodies. This attitude can be expressed by acronyme NEW (N - nutrient, E - energy, W - water) that lead to the nutrient recycling, energy consumption decrease and enhancement of water quality. Keywords: source separation; nutrients; wastewater Available at various institutes of the ASCR
Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů

Tvorba udržitelné společnosti, zachování stávajících kvalit vodních toků nebo jejich zlepšení a hospodárné zacházení s půdním fondem má jednoho společného jmenovatele. Tím je separace odpadních vod u ...

Holba, Marek; Černý, M.; Došek, M.
Botanický ústav, 2014

Z odpadů surovinami aneb skryté bohatství kapalných odpadů
Došek, M.; Holba, Marek; Škvoran, O.; Černý, M.
2014 - Czech
Článek se zabývá technologiemi, které využívají a recyklují komodity, které jsou v současné době považovány za odpad. Tyto komodity jsou žluté vody, šedé vody, fosfor a biouhel. Článek nabízí shrnutí možností recyklace těchto komodit v rámci právě zahájeného projektu. Article deals with technologies that utilize and recycle commodities that are considered to be waste recently. Those commodities are yellow water, greywater, phosphorus and biochar. Article offers an review of possibilities of commodity recycling from recently started project. Keywords: liquid waste; recycling; wastewater Available at various institutes of the ASCR
Z odpadů surovinami aneb skryté bohatství kapalných odpadů

Článek se zabývá technologiemi, které využívají a recyklují komodity, které jsou v současné době považovány za odpad. Tyto komodity jsou žluté vody, šedé vody, fosfor a biouhel. Článek nabízí shrnutí ...

Došek, M.; Holba, Marek; Škvoran, O.; Černý, M.
Botanický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases