Number of found documents: 102
Published from to

Nové nálezy pakomárů rodu Chironomus MEIGEN (Diptera, Chironomidae) v Novohradských horách (jižní Čechy)
Matěna, Josef; Matěnová, V.
2003 - Czech
C. longistylus Goetghebuer a C. sp. South Bohemia byly nalezeny jako nové druhy pro Českou republiku. Je prezentován karyotyp nového druhu spolu s předběžným zmapováním chromosomálních ramen A, C, D, E, F. C. cingulatus, melanescens, nuditarsis, uliginosus a C. (Camptochironomus) palidivittatus byly zjištěny poprvé na území Novohradských hor. Jsou uvedeny poznámky o rozšíření a ekologii těchto druhů. C. longistylus Goetghebuer and C. sp. South Bohemia were found as new species for the Czech Republic. Karyotype of the new species is presented together with preliminary mapping of chromosomal arms A, C, D, E, F. C. cingulatus, melanescens, nuditarsis, uliginosus and C. (Camptochironomus) palidivittatus are recorded for the first time from Novohradské Mountains. Notes about distribution and ecology of these species are given. Keywords: macrozoobenthos; faunistics; cytotaxonomy; druhy; hory Available at various institutes of the ASCR
Nové nálezy pakomárů rodu Chironomus MEIGEN (Diptera, Chironomidae) v Novohradských horách (jižní Čechy)

C. longistylus Goetghebuer a C. sp. South Bohemia byly nalezeny jako nové druhy pro Českou republiku. Je prezentován karyotyp nového druhu spolu s předběžným zmapováním chromosomálních ramen A, C, D, ...

Matěna, Josef; Matěnová, V.
Hydrobiologický ústav, 2003

Využití genetických sond při studiu bakterioplanktonu vodárenské nádrže Římov
Horňák, K.; Mašín, M.; Nedoma, Jiří; Šimek, Karel
2002 - Czech
Keywords: bacterial community composition; genetic probes; bacterioplankton; průzkumy; vodárenské nádrže Available at various institutes of the ASCR
Využití genetických sond při studiu bakterioplanktonu vodárenské nádrže Římov

Horňák, K.; Mašín, M.; Nedoma, Jiří; Šimek, Karel
Hydrobiologický ústav, 2002

Obnova eutrofizované nádrže Jordán: zdroje a retence živin v povodí
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Porcal, Petr; Žaloudík, Jiří; Porcalová, P.
2002 - Czech
Keywords: reservoir; eutrophication; catchment; zdroje; nádrže Available at various institutes of the ASCR
Obnova eutrofizované nádrže Jordán: zdroje a retence živin v povodí

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Porcal, Petr; Žaloudík, Jiří; Porcalová, P.
Hydrobiologický ústav, 2002

Indikátory fekálního a organického znečistění v údolních nádržích a jejich přítocích
Straškrábová, Viera; Hartman, Petr; Marhanová, K.
2002 - Czech
Keywords: fecal indicators; organic pollution; reservoir; údolní nádrže; indikátory Available at various institutes of the ASCR
Indikátory fekálního a organického znečistění v údolních nádržích a jejich přítocích

Straškrábová, Viera; Hartman, Petr; Marhanová, K.
Hydrobiologický ústav, 2002

Pakomáři rodu .i.Chironomus./i. MEIGEN (Diptera, Chironomidae) v Novohradských horách (jižní Čechy)
Matěna, Josef; Matěnová, V.
2002 - Czech
Výskyt druhů rodu .i.Chironomus./i. byl sledován v Novohradských horách během let 1999-2001. Zahrnuty byly následující biotopy - rybníky, tekoucí vody a malé stojaté vody permanentního i astatického charakteru. Materiál byl determinován cytotaxonomickými metodami podle chromosomů slinných žláz. V rybnících bez rybářského obhospodařování se pravidelněji vyskytoval .i.Ch. annularius./i.. Ostatní druhy .i.Ch. balatonicus./i., .i.bernensis./i., .i.obtusidens./i., .i.parathummi./i., .i.plumosus./i., sp. - near .i.muratensis./i. a .i.Ch. (C.) tentans./i. byly nalézány pouze v určitých lokalitách. Organicky znečištěné úseky potoků byly charakteristické masovým výskytem druhu .i.Ch. riparius. Ch. luridus./i. a .i.melanotus./i. byly dominantními druhy malých permanentních stojatých vod, dále byly v těchto biotopech nalezeny druhy .i.Ch. aberratus./i., .i.commutatus./i., .i.dorsalis./i., .i.holomelas./i., .i.piger./i. a .i.pseudothumm./i.. Astatické biotopy obývá především .i.Ch. dorsalis./i.. The occurrence of Chironomus species was investigated in Novohradské Mountains during 1999-2001. Fishponds, running waters and small standing waters of both permanent and astatic characters were included. Larvae were identified cytotaxonomically according to polytene chromosomes of salivary glands. Ch. annularius occurred more regularly in fishponds without fishery management, further species were found only in some of these habitats - Ch. balatonicus, bernensis, obtusidens, parathummi, plumosus, sp. - near muratensis and Ch. (C.) tentans. Organically polluted stretches of running waters were characterized by mass occurrence of Ch. riparius. Ch. luridus and Ch. melanotus were the dominant species of small permanent water bodies, further species found in these habitats were Ch. aberratus, commutatus, dorsalis, holomelas, piger and pseudothummi. Astatic habitats - rainpools were inhabited almost exclusively by Ch. dorsalis. Keywords: chironomus; macrozoobenthos; ecology; ekologie Available at various institutes of the ASCR
Pakomáři rodu .i.Chironomus./i. MEIGEN (Diptera, Chironomidae) v Novohradských horách (jižní Čechy)

Výskyt druhů rodu .i.Chironomus./i. byl sledován v Novohradských horách během let 1999-2001. Zahrnuty byly následující biotopy - rybníky, tekoucí vody a malé stojaté vody permanentního i astatického ...

Matěna, Josef; Matěnová, V.
Hydrobiologický ústav, 2002

Co je příčinou vymizení vodního květu z hladiny Slapské nádrže?
Hrbáček, Jaroslav
2002 - Czech
Keywords: reservoir; water-bloom; cianophyta; voda; nádrže Available at various institutes of the ASCR
Co je příčinou vymizení vodního květu z hladiny Slapské nádrže?

Hrbáček, Jaroslav
Hydrobiologický ústav, 2002

Vývoj mikrobiální aktivity v podélném profilu Vltavy - po proudu k Podolí a dále
Svoboda, J.; Vrba, Jaroslav; Simanov, L.; Fuksa, J. K.
2002 - Czech
Extracellular ß-glucosidase activity, bacterial number (direct counts and MPA colony forming units), chlorophyll .i.a./i. concentration, BOD.sub.5./sub., and COD were measured along the Vltava River and its reservoir cascade in 2000 (April-September;n = 5-8). The study demonstrated an important role of reservoirs in water quality management and, in particular, the dominant role of the microbes in matter transfers, decomposition, and nutrient dynamics in the transient zones of reservoirs. Keywords: extracellular enzyme; nicrobial activity; bacteria; aktivita; řízení jakosti Available at various institutes of the ASCR
Vývoj mikrobiální aktivity v podélném profilu Vltavy - po proudu k Podolí a dále

Extracellular ß-glucosidase activity, bacterial number (direct counts and MPA colony forming units), chlorophyll .i.a./i. concentration, BOD.sub.5./sub., and COD were measured along the Vltava River ...

Svoboda, J.; Vrba, Jaroslav; Simanov, L.; Fuksa, J. K.
Hydrobiologický ústav, 2002

Co naznačuje dlouhodobé sledování biomasy zooplanktonu o změnách rybí obsádky Slapské údolní nádrže
Hrbáček, Jaroslav; Brandl, Z.; Straškraba, M.
2002 - Czech
Keywords: zooplankton biomass; reservoir; biomasa; změny Available at various institutes of the ASCR
Co naznačuje dlouhodobé sledování biomasy zooplanktonu o změnách rybí obsádky Slapské údolní nádrže

Hrbáček, Jaroslav; Brandl, Z.; Straškraba, M.
Hydrobiologický ústav, 2002

Zkušenosti s odlovem ryb do vězenců v přítokové části nádrže Římov
Hladík, Milan; Kubečka, Jan; Pokorný, P.; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Kratochvíl, Michal; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Vašek, Mojmír
2002 - Czech
Práce je věnována metodice lovu ryb migrujících přítokovou částí nádrže Římov. Pro tuto studii byly zkonstruovány dva obří vězence, které jsou v práci podrobně popsány včetně jejich obsluhy a možných technických zdokonalení. Do jednoho vězence byly loveny ryby migrující do přítoku a do druhého ryby migrující směrem do nádrže. Ryby byly loveny především v jarním období v letech 2000-2002. Během těchto tří let bylo uloveno přes 6000 kg ryb, nejsilnější migrace byla zaznamenána v jarním období během tření. Nejpočetnějšími migranty byla ouklej .i.Alburnus alburnus./i. a plotice .i.Rutilus rutilus./i., jako obligátní místo pro tření využívali přítok i bolen .i.Aspius aspius./i., cejnek Blica bjoerkna a tloušť .i.Leucicus cephalus./i.. Dalšími významnými druhy byly cejn .i.Abramis brama./i. a okoun .i.Perca fluviatilis./i., tyto druhy však využívají pro tření i příhodná místa v celé nádrži. The fish stock of the inflow-zone of the Římov Reservoir was studied by using two special constructed big traps. One trap was sampling the fish migrating from the reservoir to the Malse River, the other was sampling downstream migrants. The most intensive fish movement was recorded during spring spawning season. Proportionally to the fish stock of the reservoir, the tributary zone was used mainly by the bleak, .i.Alburnus alburnus./i., Asp, .i.Aspius aspius./i. and roach .i.Rutilus rutilus./i.. Smaller affinity to tributary spawning was found for the bream .i.Abramis brama./i. and perch, .i.Perca fluviatilis./i. (5 to 10 % of reservoir fish spawning in the tributary). Over 6000 kg of migrating fish were captured in the tributary area during spring periods of three years. Consequences of the application of tributary traps for fish exploitation and management are being discussed. Keywords: traps; fish; reservoir; lapače Available at various institutes of the ASCR
Zkušenosti s odlovem ryb do vězenců v přítokové části nádrže Římov

Práce je věnována metodice lovu ryb migrujících přítokovou částí nádrže Římov. Pro tuto studii byly zkonstruovány dva obří vězence, které jsou v práci podrobně popsány včetně jejich obsluhy a možných ...

Hladík, Milan; Kubečka, Jan; Pokorný, P.; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Kratochvíl, Michal; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Vašek, Mojmír
Hydrobiologický ústav, 2002

Společenstva pakomárů horní Stropnice v Novohradských horách (jižní Čechy)
Chalupová, Š.; Matěna, Josef
2002 - Czech
Společenstva larev pakomárů byla sledována semikvantitativně v horním toku Stropnice mezi říčními kilometry 40-55 v létech 2000-2001. Celkem byl prokázán výskyt 29 taxonů. Dominantními formami byly .i.Apsectrotanypus trifascipennis./i., .i.Macropelopia nebulosa./i. a .i.Prodiamesa olivacea./i.. Kvalita vody vypočtená podle společenstev pakomárů odpovídá beta-mezosaprobitě, pouze v oblasti obce Horní Stropnice se zhoršuje na alfa-mezosaprobitu. To svědčí o přítomnosti bodových zdrojů organického znečistění. V dalším průběhu toku se samočistícími procesy hodnoty saprobity vrací do stavu nad zdrojem znečistění. V antropicky ovlivněném úseku toku byl zjištěn pokles diverzity společenstev pakomárů. Výsledky je třeba považovat za předběžné, protože byla detailně analyzována jediná čeleď Chironomidae, pro přesné výsledky je nezbytná analýza celého společenstva makrozoobentosu. The communities of chironomid larvae of the Upper Stropnice River were studied semiquantitatively between the river kilometres 40-55 during 2000 and 2001. Altogether 29 taxa were observed. Dominant forms were .i.Apsectrotanypus trifascipennis./i., .i.Macropelopia nebulosa./i. and .i.Prodiamesa olivacea./i.. The water quality calculated according to the chironomid communities corresponds to beta-mesosaprobity, only in the area of Upper Stropnice village it deteriorates to alfa-mesosaprobity. This fact gives evidence to presence of point sources of organic pollution. Further downstreams the values of saprobity return to the state above the source of organic pollution. In the anthropically influenced area of the stream the decrease in the diversity of chironomid communities occured. It is necessary to consider the results as preliminary, because the only family Chironomidae was analysed in detail, for exact results the analysis of the whole macrobenthic community is necessary. Keywords: macrozoobenthos; diversity; saprobity; biocenózy; obce Available at various institutes of the ASCR
Společenstva pakomárů horní Stropnice v Novohradských horách (jižní Čechy)

Společenstva larev pakomárů byla sledována semikvantitativně v horním toku Stropnice mezi říčními kilometry 40-55 v létech 2000-2001. Celkem byl prokázán výskyt 29 taxonů. Dominantními formami byly ...

Chalupová, Š.; Matěna, Josef
Hydrobiologický ústav, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases