Number of found documents: 303
Published from to

Tři olomoucké nápisové desky spojené s kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658)
Dolejší, Kateřina
2021 - Czech
Příspěvek se věnuje souboru epigrafických památek, které jsou spojeny s olomouckým kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658) a snaží se jejich vznik i obsah zasadit do kontextu pohnutých událostí souvisejících se stavovským povstáním na Moravě v roce 1619.\n Conference paper focuses on group of epigraphic monuments, which is connected with the dean of the Olomouc Chapter Claudius Sorina of Mantua († 1658) and tries to put them in context of the turbulent period of rebellion in Moravia in 1619. Keywords: sepulchral monuments; inscriptions; Claudio Sorina of Mantua; Olomouc; Moravia; 17th century Available at various institutes of the ASCR
Tři olomoucké nápisové desky spojené s kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658)

Příspěvek se věnuje souboru epigrafických památek, které jsou spojeny s olomouckým kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658) a snaží se jejich vznik i obsah zasadit do kontextu pohnutých ...

Dolejší, Kateřina
Ústav dějin umění, 2021

Podívaná v cirkuse - rozptýlení, nebo koncentrace pozornosti?
Machalíková, Pavla
2021 - Czech
Příspěvek vychází z teze Jonathana Craryho o fragmentarizaci moderní společnosti a na jejím základě se věnuje vztahu volného času a cirkusu. Vychází z plakátů, které dokumentují vystupování vídeňské krasojezdecké společnosti Kryštofa de Bacha v Praze v letech 1803–1818 a které se dochovaly ve sbírce Národního muzea v Praze. Zkoumá cirkus jako druh moderní volnočasové podívané, představující nový způsob manipulace s vnímáním diváka, který se blíží obdobným manipulacím v moderním umění. The text takes as its starting point the thesis of Jonathan Crary about the fragmentation of modern society and modern perception. As an example, it takes circus posters and announcements for the Bich circus society in Prague shortly after 1800. It analyses circus as a specific type of modern spectacle which manipulates the perception of the viewer in ways similar to manipulations in modern art. Keywords: circus; leisure; attention Available at various institutes of the ASCR
Podívaná v cirkuse - rozptýlení, nebo koncentrace pozornosti?

Příspěvek vychází z teze Jonathana Craryho o fragmentarizaci moderní společnosti a na jejím základě se věnuje vztahu volného času a cirkusu. Vychází z plakátů, které dokumentují vystupování vídeňské ...

Machalíková, Pavla
Ústav dějin umění, 2021

Úvodem
Roháček, Jiří
2021 - Czech
Keywords: proceedings; sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; heraldry; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 13th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2021

Funkce autora ve středověku. Příklad ikonografie rukopisů Guillauma de Machaut
Panušková, Lenka
2020 - Czech
Keywords: autor; poet; Guillaume de Machaut; illumination; iconography Available at various institutes of the ASCR
Funkce autora ve středověku. Příklad ikonografie rukopisů Guillauma de Machaut

Panušková, Lenka
Ústav dějin umění, 2020

Černobílí muži s paletou?
Buddeus, Hana
2020 - Czech
V textu otištěném ve speciálním čísle časopisu October věnovaném černobílé fotografii Matthew Witkovsky vznesl otázku, zda může bádání o fotografii sloužit jako model pro dějiny umění. Na několika konkrétních příkladech z dějin českého umění 20. století (monografické edice a fotografické portréty umělců) ukazují, jak se od víry v čistotu fotografického záznamu dostáváme k důrazu na konstruovanost fotografického obrazu. Fotografie jednoznačně ukazuje na nutnost zabývat se nejen autory a díly, ale i podmínkami jejich vzniku, distribuce a recepce. In an essay published in a special issue of October magazine devoted to black-and-white photography, Matthew Witkovsky asks whether photography studies can serve as a model for art history. Using specific examples from 20th century Czech art (monographs and photographic portraits of artists), I show how we have moved from a belief in the purity of the photographic record to an emphasis on how the photographic image is constructed. Photography unequivocally highlights the need to examine not just artists and their work, but also the circumstances of their creation, distribution and reception. Keywords: photography; reproduction; portrait Available at various institutes of the ASCR
Černobílí muži s paletou?

V textu otištěném ve speciálním čísle časopisu October věnovaném černobílé fotografii Matthew Witkovsky vznesl otázku, zda může bádání o fotografii sloužit jako model pro dějiny umění. Na několika ...

Buddeus, Hana
Ústav dějin umění, 2020

Zrození venkovského lidu
Machalíková, Pavla; Winter, Tomáš
2020 - Czech
Text je úvodem sborníku z plzeňského sympozia. Vysvětluje základní tematiku, které je kniha věnována. The text is a preface of the proceedings of Pilsen Symposium. It explains a basic topic of the book. Keywords: folk art and culture; nationalism; folklorism Available at various institutes of the ASCR
Zrození venkovského lidu

Text je úvodem sborníku z plzeňského sympozia. Vysvětluje základní tematiku, které je kniha věnována....

Machalíková, Pavla; Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2020

Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?
Hůrková, Ludmila
2020 - Czech
Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny a z čeho vychází? Příspěvek shrnuje vývoj tohoto odborného termínu v průběhu uplynulých dvou století a na počátku nového tisíciletí, a to zejména od osmdesátých let 19. století, kdy se zájem o venkovské stavitelství výrazně zvýšil, po úvahy autorů, kteří se tímto tématem zabývají v posledních desetiletích. The understanding of the concept of folk architecture and construction has changed very much in recent decades, especially in the circle of professionals who deal with this manifestation of folk culture. What is the cause of this transformation and what is it based on? The paper summarizes the evolution of this term over the past two centuries and the beginning of the new millennium, especially since the 1880s, when the interest in rural construction has increased significantly, to the considerations of authors who have been dealing with this topic in recent decades. Keywords: folk architecture; rural architecture; 19th and 20th centuries Available at various institutes of the ASCR
Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?

Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny ...

Hůrková, Ludmila
Ústav dějin umění, 2020

Sepulkrální sochařství v Čechách 1420-1471
Chlíbec, Jan
2020 - Czech
Text se zabývá produkcí sepulkrálního sochařství v Čechách v období 1420 – 1471. Definuje příčiny převažující nízké kvality náhrobků, jejich malého počtu a důvody převažujících heraldických náhrobků nad náhrobky figurálními. Hlavní vliv na tuto situaci měla utrakvistická ideologie kritizující honosné náhrobky, a také emigrace kvalitních umělců v době husitských válek. The text is devoted to a production of sepulchral monuments in Bohemia in the period 1420 – 1471. It defines the reasons of a dominating low quality, small number of preserved tombstones and a domination of heraldic tombstones over figural works of that time. The main influence on this condition had Utraquist ideology critisizing luxurious tombstones and also emigration of qualified artists in the time of Hussite wars. Keywords: sepulchral sculpture; utraquism; 15th century; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
Sepulkrální sochařství v Čechách 1420-1471

Text se zabývá produkcí sepulkrálního sochařství v Čechách v období 1420 – 1471. Definuje příčiny převažující nízké kvality náhrobků, jejich malého počtu a důvody převažujících heraldických náhrobků ...

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2020

Úvodem
Roháček, Jiří
2020 - Czech
Keywords: sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 11th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2020

Divoký Východ aneb Na zbojnickou notu v českých muzikálech
Opekar, Aleš
2020 - Czech
Autor si všímá nebývalého nárůstu různých zpracování staré zbojnické tematiky v československém divadelním a filmovém prostoru 70. let 20. století, tedy v době vlády autoritářského komunistického režimu. V centru jeho pozornosti jsou česká nastudování polského muzikálu Na szkle malowane a dále různé podoby českých muzikálů, jejichž děj zpracovává osudy skutečných zbojníků, historických postav známých mimo jiné z folkloru (Juraj Jánošík, Ondráš z Janova, Nikola Šuhaj). Autor studuje dobové recenze, způsob, jakým se autoři i recenzenti vyrovnávali s kategorií „muzikál“ a zkoumá proměnlivé formy, jakými zpracovávaná látka přicházela k publiku (gramofonová deska – komorní muzikál – středně velký muzikál s předtočenou živou hudbou, filmový muzikál, multimediální představení). Autor dospívá k závěru, že nadprodukce zbojnické tematiky v českých muzikálech v 70. letech 20. století byla mimo jiné důsledkem sílícího omezování projevů společenské kritiky a stala se tak náhradní možností poukázat alespoň nepřímo na téma revolty proti vládnoucím vrstvám potlačujícím svobodu. The author comments on the unusual growth of various renditions of old outlaw themes in the Czechoslovak theatre and film environment of the 1970s, in the period of the reign of the authoritarian communist regime. The author focuses on the Czech interpretation of the Polish musical Na szkle malowane (Painted on Glass), and further on various versions of Czech musicals, whose storylines work with the fates of real outlaws, that is, historical characters known in folklore (e.g. Juraj Jánošík, Ondráš of Janov, and Nikola Šuhaj). The text looks at period reviews and the ways that composers and reviewers deal with the genre of the musical. Consequently, the author explores the changeable forms through which the processed material reaches audiences: from gramophone records, chamber musical, medium-sized musical with pre-recorded live music, musical film, to multimedia performance. In conclusion, the claim is made that an over-production of outlaw topics in Czech musicals of the 1970s was a consequence of the increased restrictions of the manifestations of social criticism, among other reasons. It has become an alternative possibility to show at least indirectly the topic of the revolt against the leading strata that oppressed freedom. Keywords: Czech musical; music and social criticism; outlaw motif in music; music in Czechoslovakia; Na szkle malowane; Nikola Šuhaj; Balada pro banditu Available at various institutes of the ASCR
Divoký Východ aneb Na zbojnickou notu v českých muzikálech

Autor si všímá nebývalého nárůstu různých zpracování staré zbojnické tematiky v československém divadelním a filmovém prostoru 70. let 20. století, tedy v době vlády autoritářského komunistického ...

Opekar, Aleš
Ústav dějin umění, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases