Number of found documents: 269
Published from to

Úvodem
Roháček, Jiří
2021 - Czech
Keywords: proceedings; sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; heraldry; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 13th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2021

Funkce autora ve středověku. Příklad ikonografie rukopisů Guillauma de Machaut
Panušková, Lenka
2020 - Czech
Keywords: autor; poet; Guillaume de Machaut; illumination; iconography Available at various institutes of the ASCR
Funkce autora ve středověku. Příklad ikonografie rukopisů Guillauma de Machaut

Panušková, Lenka
Ústav dějin umění, 2020

Černobílí muži s paletou?
Buddeus, Hana
2020 - Czech
V textu otištěném ve speciálním čísle časopisu October věnovaném černobílé fotografii Matthew Witkovsky vznesl otázku, zda může bádání o fotografii sloužit jako model pro dějiny umění. Na několika konkrétních příkladech z dějin českého umění 20. století (monografické edice a fotografické portréty umělců) ukazují, jak se od víry v čistotu fotografického záznamu dostáváme k důrazu na konstruovanost fotografického obrazu. Fotografie jednoznačně ukazuje na nutnost zabývat se nejen autory a díly, ale i podmínkami jejich vzniku, distribuce a recepce. In an essay published in a special issue of October magazine devoted to black-and-white photography, Matthew Witkovsky asks whether photography studies can serve as a model for art history. Using specific examples from 20th century Czech art (monographs and photographic portraits of artists), I show how we have moved from a belief in the purity of the photographic record to an emphasis on how the photographic image is constructed. Photography unequivocally highlights the need to examine not just artists and their work, but also the circumstances of their creation, distribution and reception. Keywords: photography; reproduction; portrait Available at various institutes of the ASCR
Černobílí muži s paletou?

V textu otištěném ve speciálním čísle časopisu October věnovaném černobílé fotografii Matthew Witkovsky vznesl otázku, zda může bádání o fotografii sloužit jako model pro dějiny umění. Na několika ...

Buddeus, Hana
Ústav dějin umění, 2020

Zrození venkovského lidu
Machalíková, Pavla; Winter, Tomáš
2020 - Czech
Text je úvodem sborníku z plzeňského sympozia. Vysvětluje základní tematiku, které je kniha věnována. The text is a preface of the proceedings of Pilsen Symposium. It explains a basic topic of the book. Keywords: folk art and culture; nationalism; folklorism Available at various institutes of the ASCR
Zrození venkovského lidu

Text je úvodem sborníku z plzeňského sympozia. Vysvětluje základní tematiku, které je kniha věnována....

Machalíková, Pavla; Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2020

Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?
Hůrková, Ludmila
2020 - Czech
Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny a z čeho vychází? Příspěvek shrnuje vývoj tohoto odborného termínu v průběhu uplynulých dvou století a na počátku nového tisíciletí, a to zejména od osmdesátých let 19. století, kdy se zájem o venkovské stavitelství výrazně zvýšil, po úvahy autorů, kteří se tímto tématem zabývají v posledních desetiletích. The understanding of the concept of folk architecture and construction has changed very much in recent decades, especially in the circle of professionals who deal with this manifestation of folk culture. What is the cause of this transformation and what is it based on? The paper summarizes the evolution of this term over the past two centuries and the beginning of the new millennium, especially since the 1880s, when the interest in rural construction has increased significantly, to the considerations of authors who have been dealing with this topic in recent decades. Keywords: folk architecture; rural architecture; 19th and 20th centuries Available at various institutes of the ASCR
Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?

Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny ...

Hůrková, Ludmila
Ústav dějin umění, 2020

Sepulkrální sochařství v Čechách 1420-1471
Chlíbec, Jan
2020 - Czech
Text se zabývá produkcí sepulkrálního sochařství v Čechách v období 1420 – 1471. Definuje příčiny převažující nízké kvality náhrobků, jejich malého počtu a důvody převažujících heraldických náhrobků nad náhrobky figurálními. Hlavní vliv na tuto situaci měla utrakvistická ideologie kritizující honosné náhrobky, a také emigrace kvalitních umělců v době husitských válek. The text is devoted to a production of sepulchral monuments in Bohemia in the period 1420 – 1471. It defines the reasons of a dominating low quality, small number of preserved tombstones and a domination of heraldic tombstones over figural works of that time. The main influence on this condition had Utraquist ideology critisizing luxurious tombstones and also emigration of qualified artists in the time of Hussite wars. Keywords: sepulchral sculpture; utraquism; 15th century; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
Sepulkrální sochařství v Čechách 1420-1471

Text se zabývá produkcí sepulkrálního sochařství v Čechách v období 1420 – 1471. Definuje příčiny převažující nízké kvality náhrobků, jejich malého počtu a důvody převažujících heraldických náhrobků ...

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2020

Úvodem
Roháček, Jiří
2020 - Czech
Keywords: sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 11th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2020

Divoký Východ aneb Na zbojnickou notu v českých muzikálech
Opekar, Aleš
2020 - Czech
Autor si všímá nebývalého nárůstu různých zpracování staré zbojnické tematiky v československém divadelním a filmovém prostoru 70. let 20. století, tedy v době vlády autoritářského komunistického režimu. V centru jeho pozornosti jsou česká nastudování polského muzikálu Na szkle malowane a dále různé podoby českých muzikálů, jejichž děj zpracovává osudy skutečných zbojníků, historických postav známých mimo jiné z folkloru (Juraj Jánošík, Ondráš z Janova, Nikola Šuhaj). Autor studuje dobové recenze, způsob, jakým se autoři i recenzenti vyrovnávali s kategorií „muzikál“ a zkoumá proměnlivé formy, jakými zpracovávaná látka přicházela k publiku (gramofonová deska – komorní muzikál – středně velký muzikál s předtočenou živou hudbou, filmový muzikál, multimediální představení). Autor dospívá k závěru, že nadprodukce zbojnické tematiky v českých muzikálech v 70. letech 20. století byla mimo jiné důsledkem sílícího omezování projevů společenské kritiky a stala se tak náhradní možností poukázat alespoň nepřímo na téma revolty proti vládnoucím vrstvám potlačujícím svobodu. The author comments on the unusual growth of various renditions of old outlaw themes in the Czechoslovak theatre and film environment of the 1970s, in the period of the reign of the authoritarian communist regime. The author focuses on the Czech interpretation of the Polish musical Na szkle malowane (Painted on Glass), and further on various versions of Czech musicals, whose storylines work with the fates of real outlaws, that is, historical characters known in folklore (e.g. Juraj Jánošík, Ondráš of Janov, and Nikola Šuhaj). The text looks at period reviews and the ways that composers and reviewers deal with the genre of the musical. Consequently, the author explores the changeable forms through which the processed material reaches audiences: from gramophone records, chamber musical, medium-sized musical with pre-recorded live music, musical film, to multimedia performance. In conclusion, the claim is made that an over-production of outlaw topics in Czech musicals of the 1970s was a consequence of the increased restrictions of the manifestations of social criticism, among other reasons. It has become an alternative possibility to show at least indirectly the topic of the revolt against the leading strata that oppressed freedom. Keywords: Czech musical; music and social criticism; outlaw motif in music; music in Czechoslovakia; Na szkle malowane; Nikola Šuhaj; Balada pro banditu Available at various institutes of the ASCR
Divoký Východ aneb Na zbojnickou notu v českých muzikálech

Autor si všímá nebývalého nárůstu různých zpracování staré zbojnické tematiky v československém divadelním a filmovém prostoru 70. let 20. století, tedy v době vlády autoritářského komunistického ...

Opekar, Aleš
Ústav dějin umění, 2020

Metternich - Nobile - Metternich. Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou
Petrasová, Taťána
2020 - Czech
Tento příspěvek zkoumá autorství uměleckého díla jako výsledek patronátu, v němž se sociální kapitál obou účastníků - umělce a objednavatele - proměňuje. Nejprve čerpal Metternich ze symbolického kapitálu italského architekta s římským akademickým školením. Později převážil vztah právě opačný a Nobile posiloval svou pozici zejména díky politickému kapitálu Metternicha. Proměnlivá hodnota patronátu spočívala v nerovnováze, s níž patron nebo umělec zúročovali svůj společenský kapitál - jeden z hlediska reprezentace, druhý z hlediska úspěšnosti na uměleckém trhu. This paper examines the authorship of an artwork as the result of patronage in which the social capital of both participants - the artist and his patron - changes. Initially Metternich drew on the symbolic capital held by the Italian architect, who had studied in Rome. Later the balance of their relationship was reversed. The variable element in this patronage was the imbalance between how the patron and artist benefitted from their social capital - one in terms of representation, and the other in terms of success on the art market. Keywords: architecture; Neo-Classicism; ephemer architecture; park; monuments; Pietro Nobile; Clemens Wenzel Lothar Metternich; Bartolomeo Bongiovanni; Königswart; Kulm; Czech Lands; Austria; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Metternich - Nobile - Metternich. Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou

Tento příspěvek zkoumá autorství uměleckého díla jako výsledek patronátu, v němž se sociální kapitál obou účastníků - umělce a objednavatele - proměňuje. Nejprve čerpal Metternich ze symbolického ...

Petrasová, Taťána
Ústav dějin umění, 2020

Richard Moest, autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?
Hlobil, Ivo
2020 - Czech
Autor rekapituluje průběh dlouhého sporu o autenticitu Klosterneuburské madony na lvu (kolem 1345, Národní galerie v Praze) a přináší nové poznatky o tom, že jde o originální gotické dílo, původně součást jinak nedochovaných chórových lavic některého českého nebo moravského kostela. The paper recapitulates in detail the long debate and the different views on the authenticity of the Klosterneuburg Madonna (National Gallery Prague) as major work of Master of Michle Virgin and Child from around 1345. The paper's author bring new arguments for the carving's authenticity. He believes that the Klosterneuburg Virgin and Child on Lion was originally part of the choir stalls in a church in Moravia or Bohemia. Keywords: gothic art; gothic sculpture; Klosterneuburg Virgin and Child on Lion; Czech Lands; Richard Moest (1841-1906); Master of the Michle Virgin and Child (c. 1330-1345) Available at various institutes of the ASCR
Richard Moest, autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?

Autor rekapituluje průběh dlouhého sporu o autenticitu Klosterneuburské madony na lvu (kolem 1345, Národní galerie v Praze) a přináší nové poznatky o tom, že jde o originální gotické dílo, původně ...

Hlobil, Ivo
Ústav dějin umění, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases