Number of found documents: 329
Published from to

Úvodem
Roháček, Jiří
2022 - Czech
Keywords: proceedings; sepulchral monuments; art history; epigraphy; methodology; Central Europe; 9th - 20th centuries Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2022

Epigraphica & Sepulcralia 12. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Sborník 20. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 2.-3. listopadu 2021
Roháček, Jiří
2022 - Czech
Sborník z 20. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 2. – 3. listopadu 2021. Tyto pravidelné konference, pořádané od roku 2000 Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a jako umělecká díla v tradičním slova smyslu s věcným či metodologickým vztahem ke středoevropské problematice. Nevyhýbají se však ani tématům, která šířeji vysvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na charakter mezioborových odborných setkání. Svým zaměřením a periodicitou jsou v celoevropském kontextu jedinečné. Publikačním fórem těchto zasedání je od roku 2005 řada Epigraphica & Sepulcralia. Sborník konference obsahuje celkem osmnáct příspěvků. Kromě českých a moravských témat má tradičně významný podíl problematika zahraniční, zde konkrétně polská a slovenská, zprostředkovaně pak i dalších regionů střední Evropy. Vysoce kladně lze hodnotit významný podíl příspěvků věnujících se reflexi sepulkrálních a epigrafických památek v písemných pramenech, které umožňují trochu jiný pohled na danou problematiku. The proceedings of the 20th international sessions on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 2–3 November 2021. These regular conferences, organized since 2000 by the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, are focused on sepulchral monuments as material artefacts of sepulchral culture and as works of art in the traditional sense of the word, with a factual or methodological relation to the Central European issues. However, they do not avoid themes, that more widely explain the context, in which these monuments were created and were functionally applied. The emphasis is placed on the nature of interdisciplinary expert meetings. Through their focus and periodicity, they are unique in a pan-European context. The series Epigraphica & Sepulcralia has been the publication forum of these sessions since 2005. The conference proceedings contain a total of eighteen papers. In addition to Czech and Moravian topics, traditionally, a significant share of the conference is devoted to foreign issues, specifically Polish and Slovak, and indirectly to other regions of Central Europe. The significant share of papers dealing with the reflection of sepulchral and epigraphic monuments in written sources, which allow a slightly different view of the issue, is highly positive. Keywords: proceedings; sepulchral monuments; art history; epigraphy; heraldry; interdisciplinarity; methodology; sources; Central Europe; 13th-20th centuries Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia 12. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Sborník 20. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 2.-3. listopadu 2021

Sborník z 20. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 2. – 3. listopadu 2021. Tyto pravidelné konference, pořádané od roku 2000 Ústavem dějin ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2022

Náhrobky a epitafy Italů žijících v českých zemích v období 1500-1620
Chlíbec, Jan
2022 - Czech
Náhrobkům a epitafům Italů, kteří žili v období renesance v českých zemích a byli zde také pohřbeni, nebyla z hlediska národní příslušnosti dosud věnována pozornost. Jde však o zajímavý segment tohoto specifického druhu sochařství, i když spíše z pohledu kulturněhistorického a epigrafického nežli uměleckohistorického. Objednavatelé těchto děl se ve valné většině přizpůsobili zavedeným záalpským typům sepulkrálních monumentů a epitafů. Konvolut těchto sepulkrálních prací má komorní charakter – doposud bylo zjištěno 11 děl, z nichž pouze 4 jsou figurální. U většiny sepulkrálních děl studovaného konvolutu převažují střízlivé nápisové desky zdobené většinou pouze erbem zemřelého. Jejich prostou výtvarnou formu lze vysvětlit vlivem ideologie Tridentského koncilu. V duchu odmítání honosného náhrobku pokračovala i pražská synoda v roce 1605, která měla ve své době nepříznivý dopad na rozvoj sepulkrálního sochařství. Thus far, no attention with respect to nationality has been paid to tombstones and epitaphs of Italians who lived in the Czech lands during the Renaissance era and who were subsequently buried there. Nevertheless, it is an interesting segment of this specific type of sculpture, although rather from the perspective of cultural history and epigraphy than from the art history. The commissioners of these works largely adapted their taste to the established types of sepulchral monuments and epithaphs north of Alps. The convolute of these works is rather limited, thus far comprising of 11 works and only 4 of them are figural. Yet, sober inscription plates , decorated only with the coat of arms of the deceased person, prevail in the majority of sepulchral works of the researched convolute.Their austere artistic form can be explained by the influence of the Council of Trent´s ideology. The Prague synod in 1605 continued the refusal of pompous tombstones and had an unfavourable impact on the development of sepulchral sculpture. Keywords: sepulchral monuments; Italians; Bohemia; Moravia; 16th – 17th centuries Available at various institutes of the ASCR
Náhrobky a epitafy Italů žijících v českých zemích v období 1500-1620

Náhrobkům a epitafům Italů, kteří žili v období renesance v českých zemích a byli zde také pohřbeni, nebyla z hlediska národní příslušnosti dosud věnována pozornost. Jde však o zajímavý segment ...

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2022

Od amerických spirituálů k české lidové baladě: Spirituál kvintet a zdroje jejich písňových textů v průběhu šesti desetiletí
Opekar, Aleš
2022 - Czech
Stať se zaměřuje na textovou stránku repertoáru skupiny Spirituál kvintet a na zdroje, z nichž skupina v různých obdobích své činnosti čerpala. Na počátku její dráhy stál zájem o americké černošské spirituály, které daly sestavě název. Souběžně začali nacvičovat i bělošské písně amerických přistěhovalců a jejich novou tvorbu a následně též evropské renesanční písně, transkribované z loutnových tabulatur rudolfinské éry. V dalším vývoji se skupina otevřela i písním českého národního obrození, domácím lidovým baladám a nakonec v malé míře i původní vlastní tvorbě. Širokému žánrovému záběru odpovídal i charakter textů. Jak originály v anglickém jazyce, tak i většina písní z dalších zdrojů, potřebovaly převedení do českého jazyka, blízkého generačně spřízněným posluchačům. Nové texty vznikaly svépomocí členů a spolupracovníků souboru (Jiří Tichota, František Novotný, Dušan Vančura, Vlastimil Marhoul), několik textů dodal profesionální textař Ivo Fischer. Autoři textů často posouvaly konkrétní významové nuance ve prospěch zachování adekvátního rytmu a zvukovosti českých veršů a jejich původní sociální náboj se jim dařilo formulovat způsobem, který vyvolával asociace s domácí společenskou situací. Různorodost textů byla sjednocena hudební aranží, založenou na vícehlasém zpěvu s doprovodem kytary, kontrabasu a dalších akustických nástrojů. The paper deals with the lyrical aspect of Spiritual Kvintet’s repertoire and the sources from which the Czech group has drawn over their 60-year-long career. Initially, they were interested in African American spirituals, which gave the group its name. Soon after they added the folk songs of European immigrants to the USA. Czech sources of Spiritual Kvintet’s repertoire include European Renaissance songs, transcribed from lute tablatures of the Rudolphine era, songs of the Czech national revival, traditional Czech folk ballads, and finally some original compositions by Czech authors. The wide range of genres was matched by the unifying character of the lyrics. Both the foreign and archaic songs required translation into Czech, so the local audience would understand. The new lyrics were supplied by the members and friends of the group (Jiří Tichota, František Novotný, Dušan Vančura, and Vlastimil Marhoul), and some were provided by the renowned lyricist Ivo Fischer. The authors often shifted the specific nuances of the original meaning in favour of keeping the rhythm and sonority of the Czech verses. Nevertheless, they managed to formulate the songs’ original social message in a way that evoked associations with the domestic social situation. The diversity of the texts was unified by the musical arrangements, based on multi-voiced singing accompanied by guitar, double bass, and other acoustic instruments. Keywords: Spiritual Kvintet; traditional and modern folk songs; song lyrics; lyric sources; music arrangement Available at various institutes of the ASCR
Od amerických spirituálů k české lidové baladě: Spirituál kvintet a zdroje jejich písňových textů v průběhu šesti desetiletí

Stať se zaměřuje na textovou stránku repertoáru skupiny Spirituál kvintet a na zdroje, z nichž skupina v různých obdobích své činnosti čerpala. Na počátku její dráhy stál zájem o americké černošské ...

Opekar, Aleš
Ústav dějin umění, 2022

Epigraphica & Sepulcralia 10. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2021 - Czech
Sborník 17. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 24. října - 26. října 2018. Obsahuje celkem osmnáct referátů (v češtině, angličtině a slovenštině), které se přímo či kontextuálně zabývají sepulkrálními památkami od středověku do 21. století. Je zastoupena česká, moravská, slovenská a polská problematika. Sborník je rozdělen do tří částí z hlediska náboženského kontextu diskutovaných témat - do části věnované sepulkrálním památkám křesťanským, židovským a komplementárně, ale stále ve středoevropském prostředí, islámským. The proceedings of the 17th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 24 October - 26 October 2018. It contains eighteen papers in total (in Czech, English and Slovak), which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the Slovak and Polish issues have a significant share. The proceedings are divided in to three parts, in terms of the religious context of the discussed themes - hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments. Keywords: sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 13th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia 10. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Sborník 17. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 24. října - 26. října 2018. Obsahuje celkem osmnáct referátů (v češtině, angličtině a ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2021

Tři olomoucké nápisové desky spojené s kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658)
Dolejší, Kateřina
2021 - Czech
Příspěvek se věnuje souboru epigrafických památek, které jsou spojeny s olomouckým kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658) a snaží se jejich vznik i obsah zasadit do kontextu pohnutých událostí souvisejících se stavovským povstáním na Moravě v roce 1619.\n Conference paper focuses on group of epigraphic monuments, which is connected with the dean of the Olomouc Chapter Claudius Sorina of Mantua († 1658) and tries to put them in context of the turbulent period of rebellion in Moravia in 1619. Keywords: sepulchral monuments; inscriptions; Claudio Sorina of Mantua; Olomouc; Moravia; 17th century Available at various institutes of the ASCR
Tři olomoucké nápisové desky spojené s kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658)

Příspěvek se věnuje souboru epigrafických památek, které jsou spojeny s olomouckým kapitulním děkanem Claudiem Sorinou z Mantovy († 1658) a snaží se jejich vznik i obsah zasadit do kontextu pohnutých ...

Dolejší, Kateřina
Ústav dějin umění, 2021

Podívaná v cirkuse - rozptýlení, nebo koncentrace pozornosti?
Machalíková, Pavla
2021 - Czech
Příspěvek vychází z teze Jonathana Craryho o fragmentarizaci moderní společnosti a na jejím základě se věnuje vztahu volného času a cirkusu. Vychází z plakátů, které dokumentují vystupování vídeňské krasojezdecké společnosti Kryštofa de Bacha v Praze v letech 1803–1818 a které se dochovaly ve sbírce Národního muzea v Praze. Zkoumá cirkus jako druh moderní volnočasové podívané, představující nový způsob manipulace s vnímáním diváka, který se blíží obdobným manipulacím v moderním umění. The text takes as its starting point the thesis of Jonathan Crary about the fragmentation of modern society and modern perception. As an example, it takes circus posters and announcements for the Bich circus society in Prague shortly after 1800. It analyses circus as a specific type of modern spectacle which manipulates the perception of the viewer in ways similar to manipulations in modern art. Keywords: circus; leisure; attention Available at various institutes of the ASCR
Podívaná v cirkuse - rozptýlení, nebo koncentrace pozornosti?

Příspěvek vychází z teze Jonathana Craryho o fragmentarizaci moderní společnosti a na jejím základě se věnuje vztahu volného času a cirkusu. Vychází z plakátů, které dokumentují vystupování vídeňské ...

Machalíková, Pavla
Ústav dějin umění, 2021

Sepulkrální památky v praxi památkové péče
Roháček, Jiří; Müller, K.; Chlíbec, Jan; Slavík, J.
2021 - Czech
Metodika Sepukrální památky v praxi památkové péče byla vypracována jako pomůcka pro pracovníky památkové péče. Obsahuje proto kapitoly věnované dějinám pohřbívání a funkční klasifikaci sepulkrálních památek, osvětluje jejich uměleckohistorický kontext a proměnu na přelomu 18. a 19. století, kdy se z výlučnějších objektů zhotovovaných pro vyšší společenské vrstvy stává produkt užívaný většinou společnosti. Vzhledem ke svému specifickému charakteru nebyly do metodiky pojaty židovské sepulkrální památky. Samostatné kapitoly jsou věnovány epigrafické a heraldické výbavě sepulkrálních památek, které jsou hlavními nositeli jejich informační a památkové hodnoty, pomineme-li umělecká díla, jimiž sepulkrální památky mohou být v celku či některé své části. Hlavní část metodiky tvoří kapitoly věnované evidenci, dokumentaci, péči a prezentaci sepulkrálních památek. Kapitoly o epigrafické a heraldické výbavě jsou koncipovány k přímému využití při deskripci sepulkrálních památek. Velká pozornost je věnována dokumentaci, zejména v prostředí v současnosti budovaného Integrovaného informačního systému památkové péče – v jednotné webové aplikaci Památkový katalog, určené k evidenci a dokumentaci památkového fondu. The methodology book pioneers in presenting the forms and evolution of Christian sepulchral monuments dated from the Middle Ages to the 20th century, their decoration and epigraphic suit. The main part of the methodology book consists of chapters on recording, documentation, preservation and presentation of sepulchral monuments. The chapters on epigraphic and heraldic accessories are aimed to be directly used as sources for sepulchral monuments' recording. A lot of attention is paid to managing records of the monuments in the environment of the heritage conservation integrated information system. Keywords: sepulchral monuments; sculpture; monument care; methodology; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Sepulkrální památky v praxi památkové péče

Metodika Sepukrální památky v praxi památkové péče byla vypracována jako pomůcka pro pracovníky památkové péče. Obsahuje proto kapitoly věnované dějinám pohřbívání a funkční klasifikaci sepulkrálních ...

Roháček, Jiří; Müller, K.; Chlíbec, Jan; Slavík, J.
Ústav dějin umění, 2021

Úvodem
Roháček, Jiří
2021 - Czech
Keywords: proceedings; sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; heraldry; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 13th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2021

Epigraphica & Sepulcralia 9. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2020 - Czech
Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 25. října - 27. října 2017. Obsahuje celkem sedmnáct referátů, které se přímo či kontextuálně zabývají sepulkrálními památkami od pozdního středověku do 21. století. Je zastoupena česká, moravská, slovenská a polská problematika. Sborník je rozdělen do tří částí z hlediska náboženského kontextu diskutovaných témat - do části věnované sepulkrálním památkám křesťanským, židovským a komplementárně, ale stále ve středoevropském prostředí, islámským. The proceedings of the 16th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 25 October - 27 October 2017. It contains seventeen papers in total, which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Late Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the Slovak and Polish issues have a significant share. The proceedings are divided in to three parts, in terms of the religious context of the discussed themes - hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments. Keywords: sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 11th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia 9. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 25. října - 27. října 2017. Obsahuje celkem sedmnáct referátů, které se přímo či kontextuálně ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases