Number of found documents: 495
Published from to

Substructural logics for pooling information
Sedlár, Igor; Punčochář, Vít
2017 - English
This paper puts forward a generalization of the account of pooling information – offered by standard epistemic logic – based on intersection of sets of possible worlds. Our account is based on information models for substructural logics and pooling is represented by fusion of information states. This approach yields a representation of\npooling related to structured communication within groups of agents. It is shown that the generalized account avoids some problematic features of the intersection-based approach. Our main technical result is a sound and complete axiomatization of a substructural epistemic logic with an operator expressing pooling.\n Keywords: distributed knowledge; information pooling; substrucural logics Available at various institutes of the ASCR
Substructural logics for pooling information

This paper puts forward a generalization of the account of pooling information – offered by standard epistemic logic – based on intersection of sets of possible worlds. Our account is based on ...

Sedlár, Igor; Punčochář, Vít
Filosofický ústav, 2017

Interpretacija Komenskogo J. Patočkoj v kontekste ego filosofii istorii
Schifferová, Věra
2017 - Russian
Interes Jana Patočki k Komenskomu byl motivirovan ego interesom k filosofii istorii. Staťja pokazyvaet, čto vnimanie Patočki k Komenskomu svjazano s ego napravlennostju k probleme pereroždenija christianskogo čeloveka v čeloveka poslechristianskogo i k probleme krizica civilizacii moderna. Soglasno Patočke, duchovnoe prevraščenie, kotoroe stalo glavnoj problemoj čelovečestva epochi moderna, eto zamena “otkrovennoj duši” “dušoj zamknutoj”. Patočka pokazyval, čto Komenskij imenno tem, čem otličaetsja ot glavnogo idejnogo napravlenija epochi moderna, možet črezvyčajno inspirirovať sovremennogo čeloveka, kotoryj iščet novuju duchovnuju orientaciju, bez kotoroj net šanca najti vychod iz krizica sovremennoj naučno-techničeskoj civilizacii; vnimanie obraščeno k “pedagogike povorota”, k otkrytosti, otkrovennosti v sovremennoj posleevropejskoj epoche. Patočka´s interest in Comenius was motivated by his interest in the philosophy of history. The chapter demonstrates Patočka´s concern with Comenius which resultated from Patočka´s focus on the turn from the Christian man to the man without Christiantiy as well as from his interest in the crisis of the modern man. For Patočka, the spiritual transformation, which is the main of civilisation difficulties of the modern humanity lies in replacing one´s “open soul” with a soul that´s “closed”. Patočka approaches Comenius as a thinker who´s difference from the main ideational trend of the modern age might be enormously inspirational in searching for a new spiritual path, whithout which our current humanity has no chance of leading itself out of the crisis that was brought on it by scinetific and technical civilisation; attention is drawn to the issue “pedagogy of the turn” towards the openness in the Post-European period. Keywords: Comenius; Patočka; crisis of the modern civilisation; Post-European Period; pedagogy of the turn; open soul Available at various institutes of the ASCR
Interpretacija Komenskogo J. Patočkoj v kontekste ego filosofii istorii

Interes Jana Patočki k Komenskomu byl motivirovan ego interesom k filosofii istorii. Staťja pokazyvaet, čto vnimanie Patočki k Komenskomu svjazano s ego napravlennostju k probleme pereroždenija ...

Schifferová, Věra
Filosofický ústav, 2017

Die Entwicklung der Technikbewertung in der Tschechischen Republik. Barrieren und Chancen
Machleidt, Petr; Mráček, K.
2017 - German
Der Beitrag befasst sich mit der Situation der Technikfolgenbewertung in der Tschechischen Republik. Es gibt eine gut entwickelte theoretische Grundlage für TA, aber eine relativ schwache TA-Praxis. Uns fehlt der breite und konkrete institutionelle Aufbau von TA, insbesondere gibt es keine effektive Verbindung zu relevanten legislativen Aktivitäten. Das Konzept der TA kann auch als ein richtiges Instrument für die Forschungs- und Innovationspolitik in der Tschechischen Republik angesehen werden. Unterricht im Bereich TA ist ebenfalls wichtig. Die positive Akzeptanz von TA-Problemen durch Studenten an der TU Prag zeigt neue Möglichkeiten für die Gründung von TA in der Tschechischen Republik. Die Idee von “Industrie 4.0” ist auch eine große Herausforderung für TA in der Tschechischen Republik. The paper deals with the situation of Technology Assessment in the Czech Republic. There is a well-developed theoretical basis of TA but a relatively weak TA practice. We are lacking a broad and concrete institutional lay down of TA, in particular, there is no effective link to relevant legislative activities. The concept of TA can also be viewed as a right tool for research and innovation policy in the Czech Republic. Teaching in the field of TA is also important. The positive acceptance of TA problems by students at the TU Prague shows new opportunities for the establishment of TA in the Czech Republic. The idea of “industry 4.0” is also a great challenge for TA in the Czech Republic. Keywords: Technology Assessment; TA Practice; Industry 4.0; Innovation Policy Available at various institutes of the ASCR
Die Entwicklung der Technikbewertung in der Tschechischen Republik. Barrieren und Chancen

Der Beitrag befasst sich mit der Situation der Technikfolgenbewertung in der Tschechischen Republik. Es gibt eine gut entwickelte theoretische Grundlage für TA, aber eine relativ schwache TA-Praxis. ...

Machleidt, Petr; Mráček, K.
Filosofický ústav, 2017

Etika a politika pravdy. Hito Steyerl a Michel Foucault
Bierhanzl, Jan
2017 - Czech
Dokumentaristický obrat ve výtvarném umění znovu klade otázku o vztahu uměleckého díla a pravdy. Nejde však o pravdu díla ve smyslu mimesis nebo autenticity, nýbrž o politiku pravdy. A to v dvojím smyslu: dokumentární formy jednak vyjadřují vládnoucí mocenské poměry, jednak díky tomu, že samy o sobě představují politické činy, mohou představovat odpor vůči těmto poměrům. Tento obecně politický přístup k pravdě umění zapadá podle nás minimálně do dvou filosoficko-politických tradic. První je Marx a marxismus a otázka vztahu díla ke společenským poměrům. Vzhledem k tomu, že Hito Steyerl se explicitně hlásí k Michelu Foucaultovi, pokusíme se, v druhém kroku, vztáhnout otázku vztahu díla a pravdy k třem základním osám Foucaultova myšlení — k moci, vědění a subjektu. The documentarist turn in visual art reintroduces the question of the relationship between a work of art and truth. However, rather than the truth of the work in the sense of mimesis or authenticity, it is the politics of truth. In a double entendre: documentary forms express power relationships but being themselves a political act they may represent resistance against the power relationships. This generally political approach to truth in art falls, in our opinion, within at least two philosophical-political traditions. The first is Marx and Marxism and the question of the relationship of a work of art to social circumstances. Regarding that Hito Steyerl explicitly espouses Michel Foucault, in step two we will try to refer the issue of the relationship between a work of art and truth to the three fundamental axes of Foucault’s thought — power, knowledge and the subject. Keywords: politics of truth; Foucault; documentary turn; ethics Available at various institutes of the ASCR
Etika a politika pravdy. Hito Steyerl a Michel Foucault

Dokumentaristický obrat ve výtvarném umění znovu klade otázku o vztahu uměleckého díla a pravdy. Nejde však o pravdu díla ve smyslu mimesis nebo autenticity, nýbrž o politiku pravdy. A to v dvojím ...

Bierhanzl, Jan
Filosofický ústav, 2017

Nepodmíněný základní příjem. Nástroj proti sociálním nahodilostem
Brabec, Martin
2017 - Czech
Příspěvek představuje myšlenku Nepodmíněného základního příjmu a ukazuje, jak může přispět ke snížení sociálních dopadů různých druhů nahodilostí ve společnosti. Nejprve jsou prezentovány hlavní rysy NZP a jeho odlišnost od současných podmíněných dávek. Dále je rozebrána morální obhajoba základního příjmu a to v klasické koncepci Thomase Paina i její moderní podobě u Van Parijse. V následné, hlavní části příspěvku, je představeno šest rysů, kterými může přispět základní příjem ke snížení sociálních rizik ve společnosti. The paper introduces a conception of Universal basic income. First part presents its traits and historical roots. Next part concentrates on an issue of moral argument for implementing basic income. And the last, main, section focuses on six of features of basic income supporting of elimination of social accidents. Keywords: Unconditional Basic Income; Social Accidents; Work Available at various institutes of the ASCR
Nepodmíněný základní příjem. Nástroj proti sociálním nahodilostem

Příspěvek představuje myšlenku Nepodmíněného základního příjmu a ukazuje, jak může přispět ke snížení sociálních dopadů různých druhů nahodilostí ve společnosti. Nejprve jsou prezentovány hlavní rysy ...

Brabec, Martin
Filosofický ústav, 2017

Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru
Bednář, Miloslav
2017 - Czech
Klíčový geopolitický prostor mezi Německem a Ruskem si včetně Německa a Ruska zatím nevytvořil solidní demokratickou politickou kulturu. Proto je oproti např. Británii a USA poměrně snadno ovlivnitelný soustavnou dezinformační propagandou zaměřenou proti demokratické civilizaci. The key geopolitical realm between Germany and Russia including Germany and Russia did not yet build a solid democratic political culture. This is why it can be compared to e. g. Britain and the U.S. relatively easily influenced by a systematic propaganda of disinformation aimed against democratic civilization. Keywords: democratic civilization; disinforming; geopolitics Available at various institutes of the ASCR
Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru

Klíčový geopolitický prostor mezi Německem a Ruskem si včetně Německa a Ruska zatím nevytvořil solidní demokratickou politickou kulturu. Proto je oproti např. Británii a USA poměrně snadno ...

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2017

Dominikáni v Klatovech a duchovní atmosféra na sklonku středověku
Jindráček, Efrem
2017 - Czech
Dominikánský konvent (zal. 1267/1290) tvořil spolu s křížovnickým špitálem Sv. Ducha (zal. 1289) dvě řeholní instituce, které zcela rozdílným způsobem obohacovaly náboženský a kulturní život města Klatov. Na sklonku středověku, kdy velká část Evropy byla zasažena epidemií moru (1347-1363), papežským schismatem (1383-1417) a dominikánský řád prožíval převážně velmi krizové období (1350-1417) nejen co do řeholní kázně, tak ale zvláště celkovým úpadkem studia, můžeme říci na základě dochovaných dokumentů, že klatovská dominikánská komunita si vedla poměrně dobře, možná velmi dobře. Až do 15. století se těšila přízni místních dobrodinců, měšťanů i vlivné šlechty, prokazatelně rozvíjela kázání a studium, její členy najdeme mezi biskupy, papežské kaplany, inkvizitory a profesory teologie. Také pozdější nekonformní postoje vůči husitství a dlouhodobé přežívání v organizované exilové fázi spolu s klatovskou katolickou menšinou, a to i po vyplenění domácího kláštera (1419), svědčí o nemalé dominikánské identitě a odhodlání jejích členů. The Dominican Convent (founded 1267/1290) formed together with the Hospital of The Holy Spirit (1289) of the Knights of the Cross with the Red Star, two religious institutions that enriched the religious and cultural life of Klatovy in a completely different way. In the Late of the Middle Ages, when a big part of Europe was affected by the Black Death, the plague epidemy (1347-1363) and the Papal schism (1383-1417), the Dominican Order was in serious crises (1350-1417), not only in the religious discipline, but also in the overall decline of studies, we can say – according to the conserved documents – that the Dominican community in Klatovy has done quite well, perhaps very well. Until the 15th century, it enjoyed the admiration of local benefactors, burghers and influential nobility, provably developed a sermon and study, its members found among bishops, papal chaplains, inquisitors and professors of theology. The later non-conformist attitudes towards the Hussitism and long-term survival in an organized exile phase along with the catholic minority from Klatovy, even after the destruction of the proper convent (1419), show a considerable Dominican identity and the determination of its members. Keywords: The Dominican Order; Late Middle Ages; Bohemia; Religious Orders; Mendicants; Klatovy Available at various institutes of the ASCR
Dominikáni v Klatovech a duchovní atmosféra na sklonku středověku

Dominikánský konvent (zal. 1267/1290) tvořil spolu s křížovnickým špitálem Sv. Ducha (zal. 1289) dvě řeholní instituce, které zcela rozdílným způsobem obohacovaly náboženský a kulturní život města ...

Jindráček, Efrem
Filosofický ústav, 2017

"Ars rhetorica" a "ars combinatoria" v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela
Svatoš, Martin
2016 - Czech
První část příspěvku se věnuje srovnání klasické rétoriky s novou elokvencí, jak byla vyučována a praktikována jezuity v České provincii Tovaryšstva Ježíšova. Druhá část přibližuje univerzitní kázání profesora pražské univerzity a univerzitního kazatele P. Caspara Knittela SJ, která jsou typickým příkladem konceptuální tvorby v literatuře konce 17. a první poloviny 18. století a - dle názoru autora příspěvku - jedním z vrcholů konceptismu v českých zemích. The first part of the contribution introduces comparison of the classical rhetoric as taught and employed by the Province of Bohemia of the Society of Jesus. The other part brings a closer look at university sermons by a professor of the Prague university P. Caspar Knittel SJ, which are typical examples of conceptual writing at the break of 18th century and, due to the lecturer's opinion, one of the peaks of conceptism in the Czech lands. Keywords: Jesuits; Bohemia; rhetoric; Caspar Knittel SJ Available at various institutes of the ASCR
"Ars rhetorica" a "ars combinatoria" v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela

První část příspěvku se věnuje srovnání klasické rétoriky s novou elokvencí, jak byla vyučována a praktikována jezuity v České provincii Tovaryšstva Ježíšova. Druhá část přibližuje univerzitní kázání ...

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2016

Bezmoc Evropy a potlačená moc idejí
Hauser, Michael
2015 - Czech
Článek nejprve rekapituluje výsledky, jichž Evropská unie dosáhla při řešení ekonomické krize. Na základě oficiálních údajů a prohlášení evropských institucí autor dospívá k závěru, že Evropa se nalézá v zauzlené krizové situaci, z níž se nelze vymanit zavedenými způsoby politického a ekonomického jednání. Možné východisko se pak spatřuje v materialistickém pojetí idejí, které může působit jako ekonomický faktor. First, the article summarizes results achieved by the European Union in terms of the economic crises. On the basis of official statistics and statements then the author concludes that Europe is in a multiplied crisis which cannot be got over by established ways of political and economical actions. A possible solution is found in materialist concept of ideas which can act as an economical factor. Keywords: The European Union; economic crisis; Badiou; ideas Available at various institutes of the ASCR
Bezmoc Evropy a potlačená moc idejí

Článek nejprve rekapituluje výsledky, jichž Evropská unie dosáhla při řešení ekonomické krize. Na základě oficiálních údajů a prohlášení evropských institucí autor dospívá k závěru, že Evropa se ...

Hauser, Michael
Filosofický ústav, 2015

Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české)
Havelka, Tomáš
2015 - Czech
Příspěvek se pokouší nalézt a rozlišit rovinu komiky v Hájkově Kronice české. Na základě excerpce přítomných anekdotických doplňků, satirických či ironických pasáží a komentářů nachází setrvalou míru grotesknosti a zároveň nepřítomnost vulgarismů nebo skatologických pasáží. Naopak v Kronice se objevují nenápadné úpravy předloh, ludibriální slovní hříčky nebo komické využívání antroponym, často také rytmizuje text. Hájek využívá komiku jednak k hodnotícímu komentování morálních nedostatků, jednak k stylistickému obohacování textu prostřednictvím nedějových anektod. This paper attempts to distinguish a comic level within Hájek's Czech Chronicle. Based on excerpts from anecdotal inserts, satirical and ironic passages and commentaries it finds an ongoing level of flat grotesquerie, not actually containing vulgarisms or scatological passages, but often making use of subtIe alterations of models, ludic puns on names and rythmic punchlines. Hájek used the comic both to make evaluative comments on moral shortcomings in particular and to stylistically enhance his chronicle narrative. Keywords: humor narratives; Václav Hájek; Czech Chronicle; renaissance; irony Available at various institutes of the ASCR
Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české)

Příspěvek se pokouší nalézt a rozlišit rovinu komiky v Hájkově Kronice české. Na základě excerpce přítomných anekdotických doplňků, satirických či ironických pasáží a komentářů nachází setrvalou míru ...

Havelka, Tomáš
Filosofický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases