Number of found documents: 95
Published from to

Metaphors of the Spiritual Struggle Early in the Bohemian Reformation: The Exegesis of Arma Spiritualia in Hus, Jakoubek, and Chelčický
Soukup, Pavel
2007 - English
The article focuses on exegetical methods applied in the writings by some authors of the early stage of Hussitism including their social context and impact. Článek se zaměřuje na exegetické postupy používané v díle vybraných autorů rané fáze husitství a na jejich sociální kontext a dopad. Keywords: Medieval exegesis; Hussitism Available at various institutes of the ASCR
Metaphors of the Spiritual Struggle Early in the Bohemian Reformation: The Exegesis of Arma Spiritualia in Hus, Jakoubek, and Chelčický

The article focuses on exegetical methods applied in the writings by some authors of the early stage of Hussitism including their social context and impact....

Soukup, Pavel
Filosofický ústav, 2007

Current Status and Prospects of Research into Jakoubek of Stříbro
Soukup, Pavel
2006 - English
The article provides an commented outline of research done hitherto into Jakoubek of Stříbro as well as a surway of published scholarly editions of his works. Článek přináší komentovaný nástin dosavadního bádání o Jakoubkovi ze Stříbra a přehled vydaných edic jeho díla. Keywords: Jakoubek of Stříbro; Historical Research Available at various institutes of the ASCR
Current Status and Prospects of Research into Jakoubek of Stříbro

The article provides an commented outline of research done hitherto into Jakoubek of Stříbro as well as a surway of published scholarly editions of his works....

Soukup, Pavel
Filosofický ústav, 2006

Intersubstitutivity
Peregrin, Jaroslav
2006 - English
Semantic atomists explain meanings of complex expressions as composed of meanings of their parts Semantic holists insist that meanings of (at least some) wholes are more basic than meanings of parts, and hence they need the relation of intersubstitutivity to get them from the meanings of wholes to those of their parts. As intersubstitutivity is always w.r.t. an equivalence (two expressions are intersubstitutive iff a statement which arises from any statement S by the substitution of one of them for the other is equivalent to S), the crucial question is what could be the meaning-individuating equivalence?. Sameness of truth values, sameness of truth conditions, or rather some king of mutual deducibility? This paper studies the conditions under which intersubstitutivity w.r.t. such possible candidates to meaning-individuating equivalences come to the same. Sémantičtí atomisté chápou významy složených výrazů jako složeniny výrazů jejich částí. Sémantičtí holisté tvrdí, že významy (alespoň některých) celků jsou základnější než významy částí, a tudíž potřebují vztah zaměnitelnosti, aby se dostali od významů celků k významům částí, A protože zaměnitelnost je vždy vzhledem k nějaké ekvivalenci (dva výrazy jsou zaměnitelné, je-li výrok, který vznikne z jakéhokoli výroku S náhradou jednoho z nich tím druhým ekvivalentní S), je zásadní otázkou, co může být onou ekvivalencí, která je schopna vydělovat významy. Stejnost pravdivostních hodnot, stejnost pravdivostních podmínek, nebo snad nějaká vzájemná odvoditelnost? V tomto článku jsou rozebírány podmínky, za kterých vyjde zaměnitelnost vzhledem k takovým různým možným kandidátům na ekvivalence, které by vydělovaly významy, jako stejná. Keywords: compositionality; semantics Available at various institutes of the ASCR
Intersubstitutivity

Semantic atomists explain meanings of complex expressions as composed of meanings of their parts Semantic holists insist that meanings of (at least some) wholes are more basic than meanings of parts, ...

Peregrin, Jaroslav
Filosofický ústav, 2006

Are Concepts A Priori?
Materna, Pavel
2005 - English
It is shown that if concepts are conceived of as abstract procedures then their connection to expressions as their meaning is a priori and their link to what they identify is a priosti as well. Článek dokazuje, že pojmy - jsou-li chápány jako abstraktní procedury - jsou s výrazy spojeny jako jejich významy, tedy a prioti, a že jejich vazba na jimi identifikovaný předmět je rovněž a priori. Keywords: concept; transparent intensional logic; a priori Available at various institutes of the ASCR
Are Concepts A Priori?

It is shown that if concepts are conceived of as abstract procedures then their connection to expressions as their meaning is a priori and their link to what they identify is a priosti as ...

Materna, Pavel
Filosofický ústav, 2005

The Second ‘Third Man Argument’: What Difference Does the Likeness Make?
Thein, Karel
2005 - English
An analysis of the second version of the Thirnd Man Argument in Plato’s Parmenides. Rozbor druhé verze tzv. argumentu třetího člověka v Platónově dialogu Parmenidés. Keywords: Plato; Parmenides; the Third Man Argument Available at various institutes of the ASCR
The Second ‘Third Man Argument’: What Difference Does the Likeness Make?

An analysis of the second version of the Thirnd Man Argument in Plato’s Parmenides.


Rozbor druhé verze tzv. argumentu třetího člověka v Platónově dialogu Parmenidés.

Thein, Karel
Filosofický ústav, 2005

Synthetic Concepts A Priori
Duží, M.; Materna, Pavel
2005 - English
Concepts are explicated as objective procedures ("constructions" in transparent intensional logic). All mathematical concepts are a priori. Analytic mathematical concepts are effective procedures that compute some recursive functions. Synthetic mathematical concepts either identify a non-recursive function or identify a recursive function in a non-effective way. There are more synthetic concepts a priori than analytic concepts a priori. Pojmy jsou explikovány jako objektivní procedury ('konstrukce' v transparentní intenzionální logice). Všechny matematické pojmy jsou a priori. Analytické matematické funkce jsou efektivní procedury, které vypočítávájí rekurzívní funkce. Syntetické matematické pojmy buď identifikují nerekurzivní funkci nebo identifikují rekurzívní funkci neefektivním způsobem. Syntetických pojmů a priori je více než analytických pojmů a priori. Keywords: analytic; synthetic; concept Available at various institutes of the ASCR
Synthetic Concepts A Priori

Concepts are explicated as objective procedures ("constructions" in transparent intensional logic). All mathematical concepts are a priori. Analytic mathematical concepts are effective procedures that ...

Duží, M.; Materna, Pavel
Filosofický ústav, 2005

Learning to Live in a Global Cosmopolis: Information, Citizenship and Global Cosmopolitanism
Suša, Oleg
2004 - English
Citizen ability to learn how to become global participant depends on the media of information and communication. Občanská schopnost učení se v globálním společenství závisí na médiích informace a komunikace. Keywords: Information; communication; global cosmopolitanism Available at various institutes of the ASCR
Learning to Live in a Global Cosmopolis: Information, Citizenship and Global Cosmopolitanism

Citizen ability to learn how to become global participant depends on the media of information and communication....

Suša, Oleg
Filosofický ústav, 2004

Logis As "Making It Explicit"
Peregrin, Jaroslav
2004 - English
The paper fills some technical details into the picture of logic provided by B. Brandom, who sees logical vocabulary first and foremost as a means of making explicit certain rules implicit in our using language. It inspects the usual logical operators and indicates how they can be seen as a means of explicitating inferential structure. It claims that the need of such an explicitation leads to a set of 'inferentially native' operators, which, within various logical systems, can mutate into various forms. Článek doplňuje některé technické detaily do obrázku logiky, se kterým přišel B. Brandom a podle kterého je logický slovník především nástrojem toho, aby mohla být učiněna explicitními určitá pravidla implicitní našemu užívání jazyka. Zkoumá běžné logické operátory a naznačuje, jak mohou být nahlíženy jako prostředek explicitace inferenční struktury. Tvrdí, že potřeba takové explicitace vede k sadě 'inferenčně přirozených' operátorů, které pak v rámci různých logických systémů nabývají různých podob. Keywords: inference; logical constants Available at various institutes of the ASCR
Logis As "Making It Explicit"

The paper fills some technical details into the picture of logic provided by B. Brandom, who sees logical vocabulary first and foremost as a means of making explicit certain rules implicit in our ...

Peregrin, Jaroslav
Filosofický ústav, 2004

Štěpán of Páleč and the Archetypal Word of Ideas
Herold, Vilém
2004 - English
In his quaestio Utrum Deus super mundum archetypum seu multitudinem idearum, quae sunt rationes vel concausae rerum mundi sensibilis, aeternaliter dominetur, presented by the Master Štěpán of Páleč at the Faculty of Arts of the Prague University before 1407-1408, the author defends the teaching of John Wyclif on Platonic ideas. Ve své kvestii Utrum Deus super mundum archetypum seu multitudinem idearum, quae sunt rationes vel concausae rerum mundi sensibilis, aeternaliter dominetur, přednesené Mistrem Štěpánem z Pálče na artistické fakultě pražské univerzity před r. 1407-1408, autor zastává učení Johna Wyclifa o platonských ideách. Keywords: Platonic ideas; Medieval Philosophy –John Wyclif; Prague University –faculty of Arts Available at various institutes of the ASCR
Štěpán of Páleč and the Archetypal Word of Ideas

In his quaestio Utrum Deus super mundum archetypum seu multitudinem idearum, quae sunt rationes vel concausae rerum mundi sensibilis, aeternaliter dominetur, presented by the Master Štěpán of Páleč at ...

Herold, Vilém
Filosofický ústav, 2004

The History of Written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I
Pátková, H.; Šedivý, J.
2003 - English
Příspěvky přednesené na dvou setkáních účastníků mezinárodního a interdisciplinárního projektu „Latinská paleografie“, která se uskutečnila v Praze (listopad 2002) a Bratislavě (červen 2002). Proceedings of papers from the first two meetings of the international and interdisciplinary project "Latin Paleography Network", which took part in Prague (November 2002) and Bratislava (June 2003). Keywords: Latin Paleography Network; Proceedings; Paleographers; sborníky Available at various institutes of the ASCR
The History of Written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I

Příspěvky přednesené na dvou setkáních účastníků mezinárodního a interdisciplinárního projektu „Latinská paleografie“, která se uskutečnila v Praze (listopad 2002) a Bratislavě (červen ...

Pátková, H.; Šedivý, J.
Filosofický ústav, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases