Number of found documents: 29
Published from to

Strategie seberegulace v dospělosti: selekce, optimalizace a kompenzace ve vynořující se a střední dospělosti
Millová, Katarína
2014 - Czech
Strategie seberegulace nabývají význam především v průběhu období, ve kterých člověk prochází různými životními změnami. Rozsah využití strategií se v průběhu života mění. Tato studie (N = 185; 109 mladých dospělých ve věku 20 do 25 let; 76 lidí ve střední dospělosti ve věku 47 do 50 let) je založená na Baltesově teorii selekce, optimalizace a kompenzace (SOC). V obou věkových skupinách bylo zjišťováno zapojení tří seberegulačních strategií: selekce, optimalizace a kompenzace (tzv. strategie řízení života). Obecně, mladí dospělí používali všechny tyto strategie méně než dospělí ve středním věku. Úroveň jejich zvolené selekce a kompenzace byla podprůměrná. Naopak, lidé ve střední dospělosti spíše využívali především selekci založenou na ztrátě a strategii optimalizace. Mezisubjektový t test odhalil významné rozdíly mezi oběma skupinami ve zvolené selekci (t = -1,93; p < 0,01), selekci založené na ztrátě (t = -1,52; p < 0,01), a optimalizaci (t = -2,22; p < 0,01). U kompenzace se žádné významné rozdíly neobjevily. Tyto výsledky podporují předešlá zjištění o zvýšeném využití strategií řízení života ve střední dospělosti. Rovněž umožňují vhled do dynamiky těchto strategií v průběhu delšího životního období. Self-regulation strategies are important especially during periods when a person goes through different life transitions. The extent to which they are used in life course is changing. This study (N = 185; 109 young adults, aged 20 to 25 years; 76 middle-aged adults, aged 47 to 50 years) was based on Baltes' theory of selective optimization with compensation (SOC). In both age groups we investigated the employment of three self-regulation mechanisms: selection, optimization, and compensation (i.e. life-management strategies). In general, young adults tended to use all of these strategies less than middle-aged adults. Their level of elective selection and compensation was below average. On the contrary, middle-aged adults were more likely to employ especially loss-based selection and optimization. Between-subject t test revealed significant differences between young adults and middle-aged adults in elective selection (t = -1,93; p < 0,01), loss-based selection (t = -1,52; p < 0,01), and optimization (t = -2,22; p < 0,01). No differences were found in compensation. In all detected significant differences, older group reached higher. Our results support previous findings of increased use of life-management strategies in middle-aged adults. They also bring some insight into the dynamics of these strategies over the life course. Keywords: model SOC; middle adulthood; emerging adulthood Fulltext is available at external website.
Strategie seberegulace v dospělosti: selekce, optimalizace a kompenzace ve vynořující se a střední dospělosti

Strategie seberegulace nabývají význam především v průběhu období, ve kterých člověk prochází různými životními změnami. Rozsah využití strategií se v průběhu života mění. Tato studie (N = 185; 109 ...

Millová, Katarína
Psychologický ústav, 2014

Od Velké ekonomické krize po globalizaci: výhody a úskalí longitudinálních výzkumů sledujících člověka v měnících se společnostech
Millová, Katarína
2014 - Czech
Historické události, jako jsou války, změny politických systémů nebo ekonomické změny, mohou trvat poměrně krátkou dobu, jejich dopad však může být velice dramatický. Jejich následkem dochází k dlouhodobým změnám nejenom v proměňující se společnosti samotné, ale také na individuální úrovni. Život člověka je jimi ovlivněn rozmanitě, často v závislosti na věku, ve kterém změna nastala. Kromě sociální stránky jedincova života jsou ovlivněny také psychologické aspekty (osobní pohoda, hodnoty, aspirace atd.). Většinu makrosociálních změn nelze předvídat dostatečně dlouhou dobu dopředu. Velká část longitudinálních výzkumů zkoumajících proměny psychologických charakteristik před změnou a po ní tak vznikla spíše víceméně šťastnou náhodou. Proto pouze několik málo dlouhodobých výzkumů mělo možnost zachytit dynamiku změn psychologických charakteristik u běžných lidí žijících v společnostech, které prošly nějakou makrosociální změnou. Historical events, such as wars, changes in political systems or economic changes may take a relatively short time, but their impact can be very dramatic. The result is long-term changes not only in the transition society itself, but also on the individual level. A man's life is influenced by them variously, often according to age at which the change occurred. In addition to social aspects of one's life, psychological aspects are also affected (subjective well-being, values, aspirations, etc.). Most of the macro-social changes cannot be predicted sufficiently long time ahead. Thus, most of longitudinal studies examining changes in psychological characteristics before the transition and after it were more or less fortuitous. Therefore, only a few longitudinal studies had the opportunity to capture the dynamics of changes in psychological characteristics of ordinary people living in societies that have undergone some macro-social change. Keywords: society in transition; macro-social change; longitudinal research Fulltext is available at external website.
Od Velké ekonomické krize po globalizaci: výhody a úskalí longitudinálních výzkumů sledujících člověka v měnících se společnostech

Historické události, jako jsou války, změny politických systémů nebo ekonomické změny, mohou trvat poměrně krátkou dobu, jejich dopad však může být velice dramatický. Jejich následkem dochází k ...

Millová, Katarína
Psychologický ústav, 2014

Silné stránky charakteru v kontextu strategií zvládání života
Millová, Katarína; Slezáčková, A.; Blatný, Marek
2013 - Czech
Ve studii jsme vycházeli z předpokladu, že strategie zvládání života (selekce, optimalizace a kompenzace) se významně podílí na silných stránkách. Cílem bylo zjistit, do jaké míry tyto strategie vysvětlují silné stránky (např. naději, vděčnost, zvídavost) i při zahrnutí osobnostních charakteristik (extraverze, neuroticismus). Údaje jsme získali od 83 účastníků Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka (48 žen; 47-50 let). Použili jsme následující metody: Dotazník selekce, optimalizace a kompenzace (SOC), Eysenckův osobnostní dotazník (EOD), Dotazník vděčnosti (GQ-6), Dotazník naděje v dospělosti, Škálu kuráže a ambicí, Inventář zvídavosti a explorace (CEI II) a Škálu využití silných stránek (SUCK). Regresní analýza ukázala, že strategie zvládání života (především optimalizace) byly významnými prediktory všech zkoumaných silných stránek. Po zahrnutí extraverze a neuroticismu vysvětlovaly tyto strategie významně další variabilitu, konkrétně u naděje, zvídavosti a kuráže. Tyto výsledky naznačují, že silné stránky nejsou spojeny pouze s osobnostními proměnnými, ale i s charakteristikami, které souvisí spíše se seberegulací. In our study we came out of the assumption that life-management strategies (selection, optimization and compensation) significantly contribute to the human strengths. The aim was to determine to what extent these strategies explain the strengths (e.g., hope, gratitude, curiosity) even when we include personality traits (extraversion, neuroticism). We obtained data from 83 participants of Brno Longitudinal Study (BLS; 48 women, 47-50 years old). We used the following methods: SOC Questionnaire (SOC), Eysenck Personality Inventory (EOD), Gratitude Questionnaire (GQ-6), Adult Hope Scale, Grit and Ambition Scale, Curiosity and Exploration Inventory (CEI II) and Strengths Use and Current Knowledge Scale (SUCK). Regression analysis showed that the life-management strategies (especially optimization) were significant predictors of all investigated human strengths. Even after inclusion of extraversion and neuroticism explain these strategies significantly more variability, concretely in hope, curiosity and grit. It seems that human strengths are connected not only with personality variables, but also with self-regulatory characteristics. Keywords: character strengths; selection; optimization; compensation Available in digital repository of the ASCR
Silné stránky charakteru v kontextu strategií zvládání života

Ve studii jsme vycházeli z předpokladu, že strategie zvládání života (selekce, optimalizace a kompenzace) se významně podílí na silných stránkách. Cílem bylo zjistit, do jaké míry tyto strategie ...

Millová, Katarína; Slezáčková, A.; Blatný, Marek
Psychologický ústav, 2013

Slovenské tango: percepce profilů osobnostních charakteristik Slováků
Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie
2010 - Czech
Studie je věnována zkoumání národního stereotypu Slováků a jeho srovnání se stereotypy Čechů, Němců, Rakušanů a Poláků. 4136 českých vysokoškoláků ze sedmi univerzit v různých částech ČR a 100 dospělých posuzovalo typického představitele pěti středoevropských zemí na škálách „National Character Survey“. Typického Slováka vnímají stejným způsobem vysokoškoláci v různých částech ČR i dospělí. Druhým cílem bylo porovnání osobnostních profilů slovenského auto- (posouzení Slováky) a hetereostereotypu (posouzení Čechy). Profil typického Slováka podle českých respondentů (heterostereotyp, data z roku 2009) nekoresponduje s profilem typického Slováka podle slovenských vysokoškoláků. Na závěr srovnáváme profily osobnostních vlastností typických představitelů pěti sledovaných zemí. Profil vlastností typického Slováka koresponduje s profilem typického Poláka, zatímco profil typického Němce koresponduje s profilem typického Rakušana. The study focuses on national stereotype of Slovaks and its comparison with Czech, German, Austrian and Polish stereotypes. Over 4,136 Czech university students and 100 adults in eight subsamples from different parts of the Czech Republic rated five “typical country representatives” on National Character Survey Results indicated that the typical Slovak is perceived the same way across groups of respondents. The second goal of our study was to compare Slovak auto- (ratings by Slovaks) and heterotereotypes (ratings by Czechs). We found no correspondence between perceptions of a typical Slovak from an ingroup and outgroup perspective. Our third goal was to compare stereotypical profiles of the five countries’ representatives based on ratings from Czech respondents. We found that the profile of a typical Slovak corresponds with the profile of a typical Pole, while profile of a typical German corresponds with the profile of a typical Austrian. Keywords: national stereotypes; five-factor model; typical Slovak Fulltext is available at external website.
Slovenské tango: percepce profilů osobnostních charakteristik Slováků

Studie je věnována zkoumání národního stereotypu Slováků a jeho srovnání se stereotypy Čechů, Němců, Rakušanů a Poláků. 4136 českých vysokoškoláků ze sedmi univerzit v různých částech ČR a 100 ...

Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie
Psychologický ústav, 2010

Vliv onkologického onemocnění dítěte na kvalitu života rodičů
Slezáčková, Alena; Blatný, Marek; Kepák, T.
2010 - Czech
Studie vycházející z širšího rámce výzkumného projektu QOLOP analyzuje způsoby myšlení a prožívání rodičů onkologicky nemocných dětí. V průběhu let 2006-2008 se do výzkumu zapojilo 120 respondentů, použitou metodou byla metoda písemných výpovědí. Pomocí obsahové analýzy byly identifikovány nejvýznamnější rizikové oblasti dopadu onkologického onemocnění dítěte na kvalitu života jejich rodičů i známky jejich posttraumatického rozvoje (PTR). Nejvýraznější změny byly shledány v oblasti mezilidských vztahů, změny hodnotového systému i změny týkající postoje k sobě. Výsledky poukazují na úzkou propojenost kladných i negativních uvědomovaných důsledků náročné životní situace. S využitím statistických postupů jsme zjistili také souvislosti PTR rodičů s biologickými a sociodemografickými proměnnými respondentů i jejich dětí. Výsledky přispějí k lepšímu porozumění prožívání a myšlení rodičů dětí po onkologické léčbě, jež se mohou uplatnit v návrhu praktických terapeutických intervencí. We analyzed the impact of child’s oncological disease on parent’s quality of life (QoL). 120 parents of childhood cancer survivors 2 to 9 years after the treatment entered the study within 2006-2009. We used free responses method for description and subjective evaluation of positive and negative influence of child’s illness on particular domains of family life. Content analysis was used for analyzing the statements. Main positive and negative impacts of child’s illness on parent’s QoL were identified. Basic domains of posttraumatic growth PTG (changed self-perception , new possibilities, changes in interpersonal relations and spirituality, greater respect for life) and their bio-psycho-social determinants were distinguished. Statistically significant relations with the predominance of given positive aspects over negative ones were determined with respect to respondents’ age, time lapsed from the completion of active treatment and seriousness of late effects of child’s treatment. Keywords: childhood cancer; posttraumatic growth; duality of life; family Fulltext is available at external website.
Vliv onkologického onemocnění dítěte na kvalitu života rodičů

Studie vycházející z širšího rámce výzkumného projektu QOLOP analyzuje způsoby myšlení a prožívání rodičů onkologicky nemocných dětí. V průběhu let 2006-2008 se do výzkumu zapojilo 120 respondentů, ...

Slezáčková, Alena; Blatný, Marek; Kepák, T.
Psychologický ústav, 2010

Sport jako protektivní faktor vývoje v adolescenci
Kubišová, A.; Blatný, Marek
2010 - Czech
Ve výzkumu jsme porovnávali rozdíly mezi sportovci a nesportovci adolescentního věku v oblasti vývojové psychopatologie. Byl použit dotazník SAHA, mapující rizika vývoje u dospívajících. Byly vybrány škály z externalizované a internalizované psychopatologie. Sportovce ve výzkumu reprezentoval vzorek 103 žáků ZŠ s rozšířenou výukou ledního hokeje z vybraných krajských měst. Běžnou populaci reprezentoval vzorek 567 stejně starých respondentů z podobných krajů získaný administrací dotazníku SAHA v r. 2004. Ke zjištění rozdílů mezi oběma skupinami jsme použili neparametrickou podobu t-testu, Mann-Whitneyho test. Na škálách z oblasti externalizované psychopatologie zahrnující problémové a delikventní chování skórovali hokejisté více než kontrolní skupina. V oblasti internalizované psychopatologie byly zjištěny významné rozdíly mezi oběma skupinami na škálách mapujících prosociální chování, škále somatické anxiety a škále problémů s PP, kde hokejisté skórovali méně než kontrolní skupina. In our research we have compared the differencies in the area of developmental psychopatology between adolescent sportsmen and common adolescent, who do not do any kind of sport. In this research we have used the SAHA questionnaire, that surveys hazards of adolescent development. We have chosen spectra from the area of externalized and internalized psychopatology that were suitable for our purposes. Specimen of 103 pupils of the regional elementary schools focused on extended ice-hockey training represented the group of sportsmen. Specimen of 567 coevals from the same regions obtained by administration of SAHA questionnaire in 2004 represented the group of common population. In our research we have used Mann-Whitney test, that is non-parametric form of t-test, to find out the differencies between both groups. Ice-hockey players scored on the spectra of the area of externalized psychopatology including the problematical and deliquent behaviour more than the representants of common population. Keywords: deliquency; adolescence; sport Fulltext is available at external website.
Sport jako protektivní faktor vývoje v adolescenci

Ve výzkumu jsme porovnávali rozdíly mezi sportovci a nesportovci adolescentního věku v oblasti vývojové psychopatologie. Byl použit dotazník SAHA, mapující rizika vývoje u dospívajících. Byly vybrány ...

Kubišová, A.; Blatný, Marek
Psychologický ústav, 2010

Emočná a sociálna inteligencia adolescentov zdravotne oslabených a telesne postihnutých
Karaffová, Eva; Baumgartner, František
2010 - Czech
V súčasnosti sa ku konceptu inteligencie viažu rôzne teoretické významy, rovnako ako konceptuálne nejasnosti konštruktu. Poukazuje sa na dôležitosť analýzy vzťahu emočnej inteligencie v ponímaní modelu ako osobnostnej črty i ako schopnosti k sociálnym kompetenciám významným v rannej adolescencii. Chápanie konceptu emočnej inteligencie nie je jednotné a taktiež je isté prekrývanie s pojmom sociálna inteligencia. V tomto príspevku sa venujeme vzťahu emočnej inteligencie ako osobnostnej črty k sociálnej inteligencii. Dáta boli získané vo výbere dospievajúcich zdravotne oslabených a s telesným postihnutím pomocou škály črtovej emočnej inteligencie (TEIQue) a škály sociálnej inteligencie (TSIS). Niektoré z konceptov, ktoré štúdia predkladá, prepája a poukazuje na potrebu predloženia modelu integrujúceho viaceré prístupy, skúma tiež dôsledky pre výskum a prax. The concept of intelligence is currently linked to different theoretical meanings, as well as conceptual ambiguity of the construct. It is shown to the importance of the analysis of the relationships of emotional intelligence in terms of the model as the personality feature and also to the abilities towards social competences which are very important in early adolescence. Understanding the concept of emotional intelligence is not uniform and there is some overlap with the concept of social intelligence. This paper deals with relationships of emotional intelligence as personality feature and social intelligence. The data were obtained in the selection of health weakened and disabled adolescents through a Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) and the range of the Tromso Social Intelligence Scale (TSIS). Keywords: emotional and social intelligence; early adolescence; disabled Fulltext is available at external website.
Emočná a sociálna inteligencia adolescentov zdravotne oslabených a telesne postihnutých

V súčasnosti sa ku konceptu inteligencie viažu rôzne teoretické významy, rovnako ako konceptuálne nejasnosti konštruktu. Poukazuje sa na dôležitosť analýzy vzťahu emočnej inteligencie v ponímaní ...

Karaffová, Eva; Baumgartner, František
Psychologický ústav, 2010

Polytomní IRT modely a jejich využití v diagnostice osobnosti
Jelínek, Martin; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
2010 - Czech
Předložená studie popisuje základní typy modelů teorie odpovědi na položku určených pro položky s polytomním formátem odpovědí. Popsán je model odstupňovaných odpovědí a jeho modifikace, model pro stupňovaný kredit, model pro posuzovací škály a model pro nominální odpovědi. Na příkladu Rosenbergova dotazníku sebehodnocení je ilustrováno použití modelu odstupňovaných odpovědí a generalizovaného modelu pro stupňovaný kredit. Ačkoli se tyto modely liší svou koncepcí,výsledný odhad rysu (sebehodnocení)je pro oba modely v zásadě totožný. The presented study describes basic types IRT (item response theory) models for polytomous items. Graded response model and its modifications, partial credit model, rating scale model, and nominal response model are discussed. The usage of graded response model and generalized partial credit model is illustrated on the example of Rosenberg’s self-esteemscale. Although these two models differ in their concept, the actual trait estimates (self-esteem) are basically the same. Keywords: item response theory; polytomous items; personality diagnostics Fulltext is available at external website.
Polytomní IRT modely a jejich využití v diagnostice osobnosti

Předložená studie popisuje základní typy modelů teorie odpovědi na položku určených pro položky s polytomním formátem odpovědí. Popsán je model odstupňovaných odpovědí a jeho modifikace, model pro ...

Jelínek, Martin; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
Psychologický ústav, 2010

Může být citlivost ke zrakovým klamům ovlivněna dlouhodobým pobytem v uzavřeném prostředí?
Šimeček, Michal; Šikl, Radovan; Lukavský, Jiří
2009 - Czech
V příspěvku píšeme o vybraných zrakových klamech (Ponzův a horizontální-vertikální klam) a o možném vlivu dlouhodobého pobytu ve specifickém prostředí na účinek těchto klamů. Výzkumným vzorkem v naší studii je posádka simulovaného letu MARS-500, která po dobu tří a půl měsíce pobývá ve stísněném artificiálním prostředí makety obytných modulů meziplanetární lodi. V době odevzdání textu příspěvku proběhlo teprve první měření, nicméně začátkem června už budeme mít k dispozici data ze 4 měření a s ním i možnost vyhodnocení časového průběhu výkonu. Vycházíme z předpokladu, že během delšího pobytu v podmínkách omezujících výhled do větších vzdáleností dojde u participantů studie ke změnám prostorového vnímání, těžko lze ale dopředu odhadnout, zda se tyto změny projeví i v citlivosti ke klamům, jejichž účinek stojí na prostorové interpretaci plošného podnětu. In the paper, we consider the influence of long-term isolation stay on visual space perception. Six crewmembers of the ground-based experiment simulating manned flight to Mars was closed for three and half months to the facility restricting view to no more than a few meters distances. We expect that such restriction would impair the observer’s ability to utilize information from perspective, which among others will manifest itself in the observer’s changed susceptibility to geometrical illusions. By the time of KUZ IX conference, the data from all sessions are still not available. Keywords: long-term isolation; geometrical illusions; perspective Fulltext is available at external website.
Může být citlivost ke zrakovým klamům ovlivněna dlouhodobým pobytem v uzavřeném prostředí?

V příspěvku píšeme o vybraných zrakových klamech (Ponzův a horizontální-vertikální klam) a o možném vlivu dlouhodobého pobytu ve specifickém prostředí na účinek těchto klamů. Výzkumným vzorkem v naší ...

Šimeček, Michal; Šikl, Radovan; Lukavský, Jiří
Psychologický ústav, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases