Number of found documents: 424
Published from to

Turistická prezentace starých krovů v prostředí historických měst
Bláha, Jiří; Panáček, M.
2018 - Czech
Shrnutí současného stavu poznání a plošné dokumentace historických krovů v českých městech. Přehled vzdělávacích a popularizačních aktivit posledních desetiletí. Vytvoření koncepce obohacení turistických atraktivit historických měst o prohlídky historických krovů a dalších významných památek stavební historie v souvisejících půdních prostorách. Jde o vedlejší produkt dlouhodobých výzkumných aktivit zaměřených na stavební památky a péči o ně, projevy regionální kulturní diverzity a transfer historických technologických inovací v evropském prostředí. Cílem je rozšíření povědomí odborné i laické veřejnosti o tradičním stavebním tesařství, jeho mistrovských dílech, stavebním vývoji a uplatnění v městském prostředí. Zkušenosti z realizace prohlídkové trasy “Pod střechami chebských domů” zprovozněné v roce 2017. The present state of knowledge and documentation of historical roof trusses in Czech towns. An overview of the educational and leisure orientated activities of the last decades. Creating the concept of enhancing the historical towns as tourist attractions with the addition of tours accessing historical timber roofs and other significant artefacts of structural history situated in related attic spaces. It is a by-product of long-term research activities focused on building heritage identification and preservation, manifestations of regional cultural diversity and the transfer of historical technological innovations in Europe. Improvement of awareness for both professionals and the general public of traditional building carpentry, construction development and their manifestation in the urban environment. The first experiences of the realization of the tour route “Under the Roofs of the Cheb Houses” which was established in 2017. Keywords: carpentry; Cheb; dendrochronology; building heritage; thematic routes Available at various institutes of the ASCR
Turistická prezentace starých krovů v prostředí historických měst

Shrnutí současného stavu poznání a plošné dokumentace historických krovů v českých městech. Přehled vzdělávacích a popularizačních aktivit posledních desetiletí. Vytvoření koncepce obohacení ...

Bláha, Jiří; Panáček, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Tradiční opracování a kvalita dřeva při opravách dřevěných konstrukcí.
Kloiber, Michal; Růžička, Petr
2018 - Czech
Rozsáhlé terénní zkušenosti při opravách dřevěných konstrukcí ukazují na dva základní limitující faktory kvality odvedené práce, které se často různými obcházejí či zjednodušují. V první řadě je to kvalita dřeva při opravách (výměny, protézy) a z ní vyplývající problémy při nedodržení doporučených kritérií pro výběr vhodného materiálu, s ohledem na dlouhodobou koexistenci nového dřeva s původním materiálem. Ve druhém případě jsou velmi vlivným faktorem způsoby opracování dřeva, kdy se pro své výhody preferované tradiční způsoby z různých důvodů nahrazují podvrhem. V tomto článku se budeme vzhledem k jeho omezenému rozsahu věnovat pouze nejkřiklavějšímu případu, a tím je opracování kulatiny tesáním. Extensive field experience with repairing timber structures shows two main limiting factors for the quality of work that are often circumvented or simplified. First, it is the quality of the timber for the repairs (replacements, additions) and the resulting problem when the recommended criteria for the selection of suitable material are not met, with regard to the long-term coexistence of the new timber with the original material. Second, a critical factor is the way in which the timber is worked - the preferred traditional working is for various reasons replaced by counterfeits. Due to the limited scope of this paper, we can only pay attention to the most blatant case, which is working of logs by hewing. Keywords: wooden structures; old carpentry tools; timbers Available at various institutes of the ASCR
Tradiční opracování a kvalita dřeva při opravách dřevěných konstrukcí.

Rozsáhlé terénní zkušenosti při opravách dřevěných konstrukcí ukazují na dva základní limitující faktory kvality odvedené práce, které se často různými obcházejí či zjednodušují. V první řadě je to ...

Kloiber, Michal; Růžička, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Možnosti využití rentgenové tomografie ke kvantifikaci poškození teplotně namáhaného betonu
Rozsypalová, I.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Šimonová, H.; Keršner, Z.
2018 - Czech
Působení vysokých teplot na beton ovlivňuje vnitřní strukturu tohoto kompozitního materiálu. V příspěvku se otevírá otázka možnosti využití výpočetní rentgenové tomografie ke kVantifikaci míry poškození betonového tělesa, které bylo odvrtáno z vybraného experimentálního panelu zatěžovaného vysokými teplotami na požární peci Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) FAST VUT v Brně. Nominální hodnota maxima teploty v peci činila 1000 °C. Pokročilé zařízení TORATOM (Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph) v Centru excelence Telč (CET) kombinuje dva páry „rentgenka–detektor“ v ortogonálním uspořádání, které umožňuje dvojnásobné zrychlení procesu sběru dat pro tomografické rekonstrukce. Zařízení má plně motorizované osy pro nastavování vzdáleností „rentgenka–vzorek–detektor“. Tím lze měnit zvětšení zhruba od 1,2× po 100× (ve speciálních případech i více). Při dané velikosti pixelů detektoru je možné měnit rozlišení CT rekonstrukcí, tj. velikost jednoho prostorového bodu modelu, od 0,2 milimetrů až po mikrometrické. Další výhodu zařízení TORATOM představuje možnost paralelního zobrazování objektu ve dvou spektrech RTG záření. Tento postup umožňuje zvýraznit rozdíly mezi materiálovými komponentami, které mají v plném RTG spektru podobný útlum. Pokud se vzorek skládá pouze ze dvou materiálů, lze tyto materiály jednoznačně odlišit. U vícesložkových materiálů lze rozdíly pouze zdůraznit. The effect of high temperatures on concrete affects the internal structure of this composite material. The paper opens the question of the possibility of using a computed X–ray tomography to quantify the degree of damage of a concrete specimen that was drilled from the selected experimental panel loaded in a fire furnace with high temperatures at the AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) research centre at Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology. The nominal value of the maximum temperature on the heated side of the panel was 1000 °C. Advanced workstation computer X–ray tomography TORATOM at Centre of Excellence Telč (CET) is parallel imaging of an object in two spectra of X–ray radiation, that allows to highlight differences between the material components to the full X–ray spectrum similar to the attenuation of the radiation. Keywords: TORATOM; concrete; high temperature; computed tomography Available at various institutes of the ASCR
Možnosti využití rentgenové tomografie ke kvantifikaci poškození teplotně namáhaného betonu

Působení vysokých teplot na beton ovlivňuje vnitřní strukturu tohoto kompozitního materiálu. V příspěvku se otevírá otázka možnosti využití výpočetní rentgenové tomografie ke kVantifikaci míry ...

Rozsypalová, I.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Šimonová, H.; Keršner, Z.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018

Korozní chování žárových zinkových povlaků v půdě
Kreislová, K.; Barták, Z.; Fialová, P.; Majtás, Dušan
2017 - Czech
Příspěvek uvádí některé výsledky korozní zkoušky zinkového povlaku v půdě v ČR ve srovnání s dosud publikovanými údaji. V příspěvku je uveden i příklad koroze žárového zinkového povlaku na specifickém mostním objektu. Paper gives some results of corrosion test of zinc coating in soil in the ČR in comparison with contemporary published data. There is given also case study of hot dip zinc coating´s corrosion on specific bridge object. Keywords: zinc coating; soils; corrosion test Available at various institutes of the ASCR
Korozní chování žárových zinkových povlaků v půdě

Příspěvek uvádí některé výsledky korozní zkoušky zinkového povlaku v půdě v ČR ve srovnání s dosud publikovanými údaji. V příspěvku je uveden i příklad koroze žárového zinkového povlaku na specifickém ...

Kreislová, K.; Barták, Z.; Fialová, P.; Majtás, Dušan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Formace polymorfů uhličitanu vápenatého během mísení koncentrovaných roztoků solí
Ševčík, Radek; Mácová, Petra; Viani, Alberto
2017 - Czech
Příspěvek se zaobírá předběžnými výsledky studia gelové fáze vznikající během mísení koncentrovaných roztoků solí během syntézy polymorfů uhličitanu vápenatého. Během reakce bylo odebráno několik vzorků, které byly následně zkoumány instrumentálními technikami jako např. skenovací elektronový mikroskop. This contribution is demonstrated the preliminary results of the study of the gel phase forming during the synthesis of calcium carbonate's polymorphs. Several samples were collected during the reaction and they were subsequently investigated with instrumental techniques e.g. scanning electron microscopy. Keywords: CaCO3; polymorphs; synthesis; vaterite; ACC Available at various institutes of the ASCR
Formace polymorfů uhličitanu vápenatého během mísení koncentrovaných roztoků solí

Příspěvek se zaobírá předběžnými výsledky studia gelové fáze vznikající během mísení koncentrovaných roztoků solí během syntézy polymorfů uhličitanu vápenatého. Během reakce bylo odebráno několik ...

Ševčík, Radek; Mácová, Petra; Viani, Alberto
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Navrhování celodřevěných tesařských spojů pro opravy historických konstrukcí
Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana; Fajman, P.; Tippner, J.
2016 - Czech
Příspěvek představuje novou metodiku „Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí“, která se zabývá návrhem nastavovacího tesařského spoje vhodného pro opravy cenných historických dřevěných konstrukcí pomocí protézování poškozených částí trámů. Metodika je výsledkem čtyřletého výzkumného projektu podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI (Národní a kulturní identity), na jehož řešení se podílel Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. The article introduces the new method „Lapped Scarf Joints for Repairs of Historical Structures“ that deals with the design of the lapped scarf joint suitable for the reconstruction of valuable historical timber structures, with help of making the prosthesis for the damaged parts of the beams. The method is the result of the four-year research project supported by the Czech Ministry of Culture within NAKI program. Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, Faculty of Civil Engineering CTU and Faculty of Forestry and Wood Technology of Mendel University participated on the research. Keywords: lapped scarf joint; stiffness; reconstruction; wood dowel Available at various institutes of the ASCR
Navrhování celodřevěných tesařských spojů pro opravy historických konstrukcí

Příspěvek představuje novou metodiku „Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí“, která se zabývá návrhem nastavovacího tesařského spoje vhodného pro opravy cenných historických ...

Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana; Fajman, P.; Tippner, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Diagnostika dřevěných konstrukcí
Kloiber, Michal
2015 - Czech
Diagnostika dřevěných konstrukcí je speciálním oborem inženýrské činnosti, využívaným při hodnocení dřeva, analýze poruch, posuzování bezpečnosti a spolehlivosti stávajících dřevěných konstrukcí. Zvláštním úkolem je diagnostika dřevěných historických objektů památkově chráněných nebo v památkovém zájmu. V takových případech obvykle nelze používat standardní zkušební postupy pro určení charakteristických vlastností dřeva, neboť je nutno splnit požadavek minimálního zásahu do konstrukce nebo objektu. Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s možnostmi aplikace diagnostických metod, které poskytují požadované informace při vysoké šetrnosti k zachování původního dochovaného materiálu i ke konstrukčnímu konceptu díla. Kvalitní diagnostika využívá i velmi sofistikovaných metod a může být nákladná, nicméně často poskytuje přesná data i při malé invazivnosti, což je u památkových objektů oceňováno. Díky úsporám nákladů na bourací a opravné práce lze výrazně snížit celkovou cenu za provedení stavebně-technického průzkumu. Diagnostic of timber structures is a special field of engineering, that is focused on timber assessment, evaluation of defects and assessing the safety and reliability of existing wood structures. Special task is the diagnostic of timber structures in historical objects. In such cases, usually, we can not use the standard methods for determining the mechanical properties of wood, it is necessary to meet the requirement of minimum intervention into the object structure. The aim of the presentation is to inform the professional audience about the possibilities of application of diagnostic methods, which provide the required information with a high consideration for preservation of the original material and the object design concept. Quality diagnostic uses very sophisticated methods and can be costly, however, often provide accurate data even in low invasiveness, which is valued at the historical object diagnostic. Overall cost of the technical and diagnostical survey of structure can be reduced by cost savings on demolition and repair works. Keywords: wooden structures; diagnostic of wood; non-invasive and semi-invasive methods; visual assessment of mechanical properties Available on request at various institutes of the ASCR
Diagnostika dřevěných konstrukcí

Diagnostika dřevěných konstrukcí je speciálním oborem inženýrské činnosti, využívaným při hodnocení dřeva, analýze poruch, posuzování bezpečnosti a spolehlivosti stávajících dřevěných konstrukcí. ...

Kloiber, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Neinvazivní techniky průzkumu pískovcového zdiva
Havlín, J.; Slavíková, M.; Válek, Jan; Bayer, K.
2015 - Czech
V současné době se objevuje celá řada neinvazivních technik, které otevírají nové možnosti pro rozšíření stavebně – historických průzkumů památek. Příspěvek diskutuje jejich využití při průzkumu lícového kamenného zdiva Karlova mostu. A whole range of non-invasive assessment techniques is available today and they open new possibilities for extending building surveying possibilities of built heritage. The paper discusses their use for the assessment of facing stone masonry of the Charles Bridge in Prague. Keywords: non-invasive methods; built heritage; stone masonry; Charles Bridge Available on request at various institutes of the ASCR
Neinvazivní techniky průzkumu pískovcového zdiva

V současné době se objevuje celá řada neinvazivních technik, které otevírají nové možnosti pro rozšíření stavebně – historických průzkumů památek. Příspěvek diskutuje jejich využití při průzkumu ...

Havlín, J.; Slavíková, M.; Válek, Jan; Bayer, K.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

3D skenování v rukou restaurátora
Gláser, Petr
2015 - Czech
Technika 3D skenování patří bezpochyby k moderním progresivním technikám, které, zvláště v některých oborech, nacházejí stále větší uplatnění. Nejinak je tomu na poli péče o naše kulturní dědictví. V principu jednoduchá metoda umožňuje díky rozvoji technických prostředků provádění stále nových aplikací a může přinášet široké spektrum důležitých informací. Přístroje jsou uživatelsky „přátelské“ a relativně dostupné. To jsou jen další důvody k tomu, že se 3D skenování více uplatňuje i v restaurátorských oborech. Krátký příspěvek popisuje techniku 3D skenování z pohledu restaurátora a je zaměřený zejména na poznání jejích možností, ale nezapomíná na daná omezení, která jsou vždy rozhodující. Čas od času se objevují tendence k nekritickému prosazování určitých metod či prostředků. Také v oboru restaurování známe množství podobných případů a zdá se, že metoda 3D skenování má nejlepší předpoklady stát se další z nich. 3D scanning technology is undoubtedly a modern progressive techniques that, especially in some areas, are increasingly applied. It is no different in the field of care for our cultural heritage. Relatively simple method brings, thanks to the quick development of means of implementation, still new applications and can deliver a wide range of important information. The devices are user friendly and comparatively affordable. These are just additional reasons for the fact that 3D scanning more applied in the fields of restoration. \nA short paper describes the technique of 3D scanning from the conservator-restorer's perspective and is focused primarily on understanding their capabilities, but does not forget those restrictions, which are always crucial. From time to time there is a tendency to uncritical promotion of certain methods or means. Many similar cases we also known in the field of cultural heritage and it seems that the 3D scanning method is well suited to become the next one.\n Keywords: 3D scanning; non-invasive methods; cultural heritage; conservator-restorer; survey Available on request at various institutes of the ASCR
3D skenování v rukou restaurátora

Technika 3D skenování patří bezpochyby k moderním progresivním technikám, které, zvláště v některých oborech, nacházejí stále větší uplatnění. Nejinak je tomu na poli péče o naše kulturní dědictví. V ...

Gláser, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi
Nedvědová, Klára; Frankl, Jiří; Fošumpaur, P.
2015 - Czech
Konsorciální projekt "Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi" byl řešen v letech 2011 až 2015 v rámci programu "Aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI)" podporovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl zaměřen na zvýšení ochrany objektů kulturního dědictví před povodněmi vytvářením nových nástrojů (metodik, softwarových aplikací, specializovaných map), které budou respektovat jednotlivá specifika těchto objektů při odhadu rizika poškození, plánování a tvorbě PPO i řešení popovodňových stavů a následných sanačních prací. Příspěvek prezentuje některé z dosažených výsledků projektu - metodiku "Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi", metodiku ochrany kulturního dědictví a území s kulturně historickými hodnotami před povodněmi, softwarovou aplikaci "Adresný katalog ohrožení památek povodněmi" a metodiku pro tvorbu krizových plánů v případě živelných katastrof. The consortium project "Methodology and tools of protection and preservation of cultural heritage at risk from flooding" was undertaken in the years 2011 to 2015 within the "Applied research and development of national and cultural identity (NAKI)" program supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic. The project was aimed at increasing the protection of cultural heritage sites in estimating the risk of damage, planning and designing of flood control measures as well as implementing post-flood and remediation measures. The paper presents some of the achievements of the project - the "Vulnerability assessment and prevention of flood damage to cultural heritage" methodology, the methodology of protection of cultural heritage and areas of cultural-historical value against floods, software application "Itemized catalog of flood hazard posed to heritage sites" and methodology for the creation of contingency plans in case of natural disasters. Keywords: cultural heritage; floods; contingency plans; constructions faults; damage prevention Available at various institutes of the ASCR
Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi

Konsorciální projekt "Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi" byl řešen v letech 2011 až 2015 v rámci programu "Aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní ...

Nedvědová, Klára; Frankl, Jiří; Fošumpaur, P.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases