Number of found documents: 30
Published from to

Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef; Klíma, Bohumil; Slavík, Ladislav
2008 - Czech
Metodika pro praxi, která řeší hlavní zásady pro využití progresivních systémů závlah chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Keywords: chmel; chmelařství; závlahy; závlahové systémy Available in a digital repository NRGL
Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR

Metodika pro praxi, která řeší hlavní zásady pro využití progresivních systémů závlah chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR.

Kopecký, Jiří; Ježek, Josef; Klíma, Bohumil; Slavík, Ladislav
Chmelařský institut, 2008

Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch)
Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
2008 - Czech
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny charakteristické znaky odlišující tato stádia, včetně důležitých bionomických informací a charakteristiky symptomů hospodářské škodlivosti T. urticae. Metodika obsahuje konkrétní pokyny pro odběr listů a hodnocení biologické účinnosti pro provedení ochranných zásahů. Prahy hospodářské škodlivosti jsou diferencovány dle jednotlivých akaricidů a s ohledem na vývojovou fázi chmele. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných akaricidů na polní populace svilušky chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky. Keywords: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy Available in a digital repository NRGL
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch)

Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny ...

Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
Chmelařský institut, 2008

Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)
Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
2008 - Czech
Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.) poskytuje informace o doporučované strategii ochrany chmele proti nejnebezpečnější houbové chorobě v našich podmínkách. Tato publikace vznikla na základě poznatků z pokusů Chmelařského institutu v Žatci. Hlavní úkol řešené problematiky spočíval v stanovení krátkodobé prognózy peronospory chmelové pro hybridní odrůdy. Jelikož hybridní odrůdy chmele jsou všeobecně citlivější k infekci peronosporou chmelovou, není možné použit stejnou prognózu jako pro Žatecký poloraný červeňák. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit novou strategii, která by vyhovovala i pro tyto odrůdy, jejichž podíl v druhové skladbě má vzrůstající charakter. Keywords: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy Available in a digital repository NRGL
Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)

Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.) poskytuje informace o doporučované strategii ochrany chmele proti nejnebezpečnější ...

Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
Chmelařský institut, 2008

Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR
Kopecký, Jiří; Ciniburk, Václav; Kořen, Jiří; Krofta, Karel; Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Brynda, Miroslav; Nesvadba, Vladimír; Kozlovský, Pavel; Kudrna, Tomáš; Ježek, Josef
2008 - Czech
Metodika pro praxi, která řeší podmínky pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín. Keywords: chmel; chmelařství; agrotechnika; hnojení; ochrana Available in a digital repository NRGL
Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR

Metodika pro praxi, která řeší podmínky pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.

Kopecký, Jiří; Ciniburk, Václav; Kořen, Jiří; Krofta, Karel; Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Brynda, Miroslav; Nesvadba, Vladimír; Kozlovský, Pavel; Kudrna, Tomáš; Ježek, Josef
Chmelařský institut, 2008

Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank)
Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
2008 - Czech
Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých forem mšice chmelové jak na primárních hostitelských rostlinách rodu Prunus (fundatrix, fundatrigenie), tak i virginogenních stádií na chmelu, včetně migrujících forem. V další fázi je pozornost zaměřena na prognózu výskytu mšice chmelové a signalizaci ochranných zásahů jak na základě SET v kombinaci s prahem hospodářské škodlivosti, tak na signalizaci ochranného zásahu proti mšici chmelové na základě krátkodobé prognózy výskytu virginogenní generace. Na základě monitorování letu mšic v ČR signalizovaném pracovníky SRS lze odhadovat intenzitu přeletu okřídlených forem P. humuli pro následující rok. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných insekticidů na polní populace mšice chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky. Keywords: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy Available in a digital repository NRGL
Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank)

Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých forem mšice chmelové jak na primárních hostitelských rostlinách ...

Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
Chmelařský institut, 2008

Zpráva za vědeckovýzkumnou činnost Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci v roce 2007
Patzak, Josef
2008 - Czech
Výroční zpráva shrnuje vědeckovýzkumnou činnost, která byla řešena v souladu s úkoly a oblastmi rozvoje stanovené představenstvem Svazu pěstitelů chmele ČR, schválenými výzkumnými projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) MZe ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Grantové agentury Akademie věd (GAAV) ČR a přiznanými podpůrnými programy MZe ČR pro rok 2007. Dosažené výsledky byly formou výročních a závěrečných zpráv oponentně projednány na jednotlivých vědeckých radách řešitelských pracovišť. V této zprávě jsou uvedeny stručné výsledky jednotlivých projektů dosažené v roce 2007. Keywords: hop; hop growing; research; chmel; chmelařství; výzkum Available in a digital repository NRGL
Zpráva za vědeckovýzkumnou činnost Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci v roce 2007

Výroční zpráva shrnuje vědeckovýzkumnou činnost, která byla řešena v souladu s úkoly a oblastmi rozvoje stanovené představenstvem Svazu pěstitelů chmele ČR, schválenými výzkumnými projekty Národní ...

Patzak, Josef
Chmelařský institut, 2008

Hodnocení kvality chmele
Krofta, Karel
2008 - Czech
Kvalita chmele je posuzována v několika úrovních od sklizně přes zpracování až po dodávku zpracovaného chmele zákazníkům, kterými jsou ponejvíce domácí a zahraniční pivovary. V metodice jsou popsány nejdůležitější analytické metody, používané k hodnocení kvality chmele, uvedeny jejich přednosti, nedostatky a omezení. Důraz je kladen zejména na stanovení obsahu alfa kyselin, nejdůležitějšího kvalitativního parametru chmele, který lze stanovit několika způsoby s odlišným výsledkem. Důležitou součástí je pojednání o nežádoucích a cizorodých látkách ve chmelu, jejichž obsah je mnohdy limitujícím faktorem prodeje. Na základě výsledků chemických analýz lze s vysokou pravděpodobností určit identitu odrůdy a stupeň stárnutí chmele, ke kterému při skladování a zpracování zákonitě dochází. Keywords: chmel; chmelařství; chemická analýza kvantitativní; hořké látky Available in a digital repository NRGL
Hodnocení kvality chmele

Kvalita chmele je posuzována v několika úrovních od sklizně přes zpracování až po dodávku zpracovaného chmele zákazníkům, kterými jsou ponejvíce domácí a zahraniční pivovary. V metodice jsou popsány ...

Krofta, Karel
Chmelařský institut, 2008

Sušení chmele na pásových sušárnách
Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Rybka, Adolf; Veselý, František
2008 - Czech
Metodika sušení chmele na pásových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci. Keywords: chmel; chmelařství; sklizeň; sušárny Available in a digital repository NRGL
Sušení chmele na pásových sušárnách

Metodika sušení chmele na pásových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci.

Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Rybka, Adolf; Veselý, František
Chmelařský institut, 2008

Sušení chmele na komorových sušárnách
Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Rybka, Adolf; Veselý, František
2008 - Czech
Metodika sušení chmele na komorových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci. Keywords: chmel; chmelařství; sklizeň; sušárny Available in a digital repository NRGL
Sušení chmele na komorových sušárnách

Metodika sušení chmele na komorových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci.

Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Rybka, Adolf; Veselý, František
Chmelařský institut, 2008

Zpráva za vědeckovýzkumnou činnost Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci v roce 2006
Patzak, Josef
2007 - Czech
Výroční zpráva shrnuje vědeckovýzkumnou činnost, která byla řešena v souladu s úkoly a oblastmi rozvoje stanovené představenstvem Svazu pěstitelů chmele ČR, schválenými výzkumnými projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) MZe ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Grantové agentury Akademie věd (GAAV) ČR a přiznanými podpůrnými programy MZe ČR pro rok 2006. Dosažené výsledky byly formou výročních zpráv oponentně projednány na jednotlivých vědeckých radách řešitelských pracovišť. V této zprávě jsou uvedeny stručné výsledky jednotlivých projektů dosažené v roce 2006. Keywords: hop; hop growing; research; chmel; chmelařství; výzkum Available in a digital repository NRGL
Zpráva za vědeckovýzkumnou činnost Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci v roce 2006

Výroční zpráva shrnuje vědeckovýzkumnou činnost, která byla řešena v souladu s úkoly a oblastmi rozvoje stanovené představenstvem Svazu pěstitelů chmele ČR, schválenými výzkumnými projekty Národní ...

Patzak, Josef
Chmelařský institut, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases