Number of found documents: 43383
Published from to

Transformace Československa v porovnání s Polskem a Maďarskem
Fingerhut, Tomáš; Chalupecký, Petr; Fabianková, Klára
2017 - Czech
Předmětem této práce je srovnání procesu transformace v Československu, Maďarsku a Polsku. Cílem práce je srovnat počáteční stav vybraných ekonomik na začátku transformace s jejím průběhem. Na základě tohoto srovnání práce hodnotí, jaký měl počáteční stav ekonomik vliv na formu a průběh transformace. Hlavní část práce tvoří analýza transformačních procesů jednotlivých zemí, včetně jejich počátečního stavu a stavu před začátkem transformace. V poslední části práce je československá, maďarská a polská transformace srovnávána pomocí makroekonomických ukazatelů. V závěru je rovněž srovnán reformní proces, který umožnil transformaci zkoumaných ekonomik z centrálně plánovaného systému na tržní systém. The object of the present bachelor thesis is the comparison of process of transformation in Czechoslovakia, Hungary and Poland. The aim of the thesis is the comparison of initial state of the economies at the beginning and during the process of transformation. On the grounds of the comparison is evaluated if the initial state influenced the form and the development of the transformation. The main part comprises the analysis in particular countries. In last part of the thesis is drawn the comparison between Czechoslovakian, Hungarian and Polish transformation based on macroeconomic indicators. At the end of the thesis is the comparison of reform process, which enables the transformation from centrally planned system to the market system. Keywords: Privatizace; Maďarsko; Polsko; Československo; Transformace; Hungary; Transformation; Poland; Czechoslovakia; Privatization Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Transformace Československa v porovnání s Polskem a Maďarskem

Předmětem této práce je srovnání procesu transformace v Československu, Maďarsku a Polsku. Cílem práce je srovnat počáteční stav vybraných ekonomik na začátku transformace s jejím průběhem. Na základě ...

Fingerhut, Tomáš; Chalupecký, Petr; Fabianková, Klára
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadov príchodu vybraných automobiliek na slovenskú ekonomiku od roku 2003 do roku 2016
Seman, Šimon; Štípek, Vladimír; Zamrazilová, Eva
2017 - Slovak
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na slovenskou ekonomiku mezi lety 2003 a 2016. Přínosem práce je ucelený a aktuální obraz o postavení slovenského automobilového průmyslu v národním hospodářství a taky obraz o stavě analyzovaných automobilek. Teoretická část přibližuje historický vývoj průmyslu na Slovensku a předpoklady příchodu automobilek na území Slovenska z pohledu ekonomické teorie a politicko-ekonomických souvislostí. Praktická část analyzuje postavení automobilového průmyslu v slovenském hospodářství. Dále taky analyzuje produkci, vývoj finančních ukazatelů, vliv na trh práce a opodstatněnost poskytnutých investičních pobídek ve vybraných automobilkách. Praktickou část zavírají predikce vývoje a doporučení na zlepšení současného stavu. The object of this bachelor thesis is to carry out an analysis of the automotive industry in Slovak economy and to analyse direct and indirect effects that the arrival of Kia Motors Slovakia and PSA Slovakia had on Slovak economy between 2003 and 2016. Contribution of the thesis is a comprehensive and updated view of the automotive industry position in Slovak economy and of the situation of the selected car manufacturers. Theoretical part describes historical development of industry in Slovakia and preconditions of the arrival of car manufacturers in Slovakia from the standpoint of economic theory and in political and economic context. Practical part analyses the position of automotive industry in Slovak economy. Furthermore, it analyses production, financial development, impact on the labour market and legitimacy of investment incentives in selected car manufacturers. The practical part ends with predictions and recommendations for improvement of the current state of the automotive industry in Slovakia. Cieľom bakalárskej práce je prevedenie analýzy automobilového priemyslu v slovenskom hospodárstve a prevedenie analýzy priamych a nepriamych dopadov príchodu automobiliek Kia Motors Slovakia a PSA Slovakia na slovenskú ekonomiku v rokoch 2003 až 2016. Prínosom práce je ucelený a aktuálny obraz o postavení slovenského automobilového priemyslu v národnom hospodárstve. Teoretická časť približuje historický vývoj priemyslu na Slovensku a predpoklady príchodu automobiliek na územie Slovenska z pohľadu ekonomickej teórie a politických-ekonomických súvislostí. Praktická časť sa venuje analýze postavenia automobilového priemyslu v slovenskom hospodárstve. Ďalej tiež analyzuje produkciu, vývoj finančných ukazovateľov, vplyv na trh práce a opodstatnenosť poskytnutých investičných stimulov vo vybraných automobilkách pôsobiacich na Slovensku. Praktickú časť uzatvárajú predikcie vývoja v automobilovom sektore a autorove odporúčania na zlepšenie súčasného stavu. Keywords: trh práce; ivestiční pobídky; automobilový průmysl; automotive industry; investment incentives; labour market Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadov príchodu vybraných automobiliek na slovenskú ekonomiku od roku 2003 do roku 2016

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na ...

Seman, Šimon; Štípek, Vladimír; Zamrazilová, Eva
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopady hospodářskopolitické koncepce prezidenta Reagana na vývoj ekonomiky v USA
Pavlov, Adam; Šlajs, Jan; Bednář, Milan
2017 - Czech
Cílem mé práce je dokázat, že teorie strany nabídky a politika prováděná Ronaldem Reaganem v 80. letech 20. století přinesla dobré výsledky, když vytvořila podmínky pro dlouhodobý zdravý ekonomický růst a pomohla upevnit pozici Spojených států amerických na mezinárodním politickém poli. V teoretické části se zabývám zasazením situace Spojených států amerických do poválečného kontextu, což je nutné pro pochopení ekonomické a politické situace. Dále pak představuji teoretická východiska, která tvořila základ pro politiku Ronalda Reagana. V praktické části využívám metod indukce a dedukce k analyzování empirických hodnot a dále kontextuální analýzy k interpretaci politik Ronalda Reagana. The purpose of my bachelor thesis is to prove, that supply-side theory and policy conducted by Ronald Reagan during 1980´s provided good economic results, while creating conditions for healthy economic growth and helped to secure the positon of the United State of America on international political area. In the theoretical section I deal with putting the situation of United State of America in to the post-war context, which is essential for understanding the economic and political situation. Further I present the theoretical basis, which created foundation of Ronald Reagan policy. In the practical section I utilize the induction and deduction methods for analyzing empirical data, further I utilize contextual analysis in order to interpret policies conducted by Ronald Reagan. Keywords: Reagan; Monetarismus; Inflace; Teorie strany nabídky; Daňové reformy; Monetarism; Reagan; Inflation; Supply-side theory; Tax reforms Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopady hospodářskopolitické koncepce prezidenta Reagana na vývoj ekonomiky v USA

Cílem mé práce je dokázat, že teorie strany nabídky a politika prováděná Ronaldem Reaganem v 80. letech 20. století přinesla dobré výsledky, když vytvořila podmínky pro dlouhodobý zdravý ekonomický ...

Pavlov, Adam; Šlajs, Jan; Bednář, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ DOPADY PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EUROZÓNĚ DO ROKU 2020
Bohata, Martin; Štěpánek, Pavel; Ševčíková, Michaela
2017 - Czech
Práce se zabývá potenciálním přistoupením České republiky k eurozóně do roku 2020. Jaké přínosy a náklady se zavedením eura v České republice souvisí? Prospělo by České republice zavedení společné evropské měny? Teoretická část práce popisuje vývoj a vznik Evropské měnové unie. Jsou popsány výhody a také rizika, která s sebou společná měna přináší. V praktické části práce je odhadnut hlavní náklad související se ztrátou autonomní měnové politiky a kurzového mechanismu. Velikost nákladu je vyčíslena v pásmu 0,59 až 2,34 % HDP. Ze srovnání přínosů a nákladů je pak patrné, že zavedení eura by pro Českou republiku představovalo celkovou ztrátu. Také je provedeno srovnání hospodářského vývoje České republiky a Slovenska. Je ukázáno, že Slovensko se nevyvíjelo statisticky významně odlišně od České republiky. Závěr práce zni následovně: pokud by euro bylo zavedeno do roku 2020, České republice by neprospělo. The thesis addresses the points of interest related to establishing the euro currency in the Czech Republic by 2020. What are the connected costs and benefits? Is euro going to be a contribution to the Czech economy? The theoretical part describes the creation process of European monetary union. The paper then works with advantages and risks associated with euro. The main cost of membership in the eurozone being the loss of independent monetary policy and the loss of the exchange rate mechanism is estimated in range of 0.59 to 2.34 % of GDP. Comparing the direct costs and benefits then leads to a net loss for the Czech Republic. Mutual comparison is conducted between the Czech Republic and Slovakia. It is shown that the difference in economic progress between these two countries is statistically insignificant. Thus the thesis concludes that establishing the euro in the Czech Republic by 2020 would be of no benefit. Keywords: Optimální měnová oblast; Eurozóna; Výhody a rizika eura; costs and benefits of euro; Eurozone; Optimal currency area Available in digital repository of the Library of University of Economics.
HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ DOPADY PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EUROZÓNĚ DO ROKU 2020

Práce se zabývá potenciálním přistoupením České republiky k eurozóně do roku 2020. Jaké přínosy a náklady se zavedením eura v České republice souvisí? Prospělo by České republice zavedení společné ...

Bohata, Martin; Štěpánek, Pavel; Ševčíková, Michaela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Priebeh hospodárskeho cyklu v rokoch 2000-2015 u Švédska, Švajčiarska a Poľska a riešenie fázy recesie
Hrúz, Dušan; Czesaný, Slavoj; Dyba, Karel
2017 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, finančnej stability a analýzy fiškálnej a monetárnej politiky v rámci hospodársko-politických protikrízových opatrení. Ústrednou hypotézou práce je, že Švédsko, Švajčiarsko a Poľsko sa s krízou vysporiadali relatívne lepšie ako ostatné vyspelé ekonomiky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku krajín a vysvetlenie základných pojmov a vytyčuje rámcový obsah praktickej časti. Empirická časť monitoruje hospodársky cyklus pomocou vybraných indikátorov v rámci vnútornej a vonkajšej rovnováhy, cyklického vývoja a finančnej stability, hodnotí situáciu pred vypuknutím krízy a skúma protikrízové opatrenia. SWOT analýza uzatvára praktickú časť hodnotením vývoja ekonomík v rokoch 2009-2015 a slúži ako nástroj k verifikovaniu hlavnej hypotézy. The objective of master thesis is the examination of Swedish, Swiss and Polish business cycle in four key areas consisting of internal and external macroeconomic equilibrium, cyclical development indicators and financial stability during 2000-2015 period and analysis of fiscal and monetary policy with respect to anti-crisis measures. The pivotal hypothesis is that Sweden, Switzerland and Poland have managed to deal with Great Recession relatively better than other advanced economies. Theoretical section characterises chosen countries, explains fundamental terms and sets the research framework. The empirical part monitors business cycle by chosen indicators within internal and external equilibrium, cyclical development and financial stability, subsequently evaluates situation before the crisis outbreak and examines anti-crisis measures that have been taken. Empirical section is closed by SWOT which evaluates economic development during 2009-2015 period and serves as tool for main hypothesis verification. Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, finančnej stability a analýzy fiškálnej a monetárnej politiky v rámci hospodársko-politických protikrízových opatrení. Ústrednou hypotézou práce je, že Švédsko, Švajčiarsko a Poľsko sa s krízou vysporiadali relatívne lepšie ako ostatné vyspelé ekonomiky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku krajín a vysvetlenie základných pojmov a vytyčuje rámcový obsah praktickej časti. Empirická časť monitoruje hospodársky cyklus pomocou vybraných indikátorov v rámci vnútornej a vonkajšej rovnováhy, cyklického vývoja a finančnej stability, hodnotí situáciu pred vypuknutím krízy a skúma protikrízové opatrenia. SWOT analýza uzatvára praktickú časť hodnotením vývoja ekonomík v rokoch 2009-2015 a slúži ako nástroj k verifikovaniu hlavnej hypotézy. Keywords: Finančná stabilita; Hospodársky cyklus; Makroekonomická analýza; Financial stability; Business cycle; Macroeconomic analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Priebeh hospodárskeho cyklu v rokoch 2000-2015 u Švédska, Švajčiarska a Poľska a riešenie fázy recesie

Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, ...

Hrúz, Dušan; Czesaný, Slavoj; Dyba, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopady čínské rozvojové pomoci a investic v Africe se zaměřením na Etiopii a Demokratickou republiku Kongo v letech 2000-2015
Leová, Leona; Procházka, Pavel; Zeman, Martin
2017 - Czech
Bakalářská práce se ve své první části věnuje rozvojové pomoci obecně, předkládá její definici a především analyzuje vývoj různých postojů, které k ní byly v minulosti zaujímány. Toto teoretické pozadí představuje nezbytnou součást ke hledání dalších efektivnějších přístupů, neboť obecně lze konstatovat, že dosavadní pomoc ze strany Západu v tomto záměru selhala. Práce se tak dále zabývá jinými alternativami rozvojové spolupráce, které by mohly být schopné miliardu nejchudších vymanit z chudoby. Druhá část se pak zabývá výhradně rolí Číny v Africe, nejprve se snaží zmapovat aktivity, kterým se tu věnuje, a seznamuje s podobami spolupráce, které jsou rozdílné od těch s jinými zeměmi v minulosti. Představuje tak typ spolupráce, na kterém jsou postaveny nejhodnotnější investice této bilaterální pomoci, čímž jsou projekty na výstavbu dopravních a energetických infrastruktur výměnou za přístup k africkým přírodním zdrojům, zejména ropě. Dále pak práce věnuje pozornost charakteristice aktuálních socio-ekonomických situací Etiopie a Demokratické republiky Kongo a zhodnocuje vývoj nejdůležitějších ekonomicko-sociálních ukazatelů jako je HDP a HDI. Přitom zjišťuje, že tyto veličiny obecně zaznamenávají růst a zlepšení, který však není tak výrazný v sociální oblasti, u ukazatelů, které více vypovídají o kvalitě života obyvatel těchto zemí. Obecně tak práce přichází se závěrem, že vliv čínské přítomnosti v Africe je převážně pozitivní, že Čína jako země mající sama zkušenost s transformací ze zaostalé země v druhou největší ekonomiku na světě zvolila odlišný přístup ke spolupráci se Třetím světem, který tyto země pobízí k většímu využití své komparativní výhody, kterou je přítomnost nerostného bohatství a levná pracovní síla, výměnou za to, co akutně potřebují- rozvoj dopravní a energetické infrastruktury. The bachelor thesis deals with development aid in general, presents its definition and analyzes in particular the development of various attitudes that were previously discussed. This theoretical background is an essential part of finding more effective approaches, as it can generally be said that the Western assistance to date has failed to do so. The work is thus further dealt with by other development cooperation alternatives that could be capable of 'the poorest' billion out of poverty. The second part then deals exclusively with the role of China in Africa, first attempts to map out the activities it deals with, and acquaintances with forms of cooperation that are different from those with other countries in the past. It represents the type of cooperation on which the most valuable investments of this bilateral aid are built, which are projects for the construction of transport and energy infrastructures in exchange for access to African natural resources, especially oil. In addition, the work focuses on the characteristics of the current socio-economic situation of Ethiopia and the Democratic Republic of Congo and evaluates the development of the most important economic and social indicators such as GDP and HDI. It finds that these variables generally record growth and improvement, which is not so significant in the social sphere, indicators that are more tangible about the quality of life of the people in these countries. In general, the work comes to the conclusion that China's presence in Africa is largely positive, as China, as a country with experience of transformation from a backward country into the world's second largest economy, has chosen a different approach to cooperation with the Third World, Exploiting their comparative advantage, which is the presence of mineral wealth and cheap labor, in exchange for what they are acutely needed - the development of transport and energy infrastructure. Keywords: rozvojová spolupráce; chudoba; přímé zahraniční investice; development aid; poverty; foreign direct investment Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopady čínské rozvojové pomoci a investic v Africe se zaměřením na Etiopii a Demokratickou republiku Kongo v letech 2000-2015

Bakalářská práce se ve své první části věnuje rozvojové pomoci obecně, předkládá její definici a především analyzuje vývoj různých postojů, které k ní byly v minulosti zaujímány. Toto teoretické ...

Leová, Leona; Procházka, Pavel; Zeman, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční analýza firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.
Neubauerová, Nicole; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy firmy Technodat, CAE-systémy, s.r.o., kde je s využitím veřejně dostupných dat z účetní závěrky za poslední roky zanalyzována její finanční situaci. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, metodologické části, je vymezen předmět finanční analýzy a dále metodika nutná pro pochopení druhé, praktické části, která se věnuje aplikaci této metodiky k samotnému vypracování finanční analýzy firmy sestavené z dat za roky 2011-2015. The aim of this bachelor thesis is to establish the financial position and health of Technodat, CAE-systémy, s.r.o. To perform the financial analysis, the publicly accesible data from period 2011-2015 are used. The thesis is divided into two parts, methodological and practical. The first part is aimed at defining the methodology of the thesis and the various indicators of financial analysis. Those methods are then applied to the chosen company in the second part in order to perform the financial analysis. Keywords: horizontální analýza; bonitní modely; bankrotní modely; finanční analýza; vertikální analýza; credit scoring model; vertical analysis; horizontal analysis; financial analysis; bankruptcy model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Finanční analýza firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.

Tato bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy firmy Technodat, CAE-systémy, s.r.o., kde je s využitím veřejně dostupných dat z účetní závěrky za poslední roky zanalyzována její finanční ...

Neubauerová, Nicole; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Nezávislost centrálních bank
Pištej, Daniel; Vejmělek, Jan; Šíma, Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na téma nezávislosti centrálních bank a její vazbou na vývoj inflace. Hlavním bodem práce je popis a tvorba koeficientu nezávislosti, jeho rozložení na jednotlivé části a následném zkoumání vlivu stupně nezávislosti na průběh inflace a velikost odchylek inflace od cílované míry na vybraném vzorku zemí. Dále se práce zaměřuje na analýzu nezávislosti měnové politiky podle trilemmatu a její následné komparace s koeficientem nezávislosti. Podle předpokladu povede vyšší míra nezávislosti centrálních bank k příznivějšímu vývoji inflace, menších odchylek od cílované a dlouhodobé udržitelnosti. Zároveň se bude koeficient nezávislosti velice podobat nezávislosti měnové politiky. Bachelor thesis focuses on the topic of central bank independence and its relation on inflation development. The main point of the thesis is description and formation of the coefficient of independence, its distribution on individual parts and subsequent examination of influence of the degree of independence on the course of inflation and the magnitude of the deviations of inflation from target inflation rate on the selected sample of countries. Further, the thesis focuses on the analysis of the independence of monetary policy according to the trilemma and its subsequent comparison with the coefficient of independence. It is assumed that higher levels of central bank independence will lead to more favorable inflation developments, smaller deviations from targeted inflation rate and long-term sustainability. At the same time, the coefficient of independence will very much resemble the independence of monetary policy. Keywords: Cílovaná míra inflace; Inflace; Měnová politika; Koeficient nezávislosti; Centrální banka; Ekonomická nezávislost; Politická nezávislost; Trilemma; The trilemma; Targeted inflation rate; Inflation; Monetary policiy; Coefficient of independence; Political independence; Central bank; Economic independence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Nezávislost centrálních bank

Bakalářská práce se zaměřuje na téma nezávislosti centrálních bank a její vazbou na vývoj inflace. Hlavním bodem práce je popis a tvorba koeficientu nezávislosti, jeho rozložení na jednotlivé části a ...

Pištej, Daniel; Vejmělek, Jan; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
Šimečková, Martina; Frýd, Lukáš; Jindra, Marek
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost asymetrických reakcí se podařilo potvrdit jak u volatility výnosů portfolia sestaveného z akcií energetických společností, tak u korelace mezi tímto a tržním portfoliem. Díky statistické významnosti všech výsledných parametrů jednotlivých modelů se podařilo potvrdit, že koeficient beta energetického sektoru je v čase proměnný. Testováním jednotlivých odhadů koeficientu beta jsme došli k závěru, že statisticky významný rozdíl vzniká pouze při použití asymetrického modelu volatility. This bachelor thesis investigates the presence of asymmetric reactions in systemic risk and its development over time. The estimation is done utilising three DCC family models and the OLS model. The asymmetric reactions were found to be significant in both, the volatility of energy companies based portfolio returns and the correlation between this portfolio and a market portfolio. Due to the statistical significance of all resulting parameters of each model, we have also succeeded in confirming that energy sector's beta is time varying. By testing the estimation of each beta coefficient alone, we have come to the conclusion that a statistically significant difference arises only when utilising an asymmetric volatility model. Keywords: podmíněná beta; GJR GARCH; ADCC; DCC; CAPM; systematické riziko; GARCH; systematic risk; CAPM; conditional beta; GJR GARCH; GARCH; DCC; ADCC Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru

Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost ...

Šimečková, Martina; Frýd, Lukáš; Jindra, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zajistná smlouva z pohledu zajistitele
Marek, Michal; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
2017 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce je umožnit čtenářovi snadno využitelný vhled do fundamentálních náležitostí obligatorní zajistné smlouvy. Autor se snaží objasnit obsahovou podstatu jednotlivých položek, na kterých se strany musí dohodnout. Dosažení hlavního cíle je doprovázeno několika dílčími cíli. Primárně nastínit praktický příklad a dále objasnit teorii základních konceptů. Výsledkem je seznámit čtenáře s vybranými odvětvími a poskytnout co nejnázornější pohled na obecné i speciální výluky. V teoretické části jsou využity jednotlivé druhy abstrakce. S převažující složkou generalizující abstrakce doplněnou o abstrakci izolující. Autorův výsledek dává obsáhlé idealizované pozorování výluk využívané v praxi. Zkoumaným jevem jsou esenciální elementy zajištění. V praktické části je využita empirická metoda pozorování. Objektem slouží šablony smlouvy. Main goal of the bachelor thesis is to provide the reader with easily actionable insights to the fundamental elements of obligatory reinsurance treaty. Author tries to enlight the core of each item, which has to be agreed on. Acomplishment of the main goal is supported with few partial goals. Primarly show all in the most practical way and give basic concepts. The result is to make the reader aware of chosen situations and draw up comprehensive list of exclusions. In teoretical part is used mainly abstraction. Generalizing abstraction in majority acompanied with izolational abstraction. Author's result is giving examples on an idealized observations. Researched field are essential elements of reinsurance. Keywords: zajištění; zajistná smlouva; dodatek; článek; reinsurance; article; exclusion; reinsurance treaty Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zajistná smlouva z pohledu zajistitele

Hlavním cílem bakalářské práce je umožnit čtenářovi snadno využitelný vhled do fundamentálních náležitostí obligatorní zajistné smlouvy. Autor se snaží objasnit obsahovou podstatu jednotlivých ...

Marek, Michal; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases