Number of found documents: 26
Published from to

Data retention v (nejen) policejní praxi
Iuridicum Remedium; Vobořil, Jan
2012 - Czech
Tato studie navazuje na studii zpracovanou v roce 2010 pod názvem „Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty? Studie praxe poskytovatelů internetových a telekomunikačních služeb (ISP)“, která se věnovala problematice nakládání s osobními údaji ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací včetně jejich praxe při poskytování provozních a lokalizačních údajů. Na rozdíl od této dřívější studie, která se zaměřila hlavně na praxi u poskytovatelů služeb elektronických komunikací, se zde zaměříme na praxi při využívání provozních a lokalizačních údajů na straně oprávněných orgánů, zejména Policie ČR. Keywords: data retention; provozní a lokalizační údaje; ochrana soukromí; data retention; privacy; policie; komunikace Available in a digital repository NRGL
Data retention v (nejen) policejní praxi

Tato studie navazuje na studii zpracovanou v roce 2010 pod názvem „Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty? Studie praxe poskytovatelů internetových a telekomunikačních služeb (ISP)“, ...

Iuridicum Remedium; Vobořil, Jan
Iuridicum Remedium, o.s., 2012

Efektivní koordinace národních pozic: základ úspěchu ČR v EU
Hokovský, Radko; Lebeda, Václav
2010 - Czech
Efektivní koordinace pozic České republiky na národní úrovni je základním předpokladem pro úspěšné hájení jak dlouhodo- bých, tak krátkodobých národních zájmů. Evropské záležitosti již nepředstavují zahraničně-politickou agendu, ale agendu vnitřní – záběr politik EU je natolik široký, že rozhodování na úrovni EU je třeba vnímat jako evropské patro domácí politiky. Lisabonská smlouva dále rozšířila počet oblastí, ve kterých se rozhoduje kvalifikovanou většinou. O to větší tlak vzniká na připravenost jednotlivých členských států během vyjednáva- cí fáze legislativního procesu a nutnost pro zástupce jednot- livých resortů hovořit na půdě EU jedním hlasem. Základem úspěšného vyjednávání na evropské půdě je mnohem více než doposud soulad pozic zainteresovaných resortů, jejich účinné propojení při vyjednávání horizontálních záležitostí zasahu- jících do agendy více ministerstev, ale také sdílená „institu- cionální paměť“ a ucelený přehled o vývoji agend EU a jejich vzájemných souvislostech: jednotlivé politiky EU jsou stále více propojeny a žádají si proto přístup napříč resorty, s nut- ností stanovovat horizontální priority na úrovni státu, nikoli izolovaně na úrovni jednotlivých ministerstev. Lisabonská smlouva zároveň oddělila projednávání všeobec- ných záležitostí v rámci Rady EU od záležitostí zahraničních. Tato změna by pro větší efektivitu prosazování národních po- zic měla mít za důsledek i vnitrostátní oddělení agendy. Ko- ordinace národních pozic by proto měla být svěřena úřadu funkčně i materiálně oddělenému od stávajících ministerstev, zejména pak od ministerstva zahraničních věcí. Cílem tohoto policy paperu je navrhnout konkrétní změny v současném institucionálním nastavení koordinace pozic České republiky v rámci EU, zejména v kontextu EU fungující podle Lisabonské smlouvy. Hlavním návrhem je výrazné posílení role samostatného od- boru pro evropské záležitosti podléhajícího vicepremiérovi pro evropské záležitosti (varianta I), či přímo předsedovi vlá- dy (varianta II). Úřad pro evropské záležitosti, jenž by měl for- mu samostatného ministerstva (varianta I) nebo sekretariátu pro evropské záležitosti (varianta II) musí mít trvale zajištěnu finanční i personální autonomii jak na stávajících resortech, tak na úřadu vlády. Musí být rovněž nezávislý na politické konjunktuře. Druhá sada návrhů se týká zkvalitnění práce Parlamentu Čes- ké republiky, především pak Poslanecké sněmovny, a většího zapojení zákonodárců do projednávání legislativy na úrovni EU. Klíčové je v tomto ohledu zejména posílení role Výboru pro evropské záležitosti, jehož členy by měly být ex officio místopředsedové výborů PSP relevantních z hlediska kompe- tencí EU. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; Česká republika; Evropská rada; Lisabonská smlouva; regionální rozvoj; aktivita; Evropská unie; politika Available in a digital repository NRGL
Efektivní koordinace národních pozic: základ úspěchu ČR v EU

Efektivní koordinace pozic České republiky na národní úrovni je základním předpokladem pro úspěšné hájení jak dlouhodo- bých, tak krátkodobých národních zájmů. Evropské záležitosti již nepředstavují ...

Hokovský, Radko; Lebeda, Václav
Evropské hodnoty o.s., 2010

Finanční rámec po roce 2013 na startovní čáře
Falathová, Alena
2009 - Czech
Postupující proces globalizace klade před Evropskou unii nové politické, hospodářské a bezpečností výzvy. Nutnost reagovat na tyto nové výzvy posouvá původní smysl evropské integrace - poválečné snahy zajit mírové spolužití dříve nepřátelských evropských států a posílit hospodářství skrze svobodné konkurenční prostředí jednotného trhu. Novým smyslem evropského integračního procesu je zachovat silné postavení a konkurenceschopnost členských zemí Evropské unie v prostředí postupně se liberalizujícího mezinárodního obchodu a s tím spojeného růstu nových ekonomických mocností. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; policy paper; finanční rámec; Evropská unie; politika; ekonomie Available in a digital repository NRGL
Finanční rámec po roce 2013 na startovní čáře

Postupující proces globalizace klade před Evropskou unii nové politické, hospodářské a bezpečností výzvy. Nutnost reagovat na tyto nové výzvy posouvá původní smysl evropské integrace - poválečné snahy ...

Falathová, Alena
Evropské hodnoty o.s., 2009

3×10 argumentů k Lisabonské smlouvě
Lebeda, Václav
2009 - Czech
Policy Brief 3×10 argumentů k Lisabonské představuje hlavní změny, které Lisabonská smlouva přináší, objasňuje argumenty odpůrců Lisabonské smlouvy, které však Lisabonská smlouva nepřináší a přichází s deseti důvody, proč by měla být Lisabonská smlouva v České republice ratifikována. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; Policy Brief; Lisabosnká smlouva; občanské právo; právo; kompetence; politika; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
3×10 argumentů k Lisabonské smlouvě

Policy Brief 3×10 argumentů k Lisabonské představuje hlavní změny, které Lisabonská smlouva přináší, objasňuje argumenty odpůrců Lisabonské smlouvy, které však Lisabonská smlouva nepřináší a přichází ...

Lebeda, Václav
Evropské hodnoty o.s., 2009

Europe freer, safer, stronger
Hokovsky, Radko; Riedel, Rafal; Rommens, Thijs; Rodríguez, Cristina Martín; Miccinilli, Máximo; Terranova, Florence
2008 - Czech
Publikace policy paperů European Values Network 2008 představuje návrhy na řešení hlavních výzev, kterým v současné době evropská společnost čelí – legitimita vládnutí v EU, hranice a sousedství EU, prevence ilegální imigrace, nové strategie pro transatlantické partnerství, konkurenceschopnost ekonomiky a sociální systémy v EU. Policy papery jsou výsledkem druhého ročníku programu European Values Network. Keywords: Evropské hodnoty; think-tank; Evropská komise; politika; Evropská unie; evropská integrace; migrace Available in a digital repository NRGL
Europe freer, safer, stronger

Publikace policy paperů European Values Network 2008 představuje návrhy na řešení hlavních výzev, kterým v současné době evropská společnost čelí – legitimita vládnutí v EU, hranice a sousedství EU, ...

Hokovsky, Radko; Riedel, Rafal; Rommens, Thijs; Rodríguez, Cristina Martín; Miccinilli, Máximo; Terranova, Florence
Evropské hodnoty o.s., 2008

Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU
Lebeda, Václav
2008 - Czech
Dostává se Vám do rukou publikace Evropských hodnot, o.s., jejímž ústředním tématem je snižování administrativní zátěže v Evropské unii. Ač zní možná na první pohled technicky až technokraticky, skrývá v sobě problematika snižování administrativní zátěže konkrétní úspory pro evropské podniky, vyčíslované v řádech desítek až stovek miliónů eur. Věříme, že zejména v době hospodářské krize, zvláště citlivé na náklady, které jsou na evropské podnikatele právními předpisy uvalovány, je toto téma nanejvýš aktuální. Lze jistě namítnout, že jsou oblasti, které trápí objektivně evropské podniky více, neboť jim přinášejí nepoměrně vyšší náklady než informační povinnosti z nadbytečného „papírování“. Téma snižování administrativní zátěže je však důležité nejen z hlediska konkrétních dopadů, vyčíslených v kvantifikovatelných úsporách pro evropskou ekonomiku. S tímto téma- tem je spojena i obecnější problematika modernizace státní správy, jejíž rolí je jednoznačně vymezit a všemi dostupnými prostředky vymáhat dodržo- vání pravidel na trhu, ovšem pouze v míře nezbytně nutné. Tedy takové,do které je intervence státní správy a regulace v obecnějším smyslu přínosná pro rozvoj ekonomiky a uvolnění jejich hybných sil. Státní správa na evropské i národní úrovni jako otevřený a kvalifikovaný partner podnikatelů i neziskových organizací je i vizí Evropských hodnot. Mezi naše prioritní dlouhodobé závazky patří liberální a konkurenceschopná evropská ekonomika a s ní spojený regulační rámec, který dlouhodobou prosperitu Evropě umožní. Není proto náhodou, že jsme si za jednu z oblastí našeho zájmu, které jsme věnovali veřejnou diskusi, v rámci programu Evropský klub, vybrali právě problematiku snižování administrativní zátěže. Publikace, kterou jste před několika chvílemi otevřeli, má za cíl při- blížit Vám výsledky této veřejné debaty, pořádané v září 2009 v prostorách CERGE-EI. Na tuto diskusi navazuje i rozhovor se zástupcem Evropské komise Manuelem Santiago dos Santosem, který Vám přinášíme na dalších stránkách, stejně jako článek místopředsedkyně Evropských hodnot Aleny Falathové uveřejněný v deníku Mladá fronta E15, který se stal mediálním partnerem Evropského klubu. Tato publikace, ale ani uspořádání zářijového Evropského klubu na téma Snižování administrativní zátěže v EU, by nebyly možné bez laskavé pomoci našich partnerů – informační kanceláře Evropského parlamentu, Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, společ- nosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o., nadace Konrad Adenauer Stiftung, Evropského hnutí v ČR a společnosti Donath-Burson-Marsteller. Keywords: Evropská komise; Česká republika; think-tank; Evropské hodnoty; banky; vědecká setkání; výzkum; politika; Evropská unie; byrokracie Available in a digital repository NRGL
Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU

Dostává se Vám do rukou publikace Evropských hodnot, o.s., jejímž ústředním tématem je snižování administrativní zátěže v Evropské unii. Ač zní možná na první pohled technicky až technokraticky, ...

Lebeda, Václav
Evropské hodnoty o.s., 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases