Number of found documents: 29
Published from to

Towards a Safer Europe
Hokovský, Radko; Winzen, Thomas; Breitner, Igor; Trautvetter, Daniel; Vassilopoulos, Theodore; Miccinilli, Máximo; Riedel, Rafal; Martinsm, Nuno Wahnon; Ghazaryan, Sargis
2010 - English
This paper summarises the discussions and conclusions of Working Group 1 of the 2010 European Values Network. The Working Group met for a two-day workshop in Brussels in March and since then has engaged in research and debate online. During a second workshop from 8–12 May 2010 in Prague, the group met to evaluate and refine the conclusions presented below. Our starting point is the observation that engagement in democratic politics is in a dissatisfactory state. There are many symptoms of this including declining electoral participation and low trust in political institutions and the governing elite. But above all, political disengagement represents a certain view of politics, remote and inaccessible to ordinary citizens, benefitting only a select few rather than making collectively acceptable choices. Disengagement from democratic politics challenges the way we organise decision-making in our societies. It goes to the heart of one of the most cherished set of norms, enshrined in the legal and living constitutions of states in Europe and beyond. We were asked to analyse the phenomenon in greater depth and to develop recommendations that could contribute to greater and deeper engagement with democratic politics. Political disengagement is a complex phenomenon that varies across social groups and over time both in terms of its manifestations and its determinants. Therefore, we found it preferable to focus our discussions on a sub-set of the problem and its solution: young people and education. Predispositions for political engagement are developed and habitualised at an early stage of political participation. The way young people engage in politics is likely to shape, though not determine, patterns of political disengagement throughout their lives.1 We focus on education because the way individuals become acquainted with politics in school can be shaped more easily than other influences on the political engagement of youth. Our purpose, in sum, is to discuss how educational systems could contribute to greater political engagement of young people. Political engagement is a two-dimensional phenomenon including, but not confined to, formal participation such as voting. Formal participation is of critical importance if “democracy” is to be more than merely a fashionable term. On the other hand, engagement also refers to the critical awareness of public affairs among individuals. That is, their interest in matters of common concern and their ability to make critical, informed and conscious choices as to how they wish to position themselves in relation to such matters. Participation and critical awareness form two sides of the concept of political engagement. Our question, therefore, must be how the educational system may contribute to either of these two dimensions. We come to two main conclusions. On the one hand, we need more and better courses in civic education. Importantly, quantity itself is not sufficient but the style and substance of the classes has to be taken into account. On the other hand, we also draw attention to a strategy of animating civic education and call for more opportunities for young people to experience real-world politics. Keywords: Evropské hodnoty; think-tank; Policy Parers; Evropská unie; politika; demokracie; vzdělání; politický terorismus; ekonomika Available in a digital repository NRGL
Towards a Safer Europe

This paper summarises the discussions and conclusions of Working Group 1 of the 2010 European Values Network. The Working Group met for a two-day workshop in Brussels in March and since then has ...

Hokovský, Radko; Winzen, Thomas; Breitner, Igor; Trautvetter, Daniel; Vassilopoulos, Theodore; Miccinilli, Máximo; Riedel, Rafal; Martinsm, Nuno Wahnon; Ghazaryan, Sargis
Evropské hodnoty o.s., 2010

Nová Evropská komise: Jaké priority pro „post-lisabonskou“ EU?
Hokovský,Radko
2009 - Czech
Nová Evropská komise, jejíž mandát by měl začít 1. února 2010, ponese výrazný kus odpovědnosti za další vývoj Evropské unie. Tu lze dnes označit jako „post-lisabonskou“ ze dvou důvodů. Rok 2010 měl završit posun EU do pozice nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiky světa díky tzv. Lisabonské strategii. A zároveň otevírá etapu fungování EU podle Lisabonské smlouvy. Tento dvojí smysl odkazu na portugalskou metropoli dobře vystihuje rozporuplnost situace, ve které se dnešní EU nachází: na jedné straně rizika ztělesněná dosavadním neúspěchem její Lisabonské strategie; na straně druhé příležitosti naznačené nalezením shody na relativně ambiciózní reformě jejího fungování v podobě Lisabonské smlouvy. Navržený tým udržuje nemalou kontinuitu s končící Komisí v personální rovině: 14 současných členů Komise by mělo pokračovat v dalším volebním období. Nikdo však nezůstal u svého dosavadního portfolia. Samotné vymezení portfolií doznalo řady změn. Na rozdíl od končící Komise nově navržená portfolia působí vyváženěji: kupříkladu dnes již téměř příslovečné portfolio „mnohojazyčnost“ je sloučeno s portfoliem vzdělávání, kultury a mládeže; naopak doposud velmi silnému portfoliu podnikání a průmyslu byly některé oblasti odebrány. Je to nepochybně dáno zejména tím, že se jedná o první Komisi, která je sestavována na základě konkrétních zkušeností s fungováním 27-členného kolegia. Komise Barroso I vznikla jen několik měsíců po přechodu z 20 členů na 25, další dva komisaři přibyli až v roce 2007 (což mimochodem vysvětluje právě ono slavné portfolio mnohojazyčnosti). Keywords: Policy Paper; Evropské hodnoty; think-tank; Evropská komise; politika; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
Nová Evropská komise: Jaké priority pro „post-lisabonskou“ EU?

Nová Evropská komise, jejíž mandát by měl začít 1. února 2010, ponese výrazný kus odpovědnosti za další vývoj Evropské unie. Tu lze dnes označit jako „post-lisabonskou“ ze dvou důvodů. Rok 2010 měl ...

Hokovský,Radko
Evropské hodnoty o.s., 2009

Efektivní politická komunikace
Nguyen, Linh
2009 - Czech
Publikace, která se vám dostává do rukou, si klade za cíl posílení komu- nikačních schopností a dovedností v politických tématech. Získat si přízeň voličů, veřejnosti nebo určitých skupin je dnes extrémně důležité. Ať půso- bíte v evropských institucích, státní správě nebo v politickém aparátu, tak je přízeň velmi důležitým ukazatelem. Efektivní využití úspěšných postupů a nových technologií je obsahem příspěvků ve sborníku. Anna Matušková se ve svém příspěvku Politika a komunikace zabývá otázkou, proč je důležité komunikovat se svým voličem a jak dále formulo- vat své sdělení. Ve druhém textu se Otto Eibl snaží představit nový fenomén v dnešním komunikačním světě a to takzvaný Web 2.0, který může, ale i nemusí pomoct politikům nebo mediátorům k novým možnostem v kon- taktu s veřejností. Jan Krčmář ve svém textu „Vizuální image v politice“ vysvětluje, že komunikace není vaší jedinou zbraní. Je-li čtenář voličem, kandidujícím politikem, novinářem, studentem či jinak aktivním členem občanské společnosti, najde v této publikace cenné informace a doporučení, jež se týkají významu politické komunikace. Věřím, že rady zprostředkované příspěvky v této publikaci pomohou významně obohatit čtenáře, kteří se chtějí dozvědět více o problematice marketingu a politické komunikace. Je jen na nás jakých nástrojů použi- jeme, nicméně jednou z cest jak úspěšně prosadit své zájmy je naslouchat druhým. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; historie; výzkum; komunikace; politika; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
Efektivní politická komunikace

Publikace, která se vám dostává do rukou, si klade za cíl posílení komu- nikačních schopností a dovedností v politických tématech. Získat si přízeň voličů, veřejnosti nebo určitých skupin je dnes ...

Nguyen, Linh
Evropské hodnoty o.s., 2009

Začínáme s GRV
Člověk v tísni, o.p.s.; Vzdělávací program Varianty
2009 - Czech
Keywords: vzdělání; školy; vývoj; rozvojové země Available in a digital repository NRGL
Začínáme s GRV

Člověk v tísni, o.p.s.; Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s, 2009

Reforma rozpočtu Evropské unie a finanční rámec po roce 2013
Falathová,Alena
2009 - Czech
Publikace Evropských hodnot, o.s., jejímž ústředním tématem je reforma rozpočtu Evropské unie a její vliv na podobu nového finančního rámce po roce 2013. Evropská unie dnes čelí novým vý- zvám souvisejícím s postupující globalizací, klimatickými změnami, problé- my se zabezpečením dodávek energie, demografickými změnami, zvýšením počtu imigrantů, nárůstem kriminality a teroristických hrozeb. Ačkoliv si jsou evropští politici i úředníci těchto výzev dlouhodobě vědomi, jejich ře- šení zůstává dodnes ve velké míře pouze na papíře ve formě politických deklarací. Současná struktura evropského rozpočtu jakoby zaspala příchod nové- ho tisíciletí a stále připomíná dobu, kdy bylo hlavní prioritou Evropské unie vytvoření jednotného trhu a s tím spojené posilování hospodářské a sociální soudržnosti. Největší část rozpočtu tak i dnes připadá na Společnou země- dělskou politiku a Politiku soudržnosti. Jako strašáky minulosti ji doprovází systém korekčních mechanismů, zejména britský rabat. Pokud chce Evropská unie obstát ve světle nových výzev, bude mu- set sladit své politické priority se strukturou svého rozpočtu. Lisabonská smlouva přináší nové rozdělení rozpočtových pravomocí a posiluje možnosti Evropského parlamentu, jakožto jediného přímého zástupce občanů, smě- řování evropských peněz ovlivnit. Vyjednávání o finančním rámci 2013 tak bude zkušebním polem pro Evropský parlament, ve kterém se ukáže, do jaké míry dokáže své nově získané pravomoci využít. Publikace, kterou jste právě otevřeli, má za cíl přiblížit postoje Evropského parlamentu, Komise a zástupců České republiky v debatě o reformě evropského rozpočtu a nastavení nového finančního rámce po roce 2013. Najdete v ní analýzu současné debaty o reformě evropského rozpočtu a rozhovory s řečníky veřejné diskuse, pořádané na toto téma v listopadu 2009 v prostorách CERGE-EI. Na tuto diskusi navazuje i článek Jana Žižky z deníku Mladá fronta E15, který se stal mediálním partnerem Evropského klubu. Tato publikace, ale ani uspořádání listopadového Evropského klubu na téma „Kam potečou peníze po roce 2013 – Evropský parlament jako hlas občanů při rozhodování o Finanční perspektivě 2014–2020“, by nebyly možné bez laskavé pomoci našich partnerů – informační kanceláře Evrop- ského parlamentu, Odboru informování o evropských záležitostech Úřa- du vlády ČR, nadace Konrad Adenauer Stiftung, Evropského hnutí v ČR a společnosti Donath-Burson-Marsteller. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; rozpočet; Evropská komise; projekty; Evropská unie; parlament; politika Available in a digital repository NRGL
Reforma rozpočtu Evropské unie a finanční rámec po roce 2013

Publikace Evropských hodnot, o.s., jejímž ústředním tématem je reforma rozpočtu Evropské unie a její vliv na podobu nového finančního rámce po roce 2013. Evropská unie dnes čelí novým vý- zvám ...

Falathová,Alena
Evropské hodnoty o.s., 2009

For Europe Freer, Safer, Stronger and More Prosperous
Hokovský,Radko; Riedel,Rafal; Breitner, Igor; Miccinilli, Maximo; Nuno Wahnon Martins,Nuno; Sheikh, Adam
2009 - English
Publikace policy paperů European Values Network 2009 přináší návrhy na řešení hlavních výzev, kterým v současné době evropská společnost čelí – forma spolupráce mezi EU a Ruskem, fungování evropské obranné politiky, stanovení společných norem pro integraci imigrantů, nastavení jednotného evropského trhu a zvýšení zájmu voličů o evropské volby. Policy papery jsou výsledkem třetího ročníku programu European Values Network. Keywords: English; think-tank; Evropské hodnoty; evropské volby; liberalizace; politika; Evropská unie; evropská integrace Available in a digital repository NRGL
For Europe Freer, Safer, Stronger and More Prosperous

Publikace policy paperů European Values Network 2009 přináší návrhy na řešení hlavních výzev, kterým v současné době evropská společnost čelí – forma spolupráce mezi EU a Ruskem, fungování evropské ...

Hokovský,Radko; Riedel,Rafal; Breitner, Igor; Miccinilli, Maximo; Nuno Wahnon Martins,Nuno; Sheikh, Adam
Evropské hodnoty o.s., 2009

Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným
Spoustová, Ivana; Králíková Lužaič, Ana; Fialová, Eva
2008 - Czech
Keywords: sexismus; ageismus; pracovněprávní vztahy; pracovní poměr Available in a digital repository NRGL
Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným

Spoustová, Ivana; Králíková Lužaič, Ana; Fialová, Eva
Gender Studies, o.p.s., 2008

Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit?
Hokovský,Radko
2008 - Czech
Ať již je čtenář voličem, kandidujícím politikem, novinářem, studentem či jinak aktivním členem občanské společnosti, najde v této publikace cenné informace a doporučení, jež se týkají významu Evropského parlamentu, důležitosti evropských voleb a metod politického marketingu Keywords: Evropský parlament; think-tank; Evropské hodnoty; studie; volič; Česká republika; politika; Evropská unie; evropská integrace; volby Available in a digital repository NRGL
Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit?

Ať již je čtenář voličem, kandidujícím politikem, novinářem, studentem či jinak aktivním členem občanské společnosti, najde v této publikace cenné informace a doporučení, jež se týkají významu ...

Hokovský,Radko
Evropské hodnoty o.s., 2008

Práce žen z domova v České republice
Šindlerová, Ivana
2006 - Czech
Keywords: slaďování pracovního a osobního života; feministické hnutí; sexismus; pracovní doba; pracovní podmínky; profese Available in a digital repository NRGL
Práce žen z domova v České republice

Šindlerová, Ivana
Gender Studies, o.p.s., 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases