Number of found documents: 372
Published from to

Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny
Atelier V, Praha; Sklenička, Petr; Vorel, Ivan
2009 - Czech
Přes všechny přínosy ve smyslu menší zátěže životního prostředí oproti výrobě elektrické energie z konvenčních zdrojů, je právě výstavba větrných a fotovoltaickcých elektráren zcela novým zásahem do krajiny, který se může dotýkat řady zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Metodický návod proto stanovuje postup zpracování preventivní studie, která identifikuje zájmy ochrany přírody a krajiny v regionálním měřítku a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je výstavba VTE a FVE nevhodná, spíše nevhodná a potenciálně a za posléze jasně formulovaných zásad přípustná. Keywords: metodika; ochrana přírody; ochrana krajiny; výstavba elektrárny; elektrárna větrná; elektrárna sluneční; methodology; nature protection; landscape protection; construction of power plant; wind power plant; solar power plant; ochrana krajiny; metody; ochrana životního prostředí Available in the Ministry of the Environment
Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny

Přes všechny přínosy ve smyslu menší zátěže životního prostředí oproti výrobě elektrické energie z konvenčních zdrojů, je právě výstavba větrných a fotovoltaickcých elektráren zcela novým zásahem do ...

Atelier V, Praha; Sklenička, Petr; Vorel, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Verifikace návrhu metodiky ke stanovování výše lovu na základě stavu ekosystému
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Vyslyšel, Kamil
2009 - Czech
Zpracování návrhu metodiky a realizace pilotního projektu ke stanovování výše lovu na základě stavu ekosystému. Cílem bylo poskytnout odborný podklad pro úpravu vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření. Keywords: vliv na ekosystém; poškození ekosystému; škoda způsobená zvěří; management zvěře; lov zvěře; myslivost; ecosystem impact; damage to ecosystem; game damage; game management; hunting; myslivost Available in the Ministry of the Environment
Verifikace návrhu metodiky ke stanovování výše lovu na základě stavu ekosystému

Zpracování návrhu metodiky a realizace pilotního projektu ke stanovování výše lovu na základě stavu ekosystému. Cílem bylo poskytnout odborný podklad pro úpravu vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách ...

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem; Vyslyšel, Kamil
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Zpracování softwarové podpory pro výpočet kompenzačních opatření
Safe Trees s.r.o., Rosice; Kolařík, Jaroslav
2009 - Czech
Počítačová aplikace umožňující stanovení kompenzačních opatření v případě poškození stromů. Keywords: software; stanovení ceny; výsadba dřevin; metodika; prořezávání; Česká inspekce ŽP; odpovědnost za poškození ŽP; náhrada škody; ochrana stromu; poškození dřevin; software; pricing; woody plants planting; methodology; pruning; Czech Environmental Inspection; environmental liability; compensation; tree protection; woody plants damage; odstupné; prořezávky; metody; cenová tvorba; software; náhrada škody Available in the Ministry of the Environment
Zpracování softwarové podpory pro výpočet kompenzačních opatření

Počítačová aplikace umožňující stanovení kompenzačních opatření v případě poškození stromů.

Safe Trees s.r.o., Rosice; Kolařík, Jaroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Revize vymezení nadregionálního biocentra č. 64 Raškov‚ upřesnění hranic‚ zhodnocení přítomných a reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s výstavbou a provozem malé vodní elektrárny Raškov - Dvůr
GeoVision, Brno
2009 - Czech
Studie uvádí výsledky revize a aktualizace vymezení nadregionálního biocentra (NRBC) č. 64 Raškov, upřesnění hranic, zhodnocení přítomných reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s uvažovaným umístěním malé vodní elektrárny. Při revizi ÚSES byly prověřeny rovněž návaznosti všech hierarchických úrovní ÚSES do sousedních území a aktuální stav vymezení skladebných částí ÚSES v územně plánovacích dokumentacích. Cílem revize bylo prověřit reprezentativnost dosavadního vymezení NRBC, provázat všechny hierarchické úrovně podle požadovaných metodických postupů a posoudit vliv uvažovaného záměru na ekostabilizační funkce biocentra. Keywords: biocentrum; ÚSES; elektrárna vodní malá; Morava; Raškov; dopad na krajinu; vliv na ŽP; posouzení; biocentre; TSES; small water power plant; Morava river; Raškov; impact on landscape; effect on the environment; appraisal; vodní elektrárny; elektrárny Available in the Ministry of the Environment
Revize vymezení nadregionálního biocentra č. 64 Raškov‚ upřesnění hranic‚ zhodnocení přítomných a reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s výstavbou a provozem malé vodní elektrárny Raškov - Dvůr

Studie uvádí výsledky revize a aktualizace vymezení nadregionálního biocentra (NRBC) č. 64 Raškov, upřesnění hranic, zhodnocení přítomných reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s ...

GeoVision, Brno
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě a v ploše jejího povodí v horizontu roku 2030
Ekotoxa s.r.o., Brno; Frélich, Zdeněk
2009 - Czech
Zpracovaná strategie představuje komplexní odborný a strategický materiál, který by měl sloužit pro potřeby udržitelného rozvoje v obci Nové Heřminovy. Měl by sloužit nejenom vedení obce (tj. stávajícímu i budoucímu), ale také organizacím a úřadům, které jsou v dané oblasti zainteresovány. Dalšími základními kroky musí být vyřešení územně-plánovacích souvislostí, tj. v prvním kroku schválení Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a především zpracování územního plánu obce. Od tohoto se bude moci odvíjet podoba konkrétních projektů a jejich realizace. Další významnou procesní záležitostí bude zpracování procesu EIA na celý záměr protipovodňových opatření. Strategie celkem jednoznačně sděluje, co obec potřebuje a co požaduje. Naplnění těchto potřeb a požadavků je nezbytné pro zajištění udržitelného rozvoje v obci. Keywords: rozvoj udržitelný; strategie rozvoje; opatření proti povodním; opatření povahy environmentální; obec; sustainable development; development strategy; flood control measure; measure of environmental nature; municipality; trvale udržitelný rozvoj Available in the Ministry of the Environment
Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě a v ploše jejího povodí v horizontu roku 2030

Zpracovaná strategie představuje komplexní odborný a strategický materiál, který by měl sloužit pro potřeby udržitelného rozvoje v obci Nové Heřminovy. Měl by sloužit nejenom vedení obce (tj. ...

Ekotoxa s.r.o., Brno; Frélich, Zdeněk
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Programy prevence vzniku odpadů - možnosti zavedení programů prevence vzniku odpadů v ČR
Novák, Pavel
2009 - Czech
Studie navrhuje opatření, která by vedla k zavedení programů prevence vzniku odpadů. Jsou analyzovány výhody začlení programu prevence do Plánu odpadového hospodářství ČR či jiného dokumentu a rozpracování této možnosti na úroveň krajů a obcí. Jsou předložena opatření, která zajistí transpozici směrnice 2008/98/ES - příloha 4. Keywords: správa státní; směrnice ES; opatření; školení; osvěta; prevence vzniku odpadů; plán OH; state administration; EC directive; measure; training; awareness; prevention of waste generation; waste management plan; trénink; míra Available in the Ministry of the Environment
Programy prevence vzniku odpadů - možnosti zavedení programů prevence vzniku odpadů v ČR

Studie navrhuje opatření, která by vedla k zavedení programů prevence vzniku odpadů. Jsou analyzovány výhody začlení programu prevence do Plánu odpadového hospodářství ČR či jiného dokumentu a ...

Novák, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Dílčí studie k technologii mechanicko-biologické úpravy odpadů a ověření její použitelnosti v podmínkách ČR
CZ Biom - České sdružení pro biomasu; Habart, Jan
2009 - Czech
Studie přináší přehled postupů mechanicko-biologické úpravy odpadů a uvádí vlivy, které ovlivňují její kvalitu, množství výstupů a náklady. Je popsána situace v ČR v oblasti cenové hladiny spalování odpadů a odbytu RDF (refuse-derived fuel). Stručné uvedení legislativy k MBÚ ve vybraných evropských zemích. Keywords: legislativa; úprava mechanicko-biologická; kompostování; zplyňování odpadů; spalování fluidní; cementárna; palivo alternativní; spalovna odpadů komunálních; legislation; mechanical-biological treatment; composting; waste gasification; fluidised combustion; cement works; alternative fuel; municipal waste incineration plant; tvorba práva; komposty Available in the Ministry of the Environment
Dílčí studie k technologii mechanicko-biologické úpravy odpadů a ověření její použitelnosti v podmínkách ČR

Studie přináší přehled postupů mechanicko-biologické úpravy odpadů a uvádí vlivy, které ovlivňují její kvalitu, množství výstupů a náklady. Je popsána situace v ČR v oblasti cenové hladiny spalování ...

CZ Biom - České sdružení pro biomasu; Habart, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Identifikace možností spoluspalování odpadů‚ zejména z MBÚ v cementárnách ČR
Výzkumný ústav maltovin Praha, spol.s.r.o, Praha; Gemrich, Jan; Jungmann, Jiří; Schlattauer, Petr
2009 - Czech
Cílem projektu je identifikace a specifikace možností spoluspalování vytříděné vysokoenergetické frakce z mechanicko-biologické úpravny (MBÚ) komunálních odpadů, popř. dalších odpadů v českém cementářském průmyslu s ohledem na technická, environmentální a ekonomická hlediska. Jsou popsány stávající kapacity cementářského průmyslu vhodné pro spoluspalování vytříděné vysokoenergetické složky z MBÚ. Studie analyzuje vybrané zahraniční zkušenosti se spalováním v cementárnách. Jsou popsány technické parametry vytříděné vysokoenergetické frakce z MBÚ vhodné pro spoluspalování v cementářském průmyslu ve srovnání s jinými odpady a alternativními palivy. Legislativní rámec ČR a EU ve vztahu ke spoluspalování. Definování limitujících faktorů, analýza ekonomických parametrů a očekávané dopady na technický a ekonomický provoz elektrárny. Keywords: spalování odpadů; průmysl cementárenský; odpady biologické; spalování společné; zpracování odpadů mechanicko-biologické; cementárna; waste incineration; cement industry; biological waste; co-incineration; mechanical-biological treatment of wastes; cement works; biologické odpady; odpady Available in the Ministry of the Environment
Identifikace možností spoluspalování odpadů‚ zejména z MBÚ v cementárnách ČR

Cílem projektu je identifikace a specifikace možností spoluspalování vytříděné vysokoenergetické frakce z mechanicko-biologické úpravny (MBÚ) komunálních odpadů, popř. dalších odpadů v českém ...

Výzkumný ústav maltovin Praha, spol.s.r.o, Praha; Gemrich, Jan; Jungmann, Jiří; Schlattauer, Petr
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Studie pro stanovení kapacit zařízení pro splnění směrnic ES 98/2008‚ o odpadech a 199/31 ES‚ o skládkách odpadů
Novák, Pavel
2009 - Czech
Studie se zabývá současným nastavením cílů POH pro materiálové využití komunálních odpadů v porovnání s toky kovů, plastů, skla, papíru a bioodpadů pocházejících z KO. Porovnává současné řešení dané nařízením vlády č. 197/2003 Sb. oproti rámcové směrnici evropské rady a parlamentu ES 98/2008 o odpadech. Je předložena analýza kapacit zařízení potřebných pro plnění cílů stanovených směrnicemi ES podle porovnávaných variant. Je popsán návrh podpory v podobě přímé finanční podpory investic v odpadovém hospodářství z OP ŽP, SFŽP a rozpočtových zdrojů. Jsou analyzovány legislativní změny potřebné pro dosažení cílových hodnot stanovených směrnicemi ES pro snížení skládkování a pro zvýšení využívání odpadů, jmenovitě směrnicí Rady 199/13 ES o skládkách odpadů a rámcovou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/2008 o odpadech. Keywords: hospodářství odpadové; směrnice ES o odstraňování odpadů; směrnice ES; plán OH; odpady komunální; odpady biologické; waste management; EC directive on waste disposal; EC directive; waste management plan; municipal waste; biological waste; odpady; odstraňování odpadů Available in the Ministry of the Environment
Studie pro stanovení kapacit zařízení pro splnění směrnic ES 98/2008‚ o odpadech a 199/31 ES‚ o skládkách odpadů

Studie se zabývá současným nastavením cílů POH pro materiálové využití komunálních odpadů v porovnání s toky kovů, plastů, skla, papíru a bioodpadů pocházejících z KO. Porovnává současné řešení dané ...

Novák, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Interaktivní mapa bioplynových stanic v ČR
CZ Biom - české sdružení pro biomasu
2009 - Czech
Stručný popis funkcí interaktivní mapy bioplynových stanic v České republice. Zvláštní pozornost je věnována bioplynovým stanicím zaměřeným na zpracování odpadů. Mapa je dostupná na http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/bioplynove-stanice. Keywords: Česká republika; systém informační; produkce bioplynu; bioplyn; Czech Republic; information system; biogas production; biogas; biopaliva Available in the Ministry of the Environment
Interaktivní mapa bioplynových stanic v ČR

Stručný popis funkcí interaktivní mapy bioplynových stanic v České republice. Zvláštní pozornost je věnována bioplynovým stanicím zaměřeným na zpracování odpadů. Mapa je dostupná na ...

CZ Biom - české sdružení pro biomasu
Ministerstvo životního prostředí, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases