Number of found documents: 31638
Published from to

Vliv struktury a funkce xylému jednotlivých orgánů na přežití sazenic jilmu vazu (Ulmus laevis Pall.) během stresu suchem
Polívková, Terezie
2022 - Czech
Cílem této práce bylo zjistit, jak se liší parametry xylému a efektivita vedení vody mezi jednotlivými orgány a zároveň odlišit znaky, které by se jevily jako potenciální ukazatele vyšší náchylnosti sazenic jilmu na stres suchem. Za tímto účelem byly z každé sazenice odebrány vzorky kořenů, kmene a řapíků pro laboratorní zpracování a anatomickou analýzu, která proběhla automaticky v počítačovém programu ze snímků příčných řezů vzorků a ze zjištěných parametrů xylému se následně dopočetly hodnoty teoretické hydraulické vodivosti. Výsledky částečně prokázaly teorii postupného zmenšování cév v rámci těla rostliny, ale pouze ve směru od kmene k řapíkům, nikoli od kmene ke kořenům. Z porovnání přeživších a odumřelých sazenic nevyplývá žádný znak, který by poukazoval na možnou predikci přežití/odumření během sucha jako stresového faktoru. Na hranici statistické významnosti měly přeživší sazenice u kmene větší rozměry cév spojené s vyšší hydraulickou vodivostí (tj. efektivitou), naopak u kořenů měly menší rozměry cév a nižší efektivitu, za to ale s větší hydraulickou bezpečností. The aim of this thesis was to find out how the parameters of xylem and the efficiency of water conduction differ between individual organs and at the same time to distinguish the features that would appear as potential indicators of higher susceptibility of elm plants to drought stress. For this purpose, root, stem, and petiole samples were taken from each plant for laboratory processing and anatomical analysis, which was performed automatically in a computer program from cross-sectional images of the samples and values of the theoretical hydraulic conductivity was subsequently calculated from the detected xylem parameters. The results partially confirm the theory of the conduits tappering within the plant body, but only in the direction from the stem to the petioles, not from the stem to the roots. A comparison of surviving and dead plants does not reveal any indication of a possible prediction of survival or death during drought as a stress factor. At the point of statistical significance, the surviving plants had wider conduits associated with higher hydraulic conductivity (ie efficiency) in the stem, while in the roots they had narrower conduits and lower efficiency, but with greater hydraulic safety. Keywords: hydraulická bezpečnost a efektivita; hydraulická vodivost; parametry xylému; zužování cév; conduits tappering; hydraulic conductivity; hydraulic safety and efficiency; xylem parameters Available in digital repository of Mendel University.
Vliv struktury a funkce xylému jednotlivých orgánů na přežití sazenic jilmu vazu (Ulmus laevis Pall.) během stresu suchem

Cílem této práce bylo zjistit, jak se liší parametry xylému a efektivita vedení vody mezi jednotlivými orgány a zároveň odlišit znaky, které by se jevily jako potenciální ukazatele vyšší náchylnosti ...

Polívková, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Pralinky a variabilita jejich výroby
Pešák, Michal
2022 - Czech
První části této bakalářské práce je literární rešerše, která se zabývá historií čokolády jako takové, legislativními požadavky, rozdělením kakaovníku na jednotlivé druhy a zpracováním kakaových bobů. Dále jsou v práci zmíněny technologické postupy při výrobě čokoládové hmoty a její nejčastější vady. Závěr je věnován dezertním bonbonům – pralinkám. V rámci praktické části byly vyrobeny pralinky s třemi různými povrchovými úpravami a třemi rozdílnými příchutěmi náplní. Jako náplně byly použity peprmint, maracuja a slaný karamel. Povrchové úpravy pralinek byly provedeny potravinářskými barvami. Byly vyrobeny pralinky postříbřené a mramorované a byly srovnávány s pralinkami bez úpravy. Byla provedena senzorická analýza a z výsledků senzorických dotazníků byl vytvořen pro každý druh senzorický profil včetně jejich statistického vyhodnocení. Výrobky byly hodnoceny hodnotiteli pozitivně, všechny se vyznačovaly velmi dobrou kvalitou i provedením a i proto zde nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly. In a first part of the bachelor's thesis is a research of literature concerning history of chocolate itself, legislative requirements, differentiating of a cocoa tree on particular breeds and processing of cocoa beans. In addition to that are mentioned technological steps of creating chocolate matter, its most common defects. The conclusion is dedicated to dessert candies – pralines. Within a practical part were created pralines with three different surface adjustments and three different fillings. As fillings were used peppermint, a passion fruit and salty caramel. Surface adjustments were done by food colours. Created pralines were silver-plated and marbled and compared with pralines with no surface adjustments. A sensory analysis was undertook and from results of sensory questionaries was created a sensory profile for each kind including statistical evaluation. Products were evaluated positively by evaluators, all were characterized by very good quality and execution, therefore no statistically great differences were noticed. Keywords: čokoládové cukrovinky; náplň; povrchová úprava; pralinky; senzorické hodnocení; filling; chocolate sweets; pralines; sensory evaluation; surface adjustment Available in digital repository of Mendel University.
Pralinky a variabilita jejich výroby

První části této bakalářské práce je literární rešerše, která se zabývá historií čokolády jako takové, legislativními požadavky, rozdělením kakaovníku na jednotlivé druhy a zpracováním kakaových bobů. ...

Pešák, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Imunogenetické principy reakce mléčné žlázy na patogeny u skotu
Benešová, Magdalena
2022 - Czech
Mastitida skotu je nejvíce se vyskytující onemocnění skotu. V rámci rezistence se uplatňují IR geny (Immune response genes), které kódují imunitní odpověď. Cílem práce je popis těchto genů a jejich role v imunitní odpovědi. Složitost imunitních odpovědí a polygenně dědičné znaky rezistence ztěžují pochopení všech imunitních reakcí probíhajících v mléčné žláze. V rámci imunitních reakcí jsou popsány složky buněčné a humorální imunity, které se podílí na obraně mléčné žlázy. Identifikace genomových variant spojených s rezistencí se stále snaží najít a identifikovat další geny ovlivňující mastitidu. Při těchto studiích jsou cenným nástrojem celogenomové asociační studie (GWAS), které využívají pole SNP. V rámci této metody se využívají fenotypové i genotypové vlastnosti jedinců. Díky GWAS již bylo nalezeno několik kandidátních genu pro rezistenci k mastitidě u skotu. Bovine mastitis is the most common bovine disease. IR genes (Immune response genes) are used to resist the immune response. The aim of this work is to describe these genes and their role in immune responses. The complexity of immune responses and resistant polygenic features make it difficult to understand all future comers in the mammary gland. The immune responses describe the components of cellular and humoral immunity that are involved in the defense of the mammary gland. Identification of genomic variants associated with resistance is still trying to find and identify other genes that affect mastitis. Whole genome association studies (GWAS), which use SNP fields, are a valuable tool in these studies. This method uses the phenotypic and genotypic characteristics of individuals. Thanks to GWAS several candidate genes for bovine mastitis resistance have already been identified. Keywords: GWAS; imunogenetika; IR- geny; mastitida; immunogenetics; IR-genes; mastitis Available in digital repository of Mendel University.
Imunogenetické principy reakce mléčné žlázy na patogeny u skotu

Mastitida skotu je nejvíce se vyskytující onemocnění skotu. V rámci rezistence se uplatňují IR geny (Immune response genes), které kódují imunitní odpověď. Cílem práce je popis těchto genů a jejich ...

Benešová, Magdalena
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Variabilita podkorunových srážek ve smrkových tyčkovinách v závislosti na intenzitě výchovného zásahu
Pavlištová, Hana
2022 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu různé intenzity výchovy smrkových tyčkovin na variabilitu podkorunových srážek. Pro tuto studii byla využita trojice ploch s různou intenzitou výchovy, která byla provedena před začátkem vegetačního období v roce 2020. Na ploše A byl proveden provozní zásah, kde bylo ponecháno 1800 ks/ha, plocha B byla nechána samovolnému vývoji s výchozí hustotou 4500 ks/ha a na poslední ploše C zůstalo po silném zásahu 1300 ks/ha. Na základě výsledků jsme zjistili, že nejvyšší úhrn srážek byl na ploše A. Nejideálnějším výchovným zásahem je tedy z pohledu podkorunových srážek zásah provozní (plocha A), kde ke kořenům stromů pronikne při tomto zásahu nejvíce vody. The thesis studied the effect of various pre-commercial thinning intensities on throughfall variability in pure Norway spruce small-pole stands. For this study, three research plots with different tending treatment intensities applied before the beginning of the 2020 growing season were utilised. Plot B was left without any silvicultural intervention as a control variant with an initial stand density of 4,500 trees/ha, while on plots A and C were performed mild (1,800 trees/ha) and heavy (1,300 trees/ha) pre-commercial thinning, respectively. Based on the results, we found the highest rainfall in plot A. Thus, the most suitable tending treatment from the viewpoint of rainfall mild (1,800 trees/ha; plot A) where the most water get to the root system. Keywords: podkorunové srážky; smrk ztepilý (Picea abies); tyčkoviny; výchovný zásah; Norway spruce; small-pole stand; tending treatment; throughfall Available in digital repository of Mendel University.
Variabilita podkorunových srážek ve smrkových tyčkovinách v závislosti na intenzitě výchovného zásahu

Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu různé intenzity výchovy smrkových tyčkovin na variabilitu podkorunových srážek. Pro tuto studii byla využita trojice ploch s různou intenzitou výchovy, ...

Pavlištová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin
Maráková, Ester
2022 - Slovak
Tato bakalářská práce s názvem „Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin“ se zabývá využitím lipozomálních nanopřenašečů a mechanismu RNA interference prostřednictvím siRNA v cílené terapii. Cílem této práce bylo optimalizovat přípravu komplexu liposomů, polyethylenkglykolu a siRNA pro další výzkum a vypracovat odbornou rešerši o této problematice. V rámci praktické části této práce byly připraveny kationické lipozomy ze směsi lipidů v molárním poměru 20:50:10:20 (DODAG, DOPE, cholesterol, CPA·HCl), do kterých byla po extruzi enkapsulována kontrolní siRNA a na jejich povrch byly navázány dva druhy polyethylenglykolu: PEG2000 a PEG2120. Praktická část této práce sestávala ze tří hlavních experimentů, kterými byly: sledování vlivu množství enkapsulované siRNA, sledování vlivu míry PEGylace a stabilitní studie dlouhodobého skladování liposomů po dobu tří měsíců. V závěru této práce byly vybrány vzorky liposomů vyfotografovány na skenovacím elektronovém mikroskopu. Ve všech experimentech byla pomocí dynamického rozptylu světla sledována velikost, PDI a ζ potenciál. V experimentu, který se zabýval vlivem množství enkapsulované siRNA, jsme zaznamenali se zvyšujícím se množstvím siRNA nárůst velikosti. Na základě výsledků získaných v druhém experimentu byly pro stabilitní studii zvoleny liposomy s mírou PEGylace 5 % pro PEG2000 a 2 % pro PEG2120, jako pufr byl vybrán fosfátový pufr (PBS) (v rámci experimentu vliv míry PEGylace byl porovnáván s puferem 20 mM HEP 135 mM NaCl). V rámci studie dlouhodobého skladování se nám podařilo prokázat potenciál liposomů fungovat jako stabilní přenašeče pro terapeutika. Jelikož při měření po 28 dnech došlo pravděpodobně k narušení struktur těchto komplexů, je zřejmé, že by bylo vhodné podniknout další optimalizační kroky, jako je například použití rychlé proteinové kapalinové chromatografie (FPLC), nebo použití komerčních lipidů s inkorporovaným PEGem, pro snížení této chybovosti. This bachelor thesis titled 'Optimization of the preparation of liposomal carriers for targeted transport of therapeutic nucleic acids' deals with the use of liposomal nanocarriers and the mechanism of RNA interference by means of siRNA in targeted therapy. The aim of this work was to optimize the preparation of complex of liposomes, polyethylene glycol and siRNA for further research, and to write an expert treatise of the issue. In the experimental part of this work, cationic liposomes were prepared from a mixture of lipids in a molar ratio of 20:50:10:20 (DODAG, DOPE, cholesterol, CPA·HCl), into which a control siRNA was encapsulated after their extrusion. Further, two types of polyethylene glycol, PEG2000 and PEG2120, were attached to the liposomal surface. The experimental part of this work consisted of three main experiments: monitoring the effect of encapsulated siRNA amount, monitoring the effect of PEGylation rate and a stability study of liposomes stored for 3 months. At the end of this work, selected samples of liposomes were imaged by scanning electron microscope. In each experiment, size, PDI and ζ potential were measured using dynamic light scattering. In the experiment, where the effect of volume of encapsulated siRNA was studied, we observed a slight increase in size with increasing amount of encapsulated siRNA. Based on results in the second-mentioned experiment, liposomes with the PEGylation rate of 5% containing PEG2000 and the PEGylation rate of 2% containing PEG2120 were selected for the stability study as well as phosphate-buffered saline (PBS) (the effect of PEGylation rate was also compared with samples prepared in 20 mM HEPES + 135 mM NaCl buffer). In a long-term storage study, we were able to demonstrate the potential of liposomes to be used as stable carriers for therapeutics. However, given that the structures of these complexes appeared to be disintegrated after 28 days, further optimization steps, like use of fast protein liquid chromatography (FPLC) or use of lipids with PEG already incorporated in their structure are needed in order to reduce the error rate. Keywords: liposomy; nanomedicína; nanopřenašeče; RNA interference; siRNA; liposomes; nanocarriers; nanomedicine Available in digital repository of Mendel University.
Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin

Tato bakalářská práce s názvem „Optimalizace přípravy lipozomálních nosičů pro cílený transport terapeutických nukleových kyselin“ se zabývá využitím lipozomálních nanopřenašečů a mechanismu RNA ...

Maráková, Ester
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Návrh nábytkového prvku z lepenky
Bělohlávková, Sára
2022 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce bylo použít v návrhu ekologický materiál, jako je vlnitá lepenka a vytvořit z ní funkční nábytkový prvek. První část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky, kde je zahrnuta ekologie, ekonomie, ergonomie, recyklace a vlastnosti papíru a lepenky. V druhé části – praktické, je popsána rešerše a postup výroby návrhu a finálního výrobku. The main purpose of the bachelor thesis was to use ecological material in the design, such as corrugated cardboard and to create a functional furniture element from it. The first part of the bachelor thesis contained theoretical knowledge, which included ecology, economics, ergonomics, recycling and the properties of paper and cardboard. In the second part, the practical part, the research and the production process of the design and the final product were described. Keywords: ekologie; laser; lepenka; recyklace; úložný prostor; cardboard; ecology; recycling; storage space Available in digital repository of Mendel University.
Návrh nábytkového prvku z lepenky

Hlavním cílem bakalářské práce bylo použít v návrhu ekologický materiál, jako je vlnitá lepenka a vytvořit z ní funkční nábytkový prvek. První část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky, kde ...

Bělohlávková, Sára
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Použití rostlin v historických interiérech
Martinek, Jiří; Krejčiřík, Přemysl
2022 - Czech
Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, a především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti pěstování rostlin v interiérech je o to významnější vzhledem k aktuálním požadavkům správců či majitelů památkových objektů na doplňování prohlídkových tras živými rostlinami, ve snaze zobytnit historický interiér, a přilákat tak pozornost potenciálního návštěvníka. This methodology aims to define, define and characterize in detail a comprehensive set of activities and procedures applicable to work with plants grown in the interiors of buildings with cultural and historical value. The starting point for its creation was an effort to analyze the amount of contemporary materials and information, interpret them, and especially draw attention to this specific segment of human activity, which has not been given due attention in professional circles. Research of the historical context in the field of indoor plant growing is all the more important due to the current requirements of administrators or owners of monument objects to supplement the sightseeing routes with live plants, in an effort to inhabit the historical interior, and thus attract the attention of potential visitors. Keywords: interiérové květinářství; historický interiér; nádobové rostliny; použití rostlin; proces tvorby; památková péče; interior floriculture; historical interior; container plants; plant use; design process; monument care Available to registered users in the Library of Mendel University.
Použití rostlin v historických interiérech

Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů ...

Martinek, Jiří; Krejčiřík, Přemysl
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Památková ochrana pozůstatků činnosti člověka v lese
Sklenář, Karel; Novák, Jakub; Kadavý, Jan; Mikita, Tomáš; Rybníček, Michal; Bajer, Aleš; Kučera, Aleš; Kolář, Tomáš; Friedl, Michal
2022 - Czech
Mezi hlavní cíle metodiky patří: 1. zasazení problematiky do legislativního prostředí; 2. představení procesů narušení objektů v lesním prostředí; 3. charakteristika moderních způsobů identifikace objektů v lesích; 4. představení praktického postupu identifikace objektů hospodářské činnosti člověka v lesích; 5. navržení postupů zajištění zachování a prezentace antropogenních pozůstatků lidské činnosti v lese pro složky státní správy a samosprávy. Metodika vznikla ve spolupráci odborníků humanitního a přírodovědného zaměření. Snaží se tak aplikovat a kombinovat postupy různých oborů. Metodiku doporučujeme používat se souběžně psaným lesnickým textem Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích (Kadavý a kol. 2022). Obě metodiky se vzájemně doplňují. The main objectives of the methodology include: 1. setting the issue in the legislative environment; 2. introducing the processes of disturbance of objects in the forest environment; 3. characterization of modern methods of identification of objects in forests; 4. introducing the practical procedure of identification of objects of human activities in forests; 5. proposing procedures for ensuring the preservation and presentation of anthropogenic remains of human activities in forests for state administration and local government. The methodology was developed in cooperation between experts in the humanities and natural sciences. It seeks to apply and combine procedures of different disciplines. The methodology is recommended to be used with methodology Methods and procedures for the protection of anthropogenic objects of historical human economic activity in forests (Kadavý et al. 2022). The two methodologies are complementary to each other. Keywords: metodika; legislativa; les; objekty hospodářské činnosti člověka; identifikace objektů; zachování objektů; státní správa; památková péče; archeologie; letecké laserové snímkování; nedestruktivní průzkum; methodology; legislation; forest; objects of human activities; identification of objects; preservation of objects; state administration; conservation; archaeology; aerial laser scanning; non-destructive survey Available to registered users in the Library of Mendel University.
Památková ochrana pozůstatků činnosti člověka v lese

Mezi hlavní cíle metodiky patří: 1. zasazení problematiky do legislativního prostředí; 2. představení procesů narušení objektů v lesním prostředí; 3. charakteristika moderních způsobů identifikace ...

Sklenář, Karel; Novák, Jakub; Kadavý, Jan; Mikita, Tomáš; Rybníček, Michal; Bajer, Aleš; Kučera, Aleš; Kolář, Tomáš; Friedl, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Návrh jídelního stolu
Vrábelová, Hana
2022 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou funkčního prototypu jídelního stolu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část, první, popisuje stručnou historii jídelních stolů, všeobecné požadavky kladené na jídelní nábytek a stolování, zabývá se konstrukčními řešeními jídelních stolů. Dále je teoretická část zpracována formou studií materiálů, rešerší jídelních stolů od současných designérů, s použitím skla a dřeva. Třetí část rešerší je o materiálovém vzhledu starého dřeva. Druhá část práce, praktická, následně navrhuje jídelní stůl, jeho materiálové provedení s povrchovou úpravou a konstrukční řešení s následným technologickým postupem výroby funkčního prototypu. Postup výroby je doplněn o fotografie navrženého stolu s výkresovou dokumentací a kalkulací materiálových nákladů. Cílem práce je uplatitelnost dosažených výsledků v praxi. V práci jsou použity odborné knihy a dostupné internetové zdroje. The diploma thesis deals with the design and production of a functional prototype of a dining table. The work is divided into two parts. The theoretical part describes a brief history of dining tables, general requirements for dining furniture and dining and deals with the design of dining tables. Furthermore, the theoretical part is processed in the form of studies of materials, searches of dining tables and interior elements from contemporary designers, using glass and wood, and the third toretic part is about the material appearance of old wood. The second part of the work, practical, then designs a dining table, its material design with a surface treatment and design solution with the subsequent technological process of prototype production. The production process is supplemented by photographs of the designed table with drawing documentation and calculation of material costs. The aim of the work is the applicability of the achieved results in practice. Professional books and available internet resources are used in the work. Keywords: jídelní stůl; návrh; výroba; design; dining table; production Available in digital repository of Mendel University.
Návrh jídelního stolu

Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou funkčního prototypu jídelního stolu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část, první, popisuje stručnou historii jídelních stolů, všeobecné ...

Vrábelová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Dopady epidemie COVID-19 na cestovní ruch na Bali pohledem obyvatel České republiky žijících na ostrově
Čutová, Jana
2022 - Czech
Bakalářská práce se zabývá dopady Covidu-19 na společnost a cestovní ruch na ostrově Bali. Na základě literatury jsou vysvětleny základní pojmy cestovního ruchu, pandemie Covidu-19, charakteristika vybrané oblasti a následně identifikovány dopady Covidu-19 na cestovní ruch pohledem obyvatel České republiky žijících na Bali. Cílem práce bylo nastínit, jak situace poznamenala cestovní ruch a jakým způsobem ovlivnila život na ostrově. Předkládaná práce vykresluje úbytek zahraničních turistů a značný nárůst nezaměstnanosti. Dále jsou dopady analyzovány z hlediska kvalitativních dat získaných na základě výsledků z uskutečněných semistrukturovaných rozhovorů s obyvateli České republiky žijícími na ostrově. Získané výsledky ukazují, že nastalá situace značně ovlivnila život na Bali z hlediska zavedených vládních regulativů, které omezily pohyb na veřejných místech, pozastavily mezinárodní i domácí turismus a uzavřely veřejné prostory. Zavedená opatření následně vedly ke ztrátě zaměstnání a dosavadních příjmů. Na základě zvolené metody je vyhodnoceno, že negativní dopady pandemie Covid-19 významně ovlivnily cestovní ruch a silně zasáhly do ekonomické a socio – ekonomické sféry. The bachelor's thesis deals with the effects of Covid-19 on society and tourism on the island of Bali. Based on the literature, the basic concepts of tourism, the Covid-19 pandemic, the characteristics of the selected area are explained and then the impacts of Covid-19 on tourism are identified from the point of view of the residents of the Czech Republic living in Bali. The aim of the work was to outline how the situation affected tourism and how it affected life on the island. The presented work depicts a decrease in foreign tourists and a significant increase in unemployment. Furthermore, the impacts are analyzed in terms of qualitative data obtained based on the results of semistructured interviews with Czech-speaking residents of the island of Bali. The obtained results show that the situation has greatly affected life in Bali in terms of the established government regulations, which have restricted movement in public places, suspended international and domestic tourism and closed public spaces. The implemented measures subsequently led to the loss of employment and previous income. Based on the chosen method, it is evaluated that the negative effects of the Covid-19 pandemic have significantly affected tourism and strongly affected the economic and socio-economic sphere. Keywords: Bali; cestovní ruch; Covid-19; dopady Covid-19; Jihovýchodní Asie; protinákazová opatření; anti-epidemic measures; impacts of Covid-19; Southeast Asia; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Dopady epidemie COVID-19 na cestovní ruch na Bali pohledem obyvatel České republiky žijících na ostrově

Bakalářská práce se zabývá dopady Covidu-19 na společnost a cestovní ruch na ostrově Bali. Na základě literatury jsou vysvětleny základní pojmy cestovního ruchu, pandemie Covidu-19, charakteristika ...

Čutová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases