Number of found documents: 15399
Published from to

Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Bukáčková, Silvie
2023 - Czech
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u učitelů středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do několika oblastí. Začínající kapitola teoretické části ujasňuje syndrom vyhoření a jeho diagnostiku. Dále navazuje na rozdílnost a srozumitelnost mezi depresí a stresem. Další kapitola v teoretické části se věnuje výzkumu se zaměřením na syndrom vyhoření u učitelů středních škol, kterému se věnovali odborníci Masarykovy univerzity v Brně. V závěru se teoretická část věnuje informacím a přehledu profesí, které nejvíce ohrožuje syndrom vyhoření, na které navazuje kapitola zabývající se konkrétně stresem v učitelské profesi. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření zaměřenému na stres, vyhoření a prevenci. Cílem práce bylo porovnat zjištěné výsledky s výzkumy učitelů, které byly provedeny v České republice. Pro výzkumné kvantitativní šetření byl sestaven vlastní anonymní dotazník, který byl rozdán respondentům tedy žáků dvou středních škol v jesenickém okrese. Základní výzkumnou otázkou této práce bylo zjistit, do jaké míry jsou stresem v současné době učitelé ovlivněni a jak se jim brání. Z výzkumu plyne, že se stres a vyhoření učitelů se projevuje ve změně jejich chování. Učitelé tyto změny vnímají jako způsob podrážděnosti, nespokojenosti a agresi. Jako prevenci používají pravidelný pohyb a snaží se svůj volný čas trávit s rodinou a přáteli. Abstract The bachelor thesis focuses on the issue of burnout syndrome in secondary school teachers. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into several areas. The beginning chapter of the theoretical part clarifies the burnout syndrome and its diagnosis. It then goes on to establish the difference and clarity between depression and stress. The next chapter in the theoretical part is devoted to research focusing on burnout syndrome in secondary school teachers, which was conducted by experts from Masaryk University in Brno. The theoretical part concludes with information and an overview of the professions most threatened by burnout syndrome, followed by a chapter dealing specifically with stress in the teaching profession. The practical part is devoted to a research investigation on stress, burnout and prevention. The aim of the work was to compare the findings with research on teachers that has been conducted in the Czech Republic. For the quantitative research investigation, a self-administered anonymous questionnaire was designed and distributed to the respondents, i.e. pupils of two secondary schools in the Jeseník district. The basic research question of this paper was to find out to what extent teachers are currently affected by stress and how they resist it. The research shows that teachers' stress and burnout are manifested in changes in their behaviour. Teachers perceive these changes as a way of irritability, dissatisfaction and ag-resis. They use regular exercise as prevention and try to spend their free time with family and friends. Keywords: deprese; prevence; stres; syndrom vyhoření; učitel; prevention; burnout syndrome; depression; stress; teacher Available in digital repository of Mendel University.
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol

Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u učitelů středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do několika oblastí. ...

Bukáčková, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Odrůdová variabilita vitality osiva máku a její souvislost s velikostí kořenového systému
Jedličková, Žaneta
2023 - Czech
Práce se zabývá testováním vitality osiva 10 vybraných genotypů máku setého. Cílem bylo zjistit toleranci osiva máku vůči vybraným suboptimálním abiotickým faktorům, jako je sucho a teplota, a zároveň objasnit její souvislost se schopností vytvořit kořenový systém, případně konečný produkt – semeno máku v rámci výnosotvorného procesu. Laboratorní část experimentu byla prováděna na Ústavu pěstovaní, šlechtění rostlin a rostlinolékařství na Mendelově univerzitě v Brně. Pozorování a měření se uskutečnilo na polním pokusu v katastru obce Chvalíkovice v roce 2022 pod vedením firmy OSEVA PRO s.r.o. Výsledky potvrdily očekávání, kdy při zvyšování intenzity sucha docházelo ke snižování počtu vyklíčených jedinců. Při testování vitality byly zjištěny značné rozdíly mezi jednotlivými genotypy. Zjištěny byly i rozdíly ve velikosti kořenového systému a výši výnosu semene. Zajímavým zjištěním této práce byla data, která ukazují vyšší počet vyklíčených jedinců při teplotě 10 °C oproti testování při teplotě 20 °C. Při korelaci dat vitality osiva máku a velikosti kořenového systému máku byla shledána statisticky významná závislost. Čím je osivo vitálnější, tím je schopnější rostlina vytvořit mohutný kořenový systém v počátečních fázích růstu. Avšak tato vazba se již jednoznačně nepromítá do výše výnosu máku. Neexistuje průkazná závislost mezi vitalitou osiva máku a jeho následnou výší výnosu semene. Do výnosotvorného procesu semene máku vstupuje nespočet vnějších faktorů, tudíž nelze říci, že vysoce vitální osivo zajistí velké množství kvalitního makového semene. The thesis deals with seed vigour testing of 10 selected poppy genotypes. The aim was to determine the tolerance of poppy seed to selected suboptimal abiotic factors such as drought and temperature, and to clarify its relationship with the ability to form the root system or the final product - poppy seed in the yield-forming process. The laboratory part of the experiment was carried out at the Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine at Mendel University in Brno. Observations and measurements were carried out in a field experiment in the municipality of Chvalíkovice in 2022 under the direction of OSEVA PRO s.r.o. The results confirmed the expectation that the number of germinated individuals decreased with increasing drought intensity. Significant differences between genotypes were found when testing for vigour. Differences in root system size and seed yield were also found. An interesting finding of this work was the data showing a higher number of germinated individuals at 10 °C compared to testing at 20 °C. A statistically significant relationship was found when poppy seed vigour data were correlated with poppy root system size. The more vigorous the seed, the more able the plant is to form a robust root system in the early stages of growth. However, this relationship is no longer clearly reflected in the yield of poppy. There is no conclusive relationship between the vigour of poppy seed and its subsequent seed yield. A myriad of external factors enter into the poppy seed yield process, so it cannot be said that a highly vigorous seed will produce a large quantity of quality poppy seed. Keywords: mák setý; stres suchem; vitalita; drought stress; poppy; Papaver somniferum L.; vigour Available in digital repository of Mendel University.
Odrůdová variabilita vitality osiva máku a její souvislost s velikostí kořenového systému

Práce se zabývá testováním vitality osiva 10 vybraných genotypů máku setého. Cílem bylo zjistit toleranci osiva máku vůči vybraným suboptimálním abiotickým faktorům, jako je sucho a teplota, a ...

Jedličková, Žaneta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji
Pfeifferová, Tereza
2023 - Czech
Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Teoretická část se zabývá základními pojmy a souvislostmi v oblasti migrace a zaměstnávání zahraničních pracovníků. Analytická část je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována volně dostupná sekundární data. V druhé části je proveden vlastní kvalitativní výzkum, který obsahuje polostrukturované rozhovory se zaměstnavateli a zaměstnanci. Na základě rozhovorů jsou identifikovány nejdůležitější poznatky a problémy, které souvisí se zaměstnáváním cizinců v sektoru výroby. V závěru jsou formulována doporučení, která přispějí ke zlepšení situace v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Na závěr jsou diskutovány nejdůležitější poznatky a limity práce. Pfeifferová, T. Migrants in the manufacturing sector in the South Moravian region. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The bachelor thesis deals with the employment of foreign workers in the manufacturing sector in the South Moravian region. The theoretical part deals with basic concepts and contexts in the field of migration and employment of foreign workers. The analytical part is divided into two parts. In the first part, freely available secondary data are processed. In the second part, an own qualitative research is carried out, which includes semi-structured interviews with employers and employees. On the basis of interviews, the most important findings and problems related to the employment of foreigners in the manufacturing sector are identified. In conclusion, recommendations are formulated that will contribute to improving the situation in the field of employment of foreign workers in the manufacturing sector in the South Moravian region. In the end, the most important findings and limits of the work are discussed. Keywords: cizinec; Jihomoravský kraj; migrace; migrant; sektor výroby; trh práce; zahraniční pracovník; foreign worker; foreigner; labour market; manufacturing sector; migration; South Moravian region Available in digital repository of Mendel University.
Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji

Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru ...

Pfeifferová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Znalosti žáků z první předlékařské pomoci na střední odborné škole
Vávrová, Jitka
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na znalosti žáků z předlékařské první pomoci. Teo-retická část přibližuje historii vzniku první pomoci, její členění a obecné postupy první pomoci u vybraných stavů poranění. Empirická část je vypracována na zá-kladě didaktického testu. Cílem je zmapování teoretických znalostí žáků, na nej-menované střední odborné škole v rámci Jihomoravského kraje, z laické první pomoci. Na základě výsledků jsou zpracovány grafy, celkové shrnutí i závěr s doporučením pro pedagogickou praxi. The bachelor's thesis is focused on students' knowledge of pre-medical first aid. The theoretical part provides an overview of the history of first aid, its division and general first aid procedures for selected types of injuries. The empirical part is de-veloped on the basis of a didactic test. The aim is to map the theoretical know-ledge of pupils, at the unnamed secondary vocational school within the South Mo-ravian region, from lay first aid. Based on the results, graphs, an overall summary, and a conclusion with recommendations for pedagogical practice are prepared. Keywords: předlékařská první pomoc; teoretické znalosti; zraněný; injured; pre-medical first aid; theoretical knowledge Available in digital repository of Mendel University.
Znalosti žáků z první předlékařské pomoci na střední odborné škole

Bakalářská práce je zaměřena na znalosti žáků z předlékařské první pomoci. Teo-retická část přibližuje historii vzniku první pomoci, její členění a obecné postupy první pomoci u vybraných stavů ...

Vávrová, Jitka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aspekty produkce jatečných prasat
Hodanová, Natálie
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá aspekty produkce jatečných prasat. V úvodní části je bakalářská práce zaměřena na produkci jatečných prasat v Česku a ve světě. V hlavní části je zaměřena na produkční vlastnosti a popis jednotlivých kategorií prasat. Dále je popisována klasifikace a zpeněžování jatečných prasat v České republice. V poslední části se bakalářská práce věnuje aktuální úrovni produkce vepřového masa v České republice. This bachelor thesis deals with aspects of the production of slaughter pigs. The introductory part focuses on the production of slaughter pigs in the Czech Republic and around the world. The main part discusses the production characteristic and describes individual categories of pigs. Furthermore, the thesis deals with classifying and monetization of slaughter pigs in the Czech Republic. The last part of the thesis is dedicated to the current pork production level in the Czech Republic. Keywords: chov prasat; klasifikace; produkce prasat; technologie; classification; pig breeding; pig production; technology Available in digital repository of Mendel University.
Aspekty produkce jatečných prasat

Bakalářská práce se zabývá aspekty produkce jatečných prasat. V úvodní části je bakalářská práce zaměřena na produkci jatečných prasat v Česku a ve světě. V hlavní části je zaměřena na produkční ...

Hodanová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Faktory ovlivňující výkon sportovce na sportovním gymnáziu
Purčová, Lenka
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na studenty sportovních gymnázií, kteří se vrcholově věnují nějakému sportu. Jsou zde zmíněny nejčastější faktory, které především negativně ovlivňují vývoj a výkonnost sportovce. Do těchto faktorů byl zařazen například stres, nevhodné chování trenéra, motivace a problémy, týkající se příjmu potravy. Praktická část vychází z rozhovorů, které byly vedeny se studenty sportovního gymnázia. Je zaměřena především na faktory, které negativně ovlivňovali respondenty při studiu a zároveň při sportu, kterému se vrcholově věnovali. The bachelor's thesis is aimed at students of sports gymnasiums who are highly engaged in a sport. It highlights the most common factors that have a primarily negative impact on an athlete's development and performance, such as stress, inappropriate coaching behaviour, lack of motivation, and issues related to nutrition. The practical part of the thesis is based on interviews conducted with sports gymnasium students. It mainly focuses on the factors that negatively affected the respondents during their studies and their pursuit of top-level performance in their chosen sport. Keywords: chování trenéra; individuální vzdělávací plán; motivace; poruchy přijmu potravy u sportovců; sportovní gymnázia; stres; athlete influencing factors; coaching behavior; eating disorder in athletes; motivational factors; personalized education plan; sports gymnasium; stress Available in digital repository of Mendel University.
Faktory ovlivňující výkon sportovce na sportovním gymnáziu

Bakalářská práce je zaměřena na studenty sportovních gymnázií, kteří se vrcholově věnují nějakému sportu. Jsou zde zmíněny nejčastější faktory, které především negativně ovlivňují vývoj a výkonnost ...

Purčová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Smart cities ve Skandinávii
Matoušková, Nikola
2023 - Czech
Implementace smart řešení a moderních technologií jsou v současnosti čím dál používanější formou budování měst a městských služeb. V Evropě se nachází velké množství chytrých měst a měst využívajících některé z jejich forem. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou budování smart cities ve Skandinávii, konkrétně v předních chytrých městech – Kodaň, Oslo a Stockholm. První část práce je věnována charakteristice filozofie a principů chytrých měst a smart oblastí environment, technologie, living a doprava. Další část práce obsahuje popis států vybraného území. Případová města jsou následně na základě literární rešerše analyzována ve vybraných smart oblastech. V závěrečné fázi jsou výsledky porovnány a některé z pozitivních faktorů jsou doporučeny dalším městům, jak ve světě, tak v České republice. The implementation of smart solutions and modern technologies are nowadays an increasingly used form of building cities and urban services. There are a large number of smart cities and towns in Europe using some form of smart city solutions. This bachelor thesis analyses the building of smart cities in Scandinavia, specifically in the leading smart cities Copenhagen, Oslo and Stockholm. The first part of the thesis is devoted to the characteristics of the philosophy and principles of smart cities and the smart areas of environment, technology, living and transport. The next part of the thesis contains a description of the countries of the selected territory. The case cities are then analysed in the selected smart areas based on a literature search. In the final stage, the results are compared and some of the positive factors are recommended to other cities, both in the world and in the Czech Republic. Keywords: Kodaň; Oslo; smart city; Stockholm; technologie; udržitelnost; Copenhagen; energy; sustainability; technology Available in digital repository of Mendel University.
Smart cities ve Skandinávii

Implementace smart řešení a moderních technologií jsou v současnosti čím dál používanější formou budování měst a městských služeb. V Evropě se nachází velké množství chytrých měst a měst využívajících ...

Matoušková, Nikola
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Škůdci krmných substrátů - druhové složení, význam a možnosti likvidace
Hustá, Valérie
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá škůdci krmných substrátů. Literární rešerše popisuje nejvýznamnější škůdce, jejich vliv v zemědělství a potravinářství a dále metody likvidace s důrazem na další využití substrátu. Popisuje zejména nechemické metody, které nemají negativní dopad na nezávadnost krmiv, potravin a životní prostředí. Další část popisuje vliv nízkých teplot užívaných jako fyzikální metoda dezinsekce na životní projevy hmyzu a roztočů. Praktická část zkoumá vliv nízkých teplot 0 °C, 3 °C a 6 °C v kombinaci s intervaly působení 5 minut, 10 minut a 20 minut na příjem krmiva, přírůstek hmotnosti a konverzi krmiva u jednoho z nejběžnějších škůdců potemníka moučného (Tenebrio molitor). Výsledky pokusu dokazují zvyšující se příjem krmiva se snižující se teplotou a rostoucím intervalem působení, což poukazuje na hrozbu nesprávného použití nízkých teplot k likvidaci škůdců, které může škůdce stimulovat k vyššímu příjmu krmiva a způsobit tak vyšší škody. This bachelor thesis examines pests of feed stuff. The literary research describes the most important pests, the extent of their influence in agriculture, food industry and methods of pest control with an emphasis on further use of the substrate. This work focuses on non-chemical methods which do not have a negative impact on the safety of feed stuff, food and the environment. The next part describes the effect of low temperatures as physical method of disruption on the life manifestations of insects and mites. To test this, one of the most common pests, Tenebrio molitor, were exposed to different low temperatures (0 °C, 3 °C, and 6 °C) for durations of 5 min, 10 min and 20 min. The feed intake, weight gain and feed conversion were measured. The results show decreasing temperature and increasing expose interval increased the feed intake. This experiment indicates that low temperature do not eliminate pests or mitigate damages but can stimulate pests to take more feed stuff resulting in more damage and losses. Keywords: dezinsekce; nízké teploty; příjem krmiva; škůdci; Tenebrio molitor; disinsection; feed intake; low temperatures; pests Available in digital repository of Mendel University.
Škůdci krmných substrátů - druhové složení, význam a možnosti likvidace

Bakalářská práce se zabývá škůdci krmných substrátů. Literární rešerše popisuje nejvýznamnější škůdce, jejich vliv v zemědělství a potravinářství a dále metody likvidace s důrazem na další využití ...

Hustá, Valérie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Možnosti kontinuálního nasazování software v Seznam.cz
Owczarzy, Michal
2023 - Czech
Tato práce se zabývá možnostmi kontinuálního nasazení software ve společnosti Seznam.cz. V práci jsou popsány kontejnerové technologie jako Docker nebo Kubernetes. Dále v této práci jsou popsány možnosti kontinuálního nasazení software jako jsou A/B testování, canary release, rolling upgrade, nebo blue/green deployment. Následně tato práce zahrnuje výběr jedné z těchto metod a také výběr platformy a nástroje pro její implementaci. This thesis deals with the possibilities of continuous software deployment in the company Seznam.cz. The thesis describes container technologies such as Docker or Kubernetes. Furthermore, this thesis describes the possibilities of continuous software deployment such as A/B testing, canary release, rolling upgrade, or blue/green deployment. Subsequently, this thesis includes the selection of one of these methods as well as the selection of a platform and tool for its implementation. Keywords: Canary-Release; Istio; Kubernetes; Seznam.cz Available in digital repository of Mendel University.
Možnosti kontinuálního nasazování software v Seznam.cz

Tato práce se zabývá možnostmi kontinuálního nasazení software ve společnosti Seznam.cz. V práci jsou popsány kontejnerové technologie jako Docker nebo Kubernetes. Dále v této práci jsou popsány ...

Owczarzy, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti v Polsku
Kliková, Veronika
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tématem nezaměstnanosti na polském trhu práce. Cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují míru nezaměstnanosti a dlouhodobou míru nezaměstnanosti v Polsku. Výběr proměnných použitých v empirické části je v souladu s ekonomickou teorií. Empirická část je postavena na vícerozměrné regresní analýze a oba vytvořené modely jsou použity pro popis vztahu mezi závisle proměnnými a regresory. Statisticky významné proměnné u prvního modelu jsou výdaje na APZ, výdaje na PPZ, růst HDP a EPL index a u druhého modelu jsou statisticky významné proměnné minimální mzda, výdaje na APZ a růst HDP. V rámci empirické části jsou popsány regionální disparity míry nezaměstnanosti na trhu práce v Polsku. This bachelor’s thesis deals with the topic of unemployment in the Polish labour market. The aim is to identify factors that influence the unemployment rate and the long-term unemployment rate in Poland. The choice of variables used in the empirical part is consistent with the economic theory. The empirical part is based on multivariate regression analysis, and both models are created to describe the relationship between dependent variables and regressors. In the first model, the statistically significant variables are ALMPs and PLMPs expenditures, GDP growth and EPL index, and in the second model, the statistically significant variables are minimum wage, ALMPs expenditures and GDP growth. In the empirical part, regional disparities of the unemployment rate in the labour force market in Poland are described. Keywords: míra nezaměstnanosti; Polsko; regionální rozdíly; trh práce; vícerozměrná regresní analýza; labour market; multivariate regression analysis; Poland; regional differences; unemployment rate Available in digital repository of Mendel University.
Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti v Polsku

Tato bakalářská práce se zabývá tématem nezaměstnanosti na polském trhu práce. Cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují míru nezaměstnanosti a dlouhodobou míru nezaměstnanosti v Polsku. Výběr ...

Kliková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases