Number of found documents: 422
Published from to

Foreign aid and the economy of Guinea
Bayo, Mamadou Sanoussy
2023 - English
Studie zkoumá hypotézu ekonomického růstu vedeného zámořskou pomocí; při kontrole otevřenosti obchodu a politik rozvoje infrastruktury. Zdroje dat pro studii pocházejí z výroční zprávy Světové banky a časový rámec studie je od roku 1992 do roku 2019. Analýza rozšířeného dickerova fullerova testu potvrdila, že proměnné politiky v časových řadách jsou na úrovni nestacionární; ale na první rozdíl stacionární. Kromě toho analýza Johannsenova kointegračního přístupu potvrdila, že všechny proměnné politiky v časových řadách koexistují v dlouhodobém horizontu nebo v dlouhodobém horizontu a že k provedení empirické analýzy dat se používá obyčejný nejmenší čtverec. Po empirické analýze výsledek ukazuje, že zámořská pomoc má negativní a významnou souvislost s ekonomickým růstem a rozvoj infrastruktury má negativní a nevýznamnou souvislost s růstem výstupu. Kromě toho má otevřenost obchodu pozitivní a významnou souvislost s růstem produktivity The study explores the oversea aids-led economic growth hypothesis; while controlling for trade openness and infrastructure development policies. The data sources for the study come from the world bank annual report and time frame for the study is from 1992 down to 2019. Analysis of Augment dicker fuller test affirmed that the policy variables in time series are non-stationary at level; but stationary at first difference. In addition, analysis of Johannsen cointegration approach affirmed that all the policy variables in times series coexist in the long run or term and Ordinary Least Square is utilized to perform the empirical data analysis. After the empirical analysis, result goes to indicate that the oversea aids have a negative and significant association with the economic growth and the infrastructure development has a negative and insignificant association with the output growth. In addition, the trade openness has a positive and significant association with the productivity growth Keywords: infrastruktury; Johannsenova kointegrace; obyčejný nejmenší čtverec; otevřenost obchodu; rozšířit Dickerův plnější test; růst výstupu; zámořská pomoc; Johannsen cointegration; ordinary least square; output growth; oversea aids; economic growth; infrastructure development; trade openness; augment dicker fuller test Available in digital repository of Mendel University.
Foreign aid and the economy of Guinea

Studie zkoumá hypotézu ekonomického růstu vedeného zámořskou pomocí; při kontrole otevřenosti obchodu a politik rozvoje infrastruktury. Zdroje dat pro studii pocházejí z výroční zprávy Světové banky a ...

Bayo, Mamadou Sanoussy
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Impact of retirement age on the shadow economies of Central European countries: the case of Austria and Germany
Chabak, Mariia
2023 - English
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání základních příčin stínové ekonomiky v Rakousku a Německu, se zvláštním důrazem na věk odchodu do důchodu. Údaje z výzkumu byly získány z datové banky Světové banky a odhadů OECD týkajících se věku odchodu do důchodu. K provedení metodologie výzkumu a analýze dat byl použit model MIMIC a software Stata 17 SE. Výsledky práce poskytují pohled na faktory, které ovlivňují stínovou ekonomiku, zejména ve vztahu k důchodovému věku. Práce navrhuje způsoby, jak zmírnit nepříznivé dopady růstu stínové ekonomiky z pohledu věku odchodu do důchodu. The bachelor thesis is focused on investigation the underlying causes of the shadow economy in Austria and Germany, with a particular emphasis on the retirement age. The research data was obtained from the World Bank Data Bank and OECD estimates related to retirement age. To conduct the research methodology and analyze the data, the MIMIC model and Stata 17 SE software were employed. The thesis results provide insights into the factors that influence the shadow economy, particularly in relation to the retirement age. Additionally, the thesis proposes methods to mitigate the adverse effects of the shadow economy growth from the retirement age perspective. Keywords: důchodový systém; důchodový věk; Německo; Rakousko; stínová ekonomika; Austria; Germany; pension system; retirement age; shadow economy Available in digital repository of Mendel University.
Impact of retirement age on the shadow economies of Central European countries: the case of Austria and Germany

Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání základních příčin stínové ekonomiky v Rakousku a Německu, se zvláštním důrazem na věk odchodu do důchodu. Údaje z výzkumu byly získány z datové banky Světové ...

Chabak, Mariia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Serbia between West and East: economic and political factors evaluation
Krdžović, Amel
2023 - English
V této práci jsou hodnoceny ekonomické a politické faktory, které určují vztahy mezi Srbskem a jeho hlavními čtyřmi mezinárodními partnery - EU, USA, Ruskem a Čínou v období 2012-2023. Pro provedení tohoto hodnocení jsem kombinoval data ze Srbského statistického úřadu z mezinárodní databáze obchodu, což mi zajistilo správné zhodnocení ekonomických faktorů, jako jsou přímé zahraniční investice, export a import zboží. Další významnou částí zdrojů byly časopisy, výzkumné práce a vzájemné dohody mezi zeměmi, které mi pomohly při kvalitativní analýze současných a historických politických vztahů. Výsledky ukázaly, jak se vyvíjí spolupráce mezi Srbskem a sledovanými zeměmi a co lze očekávat v budoucnosti, spojené s tendencemi srbské vlády a srbských občanů. Tato práce zdůrazňuje důležitost iniciativy EU a dalšího rozvoje srbské ekonomiky s cílem zajistit neustálý růst a splnění kodaňských kritérií z jedné strany a zachování negativního vlivu Ruska z druhé strany. In this thesis are evaluated economic and political factors which determine relations between Serbia and its main four international partners EU, USA, Russia and China in the time period 2012-2023. To perform this evaluation, I have combined data from Serbian Statistical Office from the international trade database, what has ensured me proper evaluation of economic factors, such as FDI, exports and imports of goods. The other significant part of the sources were journals, research papers and mutual agreements between countries which helped me in qualitative analysis of current and historic political relations. The results have shown how does the cooperation between Serbia and observed countries develop and what can be expected in the future, combined with tendency of Serbian government and Serbian citizens. This thesis emphasizes importance of EU initiative and further development of Serbian economy, in order to ensure continuous growth and fulfilment of Copenhagen’s Criteria from the one side, and preserve negative Russian influence from the other side. Keywords: EU; export; import; Rusko; Srbsko; USA; FDI; China; Russia; Serbia; trade Available in digital repository of Mendel University.
Serbia between West and East: economic and political factors evaluation

V této práci jsou hodnoceny ekonomické a politické faktory, které určují vztahy mezi Srbskem a jeho hlavními čtyřmi mezinárodními partnery - EU, USA, Ruskem a Čínou v období 2012-2023. Pro provedení ...

Krdžović, Amel
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The bio-blunder and policy failure : a case study of Sri Lanka
Jayasinghe, Gaya Shubhani
2023 - English
Tato studie zkoumá souvislost mezi legislativními rámci, technickým pokrokem, zapojením zúčastněných stran a tržními podmínkami v bioodvětvích na Srí Lance. Identifikuje biologické chyby a mezery v právních předpisech jako hlavní příčiny hospodářské krize postihující zemědělský průmysl. Výzkum využívá robustní metodologii, včetně koncepčních rámců, korelační analýzy a podrobných dotazníků. Zjištění zdůrazňují důležitost technologického rozvoje, přístupu na trh a účasti zainteresovaných stran pro udržitelný růst. Studie poskytuje vhodná doporučení pro tvůrce politik a zúčastněné strany, aby posunuli biopodniky Srí Lanky směrem k udržitelnosti. This study examines the link between legislative frameworks, technical advancements, stakeholder engagement, and market conditions in Sri Lanka's bio-based sectors. It identifies bio blunders and regulatory gaps as the root causes of the economic crisis affecting the agriculture industry. The research uses a robust methodology, including conceptual frameworks, correlational analysis, and detailed questionnaires. The findings emphasize the importance of technological developments, market access, and stakeholder participation for sustainable growth. The study provides actionable recommendations for policymakers and stakeholders to shift Sri Lanka's bio-based businesses towards sustainability. Keywords: biologický základ; bio-omyl; selhání politiky; bio-based; bio-blunder; policy failure Available in digital repository of Mendel University.
The bio-blunder and policy failure : a case study of Sri Lanka

Tato studie zkoumá souvislost mezi legislativními rámci, technickým pokrokem, zapojením zúčastněných stran a tržními podmínkami v bioodvětvích na Srí Lance. Identifikuje biologické chyby a mezery v ...

Jayasinghe, Gaya Shubhani
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Refugee and migrant children and youths, and their integration
Hrdinová, Lucie Michaela
2023 - English
Cílem této bakalářské práce je analyzovat integraci dětí a mládeže z řad uprchlíků a migrantů, a jejich integraci v regionu Attika v Řecku. Přestože se o migraci jako takové hovoří často, aspektům migrace dětí a mládeže není věnována velká pozornost. Cílem práce je tedy analyzovat proces a efektivitu jejich integrace prostřednictvím kvalitativního výzkumu založeného na polostrukturovaných rozhovorech s dětmi a mládeží z řad migrantů a uprchlíků, a pracovníky různých nevládních organizací a zařízení. Výsledky výzkumu by měly poskytnout informace o tom, jak by bylo možné proces integrace a integrační a migrační politiku zlepšit, a tím také zefektivnit. The aim of this bachelor thesis is to analyse the integration of refugee and migrant children and youth and their integration in the region of Attica, Greece. Even though migration itself is frequently discussed, not much attention is given to the aspects of the migration of children and youth. Thus, the thesis aims to analyse the process and effectiveness of their integration through qualitative research based on semi-structured interviews with children and youth themselves, and employees of different NGOs and facilities. The results of the research should provide information on how the integration process and the integration and migration policy could be improved and thus more effective. Keywords: děti bez doprovodu; děti migrantů a uprchlíků; integrace; migrace; migrační krize; nevládní organizace; Řecko; Greece; integration; migration; migration crisis; non-governmental organisation; refugee and migrant children; unaccompanied children Available in digital repository of Mendel University.
Refugee and migrant children and youths, and their integration

Cílem této bakalářské práce je analyzovat integraci dětí a mládeže z řad uprchlíků a migrantů, a jejich integraci v regionu Attika v Řecku. Přestože se o migraci jako takové hovoří často, aspektům ...

Hrdinová, Lucie Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Effects of chronic exposure to low-dose ionizing radiation on Chlorella vulgaris
Mikša, Lukáš
2023 - English
Ionizující záření je jedním ze základních abiotických stresových faktorů, které neustále působí na život na naší planetě. Téma účinků vysokých až extrémně vysokých dávek ionizujícího záření na živé organismy je obecně poměrně dobře prostudováno, ale málo se ví o vlivu nízkých dávek ionizujícího záření na živé organismy, zejména pokud jde o mikrořasy, které jsou nejen důležitou součástí vodních ekosystémů na naší planetě, ale v současné době slouží také jako perspektivní plodina budoucnosti, která může hrát zásadní roli v kosmickém zemědělství, kde je radiační pozadí výrazně vyšší než průměrné radiační pozadí na Zemi. Byla provedena řada experimentů, jejichž cílem bylo studovat dlouhodobé účinky zvýšeného přírodního ionizujícího záření s využitím kultivačních nádob s radioaktivními minerály, které vyzařují převážně low-LET záření (β a γ). Cílem bylo vyhodnotit dlouhodobý účinek na kultury mikrořas po 4 týdnech kultivace při konstantním ozáření. Chronické ozařování vyvolalo radiační adaptivní reakci připomínající radiační hormezi. Ozářené mikrořasy vykazovaly vyšší životaschopnost a akumulaci biomasy než kontrolní skupina. Kromě toho bylo zjištěno, že po 14 dnech ozařování se významně snížila hladina prolinu, zatímco obsah flavonoidů se zvýšil. Ionizing radiation is one of the fundamental abiotic stress factors that is constantly interacting with life on our planet. The topic of the effects of high to extremely high doses of ionizing radiation on living organisms, in general, is quite well studied but little is known about the impact of low dose ionizing radiation on living organisms, especially when it comes to microalgae, which are not just a crucial part of aquatic ecosystems on our planet but also nowadays they serve as a promising crop of the future that can play a vital role in space agriculture, where radiation background is significantly higher than the average radiation background on Earth. A series of experiments were conducted to study the long-term effects of elevated natural ionizing radiation using compartmented growing containers containing radioactive minerals emitting predominantly low-LET radiation (β and γ). The goal was to evaluate the long-term effect on the microalgae cultures after 4 weeks of cultivation under constant irradiation. The chronic irradiation induced radiation adaptive response resembling radiation hormesis. The irradiated microalgae displayed higher viability and biomass accumulation than the control group. Additionally, it was observed that proline levels significantly decreased after 14 days of irradiation, while the flavonoid content increased. Keywords: Chlorella vulgaris; ionizující záření; kosmické zemědělství; low-LET; radiační hormeze; ionizing radiation; radiation hormesis; space agriculture Available in digital repository of Mendel University.
Effects of chronic exposure to low-dose ionizing radiation on Chlorella vulgaris

Ionizující záření je jedním ze základních abiotických stresových faktorů, které neustále působí na život na naší planetě. Téma účinků vysokých až extrémně vysokých dávek ionizujícího záření na živé ...

Mikša, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Chromatin remodeling during temperature sensing in plants
Šlesingerová, Terezie
2022 - English
Evolučně konzervovaný komplex transkripčního koaktivátoru Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferáza (SAGA) v Arabidopsis thaliana je úzce zapojen do mnoha buněčných procesů pomocí posttranslačních modifikací histonů. GENERAL CONTROL NON-REPRESSIBLE PROTEIN 5 (GCN5), podjednotka komplexu, je histon SAGA acetyltransferáza a přímo ovlivňuje genovou expresi. Mutantní rostliny Arabidopsis postrádající GCN5 jsou citlivé na tepelný stres, ale molekulární mechanismy implikující GCN5 v tepelném stresu jsou v současnosti neznámé. Abychom získali přehled o molekulárních drahách, které jsou základem tepelné citlivosti gcn5, vyhodnotili jsme globální změny proteomu vyvolané tepelným stresem na pozadí gcn5. I když většina identifikovaných proteinů reagovala podobně u gcn5 i u ekotypu Col-0 některé z nich, jako CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 11 (COP11), nebyly ovlivněny teplem v pozadí mutantní rostliny gcn5, ale u ekotypu Col-0 se drasticky snížily. Dále jsme provedli screening mu-tantů ovlivněných domnělými interaktory GCN5 pod tepelným stresem a identifikovali jsme, že nepřítomnost SAGA COMPLEX SUBUNIT 2A (SCS2A) a INHIBITOR OF GROWTH 1 (ING1) vede k citlivosti na teplo. Celkově vzato, naše výsledky připravují cestu k podrobnějšímu pochopení role GCN5 v reakcích na stres. The evolutionary conserved transcriptional co-activator Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferase (SAGA) complex in Arabidopsis thaliana is tightly involved in numerous cellular processes by histone posttranslational modifications. The GENERAL CONTROL NON-REPRESSED PROTEIN 5 (GCN5), a SAGA subunit, is a histone acetyltransferase that impacts chromatin remodeling. Arabidopsis mutants lacking GCN5 are sensitive to heat stress, but the molecular mechanisms implicating GCN5 in heat stress are currently unknown. To get an insight into the molecular pathways underlying the heat sensitivity of gcn5, we assessed global proteome changes triggered by heat stress in the gcn5 background. Even though most of the identified proteins responded similarly both in gcn5 and wild type plants, some of them like CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 11 (COP11) were unaffected by heat in the gcn5 mutant background but decreased drastically in the wild type. We further screened mutants affected in putative GCN5 interactors under heat stress and identified that lack of SAGA COMPLEX SUBUNIT 2A (SCS2A) and INHIBITOR OF GROWTH 1 (ING1) results in heat sensitivity. Taken together, our results pave the way for a more detailed understanding of the role of GCN5 in stress responses. Keywords: abiotický stres; acetylace histonů; GCN5; remodelace chromatinu; tepelný stres; abiotic stress; heat stress; histone acetylation; chromatin remodeling Available in digital repository of Mendel University.
Chromatin remodeling during temperature sensing in plants

Evolučně konzervovaný komplex transkripčního koaktivátoru Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferáza (SAGA) v Arabidopsis thaliana je úzce zapojen do mnoha buněčných procesů pomocí posttranslačních modifikací ...

Šlesingerová, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Sustainable tourism development and its importance in Bhutan
Dorji, Sonam Yigtsho
2022 - English
Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují soubor globálních záměrů, které mají do roku 2030 změnit svět. V Bhútánu se přístup vlády k cestovnímu ruchu řídí politikou "vysoké hodnoty, nízkého objemu", která se zaměřuje na omezený počet turistů s vysokými výdaji na rozdíl od masového trhu cestovního ruchu.  Pomocí sekvenčního přístupu smíšených metod tato studie zkoumala politiku cestovního ruchu v Bhútánu a její roli v socioekonomickém rozvoji. Poskytuje také vhled do uzákonění politiky založené králem a dotýká se bodů hrubého národního štěstí (GNH) a politiky cestovního ruchu; "vysoká hodnota, nízký objem". Údaje byly shromážděny prostřednictvím analýzy dokumentů a průzkumů. Politika cestovního ruchu Bhútánu byla analyzována pomocí analýzy SWOT, zatímco deskriptivní analýza byla provedena pro data z průzkumu pomocí SPPS verze 22. Hlavní zjištění ukazují, že politika cestovního ruchu podpořila socioekonomický rozvoj prostřednictvím vytváření podnikatelských příležitostí, vytváření pracovních míst, čímž přispěla ke zlepšení a zkvalitnění místní ekonomiky a životních podmínek. Ačkoli výsledky ukazují, že přísná vládní politika cestovního ruchu "vysoká hodnota, nízký dopad" chrání kulturu, tradice a přírodní prostředí země. Kontroluje počet turistických návštěv, čímž ovlivňuje tvorbu příjmů. Studie doporučuje, aby se politika "vysoké hodnoty, nízkého objemu" přehodnotila a přilákala do země více turistů. The Sustainable Development Goals (SDGs) represent a set of global aspirations to transform the world by 2030. In Bhutan, the government’s approach to tourism is guided by the policy of ‘high value, low volume’, aiming for a limited number of high-spending tourists as opposed to the mass tourism market.  Using a sequential mixed method approach, this study examined the tourism policy of Bhutan and its role in socio-economic development. It also provides insight into the enactment of policies founded by the King and touches on points of Gross National Happiness (GNH) and the tourism policy; ‘High value, Low volume.’ Data was collected through document analysis and surveys. The tourism policy of Bhutan was analyzed using SWOT analysis, while descriptive analysis was carried out for survey data using SPPS version 22. The key findings reveal that the tourism policy has supported socio-economic development through the creation of business opportunities, creating jobs, thereby contributing to an improved and better local economy and livelihood. Although the results show that the government’s strict tourism policy of ‘high value, low impact’ protects the country’s culture, traditions, and natural environment. It controls the number of tourist visits, thereby impacting revenue generation. The study recommends that the policy of ‘high value, low volume’ should be revisited to attract more tourists to the country. Keywords: cestovní ruch; GDP; GNH; politika; příjmy; udržitelnost; policy; revenue; sustainability; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Sustainable tourism development and its importance in Bhutan

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují soubor globálních záměrů, které mají do roku 2030 změnit svět. V Bhútánu se přístup vlády k cestovnímu ruchu řídí politikou "vysoké hodnoty, nízkého ...

Dorji, Sonam Yigtsho
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Impact of COVID-19 on mental and social well-being: comparison between czech and ghanian university students
Svobodová, Natálie
2022 - English
Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat dopad COVIDU-19 na studenty vysokých škol a jejich duševní zdraví. Hlavním cílem je zjistit, jak pandemie a její omezení ovlivnila duševní zdraví studentů v České republice a Ghaně a jejich následné srovnání. Na základě odborné literatury jsou v teoretické části vysvětleny relativní pojmy jakožto COVID-19, jeho vývoj ve zkoumaných zemích, duševní zdraví studentů a jeho determinanty nebo online vzdělávání a jeho průběh ve zkoumaných zemích v období pandemie. Dále je uvedena metodologická a empirická část práce. Empirická část se skládá zejména z analýzy dat, jež zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní data. Na závěr jsou shrnuty a interpretovány klíčové poznatky studie. Podle zjištění COVID-19 představoval pro ghanské a české studenty významné výzvy, které negativně ovlivnily jejich well-being. Studie zjistila, že pandemie negativně ovlivnila různé zdravotní, sociální, ekonomické, akademické, psychologické aspekty nebo aspekty související se životním stylem. V závislosti na výzkumné skupině byly proměnné buď kompatibilní, nebo ne. Ghanští studenti zaznamenali více nepříznivých výsledků v oblastech finanční stability, akademického úspěchu a životního stylu. Naproti tomu u student Mendelovy univerzity byly pozoroválny markantní vlivy v oblasti sociálních či koncentračních negativ. This thesis aims to investigate the impact of COVID-19 on college students and their mental and social well-being. Specifically, its primary objective is to determine the impact of COVID-19 and how the pandemic and its restrictions influenced students' mental and social well-being in the Czech Republic and Ghana. In addition, these two populations are respectfully compared in terms of their differences. The thesis provides a comprehensive theoretical background. According to a literature review, the theoretical part discusses relevant subjects such as COVID-19, its development in examined countries, students' mental health and its determinants, or online education within examined countries during the pandemic. Additionally, the methodology and empirical data are presented. The empirical part largely consists of data analysis, including qualitative and quantitative data. In conclusion, the key findings of the study are summarized and interpreted. According to the findings, COVID-19 posed significant challenges for Ghanaian and Czech students, negatively impacting their well-being. The study determined that the pandemic negatively impacted various health, social, economic, academic, psychological, or lifestyle-related aspects. Depending on the research group, the variables were either compatible or not. Ghanaian students experienced more adverse outcomes in the areas of financial stability, academic achievement, and lifestyle. In contrast, we observed a more decisive influence in the areas of social and concentration negatives with Mendel students. Keywords: COVID-19; vysokoškolští studenti; well-being; university students Available in digital repository of Mendel University.
Impact of COVID-19 on mental and social well-being: comparison between czech and ghanian university students

Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat dopad COVIDU-19 na studenty vysokých škol a jejich duševní zdraví. Hlavním cílem je zjistit, jak pandemie a její omezení ovlivnila duševní zdraví ...

Svobodová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

China in Africa: a case study of ghanaian perceptions of China
Suvorova, Margarita
2022 - English
Tato práce se zabývá vztahy mezi Čínou a Afrikou a případovou studií názorů ghanské veřejnosti na Čínu a některými prvky čínsko-ghanských vztahů v Ghaně. Výzkumným problémem této práce je porozumět tomu, jak vybrané skupiny obyvatel Ghany vnímají aspekty jako je obchod, ekonomická spolupráce, rybolov na dálku, čínské migranty a jejich zapojení do těžby zlata v Ghaně. Práce na základě polostrukturovaných rozhovorů provedených v Ghaně zkoumá, zda rybáři a drobní obchodníci v Ghaně vnímají Čínu a uvedené aspekty vztahů pozitivně či negativně. Práce nejprve poskytuje ucelený přehled čínsko-africké spolupráce a mezinárodních reakcí na současné vztahy, a poté popisuje na základě existujících průzkumů vazby mezi Čínou a Ghanou a vnímání těchto vztahů a Číny obecně ghanskými obyvateli. Poté je v práci představena metodika a výzkumná část s výsledky, které ukázaly rozdílné názory na Čínu mezi oběma skupinami i mezi respondenty v rámci jedné skupiny. Výsledky studie naznačují, že vnímání Číny formuje jak povolání jednotlivých respondentů, tak i osobní zkušenosti. V závěru jsou shrnuty a zhodnoceny hlavní výsledky výzkumu. This thesis investigates China-Africa relations and a case study of public views of China and some elements of Sino-Ghanaian relations in Ghana. The research problem of this thesis is to understand how aspects like trade, economic cooperation, distant water fishing, Chinese migrants, and their involvement in gold mining in Ghana are viewed by selected groups of people in Ghana. In particular, it examines whether fishers and small-scale traders in Ghana view China and the aspects of relations positively or negatively based on semi-structured interviews conducted in Ghana. First, the thesis provides a comprehensive overview of Sino-African cooperation and international reactions to the current relations. Secondly, it describes Ghana and the links between China and Ghana and how the Ghanaians perceive the ties with China in general based on existing surveys. After that, the methodology and the research part with findings are presented. The results showed diverse views of China among the two groups and among the respondents within a group. The study results suggest each respondent’s occupation and personal experience form the perceptions. In conclusion, the key outcomes of the research are summarized and assessed. Keywords: čínsko-africké vztahy; čínsko-ghanské vztahy; drobní obchodníci; drobní rybáři; vnímání Číny; sino-ghanaian relations; perceptions of China; sino-african relations; small-scale fishers; small-scale traders Available in digital repository of Mendel University.
China in Africa: a case study of ghanaian perceptions of China

Tato práce se zabývá vztahy mezi Čínou a Afrikou a případovou studií názorů ghanské veřejnosti na Čínu a některými prvky čínsko-ghanských vztahů v Ghaně. Výzkumným problémem této práce je porozumět ...

Suvorova, Margarita
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases