Number of found documents: 952
Published from to

Tvorba mobilnej aplikácie pre koncept Time under tension
Moric, Marek
2023 - Slovak
Podstatou této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní uživatelům nastavit typ a cíl časovače. Jednotlivé typy aktivit a výsledky časovače jsou plně pod kontrolou uživatele. Rešerše práce se soustředí na pojmy a technologie, které se v práci objevují. Metodika se zase zabývá požadavky a fázemi návrhu, kterými si implementační část práce prošla. The essence of this work is to design and implement an application that allows users to set the type and target of a timer. The various types of activities and timer outcomes are fully under the user's control. The research of the work is focused on concepts and technologies that appear in the work. The methodology deals with the requirements and design phases that the implementation part of the work has gone through. Keywords: Android; čas pod zátěží; časovač; hypertrofie; Jetpack Compose; Kotlin; hypertrophy; time under tension; timer Available in digital repository of Mendel University.
Tvorba mobilnej aplikácie pre koncept Time under tension

Podstatou této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní uživatelům nastavit typ a cíl časovače. Jednotlivé typy aktivit a výsledky časovače jsou plně pod kontrolou uživatele. Rešerše ...

Moric, Marek
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výskyt škodlivých činitelů na hlízách lilku bramboru
Toma, Milan
2023 - Slovak
Cílem této práce bylo zhodnotit zdravotní stav hlíz brambor odrůdy Camelia. Praktická část byla prováděna v ročníku 2022 na dvou lokalitách Západního Slovenska. Byla vypočtena předpokládaná, celková a čistá úroda na hektar. Stejně tak byla vypočtena úroda na hektar v hlavní tržní kategorii 40—60 mm. Po zdravotní stránce na obou lokalitách způsobil největší rozsah poškození drátovec. Častým poškozením bylo rovněž poškození z tepelného stresu, které se projevilo v podobě předčasného klíčení, zmlazování a zelenání hlíz. Ani na jedné z lokalit nebyla odrůda Camelia napadena nebo poškozena nemocí vůči, které má podle materiálů zvýšenou nebo úplnou rezistenci. Celková úroda byla na lokalitě č.1 67,5 t/ha a na lokalitě č.2 40,7 t/ha. Čistá úroda na lokalitě č.1 dosáhla 60,4 t/ha a na lokalitě č.2 33,7 t/ha. Sklizeň v tržní kategorii dosáhla na lokalitě č.1 21,3 t/ha a na lokalitě č.2 22,7 t/ha. Lokalita č.1 dosáhla ve většině kategorii vyšší úrody a to hlavně pro vyšší množství aplikovaných dusíkatých hnojiv. This thesis aims to evaluate the health status of potato tubers of the Camelia variety. The practical part was carried out in the year 2022 at two different locations in the western region of Slovakia. One of the goals was to mathematically calculate the predicted, total and net yield per hectare. The yield per hectare in the main market category was also calculated in category 40–60 mm. In terms of health, the wireworm caused the greatest damage at both locations. Damage from heat stress, which resulted in premature germination, second growth, and greening of the tubers, was also a frequent kind of damage. In none of the locations was the Camelia variety attacked or damaged by a disease to which, according to the materials, it has an increased or complete resistance. The total yield was 67,5 t/ha at location No. 1 and 40,7 t/ha at location No. 2. The net yield at site No. 1 reached 60,4 t/ha, and at site No. 2, it was 33,7 t/ha. The yield in the market category reached 21,3 t/ha at location No. 1 and 22,7 t/ha at location No. 2. Location No. 1 achieved a higher yield in most categories, mainly due to the higher amount of applied nitrogen fertilizers. Keywords: nemoci; odolnost odrůdy; poškození hlíz; škůdci; úroda odrůdy; damage to tubers; diseases; pests; variety resistance; variety yield Available in digital repository of Mendel University.
Výskyt škodlivých činitelů na hlízách lilku bramboru

Cílem této práce bylo zhodnotit zdravotní stav hlíz brambor odrůdy Camelia. Praktická část byla prováděna v ročníku 2022 na dvou lokalitách Západního Slovenska. Byla vypočtena předpokládaná, celková a ...

Toma, Milan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv huštění pneumatik na spotřebu paliva a výkonnost traktorové soupravy
Čuba, Norbert
2023 - Slovak
Bakalářská práce se zabývá vlivem nahuštění pneumatik traktoru na spotřebu paliva, prokluz a výkonnost traktorové soupravy v terénních podmínkách. Zaměřuje se na výstupní parametry stroje jako je prokluz pneumatik a hodinová spotřeba paliva. Vlastní měření těchto parametrů proběhlo při třech různých tlacích v pneumatikách a za dodržení konstantní hloubky zpracování půdy. Výsledkem terénního měření je potvrzení skutečnosti, že na základě nižšího tlaku v pneumatikách vzniká menší prokluz kol a současně menší spotřeba stroje. Tyto výsledky jsou zpracovány v tabulkovém a grafickém provedení. The bachelor thesis deals with the influence of tractor tyre inflation on fuel consumption, slip and tractor performance in off-road conditions. It focuses on machine output parameters such as tire slip and hourly fuel consumption. The actual measurement of these parameters was carried out at three different tire pressures and keeping the tillage depth constant. The result of the field measurements is a confirmation of the fact that lower tyre pressures result in lower wheel slip and, at the same time, lower machine fuel consumption. These results are tabulated and graphically presented. Keywords: pneumatika; prokluz; spotřeba; tlak; traktor; výkon; consumption; power; pressure; slip; tractor; tyre Available in digital repository of Mendel University.
Vliv huštění pneumatik na spotřebu paliva a výkonnost traktorové soupravy

Bakalářská práce se zabývá vlivem nahuštění pneumatik traktoru na spotřebu paliva, prokluz a výkonnost traktorové soupravy v terénních podmínkách. Zaměřuje se na výstupní parametry stroje jako je ...

Čuba, Norbert
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Správa bytových domov v Českej republike a na Slovensku
Mináčová, Nikola
2023 - Slovak
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání fungování správy bytových domů na Slovensku a v České republice. Přibližuje rozdíly mezi správcem a společenstvím vlastníků bytů a nebytových prostoru a rozdílnými postupy správy v těchto dvou zemích. V poslední části práce je porovnání konkrétního bytového domu v původním stavu a po kompletní modernizaci interiéru a exteriéru tohoto bytového domu. The bachelor's thesis is focused on comparing of the procedures of the management of apartment buildings in Slovakia and the Czech Republic. It describes the differences between the administrator and the community of owners of residential and non-residential premises and the different administration procedures in these two countries. In the last part of the work, there is a comparison of a specific apartment building in its original state and after complete modernization of the interior and exterior of this apartment building. Keywords: byt; bytový dům; domovní řád; jednotka; nebytový prostor; písemné hlasování; schůze; společenství vlastníků; správa bytových domů; správce; vlastníci bytů; vlastníci nebytových prostoru; administratition of apartment buildings; administrator; apartment; apartment building; apartment owners; community of owners; house rules; meeting; non-residential premises; owners of non-residential premises; unit; written vote Available in digital repository of Mendel University.
Správa bytových domov v Českej republike a na Slovensku

Bakalářská práce je zaměřena na porovnání fungování správy bytových domů na Slovensku a v České republice. Přibližuje rozdíly mezi správcem a společenstvím vlastníků bytů a nebytových prostoru a ...

Mináčová, Nikola
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Participatívny leadership vo firme
Saganová, Anna
2023 - Slovak
Saganová, A. Participativní leadership ve firmě. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023 Tato bakalářská práce se zabývá tématem participativního leadereshipu ve firmách. V teoretické části práce jsou s pomocí literatury popsány základní pojmy vedení, styly vedení a podrobněji je rozebráno participativní vedení. Teoretická část je podpořena případovými studiemi, kde je tento styl vedení úspěšně aplikován. V praktické části je použita kvalitativní metoda, kdy jsou vedeny poststrukturované rozhovory. Na základě výsledků výzkumu jsou navržena doporučení vycházející z koncepce participativního vedení, která mají zlepšit vedení zaměstnanců. Saganová, A. Participative leadership in the company. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023 This bachelor thesis deals with the topic of participative leadership in enter-prises. The theoretical part describes the basic concepts of leadership, leadership styles and participative leadership is discussed in more detail. The theoretical part is supported by case studies where this leadership style is successfully ap-plied. In the practical part a qualitative method is used where semi-structured in-terviews are conducted. Using the results of the research, recommendations based on the concepts of participative leadership are proposed for improving the leadership of employees. Keywords: leadership; participativní leadership; styl vedení; vedení podniku; leadership in companies; leadership styles; participative leadership Available in digital repository of Mendel University.
Participatívny leadership vo firme

Saganová, A. Participativní leadership ve firmě. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023 Tato bakalářská práce se zabývá tématem participativního leadereshipu ve firmách. V ...

Saganová, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zhodnocení významu škod zvěří na vinicích v okolí obce Limbach
Hlavatovič, Ondrej
2023 - Slovak
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením významu škod způsobených zvěří na vinicích. Vinice, na kterých bylo provedeno terénní šetření, se nacházejí v okolí obce Limbach, okres Pezinok. Samotné hodnocení škod bylo provedeno pomocí pochůzky ve třech zájmových oblastech s využitím metodz zkusných ploch umístěných na začátku, ve středu a na konci vinohradu. Následně byl vyčíslen ekonomický dopad poškození na jednotlivých zájmových plochách. Součástí práce bylo také sledování intenzity využívání vinice volně žijící zvěří, které bylo prováděno pomocí fotopastí umístěných v místech příchodu zvěře na plochy. This bachelor thesis deals with the assessment of the importance of wildlife damage in vineyards. The vineyards on which the field investigations were carried out are located in the vicinity of the village of Limbach, located in the Pezinok district. The actual damage assessment was carried out using the walking method on three areas of interest using bite plots located at the beginning, middle and end of the vineyard. Subsequently, the economic impact of the damage on the individual areas of interest was quantified. The work also included monitoring of the intensity of vineyard use by wildlife, which was carried out using photo traps placed at the points of arrival of wildlife in the vineyard. Keywords: réva vinná; škody zvěří; vinohrad; zemědělské kultury; agricultural crops; game damage; grapevine; vineyard Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení významu škod zvěří na vinicích v okolí obce Limbach

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením významu škod způsobených zvěří na vinicích. Vinice, na kterých bylo provedeno terénní šetření, se nacházejí v okolí obce Limbach, okres Pezinok. Samotné ...

Hlavatovič, Ondrej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Prístup k procesu digitalizácie v rámci age managementu pracoviska
Bartovicová, Veronika
2023 - Slovak
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast vzdělávání starších zaměstnanců v oblasti digitálních technologií v rámci firmy. První část teoreticky popisuje věkovou strukturu zaměstnanců na trhu práce, motivaci pro rozvoj starších zaměstnanců, úroveň jejich digitálních zručností a potrebu implementace age managementu do firem na zvýšování kvality pracovního prostředí. Práce identifikuje vlyvy nastupující čtvrté průmyslové revoluce a její dopady na pracoviště. V nasledovné analytické části budou na základě teoretických zjištění popsané slabé stránky v oblasti age managementu a digitálního vzdělávání ve firmě a navrhnuta možná řešení. Bartovicová, V. Approach to digitalization within age management of a company. Bachelor´s thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. This bachelor´s thesis is focused on the area of educating older employees about digital technologies within a company. The first part theoretically explains age structure of employees in the labour market, motivation for development of older employees, level of their digital skills and the need for implementation of age management in a company to raise the quality of a workplace. This thesis identi-fies the impacts of the arising fourth industrial revolution and their effects on a workplace. Weaknesses of age management and digital education within a chosen company will be described in the following analytical part based on the theoretical findings. Keywords: age management; digitalizace; diversity management; diverzita na pracovišti; Průmysl 4.0; stárnutí pracovní síly; aging workforce; digitalization; diversity in a workplace; Industry 4.0 Available in digital repository of Mendel University.
Prístup k procesu digitalizácie v rámci age managementu pracoviska

Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast vzdělávání starších zaměstnanců v oblasti digitálních technologií v rámci firmy. První část teoreticky popisuje věkovou strukturu zaměstnanců na trhu práce, ...

Bartovicová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Stratégia rozvoja cestovnej kancelárie Freibus s.r.o. po pandémii Covid-19
Freivaldová, Mária
2023 - Slovak
Freivaldová, M., Strategie rozvoje cestovní kanceláře Freibus s.r.o. po pandemii Covid-19. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Předmětem bakalářské práce je zhodnocení současné situace cestovní kanceláře Freibus s.r.o. v důsledku celosvětové pandemie Covid-19 a následné formulování strategických návrhů, které povedou k rozvoji a zvýšení jejího povědomí. V literární rešerši práce jsou vymezeny základní teoretické poznatky cestovního ruchu, strategického managementu a analytických nástrojů. Pozornost v literární rešerši se současně věnuje i vymezení specifik koronaviru. Analytická část hodnotí vnější prostředí pomocí modelu PESTE a Porterova modelu pěti hybných sil. Vnitřní prostředí podniku je zanalyzováno rozšířeným marketingovým mixem 8P, týkajícího se cestovního ruchu a provedením finanční analýzy. K následnému zhodnocení identifikovaných faktorů slouží matice EFE a IFE, z nichž vyplývají doporučené návrhy. Konkrétní návrhy jsou nakonec časově ohraničené a ekonomicky podložené. Freivaldová, M., Strategy of development of travel agency Freibus s.r.o. after the Covid-19 pandemic. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The subject of the bachelor thesis is an evaluation of a current situation of the travel agency Freibus s.r.o. because of the global Covid-19 pandemic and the subsequent formulation of strategic proposals that will lead to its development and increase of its awareness. In the literary research of the work are defined the basics of theoretical knowledge of tourism, strategic management, and analytical tools. At the same time, we pay attention to the definition of the specifics of the coronavirus in the literature search. The analytical part evaluates the external environment using the model PESTE and Porter's five forces model. The internal environment of the travel agency is analysed by an extended marketing mix of 8P, related to tourism and by carrying out a financial analysis. For the subsequent evaluation of the identified factors are used the EFE and IFE matrices from which the recommended suggestions follow. Specific suggestions are ultimately time-bounded and economically based. Keywords: cestovní kancelář; Covid-19; EFE matice; finanční analýza; IFE matice; marketingový mix 8P; PESTE; Porterův model pěti hybných sil; strategický management; vnější prostředí; vnitřní prostředí; EFE matrix; external environment; financial analysis; IFE matrix; internal environment; Porter's five force model; strategic management; travel agency; 8P marketing mix Available in digital repository of Mendel University.
Stratégia rozvoja cestovnej kancelárie Freibus s.r.o. po pandémii Covid-19

Freivaldová, M., Strategie rozvoje cestovní kanceláře Freibus s.r.o. po pandemii Covid-19. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Předmětem bakalářské práce je zhodnocení současné ...

Freivaldová, Mária
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh sedacieho prvku z eko materiálu
Hanzelová, Terézia
2023 - Slovak
Tématem bakalářské práce je navrhnout sedací prvek z ekologických materiálů do vnitřního obytného prostoru. Sedací prvek je navržen tak, aby byl udržitelný a vyhovoval vybraným technickým a bezpečnostním normám. Teoretická část práce se zabývá historií sedacího nábytku a mapováním současných eko-designových materiálů. V praktické části práce je řešen proces návrhu sedacího prvku s zaměřením na jeho funkčnost, zvolené materiály a estetické řešení. Návrh je otestován z vybraného eko materiálu na 3D návrhu křesla pomocí analýzy konečných prvků (MKP). The subject of this bachelor thesis is to design a seating element made of ecological materials for an indoor living space. The seating element is designed to be sustainable and comply with selected technical and safety standards. The theoretical part of the thesis deals with the history of seating furniture and mapping of current eco-design materials. In the practical part of the thesis, the process of designing the seating element is addressed, focusing on its functionality, selected materials, and aesthetic solution. The design is tested using selected eco-material in a 3D chair design through finite element analysis. Keywords: eko-design; sedací prvek; udržitelný nábytek; eco-design; seating element; sustainable furniture Available in digital repository of Mendel University.
Návrh sedacieho prvku z eko materiálu

Tématem bakalářské práce je navrhnout sedací prvek z ekologických materiálů do vnitřního obytného prostoru. Sedací prvek je navržen tak, aby byl udržitelný a vyhovoval vybraným technickým a ...

Hanzelová, Terézia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení
Valeková, Ľuboslava
2023 - Slovak
Tato bakalářská práce se věnuje procesu řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení, v Univerzitní nemocnici v Martině, v období pandémie, tedy v letech 2020-2022. Cílem bylo identifikovat změny v řízení lidských zdrojů, které vznikly v souvislosti s krizovou situací, a určit jejich ekonomický dopad. Změny byly identifikovány na základě polostrukturovaného rozhovoru, který byl proveden s pracovníky Univerzitní nemocnice v Martině. Ekonomické dopady těchto změn byly identifikovány na základě analýzy změn jednotlivých položek v účetních závěrkách ve sledovaném období. Výsledkem je určení ekonomických dopadů jednotlivých změn v řízení lidských zdrojů v Univerzitní nemocnici v Martině a doporučení ke zlepšení efektivity procesu řízení lidských zdrojů s ohledem na jejich ekonomický dopad. This bachelor thesis is devoted to the process of human resources manage-ment in a selected health care facility, the University Hospital in Martin, in the pe-riod of pandemia, i.e. in the years 2020-2022. The aim was to identify the changes in human resources management arising in connection with the crisis situation and to determine their economic impact. The changes were identified on the basis of a semi-structured interview conducted with the staff of the University Hospital in Martin. The economic impact of these changes was identified by analysing the changes in individual items in the financial statements over the period under review. As a result, the economic impacts of individual changes in the management of human resources at the University Hospital in Martin were determined and recommendations were made to improve the efficiency of the human resources management process with regard to their economic impact. Keywords: ekonomické dopady pandemie; krizové řízení; pandemie Covid-19; řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví; zdravotnický personál; Covid-19; crisis management; economic impacts of the pandemic; health care workers; human resources management in health care Available in digital repository of Mendel University.
Riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení

Tato bakalářská práce se věnuje procesu řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení, v Univerzitní nemocnici v Martině, v období pandémie, tedy v letech 2020-2022. Cílem bylo ...

Valeková, Ľuboslava
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases