Number of found documents: 3645
Published from to

Využití biostimulantů v zahradnické produkci
Kopta, Tomáš
2018 - Czech
Keywords: bioaditiva; biostimulanty; houby; probiotické bakterie Available to registered users in the Library of Mendel University.
Využití biostimulantů v zahradnické produkci

Kopta, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Habilitační práce - soubor architektonických prací
Krejčiřík, Přemysl
2018 - Czech
Keywords: zahradní architektura; krajinářská architektura; obnova památek; zahradní umění Available to registered users in the Library of Mendel University.
Habilitační práce - soubor architektonických prací

Krejčiřík, Přemysl
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům
Blinková, Monika
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá využitím popílku a škváry ze spaloven odpadu ve stavebnictví. V teoretické části je stručně popsaná spalovna odpadů, beton a jeho prvky. Praktická část je zaměřena na popis přípravy zkušebních betonových kvádrů, do kterých je přidáván popílek a škvára ze spalovny opadů, popis finální velikostí výrobků a právní rámec uvádění nového výrobku na trh v ČR. Bylo vytvořeno 14 vzorků betonových kvádrů a byly testovány na výluhy a pevnostní zkoušky. Výsledky pevnostních zkoušek byly v nízkých hodnotách, což mohla zapříčinit např. technologická nekázeň při přípravě vzorků. Výluhová zkouška byla zaměřena na rtuť a polycyklické aromatické uhlovodíky. Výluhy byly porovnávány s vyhláškou č. 294/2005 Sb., a jejich výsledek nepřekročil žádnou z limitních hodnot, které jsou v této vyhlášce uvedeny.Právní doložka:Nesouhlasím se zveřejněním práce dle Směrnice č. 3/2017- Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací z důvodu ochrany obchodního tajemství firmy v plném rozsahu tj. jak v elektronické, tak tištěné formě na maximálně možnou dobu 3 let. The aim of this study is to examine the possibilities of using fly ash and slag from municipal waste incinerators in the building industry. In the theoretical part waste incinerator, concrete and its elements are described. The practical part is focused on the description of preparation of concrete blocks into which are added fly ash and slag from an incinerator, and description of the final product size and legislation introducing a new product to the Czech market. Fourteen samples of concrete blocks were created and tested for leaching tests and strength tests. Results of the strength test showed a low value because the samples preparation was not followed by proper technological procedure. Mercury and polycyclic aromatic hydrocarbons have been observed in the leaching test. The leachates were compared with Decree No. 294/2005 Coll. and values met the required limits. Formula clause:I do not agree with the publication of the work in accordance with Directive no. 3 / 2017- Publishing undergraduate theses in order to protect trade secrets of the company in its entirety ie. Both in electronic and printed form to the maximum possible period of 3 years. Keywords: beton; popílek; stavebnictví; škvára; termické zpracování odpadu Available to registered users in the Library of Mendel University.
Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům

Diplomová práce se zabývá využitím popílku a škváry ze spaloven odpadu ve stavebnictví. V teoretické části je stručně popsaná spalovna odpadů, beton a jeho prvky. Praktická část je zaměřena na popis ...

Blinková, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky
Petrášová, Leona
2018 - Czech
Petrášová, L. Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky. Brno, 2017. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně. Vedoucí práce Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D Na základě charakteristiky vývojových změn podnikatelského prostředí v agrobyznysu shrnuté v literární rešerši se diplomová práce ve své praktické části dále věnuje analýze podniku PATRIA Kobylí, a.s., na které fakticky ověřuje získané poznatky. Práce je zpracována formou případové studie, jejímž cílem je posoudit vývoj podniku od počátku založení až po současnost a reflektovat na ní vybrané ukazatele, mezi které patří osevní plochy, hektarové výnosy či realizované ceny a porovnat je s hodnotami v České republice. Pro zkoumání ukazatelů byly vybrány čtyři stěžejní komodity (pšenice ozimá, mléko, meruňky a réva vinná). V neposlední řadě se práce věnuje také diverzifikaci činností, kterou se podnik vydává, a tou je výroba plastových konstrukcí. Pomocí SWOT analýzy jsou provedeny návrhy strategií, ve kterých by měl podnik najít svou příležitost do budoucna. Finanční analýze podniku a dotačním podporám, podílejících se velkou mírou na hospodářském výsledku, se práce věnuje na svém konci. Právní doložka:Prohlašuji, že jsem práci „Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky“ vypracovala samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Nesouhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací a zároveň tímto vyjadřuji svou vůli odložit zveřejnění závěrečné práce, a to po dobu 3 let v plném rozsahu. Jsem si vědoma, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zá-kon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. Petrášová, L..Changes in the status of the agricultural company within the agribusiness of the Czech Republic. Brno, 2017. Diploma thesis. Mendel University, Superviser of thesis Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. This diploma thesis deals with developmental changes of an agricultural business environment. In the theoretical section, this development is observed at a moni-tored company PATRIA Kobylí, a.s. The acquired knowledge is further verified in the practical section. The thesis is elaborated in form of a case study which aims to evaluate the development since the founding of the company till the present, and to reflect selected indicators such as sowing areas, yields from the area and prices in the company. Those indicators are compared with the statistical data of the Czech Republic. Three core commodities (winter wheat, milk, apricots and wine) were selected to examine the indicators. Last but not least, the thesis also deals with the strategy of diversification of activities, which is represented by production of plastic constructions. A SWOT analysis suggested strategies which are to be seen as opportunities for future plans. A financial analysis of the company and grants that play a large part in the company´s profitability are included in the final segment of the diploma thesis. Formula clause:I hereby declare that, this thesis entitled „Changes in the status of the agricultural company within the agribusiness of the Czech Republic” was written and completed by me. I also declare that all the sources and information used to complete the thesis are included in the list of references. I don´t agree that the thesis could be made public in accordance with Article 47b of Act No. 111/1998 Coll., Higher Education Institutions and on Amendments and Supplements to Some Other Acts (the Higher Education Act), and in accordance with the current Directive on publishing of the final thesis and I request to postpone the publication of the thesis in its entirety for a period of 3 years. I am aware that my thesis is written in accordance to Act. 121/2000 Coll., on Copyright and therefore Mendel University in Brno has the right to conclude licence agreements on the utilization of the thesis as a school work in accordance with Article 60(1) of the Copyright Act. Before concluding a licence agreement on utilization of the work by another person, I will request a written statement from the university that the licence agreement is not in contradiction to legitimate interests of the university, and I will also pay a prospective fee to cover the cost incurred in creating the work to the full amount of such costs. Keywords: agrární politika; agrární trh; agrobyznys; diverzifikace; dodavatelsko-odběratelské vztahy; komoditní vertikála; SWOT analýza Available to registered users in the Library of Mendel University.
Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky

Petrášová, L. Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky. Brno, 2017. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně. Vedoucí práce Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D ...

Petrášová, Leona
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Posouzení pevnosti lepení při nastavování překližovaných materiálů
Krejčíř, Michal
2018 - Czech
Tato práce je zaměřena na experimentální zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností překližovaných materiálů podélně nastavovaných lepeným pokosovým spo-jem. Zadavatelem práce byla firma Orlimex CZ, s.r.o. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké opracování a lepidlo nejlépe vyhovuje pro spojování překližovaných materiálů a porovnat, jaké vlastnosti májí takto nastavované překližky oproti překližkám bez spojů. Důvod spojování překližek je výroba větších formátů, u kterých je předpoklad dosažení lepší výtěže při následném formátování. Napojováním na lepený pokosový spoj lze i zhodnotit větší odřezy získané při formátování zakázek. Vlastnosti překližovaných materiálů byly testovány dle platných ČSN EN no-rem a vyhodnoceny popisnou statistikou a analýzou rozptylu. This master thesis is focused on mechanical properties of glued scarf for long-grain plywood extension made by request of company Orlimex CZ s.r.o. Main goal was to find out best type of joint and glue for this purpose and compare strength prop-erties of scarf jointed plywood versus non-jointed plywood. The reason for scarf-jointing plywood is the production on custom sized and non-standard panels as well as evaluating panel´s quality and possible application of cut off boards. All plywood properties were tested according to CSN EN terms and evaluated by statistics and cut analysis Keywords: dýha; hustota; lepidlo; mez pevnosti; modul pružnosti; nastavování; pokosový spoj; překližka Available to registered users in the Library of Mendel University.
Posouzení pevnosti lepení při nastavování překližovaných materiálů

Tato práce je zaměřena na experimentální zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností překližovaných materiálů podélně nastavovaných lepeným pokosovým spo-jem. Zadavatelem práce byla firma Orlimex ...

Krejčíř, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2018

The reaction of phytophagous on differenced manganese content in the diet
Martinek, Petr
2018 - English
The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ecosystems. Larval individuals of Cabera pusaria and Lymantria dispar and adults of Melolontha hippocastani and Phillobius arborator is in general widely expanded species of herbivorous insects in European regions and with them are connected huge economic and ecological losses. The composition of food (biogenic elements, trace elements, heavy metals, proteins, carbohydrates etc.) is the main parameter of food quality. Laboratory experiment with natural diet (assimilation apparatus of Quercus petraea and Betula pendula) in control conditions (temperature, humidity, and light) were used for determination of insects’ reactions to increased concentration of manganese in the diet. Food was contaminated by soaking in solutions of MnCl2.4H2O with graded manganese concentrations. On the base of experiment design and character of reared experimental species we determined the food consumption, the activity period of adults, the mortality of larvae, the quantity of eggs laying, the dry mass and live weight of experimental individuals, concentrations of manganese in unconsumed food, excrement and lyophilized bodies, larval and pupal exuviae. Mentioned parameters were observed for determination of reactions of experimental insect species on changed food quality via the presence of high manganese contents. The results showed, that the reactions of individual experimental animals were very different. We observed the negative reaction to high manganese content in the diet of L. dispar larvae with the tendency of its compensation (the increasing food consumption rate and prolongation of development). Caterpillars of C. pusaria were very sensitive to changed food quality and therefore we observed high mortality. On the other side, the high manganese content in the diet of P. arborator in the laboratory conditions influenced neither their food intake nor their mortality. For individuals of M. hippocastani very high content of manganese in the diet significantly influenced the food consumption and thereby their development(distortion of copulation and consequent eggs laying). We observed the repellent effect of high levels of manganese in the diet. In all cases, the elimination mechanisms of surplus manganese in the diet were observed. Individuals in experiments exuded manganese through the digestive system into excrements and by incorporation of it into unspecified parts of their adult body without direct physiology activity or in exuviae of caterpillars. The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ecosystems. Larval individuals of Cabera pusaria and Lymantria dispar and adults of Melolontha hippocastani and Phillobius arborator is in general widely expanded species of herbivorous insects in European regions and with them are connected huge economic and ecological losses. The composition of food (biogenic elements, trace elements, heavy metals, proteins, carbohydrates etc.) is the main parameter of food quality. Laboratory experiment with natural diet (assimilation apparatus of Quercus petraea and Betula pendula) in control conditions (temperature, humidity, and light) were used for determination of insects’ reactions to increased concentration of manganese in the diet. Food was contaminated by soaking in solutions of MnCl2.4H2O with graded manganese concentrations. On the base of experiment design and character of reared experimental species we determined the food consumption, the activity period of adults, the mortality of larvae, the quantity of eggs laying, the dry mass and live weight of experimental individuals, concentrations of manganese in unconsumed food, excrement and lyophilized bodies, larval and pupal exuviae. Mentioned parameters were observed for determination of reactions of experimental insect species on changed food quality via the presence of high manganese contents. The results showed, that the reactions of individual experimental animals were very different. We observed the negative reaction to high manganese content in the diet of L. dispar larvae with the tendency of its compensation (the increasing food consumption rate and prolongation of development). Caterpillars of C. pusaria were very sensitive to changed food quality and therefore we observed high mortality. On the other side, the high manganese content in the diet of P. arborator in the laboratory conditions influenced neither their food intake nor their mortality. For individuals of M. hippocastani very high content of manganese in the diet significantly influenced the food consumption and thereby their development(distortion of copulation and consequent eggs laying). We observed the repellent effect of high levels of manganese in the diet. In all cases, the elimination mechanisms of surplus manganese in the diet were observed. Individuals in experiments exuded manganese through the digestive system into excrements and by incorporation of it into unspecified parts of their adult body without direct physiology activity or in exuviae of caterpillars. Keywords: bekyně velkohlavá; bříza; dub; chroust maďalový; listohlod stromový; Mn; mortalita; přírodní potrava; světlokřídlec obecný; vývoj Available to registered users in the Library of Mendel University.
The reaction of phytophagous on differenced manganese content in the diet

The rapid adaptation of insect species on environment changes can represent a significant advantage for their development and consequently a great negative effect for the stability of forest ...

Martinek, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Návrh dětského hřiště s využitím nových konstrukčních prvků
Gazdík, Štěpán
2018 - Czech
Předmětem této diplomové práce je navrhnout dětské hřiště jako součást městského mobiliáře, dále poukázat na podstatné části této problematiky a to zejména na vztah dítěte k dětskému hřišti v určité věkové kategorii, pohyb a zdraví, bezpečnost, materiály a kontroly. Návrh dětského hřiště bude umístěn v obci Hutisko-Solanec v blízkosti centra obce s návaznosti na mateřskou školu, základní školu a přilehlou zastavěnou oblast s rodinnými domy. Součástí této diplomové práce je i technické zpracování návrhu dětského hřiště, kotvících prvků pro nosné konstrukce a odzkoušení pevnosti v ohybu ve zkušebně. Výsledné hodnoty byly následně okomentovány a vyjádřeny graficky. The aim of this diploma thesis is to design a playground as a part of the urban furniture, to point out substantial parts of this issue, mainly the relation of the child to the children's playground in a certain age group, evaluate move, health, safety, used materials and applied controls. The proposalof the playground will be located in the village Hutisko-Solanec near the center of the village, which is near to the kindergarten, primary school and built-up area with family houses. Part of this diploma thesis is also technical design proposal of the playground, anchoring elements for supporting structures and testing of bending strength in the testing room. The resulting values commented and expressed graphically. Keywords: bezpečnost; dětské hřiště; dítě; herní zařízení; kotvící prvek Available to registered users in the Library of Mendel University.
Návrh dětského hřiště s využitím nových konstrukčních prvků

Předmětem této diplomové práce je navrhnout dětské hřiště jako součást městského mobiliáře, dále poukázat na podstatné části této problematiky a to zejména na vztah dítěte k dětskému hřišti v určité ...

Gazdík, Štěpán
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Analýza faktorů ovlivňujících reprodukci krav
Bezdíček, Jiří
2017 - Czech
Keywords: reprodukce hospodářských zvířat; fyziologie; efekty; gravidita Available to registered users in the Library of Mendel University.
Analýza faktorů ovlivňujících reprodukci krav

Bezdíček, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Znevýhodněná území Jihomoravského kraje dle vybraných demografických a socioekonomických ukazatelů
Fischerová, Barbora
2017 - Czech
Keywords: regionální rozvoj; demografie; regionální disparita Available to registered users in the Library of Mendel University.
Znevýhodněná území Jihomoravského kraje dle vybraných demografických a socioekonomických ukazatelů

Fischerová, Barbora
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Produkce enzymů vybranými kvasinkovými kmeny a jejich aplikace v technologii výroby piva při použití speciálních sladů
Gregor, Tomáš
2017 - Czech
Keywords: enzymy; amyláza; lipázy; kvasinky; pivo; slad Available to registered users in the Library of Mendel University.
Produkce enzymů vybranými kvasinkovými kmeny a jejich aplikace v technologii výroby piva při použití speciálních sladů

Gregor, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases