Number of found documents: 98
Published from to

Slovesný vid v ruštině a hornolužické srbštině
Travnitskaya, Maria; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
2020 - Russian
This bachelor thesis is addressing the topic of the distinctive usage of the verbal aspectual forms in Russian and Upper-Sorbian languages. The thesis is aiming to describe the use cases of these forms, point out the similarities and distinctions as well as to attempt to explore the possible reasons for those distinctions. The thesis is divided into two parts - a theoretical part and practical part. In the theoretical part is provided general descriptions of the Russian verbal aspect along with a detailed description of the Upper-Sorbian verbal aspect. Next, the thesis is focusing on the distinctions in their use cases, and in the practical part the specific examples are being analyzed. The examples for the analysis are found in the literature and include parallel texts. In the conclusion there is an attempt to summarize the results of the analysis conducted and suggest the topics for the future research. Tématem dané práci je zkoumání odlišných případů použití slovesných vidových tvarů v ruštině a hornolužické srbštině. Její hlavním účelem je popsat případy použití těchto tvarů, poukázat na společné body a objevit rozdíly a rovněž pokusit se o vyhledávání důvodů pro této rozdíly. Práce bude rozdělená do dvou částí - praktickou a teoretickou. V teoretické časti bude předložen obecný popis ruského vidu slovesa spolu s detailním popisem vidu slovesa v hornolužické srbštině. Dále se práce věnuje odlišnostem v jejich použití a v praktecké časti se zaměřuje na analýzu konkrétních příkladů. Příklady pro analýzu se čerpají z krásné literatury a zahrnují paralelní texty. V závěru se práce snaží shrnout výsledky provedené analýzy a označit témata pro další potenciální výzkum. Keywords: vid|aspektologie|sloveso|ruština|hornolužická srbština; aspect|aspectology|verb|Russian|Upper Sorbian Available in a digital repository NRGL
Slovesný vid v ruštině a hornolužické srbštině

This bachelor thesis is addressing the topic of the distinctive usage of the verbal aspectual forms in Russian and Upper-Sorbian languages. The thesis is aiming to describe the use cases of these ...

Travnitskaya, Maria; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Precedentní jména v současném ruském mediálním diskurzu (na základě precedentních jmén z díla "Mrtvé duše" N.V. Gogola)
Krasteleva, Anastasiia; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
2020 - Russian
Keywords: diskurz|mediální diskurz|precedentní jev|precedentní jména; discourse|media discourse|precedent phenomena|precedent names Available in a digital repository NRGL
Precedentní jména v současném ruském mediálním diskurzu (na základě precedentních jmén z díla "Mrtvé duše" N.V. Gogola)

Krasteleva, Anastasiia; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2020

Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.
Shapirko, Mariia; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
2020 - Russian
This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by Karel Koutsky. The second part contains a commentary of the translation. The commentary includes the following sections: Analysis of the source text, Translation problems and methods for their solutions, Conclusion. Keywords: translation, translation analysis, concept of translation, translation problem, translation shift, medicine, philosophy, Middle Ages. Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad vybraných kapitol z knihy Karla Koutského. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (s. 227-257) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Překladatelská́ analýza výchozího textu, Překladatelské problémy a metody jejich řešení, Závěr. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, filozofie, medicína, Středověk. Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by ...

Shapirko, Mariia; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
Univerzita Karlova, 2020

Pravoslavné mnišství v Rusku 19. století
Pišl, Vitalij; Luptáková, Marina; Ventura, Václav
2020 - Russian
Keywords: монашество; просьбой аскетическая века культура; века монастыри; возводившихся иерархи; жизни русское монастыри иночество; формах женское наставников монашество; пирамиды обитель; поделился старчество Available in a digital repository NRGL
Pravoslavné mnišství v Rusku 19. století

Pišl, Vitalij; Luptáková, Marina; Ventura, Václav
Univerzita Karlova, 2020

Jazykolamy v ruském a českém jazyce
Korneeva, Evgeniia; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
2020 - Russian
Keywords: jazykolam; jazykověda; folklór; folklórní žánry; dětský folklór; tongue-twister; linguistics; folklore; folklore genres; children's folklore Available in a digital repository NRGL
Jazykolamy v ruském a českém jazyce

Korneeva, Evgeniia; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
Univerzita Karlova, 2020

Motiv osudovosti v tvorbě V.S. Vysockého
Bockova Abakumova, Ekaterina; Hlaváček, Antonín; Vasilyeva, Elena
2019 - Russian
Keywords: osud; poezie; motivy; tvorba V. Vysockého; fate; prophetism; poetry; Vysotsky's creation Available in a digital repository NRGL
Motiv osudovosti v tvorbě V.S. Vysockého

Bockova Abakumova, Ekaterina; Hlaváček, Antonín; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2019

Komentovaný ruský překlad KOUŘIL, V. Africké květiny: swingující samomluvy. Praha: 65. pole, 2016. s. 139-163.
Chepeleva, Nataliia; Molchan, Maria; Rosová, Anna
2019 - Russian
This bachelor's thesis consists of two parts. The first part is a russian traslation of the eighth chapter from the book Africké květiny: swingující samomluvy (pp. 139-163), written by Vladimír Kouřil. The second part contains a commentary of translation, which includes the following parts: analyses of the source text, concept of translation, translation problems and methods for their solutions. Keywords translation, translation analysis, translation procedures, translation shifts, history, jazz section, jazz, music Tato bakalářská práce má dvě části. Prví část je překlad osmé kapitoly z knihy Vladimíra Kouřila Africké květiny: swingující samomluvy (str. 139-163) z češtiny do ruštiny. Druhou části je komentář k překladu, jenž obsahuje následující části: analýza výchozího textu, koncepce překladu, překladatelské problémy a metody jejich řešení. Klíčová slova překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, dějepis, jazzová sekce, jazz, hudba Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu|jazz|jazzová sekce|hudba; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation|jazz|jazz section|music Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad KOUŘIL, V. Africké květiny: swingující samomluvy. Praha: 65. pole, 2016. s. 139-163.

This bachelor's thesis consists of two parts. The first part is a russian traslation of the eighth chapter from the book Africké květiny: swingující samomluvy (pp. 139-163), written by Vladimír ...

Chepeleva, Nataliia; Molchan, Maria; Rosová, Anna
Univerzita Karlova, 2019

Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.
Shapirko, Mariia; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
2019 - Russian
This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by Karel Koutsky. The second part contains a commentary of the translation. The commentary includes the following sections: Analysis of the source text, Translation problems and methods for their solutions, Conclusion. Keywords: translation, translation analysis, concept of translation, translation problem, translation shift, medicine, philosophy, Middle Ages. Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad vybraných kapitol z knihy Karla Koutského. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (s. 227- 257).do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Překladatelská analýza výchozího textu, Překladatelské problémy a metody jejich řešení, Závěr. Klíčová slova; překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, filozofie, medicina, Středověk. Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by ...

Shapirko, Mariia; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
Univerzita Karlova, 2019

Slang ruské mládeže; jazyková tvorba mladých.
Khilai, Iana; Kitzlerová, Jana; Rajnochová, Natalie
2019 - Russian
This bachelor thesis focuses on compairing youth slang of two age groups: 14-17 and 17-24 yers old. The thesis consists of a theoretical part and practical part, which is accompanied by supplements. An integral part of the thesis is to focus on problematiques of meanings of argot, jargon, slang and youth slang, reasons of its using. The individual chapters are dedicated to slang's history in Russia and its sources. The main part presents an analysis of the results of a questionnaire among schoolboys and schoolgirls, students and working young people. Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání slangu mládeže dvou věkových skupin: 14-17 a 17-24 let. Nedílnou součásti práce je problematika pojmů argot, žargon, slang a slang mládeže, přičiny jeho použití. Samotné kapitoly jsou věnovány historii slangu v Rusku, slangovým zdrojům. Stěžejní část práce je představená analýzou výsledků dotazování, kterého se zúčastnili žáci, studenti a pracující mládež. Cílem práce je zjístit míru ovládáni slangem, jak se tvoří nové slangismy a způsoby slovotvorby. Keywords: язык|семантика|молодёжь|молодёжный сленг; language|semantics|youth|youth slang Available in a digital repository NRGL
Slang ruské mládeže; jazyková tvorba mladých.

This bachelor thesis focuses on compairing youth slang of two age groups: 14-17 and 17-24 yers old. The thesis consists of a theoretical part and practical part, which is accompanied by supplements. ...

Khilai, Iana; Kitzlerová, Jana; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2019

Židé v Rudé armádě
Mikhalek, Kristina; Arava-Novotná, Lena; Luptáková, Marina
2019 - Russian
In the first chapter will be described a history of Jews in The Russian Empire and Soviet Union. We need this chapter to understand that a question of Jews in a Russian army is a very special phenomenon and this part of thesis helps us to understand demographical, political and economical situation of certain period. In additional, on the base of these dates we could predict procentual ratio of Jews in the Red army and understand that Jews were not a single and specific occurrence but had a spread character. Second chapter is about Russian army and about its creation, goals and this chapter will answer the question why it appeared. The main aspect of this part will be concentrated on The Red Army as the special phenomenon. Further, there will be an attempt to analyze decrees and laws, which were published in the period from 1917 to 1945. The last chapter summarizes knowledges of previous two chapters. This chapter has a scientific approach to the problem of Jews in the Russian Army. There are given certain facts, names and surnames. Also, a great attention is paid for question of antisemtismus inside of The Red army and partisan groups. V první kapitole budou stručně popsány dějiny Židů v Ruském impériu a Sovětském svazu. Nezbytnost této kapitoly spočívá v tom, že Židé v ruské armádě představují zvláštní fenomén, který je třeba chápat v kontextu demografie a také politické a ekonomické situace tohoto období. Analýza této kapitoly by měla k tomu napomoct. Taktéž bychom měli na základě těchto informací pozorovat procentuální podíl Židů v Rudé armádě a porozumět, že Židé v armádě nejsou ojedinělým a zvláštním případem, ale jejich přítomnost v armádě měla v Rusku masový charakter. To obzvlášť, pokud budeme brát do úvahy také to, že židovské obyvatelstvo tvořilo velké procento z celkového počtu obyvatel Sovětského svazu. Druhá kapitola se zabývá dějinami vzniku ruské armády, jí samotnou, jejím formováním a hlavními cíli armády. Hlavním objektem analýzy je Rudá armáda, a to jak specifikum. V této souvislosti jsou prozkoumány a okomentovány některé dekrety a zákony, které byly vydány v průběhu let 1917-1945. Závěrečná část obsahuje stručné shrnutí toho, k čemu práce dospěla vzhledem na předem stanovené hypotézy. Argumentace v práci vychází zejména z faktů, konkrétních osob a dat. Zvláštní pozornost je věnována otázce antisemitismu v Rudé armádě a partizánských oddílech. Keywords: Židé; Rudá armáda; Sovětský svaz; Druhá světová válka; Jews; Red Army; Soviet Union; Second World War Available in a digital repository NRGL
Židé v Rudé armádě

In the first chapter will be described a history of Jews in The Russian Empire and Soviet Union. We need this chapter to understand that a question of Jews in a Russian army is a very special ...

Mikhalek, Kristina; Arava-Novotná, Lena; Luptáková, Marina
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases