Number of found documents: 8092
Published from to

Možnosti hodnotenia posturálnej stability
BIZOVSKÁ, Lucia; SVOBODA, Zdeněk
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Možnosti hodnotenia posturálnej stability

BIZOVSKÁ, Lucia; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Příprava rekombinantní AtIPT7 v expresním systému Saccharomyces cerevisiae za účelem prenylace enzymu
SLIVKOVÁ, Jana; ŠMEHILOVÁ, Mária
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Příprava rekombinantní AtIPT7 v expresním systému Saccharomyces cerevisiae za účelem prenylace enzymu

SLIVKOVÁ, Jana; ŠMEHILOVÁ, Mária
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Genderová diverzifikace konstrukce rámu horského kola
FOJTÍK, Vojtěch; ŠEBEK, Luděk
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Genderová diverzifikace konstrukce rámu horského kola

FOJTÍK, Vojtěch; ŠEBEK, Luděk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Transverzální léze míšní s následkem paraplegie z pohledu fyzioterapeuta
MIKESKA, Ondřej; UHLÍŘ, Petr; BETLACHOVÁ, Milada
2012 - Czech
Bakalářská práce obsahuje přehled poznatků o problematice příčného přerušení míchy s následkem paraplegie z pohledu fyzioterapeuta. Základní fyzioterapeutické přístupy jsou polohování, respirační fyzioterapie, provádění aktivních a pasivních pohybů, fyzikální terapie, vertikalizace a měkké a mobilizační techniky. Nejčastěji používané koncepty při rehabilitaci jsou Vojtova metoda, PNF, cvičení v závěsu a koncept manželů Bobathových. Mezi nejnovější přístrojové techniky patří využití Lokomatu a nácvik balančních funkcí pomocí virtuální reality. Práce obsahuje kazuistiku pacienta s paraplegických postižením míchy. The thesis is concerned with an overview of basic knowledge of complete spinal cord injury and its complications from physiotherapist?s point of view. Major physiotherapeutic procedures are positioning of patients, respiratory physiotherapy, making active and passive movements with patients, physical therapy and soft and mobilization techniques. Most commonly used physiotherapeutic concepts are Vojta?s method, PNF, sling-exercise-therapy and Bobaths concept. Among the latest rehabilitation device techniques belong usage of Lokomat and practice of balance functions by means of virtual reality. The thesis contains a case study of patient with spinal cord injury resulting in paraplegia. Keywords: paraplegie; transverzální léze míšní; rehabilitace; paraplegia; complete spinal cord injury; rehabilitation Available in the UPOL Library.
Transverzální léze míšní s následkem paraplegie z pohledu fyzioterapeuta

Bakalářská práce obsahuje přehled poznatků o problematice příčného přerušení míchy s následkem paraplegie z pohledu fyzioterapeuta. Základní fyzioterapeutické přístupy jsou polohování, respirační ...

MIKESKA, Ondřej; UHLÍŘ, Petr; BETLACHOVÁ, Milada
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Cieszyńskie drukarstwo. Od pocz\c{a}tków do czasów wspó\l{}czesnych.
WYBRANIECOVÁ, Dorota; HANCZAKOWSKI, Michal; DOBROTOVÁ, Ivana
2012 - Czech
Cílem této práce je přiblížení historických událostí v tiskařství v 200 ? letém období v okolí hranic Cieszyna a Českého Těšína. Popsány jsou zde jak menší tak větší tiskařské dílny oproti zkomplikovaným dějinám města, které se od roku 1918 nachází na území dvou států a podléhají různým politickým a hospodářským změnám. The target of this dissertation is approach of history events of printing during 200 years time near to border of Cieszyn and Český Těšín. Here were described smaller and bigger printing workshops opposite complicated history of the town, which was located on the territory of two countries and subject to different political and economy changes. Keywords: tiskařství; typografie; tiskařské stroje; vydavatelství; tiskárny; historie tiskařství; rozvoj; výroba; lidský faktor; printing; typography; printing machines; publishing; printing factories; history of printing; development; production; human factor Available in the UPOL Library.
Cieszyńskie drukarstwo. Od pocz\c{a}tków do czasów wspó\l{}czesnych.

Cílem této práce je přiblížení historických událostí v tiskařství v 200 ? letém období v okolí hranic Cieszyna a Českého Těšína. Popsány jsou zde jak menší tak větší tiskařské dílny oproti ...

WYBRANIECOVÁ, Dorota; HANCZAKOWSKI, Michal; DOBROTOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Internet jako informační zdroj o komunální rekreaci v regionu Beskydy
PLÁŠEK, Hynek; DOHNAL, Tomáš
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Internet jako informační zdroj o komunální rekreaci v regionu Beskydy

PLÁŠEK, Hynek; DOHNAL, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Rozvoj řeči u romských dětí
KOLČAVOVÁ, Marie; ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Rozvoj řeči u romských dětí

KOLČAVOVÁ, Marie; ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Sociální integrace slovenských uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně
BERČÍKOVÁ, Jana; ZOGATA KUSZ, Agnieszka; ZATLOUKAL, Leoš
2012 - Czech
Diplomová práce s názvem Sociální integrace slovenských uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně pojednává o motivech odchodu slovenských uživatelů ze Slovenské republiky a jejich způsobu integrace v České republice. Teoretická část se zaměřuje na vymezení integrace a její koncepční zásady v České republice, právní postavení občanů ze států Evropské unie a možnosti poskytování sociálních služeb ve městě Brně z hlediska sociální a ekonomické dimenze integrace. Metodologická část vychází z kvalitativního výzkumu a zjišťuje, jak slovenští uživatelé vnímají život v hostitelské zemi a hodnotí pomoc v sociální integraci v zařízení Armády spásy a návazných sociálních službách. Cílem výzkumného šetření je odpovědět na otázku, jaké hlavní faktory ovlivňují (ne) integraci slovenských uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně. The thesis The social integration of Slovak users at the Salvation Army Centre for homeless people in Brno discusses the emigration motivation of Slovak users and their ways of integration in the Czech republic. The teoretical part focuses on the definition of integration and its conceptual principles in the Czech republic, on the legal positions of the citizens from EU member states and on the possibilities of providing social service in Brno in terms of social and economical dimension of integration. The methodological part is based on qualitative research and finds out, how the Slovak users perceive the life in the host country and how they evaluate the help with social integration provided by the Salvation Army shelters and following social service. The goal is to find the main factors, which influence the integration of Slovak users at the Salvation Army Centre in Brno. Keywords: Sociální integrace; sociální a ekonomická dimenze integrace; Armáda spásy; slovenský uživatel azylového domu; návazné sociální služby; systém sociální zabezpečení; informace a spolupráce; Social integration; social and economical integration; Salvation Army; Slovak user of the shelter house; following social service; social security systém; information and cooperation. Available in the UPOL Library.
Sociální integrace slovenských uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně

Diplomová práce s názvem Sociální integrace slovenských uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně pojednává o motivech odchodu slovenských uživatelů ze Slovenské republiky a jejich způsobu ...

BERČÍKOVÁ, Jana; ZOGATA KUSZ, Agnieszka; ZATLOUKAL, Leoš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Evropský zatýkací rozkaz jako součást prostoru svobody, bezpečnosti a práva
SCHOFFEROVÁ, Miroslava; ŠIŠKOVÁ, Naděžda; HAMUĽÁK, Ondrej
2012 - Czech
Posláním diplomové práce je přiblížit evropský zatýkací rozkaz jako justiční rozhodnutí, které vydal některý stát pro to, aby jiný členský stát zatkl a předal hledanou osobu za účelem trestního stíhání, výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření. V práci autorka definuje mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, vymezuje rozdíly extradice s předáváním na základě Evropského zatýkacího rozkazu, poukazuje na problematické okruhy související s porušováním práv předávané osoby a charakterizuje proces implementace před českým ústavním soudem. Úmyslem je také poukázat na rozhodovací činnost soudů (Soudního dvora Evropské unie, českých soudů) a na změny, které se institutu svobody, bezpečnosti a práva po Lisabonské novele dotýkají. The mission of the thesis is to introduce a European arrest warrant as a judicial decision issued by a State to make another Member State arrest and surrender the sought after person for prosecution, imprisonment or protective measures. In the paper the author defines international judicial co-operation in criminal matters, defines the differences of extradition with the transmission under the European Arrest Warrant, points out the problematic areas related to violations of the surrendered person´s rights and characterizes the implementation process in the Czech constitutional court. The intention is also to point out the decision-making activities of courts (Court of Justice of the European Union, Czech courts) and the changes that are related to the Institute of freedom, security and justice after Lisbon amendment. Keywords: Amsterodamská smlouva; aplikace; evropský zatýkací rozkaz; evropský justiční prostor; eurokonformní výklad; extradice; formální extradice; implementace; justiční spolupráce v trestních věcech; klasická extradice; Lisabonská smlouva; Maria Pupino; materiální extradice; mezinárodní; zatýkací rozkaz; nepřímý účinek rámcových rozhodnutí; novela trestního zákona; předávání; prostor svobody bezpečnosti a práva; rámcová rozhodnutí; reciprocita; specialita; transpozice; vybočující právní akt; vydávání; Amsterodam treaty; application; European arrest warrant; European judicial area; euroharmonious interpretation; extradition; formal extradition; implementation; judicial cooperation in criminal matters; traditional extradition; Lisbon Treaty; Maria Pupino; traditional extradition; International arrest; warrant; indirect effect of framework decisions; amendment to the Criminal Law; surrender; area of freedom security and justice; Framework Decisions; reciprocity; specialty; transposition; deviate act; issue Available in the UPOL Library.
Evropský zatýkací rozkaz jako součást prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Posláním diplomové práce je přiblížit evropský zatýkací rozkaz jako justiční rozhodnutí, které vydal některý stát pro to, aby jiný členský stát zatkl a předal hledanou osobu za účelem trestního ...

SCHOFFEROVÁ, Miroslava; ŠIŠKOVÁ, Naděžda; HAMUĽÁK, Ondrej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Regional influence on English spoken on BBC: Voiceless plosives in Estuary English
HAJKR, Petr Daniel; MACHÁČEK, Jaroslav
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Regional influence on English spoken on BBC: Voiceless plosives in Estuary English

HAJKR, Petr Daniel; MACHÁČEK, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases