Number of found documents: 5449
Published from to

Modal verbs expressing deontic necessity in administrative style
Filipová, Michaela; Huschová, Petra; Haupt, Jaromír
2009 - English
This bachelor thesis deals with modal verbs expressing deontic necessity in administrative style. The theoretical part defines the term "modality" and states two main kinds of modality. Furthermore, it concentrates on characteristic features and functions of individual modal verbs expressing deontic necessity. In the practical part, the theory is applied to the documents of administrative style in order to state the frequency of occurrence of selected modals as well as to prove or disprove the presumption stated. Keywords: Modalita; deontická modalita; deontická nutnost; administrativní styl; Modality; deontic modality; deontic necessity; administrative style Available in the UPCE Library.
Modal verbs expressing deontic necessity in administrative style

This bachelor thesis deals with modal verbs expressing deontic necessity in administrative style. The theoretical part defines the term "modality" and states two main kinds of modality. Furthermore, ...

Filipová, Michaela; Huschová, Petra; Haupt, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2009

Účetní a daňové odpisy
Laudová, Ludmila; Sejkora, František
2009 - Czech
Cílem bakalářské práce je vymezit pojmy účetní a daňové odpisy a jejich vliv na výsledek hospoaření a základ daně. V teoretické části je věnována pozornost charakteristice a rozdělení dlouhodobého majetku z obou hledisek odpisování a zejména účetním a daňovým odpisům a způsobům odpisování. Praktická část je zaměřena na konkrétní metody odpisování dlouhodobého majetku a jejich porovnání a vyhodnocení. Keywords: účetní odpisy; daňové odpisy; dlouhodobý hmotný majetek; dlouhodobý nehmotný majetek; metody odpisování; daň z příjmů; accounting depreciations; tax depreciations; long-term tangible assets; long-term intangible assets; methods of depreciation; income tax Available in the UPCE Library.
Účetní a daňové odpisy

Cílem bakalářské práce je vymezit pojmy účetní a daňové odpisy a jejich vliv na výsledek hospoaření a základ daně. V teoretické části je věnována pozornost charakteristice a rozdělení dlouhodobého ...

Laudová, Ludmila; Sejkora, František
Univerzita Pardubice, 2009

Vývoj nadací a nadačních fondů na pomoc dětem na území České republiky
Mrázková, Veronika; Moravcová, Ilona; Kocanda, Martin
2009 - Czech
Práce se zabývá neziskovým sektorem, konkrétně nadacemi a nadačními fondy. Jejich charakteristikou, vznikem, zánikem, právním postavením, historií a vývojem. Podstatou práce je komparace pěti nadací na pomoc dětem na území České republiky z historicko srovnávacího hlediska. Součástí práce je i doplňující výzkum s cílem zjistit, jak se občané České republiky angažují v rámci pomoci chudým, nemocným a handicapovaným dětem a jaký mají k nadacím vůbec postoj. Keywords: histories; non-profit sectors; foundations; endowment funds; legislation; historie; neziskové sektory; nadace; nadační fondy; legislativa Available in the UPCE Library.
Vývoj nadací a nadačních fondů na pomoc dětem na území České republiky

Práce se zabývá neziskovým sektorem, konkrétně nadacemi a nadačními fondy. Jejich charakteristikou, vznikem, zánikem, právním postavením, historií a vývojem. Podstatou práce je komparace pěti nadací ...

Mrázková, Veronika; Moravcová, Ilona; Kocanda, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody
Zdražil, Michal; Kocanda, Martin; Muhlpachr, Pavel
2009 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku seniorů ve výkonu trestu odnětí svobody v porovnání s ostatními vězni. Teoretická část je věnována systému vězeňství jak v České republice, tak i v celém světě. Praktická část srovnává odlišnosti režimu, života, životní úrovně, zacházení, pracovních povinností a využití volného času trvale pracovně nezařaditelných vězňů (seniorů) oproti ostatním vězňům. Cílem této práce je prokázat tyto odlišnosti a zdůvodnit fakt, že by senioři ve výkonu trestu odnětí svobody měli mít jisté úlevy na rozdíl od ostatních vězňů. Keywords: Seniors; the prison sentence; Prison service; permanent working unfiled in the prison sentence; specialities and anomalous of treatment; senioři; výkony trestů odnětí svobody; trvale pracovně nezařaditelní ve výkonu trestu; zvláštnosti a odlišnosti zacházení; Vězeňství Available in the UPCE Library.
Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku seniorů ve výkonu trestu odnětí svobody v porovnání s ostatními vězni. Teoretická část je věnována systému vězeňství jak v České republice, tak i v celém ...

Zdražil, Michal; Kocanda, Martin; Muhlpachr, Pavel
Univerzita Pardubice, 2009

Analýza využívání obecního majetku ve vztahu k rozpočtu obce
Boháčová, Alena; Sobotka, Martin
2009 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na dlouhodobý majetek obcí, na způsoby jeho využívání a na promítnutí jeho využívání do rozpočtu obcí. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se obce, majetku obce a hospodaření s tímto majetkem. Další pozornost je věnována využívání majetku ve vybraných obcích se zaměřením na pronájem majetku a s ním související příjmy a výdaje, dále na prodej a pořízení majetku. Keywords: municipalities; municipal property; budgets; use of property; obce; majetek obcí; rozpočty; využívání majetku Available in the UPCE Library.
Analýza využívání obecního majetku ve vztahu k rozpočtu obce

Bakalářská práce je zaměřena na dlouhodobý majetek obcí, na způsoby jeho využívání a na promítnutí jeho využívání do rozpočtu obcí. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se obce, majetku obce a ...

Boháčová, Alena; Sobotka, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Informovanost studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci
Šinkorová, Veronika; Petržílková, Helena; Moravcová, Markéta
2009 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá informovaností studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci. Práce je teoreticko-výzkumná. Skládá se tedy ze dvou hlavních částí. První část, která je teoretická, se zaměřuje na popis základních informací v oboru poskytování první pomoci. Základem druhé části je anonymní dotazník, který byl rozdán u studentů pedagogických fakult v Liberci, Brně, Olomouci a Hradci Králové. Keywords: first aid; health rescue services; cardiopulmonary resuscitation; knowledge; students; první pomoc; Zdravotnická záchranná služba; kardiopulmonální resuscitace; znalosti; studenti Available in the UPCE Library.
Informovanost studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci

Tato bakalářská práce se zabývá informovaností studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci. Práce je teoreticko-výzkumná. Skládá se tedy ze dvou hlavních částí. První část, která je ...

Šinkorová, Veronika; Petržílková, Helena; Moravcová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2009

Pokročilé metody zpracování fotografií v programu Adobe Photoshop
Starý, Ondřej; Kopecký, Zbyněk
2009 - Czech
Hlavním tématem jsou pokročilé metody úprav fotografií v programu Adobe Photoshop. Tato práce popisuje moderní grafické formáty, které se používají k ukládání fotografií. V praktické části je vytvořena jednoduchá internetová aplikace. Keywords: Adobe Photoshop; Photos; Graphics; Graphic formats; Adobe Photoshop; Fotografie; Grafické formáty; Grafika Available in the UPCE Library.
Pokročilé metody zpracování fotografií v programu Adobe Photoshop

Hlavním tématem jsou pokročilé metody úprav fotografií v programu Adobe Photoshop. Tato práce popisuje moderní grafické formáty, které se používají k ukládání fotografií. V ...

Starý, Ondřej; Kopecký, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2009

Stimulace pracovníků v podniku DAMINO, s.r.o.
Čáslavská, Blanka; Brodský, Zdeněk
2009 - Czech
Bakalářská práce je věnována tématu stimulace pracovníků v soukromém sektoru. Cílem práce bylo analyzovat a vyhodnotit systém odměňování ve společnosti DAMINO, s.r.o.. Práce se skládá ze čtyř částí. První a druhá část práce se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků z oblasti personalistiky, řízení lidských zdrojů, hodnocení a odměňování pracovníků. Jsou zde uvedeny motivační teorie, druhy zaměstnaneckých výhod a samotná úloha odměny. V posledních dvou částech se práce věnuje konkrétní společnosti, a to DAMINO, s.r.o.. Kromě obecných údajů o společnosti v úvodu je zde také rozebrán její marketingový mix. Poslední kapitola je věnována analýze odměňování ve společnosti, jež slouží jako podklad pro náměty a doporučení pro zlepšení případných nedostatků. Keywords: Řízení lidských zdrojů; Stimulace; mzdy; Management; Odměňování; Human Resource Management; Stimulation; Wages; Remuneration Available in the UPCE Library.
Stimulace pracovníků v podniku DAMINO, s.r.o.

Bakalářská práce je věnována tématu stimulace pracovníků v soukromém sektoru. Cílem práce bylo analyzovat a vyhodnotit systém odměňování ve společnosti DAMINO, s.r.o.. Práce se skládá ze čtyř částí. ...

Čáslavská, Blanka; Brodský, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2009

Srovnání managementu cestovního ruchu ve vybraných destinacích
Tlapalová, Tereza; Nechvílová, Stanislava
2009 - Czech
Cílem bakalářské práce je analyzovat stávající situaci v oblasti managementu cestovního ruchu v pardubické a krkonošské destinaci cestovního ruchu a na základě zjištěných údajů navrhnout doporučení pro destinační společnosti působící v těchto oblastech. Keywords: Management; Marketing; Tourism; destinations; Management; Marketing; Cestovní ruch; destinace Available in the UPCE Library.
Srovnání managementu cestovního ruchu ve vybraných destinacích

Cílem bakalářské práce je analyzovat stávající situaci v oblasti managementu cestovního ruchu v pardubické a krkonošské destinaci cestovního ruchu a na základě zjištěných údajů navrhnout doporučení ...

Tlapalová, Tereza; Nechvílová, Stanislava
Univerzita Pardubice, 2009

Povrchová úprava kovů pomocí vrstev s vysokým obsahem zinku
Štrbíková, Anna; Veselý, David
2009 - Czech
Tato práce byla vypracovaná jako rešerše zabývající se problémem koroze a boji proti ní pomocí technologie povrchových úprav kovů. Keywords: koroze; zinek; corrosion; zinc Available in the UPCE Library.
Povrchová úprava kovů pomocí vrstev s vysokým obsahem zinku

Tato práce byla vypracovaná jako rešerše zabývající se problémem koroze a boji proti ní pomocí technologie povrchových úprav kovů.

Štrbíková, Anna; Veselý, David
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases