Number of found documents: 21819
Published from to

Finanční analýza podniku TRANSBETON, s. r. o.
Sládek, Pavel; Dufková, Eva; Jiránek, Petr
2017 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza podniku Transbeton, s. r. o. v letech 2011 až 2015 a má za úkol posoudit jeho finanční stav a porovnat ho s konkurenčními podniky. V teoretické části bakalářské práce jsou krátce vysvětleny základní pojmy a metodika finanční analýzy. V praktické části je podnik Transbeton, s. r. o. podroben finanční analýze, podle metodiky z teoretické části. V závěru je celkové hodnocení podniku. The subject of this bachelor´s thesis is the financial analysis of the company Transbeton, s. r. o. from 2011 to 2015 and it´s task is to assess financial health of this company and compare it with its competitors. The basic concepts and methodology of the financial analysis are briefly explained in the theoretical part of the bachelor´s thesis. In the practical part, Transbeton, s. r. o. is subjected to financial analysis, according to methodology from the theoretical part. At the end is the overall rating of the business. Keywords: rentabilita; mezipodnikové srovnání; zadluženost; aktivita; likvidita; Finanční analýza; profitability; liquidity; activity; intercompany comparison; indebtedness; Financial analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Finanční analýza podniku TRANSBETON, s. r. o.

Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza podniku Transbeton, s. r. o. v letech 2011 až 2015 a má za úkol posoudit jeho finanční stav a porovnat ho s konkurenčními podniky. V teoretické ...

Sládek, Pavel; Dufková, Eva; Jiránek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopad finančních krizí v období 1992-2014 na ruský bankovní sektor
Zhuravlov, Valerii; Dvořák, Michal; Šíma, Ondřej
2017 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o šesti bankovních krizích v Rusku v letech 1992-2014 a o jejich vlivu na bankovní systém a následně i na ekonomiku státu. V první části práce jsou popsána teoritická východiska bankovních krizí. Pozornost je věnována jak makroekonomickým, tak institucionálním faktorům. Ve druhé části jsou popsány a zhodnoceny jednotlivé krizové epizody, jsou analyzovány jejich příčiny a je vyhodnocen jejich dopad na ruský bankovní sektor. Důraz je kladen na srovnání krizí v letech 1998 a 2008 a odlišnosti v politice Ruska a USA při obnovování stability bankovního sektoru v prostředí Globální finanční krize po roce 2008. Cílem práce je i) určit, jak velký dopad měly jednotlivé krize na ruskou bankovní soustavu i ekonomiku a co k tomu přispělo, a ii) přinést na základě tohoto zkoumání doporučení, jak těmto krizím přecházet, nebo snižovat jejich závažnost. This bachelor thesis gives detailed analysis of six bank crises in Russia in 1992-2014. The main objective was to examine their influence on the banking system and consequently on the economy of Russia. The first part covers the theoretical background of banking crises. Attention is paid to both macroeconomic and institutional factors. The second part describes and evaluates individual crisis episodes, analyzes their causes and evaluates their impact on the Russian banking sector. Emphasis is placed on the comparison between the crises in 1998 and 2008 and different policies of Russia and the USA to restore the stability of the banking sector in the context of Global Financial Crisis after 2008. The aim of the thesis is (i) to determine the impact of individual crises on the Russian banking system, economy and what has contributed to it. Consequently (ii) the second objective was to make recommendations on how to overcome these crises or at least reduce their severity. Keywords: bankovní systém; korupce v bankovním systému; srovnání bankovních krizí; bankovní krize; corruption in the banking system; comparison of banking crises; banking system; banking crisis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopad finančních krizí v období 1992-2014 na ruský bankovní sektor

Tato bakalářská práce pojednává o šesti bankovních krizích v Rusku v letech 1992-2014 a o jejich vlivu na bankovní systém a následně i na ekonomiku státu. V první části práce jsou popsána teoritická ...

Zhuravlov, Valerii; Dvořák, Michal; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza míry regulace finančního trhu v USA a očekávané trendy
Malyk, Kateryna; Blahová, Naďa; Marková, Jana
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému regulace finančních trhů USA a zkoumaní určitých cyklických událostí, které pak vedou ke změně regulace. Cílem je vytvoření přehledu o skutečné situaci na finančním trhu. Dalším záměrem této práce je upozornění na existující významný problém na trhu USA a varování před možnými důsledky. Pozornost je také věnována propojenosti daného cyklu s volbami prezidenta USA. První kapitola obecně popisuje historii vývoje a transformaci regulace ve Spojených státech. Druhá kapitola je zaměřena na strukturu systému regulace a dohledu finančního trhu USA dle jednotlivých oblastí. Ve třetí části bakalářské práce jsou zanalyzovány vybrané impulsy změny regulace a je zde popsána dnešní situace na trhu USA. Závěr obsahuje shrnutí a můj názor na možnosti budoucího vývoje v oblasti regulace. The bachelor thesis is focused on the analysis of the US financial market regulation system and the investigation of certain cyclical events, which then lead to a change of regulation. The aim is to provide an overview of the real situation on the financial market. Another aim of this thesis is to highlight the existing significant issue in the US market and warn of possible consequences. Attention is also paid to the interconnection with the cycle of the US President's election. The first chapter generally describes the history of development and transformation of regulation in the United States. The second chapter focuses on the structure of the US financial market regulation and supervision system by regions. In the third part of the bachelor thesis, selected impulses of regulation change are analyzed and the current situation in the US market is described. The conclusion includes a summary and my opinion on the future development potential in the field of regulation. Keywords: Cenné papíry; Dohled; Finanční trh; Deriváty; Regulace; Finanční bubliny; Financial market; Financial bubbles; Securities; Derivatives; Regulation; Supervision Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza míry regulace finančního trhu v USA a očekávané trendy

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému regulace finančních trhů USA a zkoumaní určitých cyklických událostí, které pak vedou ke změně regulace. Cílem je vytvoření přehledu o skutečné situaci ...

Malyk, Kateryna; Blahová, Naďa; Marková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ohodnocení akcie Tesla Inc.
Adášek, Jan; Veselá, Jitka; Diviš, Martin
2017 - Czech
V bakalářské práci se zabývám analýzou akciového titulu Tesla Inc. (TSLA). Výstupem práce bylo rozhodnutí, zda je titul na trhu podhodnocený, nadhodnocený či na úrovni vnitřní hodnoty. Pro naplnění tohoto cíle a formulaci investičního doporučení, jsem provedl analýzu na třech úrovních. Globální analýza se zabývá vlivem makroekonomických ukazatelů na akciový titul na trhu Spojených států. Odvětvová analýza mapuje prostředí trhu s elektromobily a jeho směřování do budoucna. Závěrem je provedena firemní analýza, ve které je pro ocenění použit Free-Cash-Flow-to-Firm model. V neposlední řadě jsou použity i historické modely ocenění pro potvrzení dosažených závěrů. In my bachelor thesis, I worked on an analysis of Tesla Inc. (TSLA). The output was to decide whether the stock is undervalued, overvalued or at the level of its intrinsic value. In order to fulfill this objective and provide an investment recommendation I performed analysis from three perspectives. Global macro analysis was focused on the influence of macroeconomic variable on the stock and US capital market. Sector analysis was run deeply into market structure of electric vehicles to evaluate its potential in the future. Finally, fundamental analysis on the corporate level was done using Free-Cash-Flow-to-Firm method. Last, but not least I performed valuation using historical models in order to confirm my conclusion. Keywords: elektromobily; Tesla; fundamentální analýza; akcie; vnitřní hodnota; electric vehicles; Tesla; fundamental analysis; stock; intrinsic value Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ohodnocení akcie Tesla Inc.

V bakalářské práci se zabývám analýzou akciového titulu Tesla Inc. (TSLA). Výstupem práce bylo rozhodnutí, zda je titul na trhu podhodnocený, nadhodnocený či na úrovni vnitřní hodnoty. Pro naplnění ...

Adášek, Jan; Veselá, Jitka; Diviš, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zajištění dluhopisového portfolia
Kolář, Adam; Stádník, Bohumil; Kábrt, Tomáš
2017 - Czech
Cílem této bakalářské práce je popis, aplikace a následná analýza účinnosti některých zajišťovacích strategií využívaných při cross-hedgingu dluhopisového portfolia pomocí futures kontraktů. Teoretická část této práce je věnována obecnému popisu charakteristik dluhopisů a futures a dále základním znalostem z oblasti zajišťování úrokového rizika. V emipirické části práce je na základě tržních dat sestaveno dluhopisové portfolio, které je následně zajištěno pomocí futures kontraktů při využití tří odlišných zajišťovacích strategií. V závěru praktické části je porovnávána účinnost jednotlivých aplikovaných strategií. Výsledky uvedené empirické analýze prokazují, že využití aplikovaných zajišťovacích strategií při cross-hedgingu dluhopisového portfolia pomocí futures kontraktů vede ve většině případů k efektivnímu zajištění. The aim of this bachelor thesis is to describe, apply and subsequently analyse the effectiveness of several hedging strategies used when cross-hedging a bond portfolio with futures contracts. The theoretical part of this work is devoted to a general description of characteristics of bonds and futures and, also to basic knowledge of interest rate risk hedging. In the empirical part of this thesis, a bond portfolio is complied, utilising market data, and subsequently it is secured with futures contracts using three different hedging strategies. At the end of the practical part, the effectiveness of each applied strategy is compared. The results of the empirical analysis support, that using the applied strategies when cross-hedging a bond portfolio with futures contracts is in most cases effective. Keywords: dluhopis; cross-hedging; futures; úrokové riziko; zajištění; portfolio; hedging; futures; interest rate risk; portfolio; bond; cross-hedging Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zajištění dluhopisového portfolia

Cílem této bakalářské práce je popis, aplikace a následná analýza účinnosti některých zajišťovacích strategií využívaných při cross-hedgingu dluhopisového portfolia pomocí futures kontraktů. ...

Kolář, Adam; Stádník, Bohumil; Kábrt, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Základní platební účet a jeho význam pro spotřebitele
Bazala, Marek; Schlossberger, Otakar; Fleischmann, Luboš
2017 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o základním platebním účtu na území České republiky. Definuje pojem základní platební účet a charakterizuje jednotlivé vlastnosti tohoto účtu s ohledem na právní úpravu dané oblasti. Dále je v této práci provedena komparace jednotlivých platebních účtů u čtyřech poskytovatelů platebních služeb. Práce se zaměřuje na dodržování zákonem stanovených podmínek jednotlivých poskytovatelů základních platebních účtů. V závěrečné části jsou jednotlivé účty porovnány z hlediska velikosti úplaty za jednotlivé platební služby s nimi spojenými. Dále je zde provedeno zhodnocení této komparace. This Bachelor thesis deals with a payment account with basic features in the Czech Republic. It defines a payment account with basic features and describes all the main characteristic features according to the czech legal system. Furthermore, there is a comparison of individual payment accounts with basic features among four financial institutions. The thesis also aims at terms and conditions that are obligatory for each of the financial institution providing payment account with basic features. The final part compares cost of individual payment services associated with the payment accounts with basic features. Keywords: základní platební účet; platební účet; zákon o platebním styku; payment account with basic features; payment account; payment system act Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Základní platební účet a jeho význam pro spotřebitele

Tato bakalářská práce pojednává o základním platebním účtu na území České republiky. Definuje pojem základní platební účet a charakterizuje jednotlivé vlastnosti tohoto účtu s ohledem na právní úpravu ...

Bazala, Marek; Schlossberger, Otakar; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Měnová politika Národní banky Běloruska
Lapanovich, Aleksei; Mandel, Martin; Gevorgyan, Kristine
2017 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu měnové politiky Běloruska. Na začátku první části je popsaná ekonomická a hospodářská situace v Bělorusku. Dále se probírá historie vzniku centrální banky, její cíle a funkce. Druhá část po charakteristice základních režimů měnové politiky se soustředí na analýzu měnové politiky Běloruska a jejích cílů po rozpadu Sovětského svazů. Poté jsou vysvětleny základní principy fungování transmisního mechanismu v Bělorusku. Poslední část se věnuje analýze vybraných ekonomických parametrů. V této části je probrána horizontální struktura platební bilance za rok 2016, dále je tu prezentována grafická analýza zahraniční investiční pozice a zahraničního dluhu Běloruska, analyzovány příčiny inflace a inflační tlaky a na konci je popsán vývoj kursového systému a jeho současné trendy. Annotation The aim of the bachelor´s thesis is to analyze the monetary policy of the Republic of Belarus. At the beginning of the first part is described the economic and financial situation in Belarus. Further, the history of the establishment of the central bank, its objectives and functions are discussed. The second part, following the characteristics of the basic monetary policy regimes, focuses on the analysis of the monetary policy of Belarus and its objectives after the collapse of the Soviet Union. Then, the basic principles of the functioning of the transmission mechanism in Belarus are explained. The last part deals with the analysis of selected economic parameters. This section discusses the horizontal structure of the balance of payments for 2016, a graphical analysis of the foreign investment position and the foreign debt of Belarus, the causes of inflation and inflationary pressures, as well as the development of the exchange system and its current trends. Keywords: Bělorusko; Měnová politika; Kursový systém; Exchange rate system; Monetary Policy; Republic of Belarus Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Měnová politika Národní banky Běloruska

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu měnové politiky Běloruska. Na začátku první části je popsaná ekonomická a hospodářská situace v Bělorusku. Dále se probírá historie vzniku centrální banky, ...

Lapanovich, Aleksei; Mandel, Martin; Gevorgyan, Kristine
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Fundamentální analýza akcie společnosti easyJet
Pelevaniuc, Elena; Veselá, Jitka; Hejdová, Martina
2017 - Czech
Táto bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akciového titulu britské letecké společnosti easyJet. První kapitola zkoumá vztahy mezi vybranými makroekonomickými veličinami a vývojem akciových kurzů. Druhá kapitola, věnující se odvětvové analýzy, zabývá se regulací leteckého odvětví a postavením společnosti easyJet na domácím a zahraničním trhu. Poslední kapitola je věnována firemní analýze, kde pomocí několika metod je vypočítána vnitřní hodnota akcie a uvedené výsledné investiční doporučení. This bachelor thesis deals with fundamental analysis of a share of British airline company easyJet. The first chapter is based on estimating the influence of selected macroeconomic variables on the changes of the stock price. The second chapter, which is dedicated to sectoral analysis, deals with the regulation of the aviation industry and easyJet's position on the domestic and foreign markets. The last chapter is devoted to corporate analysis, which calculates the internal value of the share using several methods and presents an appropriate investment recommendation. Keywords: fundamentální analýza; easyJet PLC; akcie; investování; fundamental analysis; easyJet PLC; shares; investing Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Fundamentální analýza akcie společnosti easyJet

Táto bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akciového titulu britské letecké společnosti easyJet. První kapitola zkoumá vztahy mezi vybranými makroekonomickými veličinami a vývojem ...

Pelevaniuc, Elena; Veselá, Jitka; Hejdová, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Měnová politika v době nízkých úrokových sazeb a hrozbě deflace
Kochergin, Aleksei; Gevorgyan, Kristine; Šíma, Ondřej
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je analyzovat českou ekonomiku za dobu provádění devizových intervenci, a několik měsíců po nich v situaci hrozící deflace. Téma je zvoleno k aktuálnosti prohlášení bankovní rady ČNB o ukončení kurzového závazku, který nepochybně bude definovat tuzemskou ekonomiku po určitou dobu. Práce se zabývá aspekty, které donutily Českou národní banku intervenovat na devizovém trhu, zkoumá stav ekonomiky v období provádění intervenci, a pak po ukončení kurzového závazku. Práce je rozdělena na tři hlavní častí. První část této práce vysvětluje podstatu měnové politiky a její aplikace centrální bankou. V druhé časti je vysvětlena ekonomická podstata terminu deflace a různé názory na danou problematiku. Třetí část se soustředí na analýzu ekonomické situace v České republice a politiku centrální banky. Výsledkem této analýzy bude zhodnocení úspěšnosti zvolené strategie na příkladu makroekonomických ukazatelů a vyhodnocení její adekvátnosti vzhledem k zjištěným poznatkům. The aim of the bachelor thesis is to analyze the Czech economy during the period of foreign exchange interventions, and several months after them in the situation of impending deflation. The topic is chosen to be the most up-to-date statement by the Czech National Bank council on the termination of the exchange rate commitment, which will undoubtedly define the domestic economy for a certain period of time. The thesis deals with aspects that have forced the Czech national bank to intervene in the foreign exchange market, it examines the state of the economy during the implementation period of the intervention, and then after the end of the exchange rate commitment. The work is divided into three main parts. The first part of this work explains the essence of monetary policy and its application by the central bank. The second part explains the economic nature of deflation and different views on this issue. The third part focuses on the analysis of the economic situation in the Czech Republic and the policy of the central bank. The result of this analysis will be the assessment of the success of selected strategy on the example of macroeconomic indicators and the evaluation of its adequacy due to the findings. Keywords: Deflace; Měnová politika; Devizové intervence; Cílování inflace; Česká národní banka; Foreign exchange intervention; Inflation targeting; Deflation; Czech national bank; Monetary policy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Měnová politika v době nízkých úrokových sazeb a hrozbě deflace

Cílem bakalářské práce je analyzovat českou ekonomiku za dobu provádění devizových intervenci, a několik měsíců po nich v situaci hrozící deflace. Téma je zvoleno k aktuálnosti prohlášení bankovní ...

Kochergin, Aleksei; Gevorgyan, Kristine; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Stavební spoření ve srovnání s dalšími spořícími produkty
Miller, Jan; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
2017 - Czech
V bakalářské práci Stavební spoření v porovnání s dalšími spořícími produkty se věnujeme zpracování analýzy stavebního spoření ve třech stavebních spořitelnách a analýzy termínovaných vkladů u třech bank. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se budeme věnovat deskripcí obou zmíněných produktů. V druhé, praktické části se budeme analyzovat oba produkty celkem u šesti finančních institucí. Na konci praktické části bude porovnání výhodnosti produktů z pohledu klienta. In the bachelors thesis Building society savings account in comparison with another savings society products we aim at analysis of building society savings products within three different building societies and coherently at analysis of fixed term deposit accounts. The bachelors thesis is divided into two parts. In the theoretical part, we are going to describe both above mentioned products. In the second, practical part, we are going to analyze both products altogether at six different financial institutions. At the end of the practical part we are going to weight the favorableness of the products from the consumer point of view. Keywords: stavební spoření; termínované vklady,; výnos; výnosnost; přidělení; building society savings accounts; fixed term deposit accounts; revenue; yield; allocation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Stavební spoření ve srovnání s dalšími spořícími produkty

V bakalářské práci Stavební spoření v porovnání s dalšími spořícími produkty se věnujeme zpracování analýzy stavebního spoření ve třech stavebních spořitelnách a analýzy termínovaných vkladů u třech ...

Miller, Jan; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases