Number of found documents: 99093
Published from to

Obytný soubor na Červeném kopci
Skálová, Jana Vojtěška; Joja, Marie; Kratochvíl, Jan
2024 - Czech
Cílem bakalářské práce je návrh obytného souboru na Červeném kopci v Brně. Návrh má zohledňovat trendy současné rezidenční architektury a nabídnout možná řešení problematiky aktuální bytové krize. Řešené území se nachází na pomezí hustě zastavěného území Štýřic a přírody, v současnosti se zde nachází zahrádkářská kolonie. Návrh využívá formu družstevního bydlení, které je podpořeno systémem variabilních dispozic jednotlivých bytových domů a viladomů. Budoucí obyvatelé díky tomu mají možnost zasahovat do výstavby a nakonfigurovat si dům podle svých představ. Navržené budovy využívají svažitého pozemku zasazením do terénu. Celý soubor je propojen parkem s retenčním jezírkem, dětským hřištěm, workout hřištěm, komunitní zahradou a rozhlednou. Obytnou funkci souboru doplňuje polyfunkční dům s kavárnou a pronajímatelnými prostory. Návrh odráží vizi bydlení budoucnosti na základě flexibilních dispozic, udržitelnosti a podpory diverzity. The aim of this bachelor‘s thesis is to design a residential complex on Red Hill in Brno. The design will take into account the trends of contemporary residential architecture and offer possible solutions to the current housing crisis. The site is located on the border of the densely built-up area of Štýřice and nature, and currently houses a garden colony. The design uses the form of cooperative housing, which is supported by a system of variable layouts of individual apartment buildings and villas. This gives future residents the opportunity to intervene in the construction and configure the house according to their own ideas. The houses utilize the sloping terrain by being embedded into the ground. The entire complex is connected by a park with a retention pond, a children‘s playground, a workout, a community garden, and a lookout tower. The residential function of the complex is complemented by a multifunctional building with a café and rental spaces. The design reflects the vision of future living based on flexible layouts, sustainability, and support for diversity. Keywords: obytný soubor; Červený kopec; bytový dům; udržitelnost; městský park; budoucnost; Brno; residential complex; Red Hill; apartment building; sustainability; urban park; future; Brno Available in a digital repository NRGL
Obytný soubor na Červeném kopci

Cílem bakalářské práce je návrh obytného souboru na Červeném kopci v Brně. Návrh má zohledňovat trendy současné rezidenční architektury a nabídnout možná řešení problematiky aktuální bytové krize. ...

Skálová, Jana Vojtěška; Joja, Marie; Kratochvíl, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Galerie moderního umění v Brně
Knipiglová, Nina; Doležal, Ondřej; Novák, Petr
2024 - Czech
Bakalárska práca sa zameriava na návrh galerie moderného umenia, lokalizovaného v mestskej časti Brno-Stred. Pozemok, s nadmorskou výškou od 205, 200 do 207, 100 m.n.m., charakterizuje nepravidelný pôdorys. Centrálna lokalita je výhodná, avšak okolité cestné komunikácie pridávajú hlučnosť k miestnemu prostrediu. Objekt, pozostávajúci z päť podlaží s dvoma podzemnými a tromi nadzemnými úrovňami, je navrhnutý v súlade s mestským plánom pre zmiešané oblasti a s ohľadom na plánovaný okružný park. Hlavný vstup je situovaný na prvom podlaží zo západnej strany, s veľkou vstupnou halou, kaviarňou, knižnicou a kancelárskymi priestormi. Druhé a tretie podlažie sú vyhradené pre výstavné priestory, doplnené o prenajímateľné ateliérové priestory. Podzemné časti zahŕňajú dvojpodlažné garáže a zásobovacie priestory. Konceptom reaguje na okolie, zalomenie objektu kopíruje uličnú čiaru v časti Kolište a severnou fasádou je rovnobežne zarovnaný s magistrátom mesta Brno. Fasáda budovy je materialovo rozdelená.Prvé nadzemné podlažie je presklenné s bielou omietkou, zatiaľ čo ostatné nadzemné úrovne sú pokryté hliníkovými panelmi. Cieľom objektu je zapadnúť do mestského prostredia a poskytnúť priestor, ktorý podporí kultúrne a spoločenské aktivity v Brne-Stred. The bachelor's thesis focuses on the design of a modern art gallery located in the city district of Brno-Center. The plot, with an elevation ranging from 205.200 to 207.100 meters above sea level, features an irregular layout. While the central location is advantageous, nearby roadways contribute to the noise in the local environment. The structure, consisting of five floors with two underground and three above-ground levels, is designed in accordance with the city's plan for mixed-use areas, taking into consideration the planned circular park. The main entrance is located on the first floor on the western side, featuring a large entrance hall, a café, a library, and office spaces. The second and third floors are designated for exhibition spaces, supplemented by rentable studio areas. The underground sections include double-decker garages and supply rooms. The design concept responds to the surroundings; the building's break follows the street line in the Kolište section, and the northern façade is parallel to the city hall. The building's façade is visually divided. The first above-ground floor is glazed with white plaster, while the other above-ground levels are covered with aluminum panels. The objective of the project is to integrate into the urban environment and provide a space that supports cultural and social activities in Brno-Center. Keywords: Galéria; novostavba; verejný priestor; kultúra; zelená strecha; podzemné garáže; výstavné priestory; kaviareň; Gallery; new construction; public space; culture; green roof; underground garages; exhibition spaces; café Available in a digital repository NRGL
Galerie moderního umění v Brně

Bakalárska práca sa zameriava na návrh galerie moderného umenia, lokalizovaného v mestskej časti Brno-Stred. Pozemok, s nadmorskou výškou od 205, 200 do 207, 100 m.n.m., charakterizuje nepravidelný ...

Knipiglová, Nina; Doležal, Ondřej; Novák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Polyfunkční objekt Malá Amerika
Čamborová, Tereza; Obrtlík, Jan; Májek, Jan
2024 - Czech
Predmetom bakalárskej práce je navrhnúť polyfunkčný objekt v samotnom centre mesta Brna. Návrh pracuje s nárožným pozemkom obklopeným mestskou štruktúrovanou zástavbou s historickými objektmi. Hmotové riešenie reaguje na výškové členenie susedných objektov tak aby vznikali priehľady na Katedrálu sv. Petra a Pavla a susedný objekt Malá Amerika. Nárožný čiastočne deväťpodlažný objekt ukončuje uličnú čiaru a vytvára orientačný prvok v meste. Zároveň plní funkciu hlukovej bariéry. Nízka štvorpodlažná budova uzatvára prieluku a výškovo prepája Malú Ameriku s novovzniknutým verejným priestorom medzi budovami v tichšom prostredí. The subject of the bachelor thesis is to design a multifunctional building in the very center of Brno. The proposal involves working with a corner plot surrounded by urban structured development with historical buildings. The massing solution responds to the height articulation of adjacent structures to create clear views of the St. Peter and Paul Cathedral and the adjacent object, Little America. The partially nine-story corner building concludes the street line and serves as an orienting element in the city while also acting as a noise barrier. The low four-story building closes the gap and, in terms of height, connects Little America with the newly formed public space between the buildings in a quieter environment. Keywords: architektonická štúdia; polyfunkčný objekt; hmota; verejný priestor; centrum; architectural study; multifunctional object; massing; public space; center Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční objekt Malá Amerika

Predmetom bakalárskej práce je navrhnúť polyfunkčný objekt v samotnom centre mesta Brna. Návrh pracuje s nárožným pozemkom obklopeným mestskou štruktúrovanou zástavbou s historickými objektmi. Hmotové ...

Čamborová, Tereza; Obrtlík, Jan; Májek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Komerční centrum Miris Garden v Chorvatsku
Žilková, Monika; Doležal, Ondřej; Novák, Petr
2024 - Czech
Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě zadání, které bylo poskytnuto v předmětu BGA032 – Ateliér architektonické tvorby 4. Tématem studie je návrh novostavby komerčního centra Miris Garden v Chorvatsku u obce Starigrad. Objekt má tvořit stěžejní bod nově budovaného resortu na svažitém pobřeží Jaderského moře. Komerční centrum má zastat funkci obchodní (s vícero menšími obchůdky a gastro podniky) a v části objektu také administrativní, kde jsou k dispozici kanceláře pro vedení centra i pro nájemníky. Tři budovy tvořící jednotný celek jsou koncipovány do tvaru dvou centrických šestiúhelníků, čímž je vytvořen prostor imitující obchodní ulici. Ta pak vrcholí v náměstí s výhledem na moře. Centrum má celkem tři podlaží, která jsou ovšem zapasována do terénu tak, že v pohledu směrem k moři působí jako jednopodlažní budova, tudíž neruší výhledy okolním vilám. Novostavba bude umístěna do volné krajiny, její výstavba ani provoz tedy nebudou nikterak rušit žádné okolní obyvatele. The subject of the bachelor thesis is preparation of project documentation for building permits and part of the documentation for the implementation of construction based on the assignment, which was provided in the course BGA032 - Architectural Design Studio 4. The topic of the study is a design of a new building of the commercial center Miris Garden in Croatia near the town Starigrad. The building is to form the main point of the newly built resort on the sloping coast of the Adriatic Sea. The commercial center is to fulfill a commercial function (with several smaller shops and gastro businesses) and in part of the building also an administrative function, where offices are available for the management of the center and for tenants. The three buildings forming a unified whole are designed in the shape of two central hexagons, creating a space imitating a shopping street. It then culminates in a square with a view of the sea. The center has a total of three floors, which, however, are fitted into the terrain in such a way that when viewed towards the sea it looks like a single-storey building, so it does not disturb the views of the surrounding villas. The new building will be located in an open landscape, so its construction and operation will not disturb any nearby residents in any way. Keywords: bakalářská práce; architektonická studie; komerční centrum; Chorvatsko; komerce; gastronomie; administrativa; monolit; železobeton; zelená plochá střecha; terasa; ochoz; ulice; náměstí; kamenný obklad; svah; bachelor thesis; architectural study; commercial centre; Croatia; commerce; gastronomy; administration; monolith; reinforced concrete; green flat roof; terrace; walkway; street; square; stone cladding; hill Available in a digital repository NRGL
Komerční centrum Miris Garden v Chorvatsku

Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě zadání, které bylo poskytnuto v předmětu BGA032 – Ateliér ...

Žilková, Monika; Doležal, Ondřej; Novák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou
Košútová, Kristína; Kratochvíl, Jan; Bykov, Oleksii
2024 - Czech
Priestory detských knižníc v Českej aj Slovenskej republike sú zrkadlom školstva. Priestory sú poddimenzované svojou veľkosťou, sú zariadené nábytkom a kobercami, aby aspoň trochu tlmili detský krik. Otázkou ostáva, či takéto zariadenie je dostačujúce a či by detská knižnica nemala vyzerať a fungovať inak? Projekt sa zoberá novou pobočkou Mestskej knižnice Jiřího Mahena – Detská knižnica. Vychádza z porozumenia vývoja dieťaťa, ako sa hrá a učí nové veci počas svojho detstva - od narodenia až po vek 12 rokov. Deti si v knižnici môžu vytvárať vlastné hry a hračky na hranie. Deti sa budú môcť sami rozhodnúť o tom, ako budú tráviť svoj čas v knižnici. Či sa budú hrať individuálne podľa svojich predstáv alebo sa stanú súčasťou akéhokoľvek workshopu organizovaného Knižnicou Jiřího Mahena. V projekte definujem 3 základné typológie tvoriace priestor, a tie sú súčasťou hmoty budovy. Veža – je hlavným vertikálnym prvok, vďaka ktorému sa deti môžu pohybovať medzi viacerými poschodiami, no je to aj priestor ukrývajúci interaktívne prvky a hry. Jaskyňa – je menší priestor, ktorý svojim charakterom pripomína útočisko alebo skrýšu pre deti, ktoré sa chcú skryť a čítať si, alebo si len chcú nájsť svoj vlastný roh. Tunel – je hlavným horizontálnym prvkom, ktorý spája dôležité miesta dvoch hlavných objemov budov. Children's libraries in the Czech and Slovak Republic are a mirror of education. The spaces are undersized, furnished with furniture and carpets to at least somewhat muffle children's screams. The question remains whether such furnishings are sufficient and whether a children's library should look and function differently. The project is being taken up by a new branch of the Jiří Mahen Municipal Library - the Children's Library. It is based on an understanding of child development, how children play and learn new things during their childhood - from birth to the age of 12. Children can create their own games and toys to play with in the library. Children will be able to make their own choices about how they spend their time in the library. Whether they will play individually according to their own ideas or become part of any workshop organised by the Jiří Mahen Library. In the project I define 3 basic typologies that make up the space, and these are part of the building's mass. The tower - it is the main vertical element, thanks to which children can move between several floors, but it is also a space hiding interactive elements and games. The Cave - is a smaller space that resembles a refuge or hiding place for children who want to hide and read, or just want to find their own corner. Tunnel - is the main horizontal element that connects the important points of the two main building volumes. Keywords: knižnica; rooseveltova; bibioverse; park danuše muzikářové; veža; jaskyňa; tunel; deti; knižnica ako hra; library; roosevelt street; bibioverse; park danuše muzikářové; tower; cave; tunel; children; library as a game Available in a digital repository NRGL
Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou

Priestory detských knižníc v Českej aj Slovenskej republike sú zrkadlom školstva. Priestory sú poddimenzované svojou veľkosťou, sú zariadené nábytkom a kobercami, aby aspoň trochu tlmili detský krik. ...

Košútová, Kristína; Kratochvíl, Jan; Bykov, Oleksii
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Budova loutkového divadla v centru Opavy
Mojžíšová, Petra; Palacký, Ivan; Galeová, Nicol
2024 - Czech
Projekt představuje architektonicko-urbanistické řešení přestavby provozní části Slezského divadla a novostavby městského domu s divadlem v západní části Horního náměstí v Opavě. Hlavním motivem práce je propojení dvou subjektů – profesionálního dvousouborového Slezského divadla a nové budovy se sálem pro divadlo amatérských souborů a dětského centra. Využití stávajícího veřejného prostoru je motivováno obecnou myšlenkou zahušťování městské struktury a soustředění kultury v centru města. Doplnění monobloku divadla o další funkce považuji za smysluplné, ať už z hlediska udržitelnosti a adaptace, tak z hlediska komunitního. The project presents an architectural and urbanistic solution for the redevelopment of the operational part of the Silesian Theatre and a new building of a town house with a theatre in the western part of the Horní náměstí in Opava. The main idea of the work is the connection of two subjects - the professional Silesian Theatre and the new building with a hall for amateur theatre and a children's centre. The use of the existing public space is motivated by the general idea of densification of the urban structure and concentration of culture in the city centre. I consider the addition of another functions to the monoblock of theatre to be reasonable, both in terms of sustainability and adaptation, and in terms of community. Keywords: Opava; Horní náměstí; loutky; městský dům; loutkové divadlo; malá scéna; divadlo; dětské centrum; polyfunkční dům; Slezské divadlo; novostavba; Opava; Horní náměstí; puppet; town house; puppet theatre; theatre; children's centre; poly-functional building Available in a digital repository NRGL
Budova loutkového divadla v centru Opavy

Projekt představuje architektonicko-urbanistické řešení přestavby provozní části Slezského divadla a novostavby městského domu s divadlem v západní části Horního náměstí v Opavě. Hlavním motivem práce ...

Mojžíšová, Petra; Palacký, Ivan; Galeová, Nicol
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Generování rodokmenů z archivních záznamů
Haltmar, Adam; Zbořil, František; Rozman, Jaroslav
2024 - Czech
Tato práce popisuje funkci již existujícího programu pro zpracování, porovnání a propojení archivních matričních záznamů o osobách do struktury vhodné pro uložení do grafové databáze s vedlejším účinkem tvorby rodokmenů. Dále se věnuje jeho optimalizaci a zlepšení přesnosti výsledků propojování. Ukazuje nevhodné postupy a jejich alternativní řešení pro zrychlení výpočetní doby běhu programu a rozšiřuje program o další funkce jako například standardizaci jmen pro navýšení úspěšnosti propojování. Výsledkem těchto postupů je dosažení zrychlení přes 5000 %. This thesis is about optimalization and increasing precision of already existing program for processing, comparing and linking archive records about people in a way to store them in a graph database while constructing family pedigrees as a side effect. It shows where the algorithm was approached badly and makes better alternatives for lowering the computation time. It also presents new methods for increasing the precision of record linking like name standardization and compares tests with the original program. Result of these changes is accelerating the program by more than 5000 %. Keywords: genealogie; tvorba rodokmenů; propojování záznamů; grafová databáze; optimalizace; genealogy; pedigree creation; record linking; graph database; optimalization Available in a digital repository NRGL
Generování rodokmenů z archivních záznamů

Tato práce popisuje funkci již existujícího programu pro zpracování, porovnání a propojení archivních matričních záznamů o osobách do struktury vhodné pro uložení do grafové databáze s vedlejším ...

Haltmar, Adam; Zbořil, František; Rozman, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hydropneumatické systémy vozidel
Ševčík, Michal; Míša, Jiří; Blaťák, Ondřej
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá hydropneumatickými systémy odpružení. Jedná se o úzkou vývojovou větev odpružení, jež má na současném trhu stabilní pozici. Přináší s sebou totiž řadu klíčových funkcí, které mohou být zásadní pro hlavní pracovní náplň určitých strojních zařízení. Daní těchto funkcí je často konstrukční a finanční náročnost systému. Z tohoto důvodu je systém v práci porovnáván hlavně s klasickou koncepcí konvenčních systémů odpružení s ocelovými pružinami. Je zde popsána také široká škála funkcí, kterými tento systém může disponovat. Na základě teoretických poznatků je navržena koncepce hydropneumatického systému odpružení na vozidlo Ford TRUCKS 1833 DC. Je provedena série výpočtů určujících základní parametry systému. Získané výsledky jsou využity pro volbu komponentů systému ze současné nabídky na trhu. Hydraulické válce, jež patří mezi hlavní komponenty hydropneumatických jednotek, jsou na základě pevnostních výpočtů konstrukčně navrženy konkrétně po dané vozidlo. This work deals with hydropneumatic suspension systems. It is a narrow development branch of suspension that has a stable position in the current market. It brings with it a number of key functions that can be essential to the main workload of certain machinery. The downside of these features is often the design and financial complexity of the system. For this reason, the system is mainly compared with the classical concept of conventional suspension systems with steel springs. The wide range of functions that the system can provide is also described. Based on the theoretical knowledge, the concept of a hydropneumatic suspension system for the Ford TRUCKS 1833 DC is proposed. A series of calculations are performed to determine the basic parameters of the system. The obtained results are used to select system components from the current market offer. The hydraulic cylinders, which are one of the main components of the hydropneumatic units, are designed specifically for the vehicle based on strength calculations. Keywords: hydropneumatika; odpružení; hydraulický válec; hydropneumatická jednotka; hydropneumatics; suspension; hydraulic cylinder; hydropneumatic unit Available in a digital repository NRGL
Hydropneumatické systémy vozidel

Tato bakalářská práce se zabývá hydropneumatickými systémy odpružení. Jedná se o úzkou vývojovou větev odpružení, jež má na současném trhu stabilní pozici. Přináší s sebou totiž řadu klíčových funkcí, ...

Ševčík, Michal; Míša, Jiří; Blaťák, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Aktualizace účelové mapy lokality SOS vesničky v Brně-Medlánkách
Vítek, František; Nosek, Jakub; Kuruc, Michal
2024 - Czech
Bakalářská práce pojednává o aktualizaci účelové mapy lokality SOS vesničky v Brně-Medlánkách a jejím následném převodu do prostředí geografického informačního systému. V práci je popsán celý postup aktualizace účelové mapy od rekognoskace a sběr dat v terénu, až po výpočetní a grafické zpracování . Dále je popsán převod mapy do programu QGIS. Hlavními výstupy práce jsou účelová mapa v měřítku 1:500 a projekt v programu QGIS, obsahující prvky mapy převedené do formátu shapefile. The bachelor thesis deals with the update of the thematic map of the SOS village area in Brno-Medlánky and its subsequent conversion into a geographic information system environment. The thesis describes the entire process of updating the thematic map from reconnaissance and field data collection to computational and graphic processing. Furthermore, it outlines the conversion of the map into the QGIS software. The main outputs of the thesis are the purpose map at a scale of 1:500, and a project in QGIS containing map elements converted into a shapefile format. Keywords: účelová mapa; tachymetrie; SOS vesnička; GIS; atributy; thematic map; tacheometry; SOS village; GIS; attributes Available in a digital repository NRGL
Aktualizace účelové mapy lokality SOS vesničky v Brně-Medlánkách

Bakalářská práce pojednává o aktualizaci účelové mapy lokality SOS vesničky v Brně-Medlánkách a jejím následném převodu do prostředí geografického informačního systému. V práci je popsán celý postup ...

Vítek, František; Nosek, Jakub; Kuruc, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium protinádorového účinku platinových komplexů PHEN-BEQU
Večeřová, Michaela; Prachařová,, Jitka; Kostrhunová,, Hana
2024 - Czech
Rakovina představuje pro společnost velkou hrozbu a přestože v dnešní době existuje velká škála řešení tohoto problému, není ani jedno bez rizik. V bakalářské práci bylo za úkol studovat protinádorový účinek nově nasyntetizovaných platinových komplexů skupiny PHEN-BEQU. V prvé řadě byl proveden test MTT a jeho výsledkem byly hodnoty IC50 jednotlivých komplexů. Cytotoxicita byla změřená pomocí testu CellTiter-Glo® také na sferoidech - 3D buněčných modelech, které dokážou lépe simulovat prostředí skutečného nádoru. Dále byla změřena akumulace komplexů v buňkách a jádrech a stanoven typ buněčné smrti. Výsledky byly dány do souvislosti s obsahem lipofilních skupin a zhodnoceny jejich účinky. Cancer represents a significant threat to society, and although there is a wide range of solutions to this problem available today, none are without risks. The task of the bachelor’s thesis was to study the anti-tumor effect of newly synthesized platinum complexes of the PHEN-BEQU group. First, an MTT test was performed, and the IC50 values of individual complexes were obtained as a result. Cytotoxicity was also measured using the CellTiter-Glo® assay on spheroids - 3D cellular models capable of better simulating the environment of a real tumor. Furthermore, the accumulation of complexes in cells and nuclei was measured, and the type of cell death was determined. The results were correlated with the content of lipophilic groups, and their effects were evaluated. Keywords: cytostatika; nádorové buňky; lipofilní skupiny; cytostatic drugs; cancer cells; lipophilic groups Available in a digital repository NRGL
Studium protinádorového účinku platinových komplexů PHEN-BEQU

Rakovina představuje pro společnost velkou hrozbu a přestože v dnešní době existuje velká škála řešení tohoto problému, není ani jedno bez rizik. V bakalářské práci bylo za úkol studovat protinádorový ...

Večeřová, Michaela; Prachařová,, Jitka; Kostrhunová,, Hana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases