Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 297394
Published from to

Studie dynamických účinků na mostní konstrukci od pohyblivého zatížení
Zavřelová, Michaela; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je dynamická parametrická studie železničního mostu na dynamické účinky přejezdu vysokorychlostních vlakových souprav pomocí modelu zatěžovacího vlaku HSLM-A po železničním mostě. Výpočtový model je zpracován v softwarech RFEM 5.29.01 s modulem RF-MOVE a v prereleasové verzi RFEM 6 a RSTAB 9 jako 2D prutový v rovině XZ. Dále jsou vytvořeny statické zatěžovací stavy a modely zatížení LM 71 a HSLM-A. Model zatížení HSLM-A je zpracován pro universální vlaky A1-A10, jež každý přejede železniční most celkem 15 rychlostmi v rozmezí 120 km/hod – 400 km/hod. V rámci diplomové práce je provedena detailní parametrická studie závislosti maximálních deformací a zrychlení uzlu ve směru Z na rychlostech jednotlivých vlakových souprav. V parametrické studii je použita modální a časová analýza. Součástí diplomové práce je určení oblasti rezonance. The goal of the master thesis is a dynamic parametric study on the dynamic effects of high-speed train using the HSLM-A load model on a railway bridge. The calculation model is processed, in RFEM 5.29.01 with RF-MOVE module and prerelease versions RFEM 6 and RSTAB 9, as a 2D member in the XZ plane. Furthermore, static load cases and load models LM 71 and HSLM-A are created. The HSLM-A load model is processed for universal trains A1-A10, which each cross the railway bridge at a total of 15 speeds ranging from 120 km/h to 400 km/h. A detailed parametric study of the dependence of the maximum deformation and acceleration in the Z direction on the speeds of each train set is performed. Modal and time history analysis is used in the parametric study. Part of the work is to determine the resonance region. Keywords: Dynamická analýza; dynamické účinky; pohyblivé zatížení; železniční most; model zatížení; zatěžovací vlak; RFEM; RSTAB; modální analýza; vlastní tvary; vlastní frekvence; vlastní perioda; časová analýza; kombinace zatížení; vlaková souprava; universální vlak; Raileighův model útlum; Lehrova tlumicí konstanta; deformace; zrychlení; lineární modální metoda; lineární implicitní Newmarkova metoda; Dynamic analysis; dynamic effects; moving load; railway bridge; load model; load train; RFEM; RSTAB; modal analysis; mode shapes; eigenfrequency; eigenperiod; time analysis; load combination; train set; universal train; Raileigh damping model; Lehr damping constant; deformation; acceleration; linear modal method; linear implicit Newmark method Available in a digital repository NRGL
Studie dynamických účinků na mostní konstrukci od pohyblivého zatížení

Cílem diplomové práce je dynamická parametrická studie železničního mostu na dynamické účinky přejezdu vysokorychlostních vlakových souprav pomocí modelu zatěžovacího vlaku HSLM-A po železničním ...

Zavřelová, Michaela; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Mateřská škola Žabka
Tippelt, David; Veronika, Chlápková; Bantová, Sylva
2024 - Czech
Předmětem této diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě Mateřské školy Žabka na úrovni pro provádění stavby. Navrhovaná stavba se nachází v okrajové části obce Dvůr Králové nad Labem. Tato parcela neleží v záplavovém ani poddolovaném území. Hlavním účelem bylo vytvořit příjemné a zároveň moderní prostředí mateřské školy pro děti. Jedná se o samostatně stojící objekt, který má dvě nadzemní podlaží. V přízemí jsou dvě třídy s přístupem na terasu, která dále navazuje na dětské hřiště se zahradou. O podlaží výše nalezneme jednu třídu pro děti se zázemím a velikou terasu s možností vstupu. Hlavní vstup do objektu se nachází na východní straně. Každá třída má svoji specifickou barvu, hlavní část budovy je do odstínu oranžové barvy. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu v kombinaci se ztraceným bedněním. Svislé nosné i nenosné konstrukce budou tvořit stěny z vápenopískových tvárnic. Fasádu tvoří vláknocementová deska s provětrávanou mezerou. Vodorovné konstrukce jsou z předpjatých prefabrikovaných panelů. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Novostavba Mateřské školy Žabka je navržena jako úsporná. The subject of this diploma thesis is the design and processing of project documentation for the new building of the Žabka Kindergarten at the level for construction. The proposed building is located in the outskirts of the village of Dvur Králové nad Labem. This parcel is not located in a flooded or mined area. The main purpose was to create a pleasant and at the same time modern kindergarten environment for children. It is a detached building with two floors above ground. On the ground floor there are two classrooms with access to the terrace, which continues to the children's playground with a garden. On the floor above, we find one classroom for children with facilities and a large terrace with the possibility of entry. The main entrance to the building is on the east side. Each class has its own specific color, the main part of the building is orange. The building is based on foundation belts made of plain concrete in combination with lost formwork. Vertical load-bearing and non-load-bearing structures will form walls made of sand-lime blocks. The facade consists of a fiber cement board with a ventilated gap. The horizontal structures are made of prestressed prefabricated panels. The building is covered with a single-layer flat roof. The new building of the Žabka Kindergarten is designed to be economical. Keywords: Mateřská škola; novostavba; základové pasy; ztracené bednění; vápenopískové zdivo; předpjaté prefabrikované stropy; větraná fasáda; jednoplášťová plochá střecha; vegetačně extenzivní střecha; zelená střecha; Kindergarten; new building; foundation passes; lost formwork; sand-lime masonry; pre-stressed prefabricated ceilings; ventilated facade; single-skin flat roof; vegetated extensive roof; green roof Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola Žabka

Předmětem této diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě Mateřské školy Žabka na úrovni pro provádění stavby. Navrhovaná stavba se nachází v okrajové části obce Dvůr ...

Tippelt, David; Veronika, Chlápková; Bantová, Sylva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling
Bachura, Martin; Mikulík, Michal; Aigel, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného domu, na kterém budou názorně demonstrovány klíčové aspekty této problematiky. Obsah praktické části zahrnuje detailní popis postupů a procesů, které byly využity při vytváření modelu. The thesis will focus on analyzing the current utilization of Building Information Modeling in budget creation and its mutual cooperation in practice. As part of the practical section, a 3D model of a family house will be created to visually explain the key aspects of this issue. The practical part will include a description of the procedures and processes employed in the modeling. Keywords: BIM; IFC; BIM-ready software; knihovny; rozpočet; BIM; IFC; BIM-ready software; libraries; budget Available in a digital repository NRGL
Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling

Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného ...

Bachura, Martin; Mikulík, Michal; Aigel, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Algoritmus hejna částic v problematice konstrukční optimalizace
Šubíková, Magdaléna; Lang, Rostislav; Hokeš, Filip
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje aplikaci přírodou inspirovaného stochastického algoritmu hejna částic na problematiku konstrukční optimalizace ve výpočetním systému Dlubal RFEM. Na parametrickém prutovém modelu ocelové konstrukce rozhledny Holedná byla provedena citlivostní analýza vstupních parametrů a optimalizace pomocí PSOA. Hlavním přínosem této práce je analýza konkrétního nastavení algoritmu na schopnost efektivně nalézt globální minimum zvolené účelové funkce. The thesis deals with the application of the nature-inspired stochastic particle swarm algorithm to the structural optimization problem in the Dlubal RFEM computing system. A sensitivity analysis of input parameters and optimization using PSOA was performed on a parametric member model of the steel structure of the Holedná tower. The main contribution of this thesis lies in the analysis of a specific algorithm configuration and its ability to effectively find the global minimum of the chosen objective function. Keywords: Optimalizace; algoritmus hejna částic; parametrické modelování; citlivostní analýza; nelineární úloha; ocelová konstrukce; Dlubal RFEM; Optimization; particle swarm algorithm; parametric modeling; sensitivity analysis; nonlinear problem; steel structure; Dlubal RFEM Available in a digital repository NRGL
Algoritmus hejna částic v problematice konstrukční optimalizace

Diplomová práce se věnuje aplikaci přírodou inspirovaného stochastického algoritmu hejna částic na problematiku konstrukční optimalizace ve výpočetním systému Dlubal RFEM. Na parametrickém prutovém ...

Šubíková, Magdaléna; Lang, Rostislav; Hokeš, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Facility management staveb
Honusová, Kateřina; Müller, Jan; Krejza, Zdeněk
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje facility managementu staveb se zaměřením na jeho IT nástroje a jednotlivým podpůrným procesům v podniku. Teoretická část se zabývá popisem stavby a jejím životním cyklem, náklady vstupujícími do podniku a jednotlivými procesy i nástroji facility managementu. Praktická část diplomové práce je postavena na dotazníkovém šetření zacílené na podniky, které se aktivně zabývají facility managementem. Stěžejní pro praktickou část práce je proces implementace dvou CAFM systémů a jejich vzájemné porovnání v prostředí Vysokého učení technického v Brně. This Master´s thesis is centered around facility management and the IT tools and supporting business activities it employs to create properly functioning company. The theoretical part describes key features of a building, its life cycle, necessary business costs involved, and the general description of activities and tools of facility management. The experimental part is based on questionnaire survey answered by respondents that actively implement facility management in their businesses. Crucial component of the experimental part is the evaluation of implementation of two CAFM systems in the Brno University of Technology and the mutual comparison of their properties. Keywords: Facility management; stavba; náklady; CAFM systém; podpůrné činnosti; outsourcing; insourcing; podnik; Facility management; building; costs; CAFM system; supporting business activities; outsourcing; insourcing; business Available in a digital repository NRGL
Facility management staveb

Diplomová práce se věnuje facility managementu staveb se zaměřením na jeho IT nástroje a jednotlivým podpůrným procesům v podniku. Teoretická část se zabývá popisem stavby a jejím životním cyklem, ...

Honusová, Kateřina; Müller, Jan; Krejza, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Přestavba třídy Generála Píky v Brně
Zádrapa, Jan; Holcner, Petr; Všetečka, Martin
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vypracováním dopravní studie pro lokalitu třídy Generála Píky, která reaguje na vznik objemové studie pro přilehlou rozvojovou oblast. Návrh se zaměřuje na zklidnění provozu na třídě a napojení nové zástavby s ohledem na všechny módy dopravy. This master thesis deals with the development of a traffic study for the Generála Píky Avenue area, which responds to the creation of a volume study for the adjacent development area. The design focuses on traffic calming on the avenue and traffic connectivity of the new development with respect to all modes of transportation. Keywords: dopravní studie; třída Generála Píky; ulice Drobného; ulice Okružní; doprava; křižovatka; zklidnění dopravy; zástavba; traffic study; Generála Píky Avenue; Drobného Street; Okružní Street; traffic; intersection; traffic calming; development Available in a digital repository NRGL
Přestavba třídy Generála Píky v Brně

Tato diplomová práce se zabývá vypracováním dopravní studie pro lokalitu třídy Generála Píky, která reaguje na vznik objemové studie pro přilehlou rozvojovou oblast. Návrh se zaměřuje na zklidnění ...

Zádrapa, Jan; Holcner, Petr; Všetečka, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vyhodnocení ztrát vody na území města Brna
Poláchová, Monika; Viščor, Pavel; Tuhovčák, Ladislav
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá různými přístupy provozovatelů vodovodů k tématu ztrát vody včetně jejich vykazování jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuje se na Infrastructure Leakage Index (ILI) a v rámci navržené Metodiky vyhodnocování ILI podle minimálních nočních průtoků se podle ní práce snaží aplikovat vyhodnocení ztrát vody pro tři hydraulicky oddělená tlaková pásma vodovodu ve městě Brně a dvě vodovodní sítě v malých obcích. Závěrem jsou popsána doporučení pro jednotlivé provozovatele řešených vodovodů vedoucí k rozšíření možností monitoringu a vykazování ztrát vody v síti. The thesis deals with different approaches of water supply operators to the topic of water losses including water loss reporting both in the Czech Republic and abroad. It is focused on the Infrastructure Leakage Index (ILI) and within the proposed Methodology of ILI evaluation according to minimum night flows, the thesis tries to apply such an evaluation of water losses for three hydraulically separate pressure zones of water supply in the city of Brno and two water distribution systems in small villages. At the end, recommendations for individual operators of the water supply systems in the analyzed areas are described, leading to the extension of the possibilities of monitoring and reporting of water losses in the network. Keywords: Ztráty vody; systém zásobování vodou; minimální noční průtok; Infrastructure Leakage Index; Smart Metering; Water losses; water supply system; minimum night flow; Infrastructure Leakage Index; Smart Metering Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení ztrát vody na území města Brna

Diplomová práce se zabývá různými přístupy provozovatelů vodovodů k tématu ztrát vody včetně jejich vykazování jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuje se na Infrastructure Leakage Index (ILI) ...

Poláchová, Monika; Viščor, Pavel; Tuhovčák, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití dotačních prostředků pro rozvoj města
Rybníčková, Michaela; Kocourková, Gabriela; Bartes, Richard
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá využitím dotačních prostředků pro rozvoj města. V rámci analýzy bylo zkoumáno hospodaření města Kuřim v letech 2018-2022. Teoretický rámec práce se zaměřuje na studium zdrojů příjmů, jejich distribuci a výše, přičemž klíčovým aspektem je analýza vlivu dotačních prostředků na celkový ekonomický kontext města. Závěrečná část práce se věnuje hodnocení konkrétního projektu, a to rekonstrukci a modernizaci dopravního terminálu ve městě Kuřim, který byl realizován s využitím dotačních prostředků poskytnutých z Evropské unie. Metodou CBA je provedena finanční a ekonomická analýza projektu, která zahrnuje ocenění socioekonomických dopadů a výpočet klíčových kriteriálních ukazatelů jako jsou NPV, IRR, IR a návratnost investice. Výsledky finanční analýzy jasně ukazují, že projekt by bez využití dotace byl téměř nerealizovatelný v rámci jeho životnosti. Avšak i po započítání dotace je projekt stále ztrátový. Proto byla provedena ekonomická analýza, která je pro projekt veřejného charakteru relevantní. Zohlednění ekonomických faktorů ukazuje na celkový prospěch a přínos projektu pro město Kuřim v kontextu jeho dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje. This master's thesis addresses the utilization of subsidy funds for urban development. Within the analysis, the economic management of the town of Kuřim from 2018 to 2022 was examined. The theoretical framework of the study focuses on the examination of income sources, their distribution, and amounts, with a key emphasis on analyzing the impact of subsidy funds on the overall economic context of the town. The concluding section of the thesis evaluates a specific project: the establishment of a transportation terminal in the town of Kuřim, which was implemented using subsidy funds provided by the European Union. The Cost-Benefit Analysis method is employed for the financial and economic analysis of the project, that includes the valuation of socio-economic impacts and the calculation of key criteria such as NPV, IRR, IR, and return on investment. The results of the financial analysis clearly indicate that the project would be almost unfeasible without subsidy utilization over its lifespan. However, even after incorporating the subsidy, the project remains unprofitable. Therefore, an economic analysis, relevant for a project of public nature, was also conducted. Consideration of economic factors demonstrates the overall benefit and contribution of the project to the town of Kuřim in the context of its long-term sustainability and development. Keywords: Rozpočet; hospodaření obce; příjmy a výdaje obce; investiční projekt; dotace; Evropská unie; rozvoj území; analýza nákladů a užitků; finanční analýzy; ekonomická analýza; dopravní terminál.; Budget; municipal management; municipality income and expenses; investment project; subsidies; European Union; territorial development; cost-benefit analysis; financial analysis; economic analysis; transportation terminal. Available in a digital repository NRGL
Využití dotačních prostředků pro rozvoj města

Tato diplomová práce se zabývá využitím dotačních prostředků pro rozvoj města. V rámci analýzy bylo zkoumáno hospodaření města Kuřim v letech 2018-2022. Teoretický rámec práce se zaměřuje na studium ...

Rybníčková, Michaela; Kocourková, Gabriela; Bartes, Richard
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv velikosti normálových sil na nelineární seismickou analýzu
Holiš, Ondřej; Lang, Rostislav; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá studií vlivu velikosti normálových sil a zatížení na nelineární dynamickou analýzu. K řešení těchto úloh byly použity metody postupného přitěžování a nelineární výpočet časového průběhu. Bylo vytvořeno množství numerických modelů s různými nelinearitami a postupně se zvyšujícím zatížením. Výsledky byly následně zpracovány do grafů a tabulek pro porovnání. K výpočtům byly použity programy RFEM 5, RFEM 6 a program vytvořený v jazyce Python. The thesis is focused on studying the influence of the magnitude of normal forces and loads on the nonlinear dynamic analysis. Pushover method and nonlinear time history analysis were used to solve these problems. A number of numerical models with different nonlinearities and progressively increasing loads have been developed. The results were then compiled into graphs and tables for comparison. RFEM 5, RFEM 6 and a program in Python were used for the calculations. Keywords: normálová síla; seismické zatížení; nelineární dynamika; metoda postupného přitěžování; nelineární výpočet časového průběhu; plastické klouby; plasticita; Python; metoda konečných prvků; RFEM; normal force; seismic loading; nonlinear dynamics; pushover method; nonlinear time history analysis; plastic hinges; plasticity; Python; finite element method; RFEM Available in a digital repository NRGL
Vliv velikosti normálových sil na nelineární seismickou analýzu

Diplomová práce se zabývá studií vlivu velikosti normálových sil a zatížení na nelineární dynamickou analýzu. K řešení těchto úloh byly použity metody postupného přitěžování a nelineární výpočet ...

Holiš, Ondřej; Lang, Rostislav; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Montovaná železobetonová hala obchodního domu
Kolibáč, Radim; Lemák, Daniel; Požár, Michal
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných prvků prefabrikované montované konstrukce haly obchodního centra. Jedná se předpjatý vazník, sloup včetně krátké konzoly, průvlaky a ztužidla. Výpočet vnitřních sil byl proveden metodou konečných prvků v programu SCIA Engineer. Dále byly provedeny dílčí modely v programu IDEA StatiCa. Prvky byly dimenzovány a posouzeny na Mezní stav únosnosti i použitelnosti. Součástí je výkresová dokumentace obsahující výkresy tvarů a výztuží. Veškeré konstrukce byly navrženy dle platných norem a předpisů. The master thesis is focused on the design and assessment of selected parts of the prefabricated prefabricated structure of a shopping centre hall. These include a prestressed truss, a column including a short cantilever, beams and bracings.The calculation of internal forces was done by finite element method using SCIA Engineer. Additionally, partial models were made in the software IDEA StatiCa. The members were dimensioned and assessed for ultimate and serviceability limit state. Drawing documentation including shape and reinforcement is included. All structures were designed in accordance with current standards and regulations. Keywords: prefabrikovaná konstrukce; hala; přepjatý beton; vazník; sloup; průvlak; krátká konzola; železobeton; metoda konečných prvků; mezní stav únosnosti; mezní stav použitelnosti; prefabricated construction; prestressed concrete; girder; column; beam; short bracket; reinforced concrete; finite element method; ultimate limit state; seviceability limit states Available in a digital repository NRGL
Montovaná železobetonová hala obchodního domu

Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných prvků prefabrikované montované konstrukce haly obchodního centra. Jedná se předpjatý vazník, sloup včetně krátké konzoly, průvlaky a ...

Kolibáč, Radim; Lemák, Daniel; Požár, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases