Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 591
Published from to

Cizojazyčné aktivity vysokoškoláků v české a německé části Euroregionu Nisa-Neiße
Dagmar Hrehová; vedoucí práce Kamila Podrápská
2011 - German
Bakalářská práce seznamuje s výukou cizích jazyků v české a německé části Euroregionu Nisa. Je kladen důraz především na výuku jazyků sousedů. Po všeobecném teoretickém procesu analýzy kurikulárních dokumentů se v praktické části věnuje pozornost výuce cizích jazyků na Technické univerzitě v Liberci, Vysoké škole Zittau/Görlitz a Mezinárodním vysokoškolském institutu Zittau. Keywords: jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Cizojazyčné aktivity vysokoškoláků v české a německé části Euroregionu Nisa-Neiße

Bakalářská práce seznamuje s výukou cizích jazyků v české a německé části Euroregionu Nisa. Je kladen důraz především na výuku jazyků sousedů. Po všeobecném teoretickém procesu analýzy kurikulárních ...

Dagmar Hrehová; vedoucí práce Kamila Podrápská
Technická univerzita v Liberci, 2011

Filosofické a etické pojetí absurdna a lidské svobody u Alberta Camuse
Michal Kovář; vedoucí práce Naděžda Pelcová
2011 - German
Bakalářská práce se zabývá základními tématy děl Alberta Camuse, tedy pojmem absurdnaa lidské svobody. Nejvýznamnějším zdrojem jsou Camusovy eseje Mýtus o Sysifovi a Člověk revoltující, přičemž hlavní myšlenkou, ze které práce čerpá, je rozpor v myšlence samotného Boha, od které se odvíjí přesvědčení o absurditě světa. Práce se pak věnuje jak popisu absurdna samotného, tak i jeho vztahům k dalším tématum. Téma svobody je pak bráno právě s ohledem na absurditu světa. Poslední částí práce je etický pohled na tato témata spolu s popisem Camusových názoru na morálku obecně a shrnutím jeho rad týkajících se života. Keywords: občanská svoboda; absurdita; svoboda Available to registered users in the Library of TUL
Filosofické a etické pojetí absurdna a lidské svobody u Alberta Camuse

Bakalářská práce se zabývá základními tématy děl Alberta Camuse, tedy pojmem absurdnaa lidské svobody. Nejvýznamnějším zdrojem jsou Camusovy eseje Mýtus o Sysifovi a Člověk revoltující, přičemž hlavní ...

Michal Kovář; vedoucí práce Naděžda Pelcová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Postavení větných členů v němčině a zprostředkování tohoto jevu ve vyučování němčině na ZŠ
Iva Šulcová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2011 - German
Tato diplomová práce se zabývá postavením větných členů v němčině. Zkoumá slovoslednou výstavbu německé věty, její funkce a principy. V praktické části je analyzováno, jakým způsobem je tento jev zprostředkován v učebnicích němčiny. Následně je zde navržena originální vyučovací jednotka se zřetelem k dané problematice. Keywords: němčina; jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Postavení větných členů v němčině a zprostředkování tohoto jevu ve vyučování němčině na ZŠ

Tato diplomová práce se zabývá postavením větných členů v němčině. Zkoumá slovoslednou výstavbu německé věty, její funkce a principy. V praktické části je analyzováno, jakým způsobem je tento jev ...

Iva Šulcová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Chybovost ve výuce německého jazyka (gramatika)
Heidemarie Wiesnerová; vedoucí práce Martina Čeřovská
2011 - German
Bakalářská práce se zabývá problematikou chybovosti ve výuce cizích jazyků, přičemž je primárně zaměřena na výskyt interferenčních chyb v oblasti rekce slovesa. Teoretická část práce má za úkol nejprve shrnout poznatky týkající se lingvodidaktického problému chybovosti a dále pak pojednat o ligvistických jevech valence a rekce slovesa. Teoretické poznatky jsou ověřeny a doplněny praktickým testováním žáků středních škol a gymnázií v Libereckém kraji. Součástí práce je seznam problémových sloves a jejich rekce. Keywords: jazyková výuka; němčina Available to registered users in the Library of TUL
Chybovost ve výuce německého jazyka (gramatika)

Bakalářská práce se zabývá problematikou chybovosti ve výuce cizích jazyků, přičemž je primárně zaměřena na výskyt interferenčních chyb v oblasti rekce slovesa. Teoretická část práce má za úkol ...

Heidemarie Wiesnerová; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2011

Rozvoj kulturní výměny mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od 1. 5. 2004
Lenka Tlačbabová; vedoucí práce Ingo Stolper
2011 - German
Tato bakalářská práce se zaměřuje na sestavení přehledu rozvoje kulturní výměny mezi ČR a SRN od roku 2004. Zohledněny jsou při tom podmínky determinující vývoj česko-německé kulturní výměny ještě před samotným vstupem ČR do EU. Je podán přehled programů EU, na jejichž základě je umožněn další rozvoj česko-německé kulturní spolupráce, a přehled organizací, které podporují česko-německou kulturní výměnu, přičemž pozornost je věnována nadacím, fondům a ostatním organizacím vzniklým před rokem 2004 a po něm. Zhodnocen je vliv vstupu ČR do EU na rozvoj, resp. vznik těchto organizací a jejich aktivit. Závěrečná část obsahuje interview sledující otázky vývoje kulturní výměny vzhledem 2004. Keywords: kulturní spolupráce; Češi a Němci Available to registered users in the Library of TUL
Rozvoj kulturní výměny mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od 1. 5. 2004

Tato bakalářská práce se zaměřuje na sestavení přehledu rozvoje kulturní výměny mezi ČR a SRN od roku 2004. Zohledněny jsou při tom podmínky determinující vývoj česko-německé kulturní výměny ještě ...

Lenka Tlačbabová; vedoucí práce Ingo Stolper
Technická univerzita v Liberci, 2011

Poetry Slam and its possible usage in German language teaching at basic school
Irena Bitnarová; vedoucí práce Pavel Novotný
2011 - German
Tato diplomová práce se zabývá moderním literárním fenoménem "poetry slam", zkoumá jej z hlediska tradic a jazykových specifik a navrhuje využití krátkých slamových textů při výuce německého jazyka na ZŠ. Práce se ve své první části soustředí na tradici této "bitvy básníků" v německy mluvících zemích. Poetry slam zde v mnohém navazuje na avantgardu dvacátých let (především DADA), konkrétní poezii, revoltu let šedesátých (Beat generation) a hudební styly druhé poloviny století (Hip Hop, Punk). V části druhé je prezentováno osmnáct krátkých soutěžních textů a návrhy jejich využití ve výuce. Následuje zpráva o jejich použití v praxi a krátký dotazník, který zkoumá využití literárních textů ve výuce cizích jazyků na ZŠ. Keywords: němčina; jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Poetry Slam and its possible usage in German language teaching at basic school

Tato diplomová práce se zabývá moderním literárním fenoménem "poetry slam", zkoumá jej z hlediska tradic a jazykových specifik a navrhuje využití krátkých slamových textů při výuce německého jazyka na ...

Irena Bitnarová; vedoucí práce Pavel Novotný
Technická univerzita v Liberci, 2011

Die erzgebirgischen Bergstädte des ausgehenden 15. und frühen 16. Jahrhunderts, ihre städtebauliche Qualität und ihre Bedeutung als Denkmale des Städtebaus
OSSMANN, Harald
2010 - German
Available in the UPOL Library.
Die erzgebirgischen Bergstädte des ausgehenden 15. und frühen 16. Jahrhunderts, ihre städtebauliche Qualität und ihre Bedeutung als Denkmale des Städtebaus

OSSMANN, Harald
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Landeskunde als Thema des Grundschulprojektes im Deutschunterricht
DROPPOVÁ, Dominika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2010 - German
Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním ve výuce německého jazyka na II. stupni ZŠ. Jako projektové téma bylo zvoleno téma reálií. Teoretická část je založena na problematice projektového vyučování z obecného hlediska a na následné aplikaci charakteristik spojených s projektovým vyučováním do projektového vyučování založeného na reáliích. V praktické části je realizován konkrétní projekt v rámci výuky německého jazyka. Následně analyzuje jeho výsledky a hodnotí projektové vyučování ze strany žáků (pomocí 2 dotazníků) a ze strany učitele (na základě pozorování a vlastní zkušenosti). This thesis deals with project teaching in teaching the German language on a second level of an elementary school. The topic of realia was chosen for this project. The theoretical part is based on issues of project teaching from general point of view and on the subsequent application of the characteristics associated with the project teaching into project teaching based on realia In the practical part, there is a specific project realized within the German language. Then it analyzes its results and evaluates project teaching from students? point of view (using 2 questionnaires), and from teachers´ point of view (based on observation and personal experience). Keywords: Project teaching; german; realia; advantages; disadvantages Available in the UPOL Library.
Landeskunde als Thema des Grundschulprojektes im Deutschunterricht

Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním ve výuce německého jazyka na II. stupni ZŠ. Jako projektové téma bylo zvoleno téma reálií. Teoretická část je založena na problematice ...

DROPPOVÁ, Dominika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht
VALOUCHOVÁ, Monika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2010 - German
Diplomová práce je zaměřena na principy a specifika pedagogické práce waldorfských škol a na tvorbu výuky cizích jazyků na tomto typu školy. Výzkum proběhl na waldorfské základní škole a byl zaměřen na výuku německého jazyka. Cílem bylo seznámení se s průběhem výuky a doplnění teoretických informací. The diploma thesis focuses on the principles and specifics of teaching at Waldorf Schools and the creation of foreign languages education at this school type. Research was conducted at the Waldorf Elementary School and was focused on teaching German language. The goal was to get familiar with the course process and complete theoretical information. Keywords: Alternative School; Waldorf School; curriculum; foreign language; teacher; pupil; cooperation Available in the UPOL Library.
Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht

Diplomová práce je zaměřena na principy a specifika pedagogické práce waldorfských škol a na tvorbu výuky cizích jazyků na tomto typu školy. Výzkum proběhl na waldorfské základní škole a byl zaměřen ...

VALOUCHOVÁ, Monika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Die deutsche Rechtschreibung
LÉTALOVÁ, Kateřina; DUBOVÁ, Jarmila
2010 - German
Práce pojednává o historických změnách německého pravopisu 19. a 20.století a osobnosti Konrada Dudena. Věnuje se reformě z roku 2006, jejíž znalosti jsou aplikovány v pedagogickém výzkumu. Dále je v práci pojednáváno o dovednosti psaní z hlediska pravopisu, o písemných cvičeních a o diktátu. Je zde uvedena i analýza učebnic, které lze použít na 2. stupni základních škol. The work deals with historical changes in German grammar from the 18th and 19th century and the personality of Konrad Duden. It addresses the reform from 2006 and its knowledge which is applied in pedagogical research. Further on in the work there is dealt with the ability to write from the point of view of grammar, with writing exercises and dictations. It mentions the analysis of coursebooks that are used on the second grade of primary schools. Keywords: Konrad Duden; the reform of German grammar from 2006; research of knowledge of German grammar; typology of exercises; analysis of coursebooks. Available in the UPOL Library.
Die deutsche Rechtschreibung

Práce pojednává o historických změnách německého pravopisu 19. a 20.století a osobnosti Konrada Dudena. Věnuje se reformě z roku 2006, jejíž znalosti jsou aplikovány v pedagogickém výzkumu. Dále je v ...

LÉTALOVÁ, Kateřina; DUBOVÁ, Jarmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases