Number of found documents: 320410
Published from to

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů
El Haddidy, Tom; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
1 Procedural Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings in the Light of the Courts' Decision-Making Practice Abstract In the absence of a comprehensive statutory regulation of the admissibility of evidence in criminal proceedings, various problems arise in application practice. In order to properly grasp the issue at hand, I first analyse the principle of due process of law, then the statutory regulation of the procedural admissibility of evidence, and finally the opinions of scholarship. The result of my analysis is a categorization of the various causes of the inadmissibility of evidence and a distinction of the terminology used. I deal with the terms "zákonnost důkazu", "přípustnost důkazu", "účinnost důkazu", and "použitelnost důkazu" and discuss their relationships. I apply the acquired knowledge to the decision-making practice of courts. On the basis of the analysis of the decision-making practice, I classify the various causes of the resulting inadmissibility into the categories of "absolutně neúčinný důkaz", "relativně neúčinný důkaz", "zákonný poznatek, který je nepřípustným důkazem" and "zákonem neupravený poznatek, který je nepřípustným důkazem". This leads to one of the main conclusions of my thesis, namely the categorization of the causes of the inadmissibility of evidence in terms of... 1 Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů Abstrakt Při absenci ucelené zákonné úpravy použitelnosti důkazů v trestním řízení vyvstávají v aplikační praxi rozličné problémy. Pro správné uchopení dotčené problematiky nejdříve analyzuji zásadu řádného zákonného procesu, poté zákonnou úpravu procesní použitelnosti důkazů, a nakonec především názory odborné nauky. Výsledkem mé analýzy je kategorizace jednotlivých příčin nepoužitelnosti důkazů a rozlišení užívané terminologie. Zabývám se termíny zákonnost důkazů, účinnost důkazů, přípustnost důkazů, použitelnost důkazu a věnuji se jejich vztahům. Získané poznatky aplikuji na rozhodovací praxi soudů. Na základě analýzy rozhodovací praxe zařazuji jednotlivé příčiny nepoužitelnosti z ní plynoucích do kategorií absolutně neúčinný důkaz, relativně neúčinný důkaz, zákonný poznatek, který je nepřípustným důkazem a zákonem neupravený poznatek, který je nepřípustným důkazem. Z toho vyplývá jeden z hlavních závěrů mé práce, tedy kategorizace příčin nepoužitelnosti důkazů z hlediska nauky a následná aplikace dotčených poznatků na rozhodovací praxi. V další části práce zkoumám vliv nepoužitelnosti důkazů na trestní řízení. Nejdříve analyzuji rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva v mnou určených oblastech nepoužitelnosti... Keywords: Použitelnost důkazů v trestním řízení Právo na spravedlivý trestní proces Přístup rozhodovací praxe; Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings The Right to a Fair Criminal Trial Approach of Decision-making Practice Available in a digital repository NRGL
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů

1 Procedural Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings in the Light of the Courts' Decision-Making Practice Abstract In the absence of a comprehensive statutory regulation of the admissibility ...

El Haddidy, Tom; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů
Pečová, Veronika; Richter, Martin; Bohuslav, Lukáš
2024 - Czech
Criminal sanctions in Czech criminal law regarding the protection of children in the case of repeat offenders Abstract The diploma thesis is devoted to the current legal regulation of protection of children against recidivist behaviour of offenders, its evaluation from the point of view of sufficiency and comparative analysis of foreign regulation. The aim of the thesis is mainly to present the current legislation, including the international legal basis on which it is based, to evaluate its sufficiency and to compare it with foreign legislation. The thesis concludes with an analysis of the government's forthcoming proposal for a sex offender registry, including an outline of its pitfalls. The sex offenders' register is now a much-discussed political topic. There are calls from both the professional and lay communities for a new regulation to help prevent the increasing relapse of offenders who commit crimes against children. The pressure from society has intensified with well-known cases in the media that have shaken society and exposed the many shortcomings of the current regulation. The political environment has responded to this impetus and discussions regarding the development of a sex offenders' register are now in their second year. However, the proposal is still not finalised as there is currently... Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů Abstrakt Diplomová práce se věnuje přiblížení aktuální právní úpravy ochrany dětí před recidivním chováním pachatelů, její zhodnocení z pohledu dostatečnosti a komparatistice zahraniční úpravy. Cílem práce je především přiblížení současné právní úpravy včetně mezinárodního právního základu, ze kterého vychází, zhodnocení její dostatečnosti a komparatistika se zahraniční úpravou. Závěrem práce je k nalezení rozbor připravovaného vládního návrhu registru sexuálních delikventů včetně vymezení jeho úskalí. Registr sexuálních delikventů je nyní politicky často probíraným tématem. Odborná i laická společnost volá po nové úpravě, která by napomohla před stále častější recidivou pachatelů, kteří páchají trestné činy na dětech. Tlak společnosti se zintenzivnil společně s mediálně známými případy, které společností otřásly a ukázaly na mnohé nedostatky současné úpravy. Na tento popud reagovalo politické prostředí a již druhým rokem probíhají diskuse ohledně přípravy registru sexuálních delikventů. Návrh nové úpravy však stále není finální, jelikož v současné době nepanuje politická shoda na jeho budoucí podobě. Práce poskytuje zhodnocení dostatečnosti současné úpravy, přičemž k tomuto cíli využívá rovněž komparatistiku s... Keywords: Trestní sankce; ochrana dětí; registr sexuálních delikventů; Criminal sanctions; child protection; sex offenders register Available in a digital repository NRGL
Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů

Criminal sanctions in Czech criminal law regarding the protection of children in the case of repeat offenders Abstract The diploma thesis is devoted to the current legal regulation of protection of ...

Pečová, Veronika; Richter, Martin; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Dokazování elektronickými důkazními prostředky
Hloušková, Veronika; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
2024 - Czech
Substantiation of Electronic Evidence Abstract The subject of this master thesis is the analysis of the procedural instruments that are entrusted to the law enforcement authorities on the basis of Act No. 141/1961 Coll., on Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) and which are used in current practice in connection with substation of electronic evidence. The main aim of this master thesis is to evaluate whether the current legislation is sufficient to effectively secure electronic evidence and at the same time protects constitutionally guaranteed fundamental rights of persons without unreasonable interference with these rights. Appropriately set procedural regulation is desirable with regard to the development of information and communication technologies, and therefore this issue is very relevant. The first chapter deals with evidence in criminal proceedings in general, using a mainly descriptive method, which is essential for understanding the whole master thesis. At the same time, it does not neglect to refer to electronic evidence, especially through examples. The second chapter is the key part of the whole master thesis, analysing the legal regulation of electronic evidence from several perspectives. First, it divides them into categories for clarity, and then discusses the procedural methods by... Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Předmětem této diplomové práce je analýza procesních nástrojů, které jsou orgánům činným v trestním řízení svěřeny na základě zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a jež jsou současnou praxí užívány v souvislosti s dokazováním elektronickými důkazními prostředky. Hlavním cílem této práce je zhodnocení, zda je současná právní úprava dostačující k účinnému zajištění elektronických důkazů a zároveň chrání ústavně garantovaná práva osob, aniž by docházelo k nepřiměřenému zásahu do těchto práv. Vhodně nastavená procesněprávní úprava je s ohledem na rozvoj informačních a komunikačních technologií žádoucí a činí tak řešenou problematiku velmi aktuální. První kapitola se za užití převážně deskriptivní metody zabývá dokazováním v trestním řízení obecně, což je pro pochopení celé práce zásadní. Neopomíná současně odkazovat na elektronické důkazní prostředky, a to zejména na příkladech. Druhá kapitola je klíčovou částí celé práce, analyzuje právní úpravu elektronických důkazních prostředků z několika pohledů. Nejprve je pro přehlednost dělí na kategorie, dále se zabývá procesními postupy, jimiž může dojít k jejich zajištění, a to na základě toho, zda orgán činný v trestním řízení má ve své dispozici datový nosič či nikoliv. Konečně pak... Keywords: elektronické důkazy; nové technologie a právo; dokazování v trestním řízení; přeshraniční přístup k elektronickým důkazům; digitalizace; electronic evidence; new technologies and law; substantiation in criminal proceedings; cross-border access to electronic evidence; digitalisation Available in a digital repository NRGL
Dokazování elektronickými důkazními prostředky

Substantiation of Electronic Evidence Abstract The subject of this master thesis is the analysis of the procedural instruments that are entrusted to the law enforcement authorities on the basis of Act ...

Hloušková, Veronika; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na důkazní využití mikrostop
Krobová, Michaela; Musil, Jan; Dvořák, Marek
2024 - Czech
Methodology of murder investigation with the focus on the use of trace evidence Abstract The thesis deals with the investigation of murder as one of the most serious forms of crime. After a general definition of the investigative methodology, the text focuses on the issue of trace evidence and its use in criminal proceedings, including potential challenges associated with it. Firstly, the current legal regulation of homicides in the Czech Criminal Code is briefly discussed. This is followed by a section devoted to statistics on the number of registered murders and the clearance rate, which are compiled annually by the Police of the Czech Republic, with a brief commentary. The investigative methodology of murder is initially introduced in general terms, followed by a description of its selected components. Attention is focused on the crime scene examination process, the examination of the corpse and the forensic autopsy, as these are crucial initial tasks through which police authority obtains valuable information. The remaining parts of the thesis focus on the forensic specifics of trace evidence, its collection and examination, interpretation, and procedural value, with emphasis on some of its limits. The thesis concludes with the elaboration of a murder case, demonstrating insights from previous sections,... Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na důkazní využití mikrostop Abstrakt Diplomová práce se zabývá vyšetřováním vražd, jakožto jedné z nejzávažnějších forem kriminality. Po obecném vymezení metodiky vyšetřování se práce blíže zaměřuje na oblast mikroskopických materiálních stop (tzv. mikrostop) a jejich důkazní využití v trestním řízení včetně potencionálních úskalí s tím spojených. Nejprve je stručně pojednáno o současné právní úpravě homicidií v trestním zákoníku. Navazuje část věnovaná statistickým údajům o počtu registrovaných vražd a jejich objasněnosti, které každoročně zpracovává Policie ČR, doplněná o krátký komentář. Samotná metodika vyšetřování vražd je zprvu představena rámcově, následně jsou popsány její vybrané komponenty. Pozornost je soustředěna na proces ohledání místa činu, ohledání mrtvoly a soudní pitvu, jelikož jde o zcela stěžejní počáteční úkony, díky kterým policejní orgán získává cenné informace. Zbylé části práce jsou zaměřeny na kriminalistická specifika mikrostop, jejich zajišťování a zkoumání, interpretaci a procesní využití s důrazem na některé limity. V závěru práce je rozpracován případ vraždy, na kterém jsou demonstrovány poznatky z předchozích částí práce, a to se zaměřením na problematiku interpretace mikrostop a jejich využití v procesu identifikace. Práce vychází jak... Keywords: vražda; metodika vyšetřování; mikrostopy; murder; investigative methodology; trace evidence Available in a digital repository NRGL
Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na důkazní využití mikrostop

Methodology of murder investigation with the focus on the use of trace evidence Abstract The thesis deals with the investigation of murder as one of the most serious forms of crime. After a general ...

Krobová, Michaela; Musil, Jan; Dvořák, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Možnost využití ekonomické analýzy jako aplikačního a interpretačního nástroje v oblasti práva na soukromí a ochrany osobnosti
Monček, Vladimír; Wintr, Jan; Ondřejek, Pavel
2024 - Slovak
The possibility of using law & economics as a tool for application and interpretation in the field of right to privacy and personality rights Abstract This thesis is focused on the area of economic analysis of law (law & economics) and it is based on an assumption that law & economics is a suitable addition to other methods of interpretation, especially as a part of purposive interpretation. We apply economic analysis to the field of privacy and personality rights, especially intrusion into privacy by libel, or slander. In other words, we use law & economics to help solve conflict between privacy rights and free speech rights. The thesis has six main parts. In introduction (part 1) we discuss reasons for the choice of this topic and formulate hypothesis, which is: (i) that law & economics can help distinguish which situations are covered by privacy rights protections, (ii) that using law & economics one can valuate privacy and therefore estimate damages for infringement of privacy rights and (iii) law & economics is capable of estimating pecuniary damages for infringement of personality rights. In the second part we focus on history of privacy rights in the United States from its humble beginnings in an academic paper by Samuel Warren and Louis Brandeis to its modern iterations, such as reproductive rights... Možnosť využitia ekonomickej analýzy práva ako aplikačného a interpretačného nástroja v oblasti práva na súkromie a ochrany osobnosti Abstrakt Táto práca sa zameriava na oblasť ekonomickej analýzy práva (law & economics), pričom vychádza z predpokladu, že táto je vhodnou súčasťou a doplnkom výkladových metód, predovšetkým metódy teleologického výkladu. Ekonomickú analýzu práva aplikuje na oblasť práva na súkromie, najmä na zásahy do súkromia v oblasti narušenia osobnostných práv tlačou, či inými verbálnymi zásahmi. Inými slovami aplikuje poznatky law & economics na konflikt medzi právom na súkromie a ochranu osobnosti a slobodou slova. Práca má šesť hlavných častí. V úvode (časť 1.) sú najmä osvetlené dôvody pre výber témy a je formulovaná hypotéza, a síce (i) že ekonomická analýza práva môže pomôcť rozlíšiť, ktoré skutkové stavy spadajú do oblasti ochrany práva na súkromie, (ii) že za pomoci ekonomickej analýzy je možne oceniť súkromie a určiť tak primeranú náhradu za zásah doň a (iii) ekonomická analýza práva je schopná určiť výšku peňažného zadosťučinenia za zásah do práva na ochranu osobnosti. V druhej časti sa práca venuje popisu histórie práva na súkromie v Spojených štátoch od jeho prvých náznakov v článku Samuela Warrena a Louisa Brandeisa až po jeho moderné podoby napríklad v oblasti reprodukčných... Keywords: súkromie; ochrana osobnosti; ekonomická analýza práva; Privacy; personality rights; law & economics Available in a digital repository NRGL
Možnost využití ekonomické analýzy jako aplikačního a interpretačního nástroje v oblasti práva na soukromí a ochrany osobnosti

The possibility of using law & economics as a tool for application and interpretation in the field of right to privacy and personality rights Abstract This thesis is focused on the area of economic ...

Monček, Vladimír; Wintr, Jan; Ondřejek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Soukromé školy v systému základního vzdělávání: případová studie Karlovarského kraje
Donovová, Gabriela; Veselý, Arnošt; Mouralová, Magdalena
2024 - Czech
This diploma thesis focuses on private primary in the Karlovy Vary Region. It is a case study whose main aim is to present private primary schools in the context of the development of private schools at the national level. It looks at the trend of recent years, when there has been an increase in private schools across the regions of the Czech Republic. The thesis is based on secondary data obtained from relevant documents related to private education and from the known evidence available in the country. It presents the facts about private primary schools from the perspective of various authors who primarily deal with the topic in the Czech environment. The theoretical basis of the work is based on the supply and demand for education. Attention is also paid to parents as actors who have a significant influence on the existence of private primary schools. The research part provides insights into the market of private primary education in the Karlovy Vary Region. There are indtroduced individual schools that have been established in the region from 1991 to the present are presented. The aim of this thesis is to objectively evaluate the schools located in the Karlovy Vary Region based on the analysis of data on individual schools. Furthermore, the probable reasons that lead to the establishment of... Tato diplomová práce se svým zaměřením věnuje oblasti soukromého základního vzdělávání v Karlovarském kraji. Jedná se o případovou studii, jejímž hlavním cílem je přiblížit soukromé základní školy v kontextu vývoje soukromých škol na národní úrovni. Pohlíží na trend posledních let, kdy dochází k nárůstu soukromých škol napříč regiony České republiky. Práce je postavena na sekundárních datech získaných z relevantních dokumentů týkající se soukromého vzdělávání a ze známých poznatků, které jsou v českém prostoru dostupné. Přibližuje fakta o soukromých základních školách z pohledu různých autorů, kteří se tématu primárně v české prostřední věnují. Teoretický základ práce vychází z nabídky a poptávky po vzdělávání. Pozornost je věnována také rodičům, jako aktérům, kteří mají podstatný vliv na existenci soukromých základních škol. Výzkumná část přináší vhled na trh soukromého základního vzdělávání v Karlovarském kraji. Představeny jsou jednotlivé školy, které v kraji vznikají od roku 1991 až po současnost. Snahou je, na základě analýzy dat o jednotlivých školách, objektivně zhodnotit školy, které se v Karlovarském kraji nacházejí. Dále je poukázáno na pravděpodobné důvody, které vedou k založení těchto škol. Keywords: vzdělávání; základní škola; soukromá škola; Karlovarský kraj; nabídka; poptávka; education; primary school; private school; Karlovy Vary Region; supply; demand Available in a digital repository NRGL
Soukromé školy v systému základního vzdělávání: případová studie Karlovarského kraje

This diploma thesis focuses on private primary in the Karlovy Vary Region. It is a case study whose main aim is to present private primary schools in the context of the development of private schools ...

Donovová, Gabriela; Veselý, Arnošt; Mouralová, Magdalena
Univerzita Karlova, 2024

Ideální absolvent právnické fakulty v 21. století
Kožoušek, Vít; Urban, Michal; Chmel, Jan
2024 - Czech
Ideal Law School Graduate in the 21st century Abstract The thesis deals with the topic of the profile of a legal professional in the 21st century in connection with the recent technological advances in the legal services sector. The main goal of the thesis is to find out whether these technological advances in legal services delivery are sufficiently reflected in legal education, primarily in the Czech Republic. To fulfill this goal, the thesis uses mainly the methods of research, abstraction and document analysis, particularly in regard to scientific articles and other literature on the topic of legal technologies and their influence on the practice of law and the legal sector. The thesis first offers a brief overview of the professional values and skills typically associated with legal professionals, this overview is primarily based on the Anglo-American tradition and the McCrate Report. In the next part, the thesis describes some proactive characteristics of law - the author uses the term proactive to refer to the changes in law and its practice driven by the use of new technologies. The examples offered are primarily based on foreign sources. In the following part, the thesis deals with some reactions to these technological trends in legal education. Author classifies these reactions into several... Ideální absolvent právnické fakulty v 21. století Abstrakt Práce se zabývá tématem profilu právního profesionála ve 21. století ve spojení s technologickým pokrokem v oblasti právních služeb. Hlavním cílem práce je zjistit, zda je tento technologický pokrok na poli poskytování právních služeb dostatečně reflektován v právním vzdělávání, a to především v České republice. K plnění cíle využívá práce především metodu rešerše, abstrakce a metodu analýzy dokumentů, zejména odborných článků a další literatury k tématu právních technologií a jejich vlivu na právní obor. Práce nejprve poskytuje stručný přehled hodnotových a dovednostních východisek, jež jsou tradičně s právními profesionály spojena, přičemž vychází primárně ze zahraničních zdrojů a anglo-americké tradice, zejména tzv. McCrate Report. V další části práce popisuje některé tzv. proaktivní stránky práva - tento termín autor používá k popisu vlivu technologií na právní praxi. Příklady tohoto vlivu vycházejí primárně ze zahraniční literatury. V další části se práce zabývá reakcemi na tyto technologické trendy v právu, a to v oblasti právního vzdělávání. Autor tyto reakce klasifikuje na několik odlišných skupin, přičemž ke každé uvádí konkrétní příklady typických reakcí. V poslední části práce věnující se výsledkům konfrontuje autor tyto příklady vývoje... Keywords: právní vzdělávání; právní technologie; právní služby; moderní právníci; legal education; legal technology; legal services; modern lawyers Available in a digital repository NRGL
Ideální absolvent právnické fakulty v 21. století

Ideal Law School Graduate in the 21st century Abstract The thesis deals with the topic of the profile of a legal professional in the 21st century in connection with the recent technological advances ...

Kožoušek, Vít; Urban, Michal; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vnitrostranická demokracie a zkušenosti z první republiky na příkladu Agrární strany
Brožek, Matěj; Ondřejková, Jana; Friedel, Tomáš
2024 - Czech
Intra-Party Democracy and Experience Gained During the First Czechoslovak Republic on the Example of the Agrarian Party Abstract and keywords The author investigates the topic of intra-party democracy during the First Czechoslovak Republic. He focuses primarily on the Agrarian Party. To be specific, he examines internal structure of the Agrarian Party and its compliance with the principles of intra-party democracy. He also carries out an analysis of legal environment of the First Republic with respect to the regulation of political parties and evaluates its potential impacts on intra-party democracy of political parties of the time. In Part One of the thesis, the author describes the internal situation in the Agrarian Party. He explores all the areas of the party's activities, namely in the order they are addressed in the organisational rules. The author takes a closer look at the greatest leaders of the party, intra-party disputes or political situation of the party in Slovakia and Carpathian Ruthenia. In chapters dedicated to the Agrarian Party, information is provided to which theoretical concepts are applied by the author later on. Part Two deals with the legislation applicable to political parties in the First Republic. The author considers it inadequate. Therefore, the author analyses mainly the... Vnitrostranická demokracie a zkušenosti z první republiky na příkladu agrární strany Abstrakt a klíčová slova Autor se v práci zabývá tématem vnitrostranické demokracie za první republiky. Svou pozornost věnuje především prvorepublikové agrární straně. Konkrétně zkoumá, jakým způsobem byla agrární strana vnitřně uspořádána a zda v jejím rámci byly dodržovány zásady vnitrostranické demokracie. Kromě toho autor analyzuje právní prostředí první republiky v oblasti regulace politických stran a hodnotí jeho možné dopady na vnitrostranickou demokracii tehdejších politických stran. V první části práce autor popisuje vnitřní poměry agrární strany. Autor se zabývá všemi oblastmi činnosti této strany a při jejím zkoumání postupuje podle systematiky jejího organizačního řádu. Blíže se věnuje významným osobnostem strany, vnitrostranickým rozporům nebo politické situaci strany na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Kapitoly věnované agrární straně shromažďují informace, na které v dalších částech práce autor aplikuje teoretické koncepce. Druhá část práce se zabývá právním zakotvením politických stran. Legislativa první republiky v oblasti politických stran nebyla podle autora dostatečná. Autor proto v práci analyzuje především příbuzné právní úpravy, které byly na politické strany různým způsobem aplikovány. Podrobně se... Keywords: vnitrostranická demokracie; agrární strana; první republika; intra-party democracy; Agrarian Party; The First Czechoslovak Republic Available in a digital repository NRGL
Vnitrostranická demokracie a zkušenosti z první republiky na příkladu Agrární strany

Intra-Party Democracy and Experience Gained During the First Czechoslovak Republic on the Example of the Agrarian Party Abstract and keywords The author investigates the topic of intra-party democracy ...

Brožek, Matěj; Ondřejková, Jana; Friedel, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Politický kontext výběru soudců Ústavního soudu České republiky
Binhack, Oto; Ondřejková, Jana; Chmel, Jan
2024 - Czech
The political context of the selection of the judges of the Constitutional Court of the Czech Republic Abstract The thesis deals with the political context of the selection of judges of the Constitutional Court of the Czech Republic. The research question is whether the Senate's rejection of the President's nominees is more a manifestation of political power or a corrective to the high moral and professional quality of the Constitutional Court judges. Along with this, the thesis examines whether it would be appropriate to change the current legal regulation of the selection of constitutional judges. The first part of the thesis initially summarises the previous academic reflections on the topic, which mostly pointed out the inappropriateness of the possibility of reappointing constitutional judges, together with the linking of their terms of office to the president's, and the somewhat haphazard approach of senators to the assessment of candidates. Furthermore, this part of the thesis contains a definition of the research question consisting in a narrow conception of politics in the sense of policy. The second to fifth parts of the thesis are devoted to the terms of office of individual presidents, with a review of their unsuccessful nominations to the Constitutional Court, although in the case of Václav... Politický kontext výběru soudců Ústavního soudu České republiky Abstrakt Diplomová práce se zabývá politickým kontextem výběru soudců Ústavního soudu České republiky. Výzkumnou otázkou je, zda odmítnutí prezidentových kandidátů Senátem je spíše projevem politické moci, nebo korektivem vysoké morální i odborné kvality ústavních soudců. Spolu s tím diplomová práce zkoumá, zda by bylo vhodné změnit stávající právní úpravu výběru ústavních soudců. První část práce nejprve shrnuje dosavadní odborné reflexe tématu, jež většinou upozorňovaly na nevhodnost možnosti opakovaného jmenování ústavních soudců, spolu s navázáním jejich funkčních období na prezidentovo, a na poněkud nahodilý přístup senátorů k posuzování kandidátů. Dále tato část práce obsahuje vymezení výzkumné otázky spočívající v úzkém pojetí politiky ve smyslu policy. Druhá až pátá část práce jsou věnovány funkčním obdobím jednotlivých prezidentů s přehledem jejich neúspěšných nominací na Ústavní soud, byť v případě Václava Havla nejsou započítány do výzkumu, protože se jednalo ještě o akty Poslanecké sněmovny prozatímně vykonávající pravomoci Senátu. Informace z parlamentních stenozáznamů jsou doplněny o postřehy z médií a odborné literatury se snahou o co nejobjektivnější zachycení důvodů neschválení kandidátů. Šestá část práce vyhodnocuje výsledky... Keywords: výběr ústavních soudců; Senát Parlamentu ČR; prezident ČR; Ústavní soud ČR; dělba moci; selection of the constitutional judges; Senate of the Czech Republic; President of the Czech Republic; Constitutional Court of the Czech Republic; separation of powers Available in a digital repository NRGL
Politický kontext výběru soudců Ústavního soudu České republiky

The political context of the selection of the judges of the Constitutional Court of the Czech Republic Abstract The thesis deals with the political context of the selection of judges of the ...

Binhack, Oto; Ondřejková, Jana; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Společná obranná politika v kontextu práva EU
Syruček, Václav; Říha, Michal; Svoboda, Pavel
2024 - Czech
178 Common defence policy in the context of EU law Abstract: This thesis deals with the common defence policy in the context of EU law. The common defence policy is an undefined area of the EU's common defence and security policy. The first part of the work is devoted to the necessary theory of security policy, the theoretical concept of grand strategy, deterrence strategy and a brief history of the security integration of Europe, up to the establishment of the European Union and the increasingly extensive legal regulation of the area of common security and defence policy. Special emphasis is placed on the presentation of less well-known concepts in the Czech Republic, such as the theory of grand strategy, the theoretical approach to the formation of an ends-ways-means strategy and peace research. Peace is seen in the work as an ideal state, which itself, however, needs wider theoretical research. An understanding of peace theory is important for understanding the steps the European Union must take towards potential allies and systemic adversaries in order to ensure the security of its sovereignty, democracy and the lives, health and property of its citizens and residents. Positive peace is built using soft power and international cooperation. Negative peace is maintained through hard power and a strategy... 177 Společná obranná politika v kontextu práva EU Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá společnou obrannou politikou v kontextu práva EU. Společná obranná politika je zatím nevytyčená oblast společné obranné a bezpečnostní politiky EU. První část práce je věnována nutné teorii bezpečnostní politiky, teoretickému konceptu grand strategy, strategii odstrašování a stručným dějinám bezpečnostní integrace Evropy, až po vznik Evropské unie, a čím dál extenzivnější právní úpravě oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky. Zvláštní důraz je kladen na představení v České republice méně známých konceptů, jako je teorie grand strategy, teoretický přístup k formování strategie ends-ways-means, a výzkumu míru. Mír je v práci nazírán jako ideální stav, který ale sám o sobě potřebuje širší teoretický výzkum. Pochopení teorie míru je důležité pro chápání kroků, které Evropská unie musí podnikat směrem k potenciálním spojencům a systémovým protivníkům, aby zabezpečila svou suverenitu, demokracii a život, zdraví a majetek svých občanů a obyvatel. Pozitivní mír je budován pomocí soft power a mezinárodní kooperace. Negativní mír je udržován pomocí hard power a strategie odstrašování. Následující části práce jsou věnovány úpravě společné bezpečnostní a obranné politiky v primárním právu EU, zejména Smlouvě o Evropské... Keywords: Evropská unie; Evropský obranný fond; Společná zahraniční a bezpečnostní politika; Společná bezpečnostní a obranná politika; European Union; European defence fund; Common foreign and security policy; Common security and defence policy Available in a digital repository NRGL
Společná obranná politika v kontextu práva EU

178 Common defence policy in the context of EU law Abstract: This thesis deals with the common defence policy in the context of EU law. The common defence policy is an undefined area of the EU's ...

Syruček, Václav; Říha, Michal; Svoboda, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases