Number of found documents: 29
Published from to

Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
1997 - Czech
Shrnutí podstatných prvků, které vytvářejí systém správné laboratorní praxe při hodnocení rizik pro životní prostředí. Keywords: monitorování ŽP; hodnocení rizik; praxe laboratorní správná; environmental monitoring; risk assessment; good laboratory practice; praxe; monitoring Available in the Ministry of the Environment
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí

Shrnutí podstatných prvků, které vytvářejí systém správné laboratorní praxe při hodnocení rizik pro životní prostředí.

TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1997

Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
1997 - Czech
Příloha XVII: Využití metod analýzy QSAR při hodnocení rizik. Popis možné aplikace QSAR analýzy k nalezení a kvantitativnímu popisu vztahů mezi strukturou chemických sloučenin a jejich aktivitou v environmentálních vědách. Příloha XVIII: Hodnocení dat a experimentální design. Jsou diskutovány oblasti aplikace biometrických metod při hodnocení rizik. Keywords: analýza chemická; analýza; pokyny pro provádění testů; indikátory biologické; genotoxicita; seznam látek znečišťujících; indikátor; analýza látky znečišťující; látka znečišťující; hodnocení rizik; monitorování ŽP; chemical analysis; analysis; testing guideline; biological indicators; genotoxicity; list of pollutants; indicator; pollutant analysis; pollutant; risk assessment; environmental monitoring; indikátory; analýza Available in the Ministry of the Environment
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí

Příloha XVII: Využití metod analýzy QSAR při hodnocení rizik. Popis možné aplikace QSAR analýzy k nalezení a kvantitativnímu popisu vztahů mezi strukturou chemických sloučenin a jejich aktivitou v ...

TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1997

Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
1997 - Czech
Příloha XI: Standardizované testy toxicity. Příloha XII: Společenstva mikroorganismů reálného prostředí. Příloha XIII: Společenstva povrchových vod. Příloha XIV: Tereristický ekosystém. Keywords: ekosystém terestrický; ekosystém sladkovodní; voda povrchová; toxicita; hodnocení rizik; monitorování ŽP; terrestrial ecosystem; freshwater ecosystem; surface water; toxicity; risk assessment; environmental monitoring; toxicita Available in the Ministry of the Environment
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí

Příloha XI: Standardizované testy toxicity. Příloha XII: Společenstva mikroorganismů reálného prostředí. Příloha XIII: Společenstva povrchových vod. Příloha XIV: Tereristický ekosystém.

TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1997

Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
1997 - Czech
Příloha IX: Seznam prioritních polutantů v ČR - principy sestavení seznamu prioritních polutantů ČR, charakteristiky polutantů, výběrová kritéria, vlastní seznam. Příloha X: Formuláře základních charakteristik polutantů pro zařazení do Seznamu prioritních polutantů ČR. Keywords: seznam látek znečišťujících; indikátor; analýza látky znečišťující; látka znečišťující; hodnocení rizik; monitorování ŽP; list of pollutants; indicator; pollutant analysis; pollutant; risk assessment; environmental monitoring; indikátory Available in the Ministry of the Environment
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí

Příloha IX: Seznam prioritních polutantů v ČR - principy sestavení seznamu prioritních polutantů ČR, charakteristiky polutantů, výběrová kritéria, vlastní seznam. Příloha X: Formuláře základních ...

TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1997

Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
1997 - Czech
Příloha č. XV: Využití testů genotoxicity při hodnocení rizik. Příloha č. XVI: Využití biomarkerů při hodnocení rizik. Keywords: indikátory biologické; genotoxicita; seznam látek znečišťujících; indikátor; analýza látky znečišťující; látka znečišťující; hodnocení rizik; monitorování ŽP; biological indicators; genotoxicity; list of pollutants; indicator; pollutant analysis; pollutant; risk assessment; environmental monitoring; indikátory Available in the Ministry of the Environment
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí

Příloha č. XV: Využití testů genotoxicity při hodnocení rizik. Příloha č. XVI: Využití biomarkerů při hodnocení rizik.

TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1997

Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
1997 - Czech
Identifikace uceleného souboru dostupných dat a jeho vyhodnocení tak, aby získaná data popisovala přírodní podmínky zájmového území na úrovni dostačující pro objektivní hodnocení rizika vlivu JEDU na ekosystémy a lidské zdraví. Keywords: znečištění chemické; riziko radiační; JE Dukovany; hodnocení rizik; monitorování ŽP; chemical pollution; radiation risk; NPP Dukovany; risk assessment; environmental monitoring; chemické znečištění Available in the Ministry of the Environment
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí

Identifikace uceleného souboru dostupných dat a jeho vyhodnocení tak, aby získaná data popisovala přírodní podmínky zájmového území na úrovni dostačující pro objektivní hodnocení rizika vlivu JEDU na ...

TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1997

Metodika stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDDs/Fs) ve volném ovzduší
Katedra ochrany životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Bíliková, Katarina; Chovancová, Jana; Petrík, Ján; Kočan, Anton; Holoubek, Ivan
1991 - Czech
Studie popisuje metody čištění extraktů s cílem izolovat PCDD a PCDF, kvalitativní a kvantitativní analýzu pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí. Keywords: metoda analytická; analýza ovzduší; monitorování kvality ovzduší; ovzduší; emise škodlivin do ovzduší; látka chemická toxická; dibenzofuran polychlorovaný; dibenzodioxin polychlorovaný; metoda analytická; air analysis; air quality monitoring; air; air pollutant emission; toxic chemical substance; polychlorinated dibenzofuran; polychlorinated dibenzodioxin; aerologie; ovzduší Available in the Ministry of the Environment
Metodika stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDDs/Fs) ve volném ovzduší

Studie popisuje metody čištění extraktů s cílem izolovat PCDD a PCDF, kvalitativní a kvantitativní analýzu pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí.

Katedra ochrany životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Bíliková, Katarina; Chovancová, Jana; Petrík, Ján; Kočan, Anton; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1991

Návrh metodiky laboratorního stanovení embryotoxického a teratogenního potenciálu odpadních látek
EmbryoTox, Laboratoř pro testování embryotoxicity faktorů zevního prostředí; Jelínek, Richard; Novotná, Božena; Bednář, Vladimír
1991 - Czech
S ohledem na současnou kvalitu zabezpečení skládek odpadů, při nutnosti uvažovat nejhorší varianty případné kontaminace životního prostředí odpadními látkami, je nezbytné stanovit riziko negativních vlivů definovaných odpadů a jejich degradačních produktů na biologické složky ekosystému. Na druhé straně je třeba uvažovat i působení směsí skládkovaných odpadů pronikajících do životního prostředí v podobě vodných výluhů. Stanovené bezpečnostní limity pro jednotlivé odpadní látky se totiž mohou v rámci kombinovaných expozic ukázat jako nanejvýš iluzorní. V zájmu strategie zlepšování kvality zevního prostředí je proto nutné vypracovat alespoň základní schéma klasifikace a kategorizace odpadů z hlediska jejich přímého i zprostředkovaného vlivu na dospělé a zvláště pak na vyvíjející se organismy. Keywords: vliv na zdraví; genotoxicita; embryotoxicita; ekotoxikologie; biotest; kontaminace; skládka odpadů; odpady; effect on health; genotoxicity; embryotoxicity; ecotoxicology; biotest; contamination; waste landfill; waste; kontaminace; ekotoxikologie; odpady Available in the Ministry of the Environment
Návrh metodiky laboratorního stanovení embryotoxického a teratogenního potenciálu odpadních látek

S ohledem na současnou kvalitu zabezpečení skládek odpadů, při nutnosti uvažovat nejhorší varianty případné kontaminace životního prostředí odpadními látkami, je nezbytné stanovit riziko negativních ...

EmbryoTox, Laboratoř pro testování embryotoxicity faktorů zevního prostředí; Jelínek, Richard; Novotná, Božena; Bednář, Vladimír
Ministerstvo životního prostředí, 1991

Metodika stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDDs/Fs) ve volném ovzduší
Katedra ochrany životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Bíliková, Katarina; Chovancová, Jana; Petrík, Ján; Kočan, Anton; Holoubek, Ivan
1991 - Czech
Studie předkládá charakteristiku sledovaných látek a způsobu odběru vzorků a jejich extrakce. Keywords: analýza ovzduší; monitorování kvality ovzduší; ovzduší; emise škodlivin do ovzduší; látka chemická toxická; dibenzofuran polychlorovaný; dibenzodioxin polychlorovaný; air analysis; air quality monitoring; air; air pollutant emission; toxic chemical substance; polychlorinated dibenzofuran; polychlorinated dibenzodioxin; aerologie; ovzduší Available in the Ministry of the Environment
Metodika stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDDs/Fs) ve volném ovzduší

Studie předkládá charakteristiku sledovaných látek a způsobu odběru vzorků a jejich extrakce.

Katedra ochrany životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Bíliková, Katarina; Chovancová, Jana; Petrík, Ján; Kočan, Anton; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1991

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases