Number of found documents: 35
Published from to

Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů
Úřad průmyslového vlastnictví
2017 - Czech
Keywords: Patent; Užitný vzor; Paten; Utility model Available in a digital repository NRGL
Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2017

Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: Sborník příspěvků z odborné konference
Novotná, Jiřina
2017 - Czech
Keywords: vzdělávání učitelů; TTnet; Evropská unie; teacher training; TTnet; European Union; odborné vzdělání; učitelské vzdělání; učitelství Available in a digital repository NRGL
Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: Sborník příspěvků z odborné konference

Novotná, Jiřina
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů
Úřad průmyslového vlastnictví
2016 - Czech
Keywords: Patent; Užitný vzor; Patent; Utility model Available in a digital repository NRGL
Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2016

Sborník konference 25 let Programu Teplice
Český statistický úřad
2015 - Czech
Uplynulo již čtvrtstoletí od doby, kdy se realizoval tzv. Program Teplice. Týkal se životního prostředí a jeho vlivu na zdraví populace v Ústeckém kraji. Mezinárodní výzkum se na základě moderního monitorování znečištění ovzduší zabýval zejména analýzou dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, průběhu těhotenství či vzniku nádorových onemocnění. Bylo mimo jiné prokázáno, že u populace v pánevních okresech je trvale snížená střední délka života mužů i žen a trvale zvýšená úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění. Keywords: životní prostředí; populace; znečištění vzduchu; analýza; nemoci Available in a digital repository NRGL
Sborník konference 25 let Programu Teplice

Uplynulo již čtvrtstoletí od doby, kdy se realizoval tzv. Program Teplice. Týkal se životního prostředí a jeho vlivu na zdraví populace v Ústeckém kraji. Mezinárodní výzkum se na základě moderního ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů
Úřad průmyslového vlastnictví
2015 - Czech
Keywords: Patent; Užitný vzor; Patent; Utility model Available in a digital repository NRGL
Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2015

Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů
Úřad průmyslového vlastnictví
2014 - Czech
Keywords: Patent; Užitný vzor; Patent; Utility model Available in a digital repository NRGL
Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2014

Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
2009 - Czech
Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2008 a 2009, Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2008 a 2009, Počet hnízdních párů kormorána velkého v roce 2008 a 2009, Migrace husí ( Anser spp.) údolím řeky Radbuzy, jihozápadní Čechy, Výskyt formy immutabilis labutě velké (Cygnus olor) v České republice a v Evropě: vliv a výsledky zimních sčítání labutí velkých (Cygnus olor) ve východních Čechách, Barevné značení husy velké (Anser anser) na Českobudějovicku v roce 2008, Monitoring polodivoké populace husy velké (Anser anser) v severozápadních Čechách. Keywords: ptáci; ptactvo vodní; monitorování; ochrana ptáků; ochrana stanoviště; Česká republika; birds; waterfowl; monitoring; conservation of birds; protection of habitat; Czech Republic; vodní ptáci; ptáci Available in the Ministry of the Environment
Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí

Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2008 a 2009, Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2008 a ...

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Negativní antropogenní vlivy v povodí Bíliny (Česká republika)
Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Praha; Matoušková, Milada
2008 - Czech
Sborník se zabývá metodami hydroekologického průzkumu vodních toků a fyzického habitatu vodních toků v České republice a v zahraničí. Popisuje současný stav fyzického habitatu vodních toků v České republice. Shrnuje možnosti revitalizace vodních toků a její udržitelnosti. Příspěvky ve sborníku: Metody ekohydrologického hodnocení kvality habitatu vodních toků, Mapování a geoinformatická analýza upravenosti toků a údolní nivy jako faktoru povodňového rizika na příkladu povodí Blanice, Metoda ekomorfologického hodnocení kvality habitatu vodních toků EcoRivHab, Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Rolavy, Ekomorfologický monitoring říční sítě v povodí Klíčavy, Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Rakovnického potoka, Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Košínského potoka, Ekomorfologický monitoring říční sítě v povodí Liběchovky, Ekohydromorfologický průzkum a antropogenní transformace řeky Bíliny, Možnosti využití distančních dat za účelem hodnocení kvality habitatu vodních toků, Srovnávací studie jakosti povrchových vod v povodí Rolavy, horní Blanice a Liběchovky, Revitalizační opatření za účelem zlepšení kvality habitatu vodních toků – modelová studie z povodí Rolavy, Hydromorfologický monitoring zrevitalizovaného koryta Sviňovického potoka. Keywords: ekosystém říční; ekosystém sladkovodní; monitorování ekosystému; kontaminace potravin; model hydrogeologický; Bílina; činitel antropogenní; povodí Bíliny; znečištění vody říční; metoda hodnocení; Blanice; river ecosystem; freshwater ecosystem; ecosystem monitoring; food contamination; hydrogeological model; Bílina river; anthropogenic factor; Bílina river basin; river water pollution; evaluation method; Blanice River; vodní toky; revitalizace vodních toků Available in the Ministry of the Environment
Negativní antropogenní vlivy v povodí Bíliny (Česká republika)

Sborník se zabývá metodami hydroekologického průzkumu vodních toků a fyzického habitatu vodních toků v České republice a v zahraničí. Popisuje současný stav fyzického habitatu vodních toků v České ...

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Praha; Matoušková, Milada
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
2008 - Czech
Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Indikační význam vodních ptáků, mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2006 a 2007, Rozšíření a početnost hojnějších druhů ptáků v lednu 2006 a 2007,. Rozšíření a početnost vzácnějších a nepůvodních druhů ptáků v lednu 2004 - 2007, Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách v sezónách 2005/06 a 2006/07. Mimohnízdní sčítání hus v České republice, Monitoring letních shromaždišť husy velké. Keywords: ptáci; ptactvo vodní; monitorování; ochrana ptáků; ochrana stanoviště; Česká republika; birds; waterfowl; monitoring; conservation of birds; protection of habitat; Czech Republic; vodní ptáci; ptáci Available in the Ministry of the Environment
Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí

Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Indikační význam vodních ptáků, mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2006 a 2007, Rozšíření a početnost hojnějších ...

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha; Langhammer, Jakub
2007 - Czech
Sborník shrnuje výsledky prací, realizovaných v roce 2007: Regionalizace povodí české republiky na základě sezonální analýzy výskytu povodní. Využití hydromorfologického monitoringu toků pro identifikaci kritických prvků říční sítě z pohledu povodňového rizika. Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy. Modelování vlivu současných a historických změn krajinného pokryvu na odtokový režim. Modelování vlivu antropogenních úprav koryta toku na průběh povodní. Hydrologický režim v pramenných oblastech vodních toků. Vliv odlesnění a odumírání horských smrčin na teploty krajinného krytu a možné důsledky pro formování odtoku v oblasti centrální Šumavy. Změny odtokového režimu v pramenných oblastech vodních toků. Možnosti využití archivu historických povodní v operativní hydrologii - případová studie Otava. Analýza historických povodní na Sázavě. II. Analytické a experimentální úlohy. Mapování upravenosti toků, údolní nivy a následků povodní v povodí Opavy. Změna korytových akumulací po povodni v září 2007 na Střední Opavě. Delimitace fluvizemí v prostoru hranice niva-svah v povodích menších vodních toků. Vymezení nivy Opavy pomocí pedologických a biogeografických podkladů. Erozní ohrožení a jeho změny v povodí Opavy (po soutok s Moravicí). Vývoj povodňových akumulací na Volyňce od roku 2002. Dynamika údolní nivy na příkladu Cikánského potoka (povodí Blanice) a Jeleního potoka (povodí Opavy). Mapování antropogenní upravenosti toků a následků povodní v povodí horní Litavky. Keywords: druhy invazní cizí; opatření proti povodním; Blanice; vegetace; revitalizace systémů říčních; průzkum Země dálkový; makrozoobentos; síť říční; niva údolní; niva říční; povodí; mapování krajiny; monitorování; oblast záplavová; oblast postižená povodněmi; GIS; geografie fyzikální; krajiny; vliv člověka; ekosystém říční; srážky extrémní; povodeň; invasive alien species; flood control measure; Blanice river; vegetation; revitalisation of river systems; remote sensing; macrozoobenthos; hydrographic network; valley floodplain; river floodplain; river basin; mapping of landscape; monitoring; flood area; GIS; physical geography; landscape; human impact; river ecosystem; extreme precipitation; floods; povodně; krajina; fyzická geografie; gis; monitoring; povodí Available in the Ministry of the Environment
Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami

Sborník shrnuje výsledky prací, realizovaných v roce 2007: Regionalizace povodí české republiky na základě sezonální analýzy výskytu povodní. Využití hydromorfologického monitoringu toků pro ...

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha; Langhammer, Jakub
Ministerstvo životního prostředí, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases