Number of found documents: 156
Published from to

Nově objevená románská madona typu Sedes sapientiae z české soukromé sbírky s prvky západoevropské výtvarné tradice
Hradilová, J.; Hradil, David; Fogaš, I.; Zmydlená, M.
2012 - Czech
Na základě materiálového průzkumu byla nejstarší dochovaná polychromovaná plastika Madona typu Sedes sapientiae datována radiokarbonovou metodou 14C do rozmezí let 990–1180. V rámci nedestruktivního zkoumání jsme z CT snímků mohli sledovat její vnitřní strukturu a ze šetrného odběru vzorků zjistit technologické znaky typické pro tuto výjimečnou polychromii. K těmto znakům patří především nejstarší křemičitý podklad specifického složení, který měl svůj praktický význam. Dobarvený nebo i jen hrubozrnný spodní podklad sloužil pravděpodobně ke kontrole hloubky leštění svrchního bílého podkladu, tedy při úpravě, jejímž cílem byla stejná tloušťka podkladu ve všech místech nerovného povrchu. Původ Madony typu Sedes sapientiae je možno řadit k dílnám vycházejícím ze západoevropských výtvarných a technologických tradic. On the basis of material research, the oldest preserved polychrome carving of Madonna of Sedes sapientiae type was dated using radiocarbon method 14C to the interval of 990 – 1180. During the non-destructive research, we could observe its inner structure on the CT scans and a careful sampling enabled us to determine the technological features typical for this outstanding polychromy. These features comprise, above all, the oldest siliceous ground of specific composition, which had a practical relevance. The coloured, or only coarse-grained lower ground layer, served as a check for the depth of polish of the upper white ground – the treatment, which should result in the same thickness of the ground on all places of the uneven surface. The origin of Madonna of Sedes sapientiae type can be assigned to workshops drawing on Western-European traditions. Keywords: madonna Sedes sapientiae; 12th century; siliceous ground; radiocarbon dating 14c Available at various institutes of the ASCR
Nově objevená románská madona typu Sedes sapientiae z české soukromé sbírky s prvky západoevropské výtvarné tradice

Na základě materiálového průzkumu byla nejstarší dochovaná polychromovaná plastika Madona typu Sedes sapientiae datována radiokarbonovou metodou 14C do rozmezí let 990–1180. V rámci nedestruktivního ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Fogaš, I.; Zmydlená, M.
Ústav anorganické chemie, 2012

Nová kritéria pro klasifikaci a rozlišení jílových a železitých pigmentů různého původu
Hradil, David; Hradilová, J.; Bezdička, Petr
2010 - Czech
Pigmenty se železem, ačkoliv tvoří velmi početnou skupinu, nebyly nikdy považovány za příliž vhodné k datování barevných vrstev a určování provenience díky jejich hojnému výskytu v přírodě, snadné dostupnosti a používání všech historických prehistorických dobách. Pigments containing iron, although they form a very large group, have never been considered very suitable for datation of color layers and identification of the origin of the painting, due to their abundant occurrence in nature, good availability and widespread use in all historical and pre-historical periods of time. In this paper we have verified that mineralogical composition of clay minerals in earthy pigments is a suitable tool for more detailed specification of material provenance and, in the case of ground layers, also the provenance of the artwork as such. It was obviously convenient to preferably use raw materials from a close and thus also cheaper source. For the purposes of statistical comparison we evaluated elemental composition of earthy grounds on 70 paintings from the 16(th)-18(th) centuries from Czech collections. We performed detailed mineralogical analyses for a selected representative number of grounds on 35 samples in total. We discerned 6 types of material in total 2 types of boles, 3 types of other earths, and one type representing iron-rich red from oxidized zones of hydrothermal ore deposits. We were able to distinguish between earthy pigments of Central European origin (coming from Czech and Bavarian locations) and those coming from North-Italian sources. Thus we were able to assign anonymous paintings to an appropriate place of origin. Keywords: earth pigments; earths; bole grounds; mineralogical analysis; clay minerals; X-ray microdiffraction Available at various institutes of the ASCR
Nová kritéria pro klasifikaci a rozlišení jílových a železitých pigmentů různého původu

Pigmenty se železem, ačkoliv tvoří velmi početnou skupinu, nebyly nikdy považovány za příliž vhodné k datování barevných vrstev a určování provenience díky jejich hojnému výskytu v přírodě, snadné ...

Hradil, David; Hradilová, J.; Bezdička, Petr
Ústav anorganické chemie, 2010

Určení provenience jílových pigmentů
Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Hradil, David; Žižak, I.
2010 - Czech
Přínos rentgenových difrakčních technik pro materiálovou analýzu malířských děl lze spatřovat v několika směrech. Application of X-ray diffraction techniques (XRD) in material analysis of artworks is beneficial in several aspects. Primarily it provides indisputable identification of crystal components found in colour layers, further it makes quantification of identified phases possible and last but not least it can also bring insight in material crystal structure. The crystal structure of materials is often affected by conditions which have been formed under, e.g. geological genesis, manufacturing procedure or secondary changes for example resulted from corrosive action of environment. The knowledge of the relation between the crystal structure of the material and its formation can be useful not only for art historic evaluation of the artwork but also for the artwork restoration and/or conservation. Within the example of clay mineral kaolinite, we show that its crystal order evaluation (based on XRD) can serve well to find its natural origin. We found kaolinite, the main component of kaolin (white earth), in a preparation layer of a Gothic wall painting in St. Maria-Magdalena Church in Bor near Karlovy Vary, where important kaolin deposits are situated. Comparing eight reference kaolins, we demonstrated that these can be differentiated just according to the kaolinite crystallinity (crystal structure ordering). Within this study we compared laboratory powder X-ray micro-diffraction (micro-XRD) with synchrotron radiation X-ray diffraction (SR-XRD). We found that both techniques led to the same results. Keywords: index; paintings Available at various institutes of the ASCR
Určení provenience jílových pigmentů

Přínos rentgenových difrakčních technik pro materiálovou analýzu malířských děl lze spatřovat v několika směrech....

Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Hradil, David; Žižak, I.
Ústav anorganické chemie, 2010

Energeticky citlivá rentgenová radiografie
Žemlička, J.; Jakoubek, J.; Kroupa, M.; Hradil, David; Hradilová, J.; Mislerová, H.
2010 - Czech
Malířská výtvarná díla patří z pohledu technické výstavby i skladby materiálů k nejkomplikovanějším – také proto je popis i zobrazení jejich vnitřní struktury nedestruktivním způsobem v současnosti velkou výzvou.Již několik desetiletí jsou k tomuto účelu s výhodou používány neinvazivní zobrazovací i analytické metody založené na interakci svazků ionizujícího záření s hmotou zkoumaného objektu. Pigments containing iron, although they form a very large group, have never been considered very suitable for datation of color layers and identification of the origin of the painting, due to their abundant occurrence in nature, good availability and widespread use in all historical and pre-historical periods of time. In this paper we have verified that mineralogical composition of clay minerals in earthy pigments is a suitable tool for more detailed specification of material provenance and, in the case of ground layers, also the provenance of the artwork as such. It was obviously convenient to preferably use raw materials from a close and thus also cheaper source. For the purposes of statistical comparison we evaluated elemental composition of earthy grounds on 70 paintings from the 16(th)-18(th) centuries from Czech collections. We performed detailed mineralogical analyses for a selected representative number of grounds on 35 samples in total. We discerned 6 types of material in total 2 types of boles, 3 types of other earths, and one type representing iron-rich red from oxidized zones of hydrothermal ore deposits. We were able to distinguish between earthy pigments of Central European origin (coming from Czech and Bavarian locations) and those coming from North-Italian sources. Thus we were able to assign anonymous paintings to an appropriate place of origin. Keywords: pixel detector; X-ray fluorescence imaging; X-ray transmission radiography; painted arts pigment analysis Available at various institutes of the ASCR
Energeticky citlivá rentgenová radiografie

Malířská výtvarná díla patří z pohledu technické výstavby i skladby materiálů k nejkomplikovanějším – také proto je popis i zobrazení jejich vnitřní struktury nedestruktivním způsobem v současnosti ...

Žemlička, J.; Jakoubek, J.; Kroupa, M.; Hradil, David; Hradilová, J.; Mislerová, H.
Ústav anorganické chemie, 2010

Spolehlivost analytických metod
Plzák, Zbyněk
2008 - Czech
Výsledky mezilaboratorních experimentů ukazují, že dosažení a udržení požadované kvality výsledků v chemických a klinických laboratořích je komplexní problém, kterému je stále nutno věnovat pozornost. Analytical laboratories are nowadays forced to apply quality assurance procedures such as method validation, quality control, metrological traceability, evaluation of measurement uncertainty under systematic quality management to have quality of their measurement results under control. Keywords: analytical method; environment Available at various institutes of the ASCR
Spolehlivost analytických metod

Výsledky mezilaboratorních experimentů ukazují, že dosažení a udržení požadované kvality výsledků v chemických a klinických laboratořích je komplexní problém, kterému je stále nutno věnovat ...

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2008

Antibakteriální účinek Ag vrstev nanesených na vnitřní povrch PVC hadic
Krýsa, J.; Šubrt, Jan; Balcarová, J.
2008 - Czech
Jedním z problémů je tvorba biofilmů na neozářených vnitřních površích PVC hadic, kterými cirkuluje voda mezi bazénem a filtrační a fotokatalytickou čisticí jednotkou. Available at various institutes of the ASCR
Antibakteriální účinek Ag vrstev nanesených na vnitřní povrch PVC hadic

Jedním z problémů je tvorba biofilmů na neozářených vnitřních površích PVC hadic, kterými cirkuluje voda mezi bazénem a filtrační a fotokatalytickou čisticí jednotkou.

Krýsa, J.; Šubrt, Jan; Balcarová, J.
Ústav anorganické chemie, 2008

Zpráva o materiálovém průzkumu polychromie na dřevě Panna Marie s dítětem, Český mistr kolem 1420, Národní galerie v Praze, P 166.
Hradilová, J.; Hradil, David
2007 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další metody, zejména infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy, pigments; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu polychromie na dřevě Panna Marie s dítětem, Český mistr kolem 1420, Národní galerie v Praze, P 166.

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2007

Zpráva o materiálovém průzkumu Oltáře Sv. Štefana a Sv. Imricha – Matejovce, Poprad, SNM-Spišské múzeum v Levoči
Hradilová, J.; Hradil, David
2007 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další metody, zejména infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy, pigments; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu Oltáře Sv. Štefana a Sv. Imricha – Matejovce, Poprad, SNM-Spišské múzeum v Levoči

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2007

Zpráva o materiálovém průzkumu- Pieta od Lucase Cranacha st. (1510 -1515), tempera na desce, Moravská galerie v Brně, A 690
Hradilová, J.; Hradil, David
2007 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další metody, zejména infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy, pigments; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu- Pieta od Lucase Cranacha st. (1510 -1515), tempera na desce, Moravská galerie v Brně, A 690

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2007

Role referenčních materiálů v chemické analýze
Plzák, Zbyněk
2007 - Czech
Přednáška pojednává o výběru a použití referenčních materiálů v chemické analýze a při zajišťování návaznosti výsledků. Jsou uvedeny i nové definice referenčních materiálů a jejich důsledky. Choice and use of reference materials in chemical analysis and its role in establishing traceability of results is discused. New definition of reference meterials and their impact is presented. Keywords: chemical analysis; reference materials Available at various institutes of the ASCR
Role referenčních materiálů v chemické analýze

Přednáška pojednává o výběru a použití referenčních materiálů v chemické analýze a při zajišťování návaznosti výsledků. Jsou uvedeny i nové definice referenčních materiálů a jejich ...

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases