Number of found documents: 86
Published from to

The effect of soil fauna on microbial community in post mining sites - preliminary data from microcosm experiment
Frouz, Jan; Elhottová, Dana
2004 - English
The effect of several guilds of soil fauna (mesofauna, litter feeding macroarthropods, litter dwelling earthworms and epigeic earthworm Lumbricus rubellus) and two litter types (Almus glutinosa or Salix caprea) on microbial community was studied in laboratory microcosms using phospholipid fatty acids (PLFA) approach. Increasing input of organic matter in to mineral soil madiated by fauna activity result in increase of total PLFA. Some groups of PLFA such as terminally branched saturates and straight monoenoics reflected this gradient by increasing its proportion in community, opposite was true for branched monoenoics and straight poyenoics Vliv různých funkčních skupin půdní fauny (mesofauny, opad fragmentující makrofauny a žížal) a dvou druhů opadu (Salix caprea vs. Alnus glutinosa) na mikrobiální společenstvo byl sledován pomocí laboratorního mikrokosmového pokusu s použitím PLFA. Zvýšený přísun organické hmoty mikrofaunou vyústil v celkové zvýšení obsahu PLFA, přičemž obsah terminálně rozvětvených nasycených PLFA relativně vyrůstal, zatímco obsah rozvětvených PLFA s jednou dvojnou vazbou klesal Keywords: soil fauna; microbial community; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
The effect of soil fauna on microbial community in post mining sites - preliminary data from microcosm experiment

The effect of several guilds of soil fauna (mesofauna, litter feeding macroarthropods, litter dwelling earthworms and epigeic earthworm Lumbricus rubellus) and two litter types (Almus glutinosa or ...

Frouz, Jan; Elhottová, Dana
Ústav půdní biologie, 2004

Characterizing contrasting soils and sediments with semispecific actinomycete r-DNA PCR primers
Hill, P.; Krištůfek, Václav; Caballero, S.; Kroetsch, D. J.; Rauch, Ota
2004 - English
Most molecular biological studies of the soil characterise a few soils or sediments under a range of treatments or over a limited time. It is difficult to compare results between studies due to variations in DNA extraction method and PCR conditions. High diversity of the soil bacterial population means that it is impossible to characterise many soils through cloning and sequencing and that finger prints are often blurred and difficult to interpret. We compare a broad range of soils and zoo/anthropogenic sediments with actinomycete specific primers. ARDRA and cloning showed that these primers amplified mainly verrucomicrobia from tropical, temperate and sub-arctic soils and actinomycetes from biologically active and urban street sediments. We found two new groups that were broadly distributed in soils: a new actinomycete family and the AD-3 candidate division that was found in acid tropical and sub-arctic soils Většina molekulárně biologických studií půd charakterizuje půdy nebo sedimenty větší škálou přístupů. Není snadné porovnat výsledky mezi studiemi, neboť se používají různé metody DNA extrakce a PCR podmínek. Vysoká diverzita půdního bakteriálního společenstva způsobuje nemožnost charakterizovat velké množství půdních vzorků klonováním a sekvenováním a fingerprinty jsou často nečitelné a těžko interpretovatelné. Porovnali jsme širokou škálu půd a zoo/antropogenních sedimentů použitím specifických aktinomycetových primerů. ARDRA a klonování ukázaly, že tyto primery amplifikovaly hlavně verrucomicrobia z půd odebraných v tropických, mírných a subartických oblastí a aktinomycety z biologicky aktivních a městských sedimentů. Nalezli jsme dvě nové skupiny, které byly široce zastoupené v kyselé a sub-arktické půdě: novou čeleď aktinomycetů a kandidáta AD-3 divize Keywords: contrasting soils; sediments; semispecific actinomycete r-DNA PCR primers Available at various institutes of the ASCR
Characterizing contrasting soils and sediments with semispecific actinomycete r-DNA PCR primers

Most molecular biological studies of the soil characterise a few soils or sediments under a range of treatments or over a limited time. It is difficult to compare results between studies due to ...

Hill, P.; Krištůfek, Václav; Caballero, S.; Kroetsch, D. J.; Rauch, Ota
Ústav půdní biologie, 2004

Present methods for investigation of microbial community biodiversity in soils and substrates
2004 - English
The papers in this volume form the basis of the 9th Methodological Workshop held in the Institute of Soil Biology AS CR (České Budějovice, 2-3 March 2004). All 39 active participants attended the workshop and made 19 oral presentations and 7 posters contributions 9. metodologický workshop se konal 2.-3.3. 2004 v Ústavu půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích. 39 aktivních účastníků workshopu prezentovalo celkem 19 příspěvků a 7 posterů Keywords: 9th Methodological Workshop; microbial community biodiversity; methods for investigation Available at various institutes of the ASCR
Present methods for investigation of microbial community biodiversity in soils and substrates

The papers in this volume form the basis of the 9th Methodological Workshop held in the Institute of Soil Biology AS CR (České Budějovice, 2-3 March 2004). All 39 active participants attended the ...

Ústav půdní biologie, 2004

Growth and composition characteristics of functional groups of the soil microbial community
Černá, B.; Elhottová, Dana; Šantrůčková, Hana
2004 - English
Oxyggen consumption was used for measuring growth parameters of functional microbial groups in two soils of different texture after addition of mineral, sugar-ammonium and complex media. Phospholipid fatty acids analysis (PLFA) was used to determine differences in community composition and structure. Growth parameters and composition based on a complete PLFA pattern of the microbial community, changed as a response to medium addition and type of incubation. The proportion of actinomycetes decreased whereas the proportion of fungi increased after addition both of the sugar-ammonium and complex media. Gram-negative bacteria dominated after addition of the substrates rich carbon source, while Gram-positive bacteria prevailed after addition of the carbon and nitrogen rich medium. Spotřeba kyslíku byla použita pro měření růstových parametrů funkčních skupin ve dvou půdách s různou texturou inkubovaných s přídavkem tří médií lišících se typem C- a N-substrátu. Analýza fosfolipidických mastných kyselin (PLFA) byla použita k určení rozdílů ve složení a struktuře mikrobiálních společenstev sledovaných půdních vzorků. Růstové parametry i PLFA složení společenstev se lišily v závislosti na typu média. Přídavek jednoduchého i komplexního C-N-zdroje způsobil pokles zastoupení aktinomycétů ve prospěch rozvoje mikromycétů. Zastoupení Gram-negativních bakterií se zvyšovalo po přídavku glukózy. Keywords: soil microbial community; growth parameters; composition characteristics Available at various institutes of the ASCR
Growth and composition characteristics of functional groups of the soil microbial community

Oxyggen consumption was used for measuring growth parameters of functional microbial groups in two soils of different texture after addition of mineral, sugar-ammonium and complex media. Phospholipid ...

Černá, B.; Elhottová, Dana; Šantrůčková, Hana
Ústav půdní biologie, 2004

Methodological approaches for studying of biodiversity in soils
Šimek, Miloslav; Krištůfek, Václav
2004 - English
Soil has many ecological and human-linked functions which can be fulfilled mostly due to the presence of countless living creatures - soil biota. Diversity of soil organisms is often linked to other important soil attributes, e.g. fertility, productivity, resilience, quality and health, as well as soil degradation. In this paper, concept of soil biodiversity is analysed and traditional and current methodological approaches in studying soil biodiversity are listed and briefly discussed Půda má mnoho ekologických a s lidskými aktivitami souvisejících funkcí, které mohou být naplněny pouze díky přítomnosti organismů v půdě. Diverzita půdních organismů je často vztahována k jiným významným půdním atributům, jako jsou úrodnost, produktivita, resilience, kvalita a zdraví půdy, a také degradace půdy. Práce představuje koncepci půdní biodiverzity a tradiční i moderní metodické přístupy jejího studia Keywords: biodiversity; soils Available at various institutes of the ASCR
Methodological approaches for studying of biodiversity in soils

Soil has many ecological and human-linked functions which can be fulfilled mostly due to the presence of countless living creatures - soil biota. Diversity of soil organisms is often linked to other ...

Šimek, Miloslav; Krištůfek, Václav
Ústav půdní biologie, 2004

Fauna of soil nematodes and other soil micro-mesofauna in spruce clearings in the Šumava Mts., Czech Republic
Háněl, Ladislav
2002 - English
Soil micro- and mesofauna was studied in four spruce clearings in the Šumava Mts., covered by vegetation of Junco effusi-Calamagrostietum villosae. The total average abundance of nematodes varied from 1527 to 3864 x 10 3 ind.m-2 in individual localities (mean value 2833 x 10 3 ind.m-2). Root-fungal feeders were the most abundant nematodes mainly represented by Aglenchus agricola (about 50% of all nematodes) and by Filenchus spp. (5%, mostly F. misellus). The second most abundant trophic group were bacterivores (29%,mostly Acrobeloides nanus and Plectus spp.) followed by omnivores (6%, mostly Eudorylaimus spp.). The number of nematode species in individual localities varied from 51 to 57, the number of genera from 29 to 33. Generic heterogeneity of spruce clearing fauna was relatively low (mean H´gen = 1,92), as well as the value of maturity indices (SMI = 2,19, MI = 2,40, PPI = 2,01. (The mean abundance of enchytraeids in the set of localities studied was 55 x 10 3 ind.m-2, of rotifers 134 x 10 3 ind.m-2, of tardigrades 125 x 10 3 ind.m-2, and of copepods 5 x 10 3 ind.m-2. Keywords: Nematoda; Enchytraeidae; spruce clearings Available at various institutes of the ASCR
Fauna of soil nematodes and other soil micro-mesofauna in spruce clearings in the Šumava Mts., Czech Republic

Soil micro- and mesofauna was studied in four spruce clearings in the Šumava Mts., covered by vegetation of Junco effusi-Calamagrostietum villosae. The total average abundance of nematodes varied from ...

Háněl, Ladislav
Ústav půdní biologie, 2002

Soil algae of spruce forests at Smrčina and Plechý (Šumava Mts.)
Lukešová, Alena
2002 - English
Keywords: communities; diversity; selective tree cutting Available at various institutes of the ASCR
Soil algae of spruce forests at Smrčina and Plechý (Šumava Mts.)

Lukešová, Alena
Ústav půdní biologie, 2002

Genus Melogona Cook, 1895 (Diplopoda: Chordeumatida: Chordeumatidae) in Slovakia
Mock, A.; Tajovský, Karel
2002 - English
The genus Melogona Cook, 1895 involves millipede species widely distributed in Europe both in natural and synanthropic habitats. Nevertheless the information about distribution of individual representatives of this genus are still fragmentary and incomplete. In comparison with surrounding Central European countries, there were no records about these millipedes in Slovakia to date. Due to intense faunistic and ecological research in several last years, there were obtained the first data about the distribution and ecology of three species of this genus on the territory of Slovakia and preliminary results were summarised. Melogona broelemanni and Melogona voigti were recorded in man influenced habitats, while Melogona transsilvanica was found in natural localities. Keywords: millipedes; Melogona; Slovakia Available at various institutes of the ASCR
Genus Melogona Cook, 1895 (Diplopoda: Chordeumatida: Chordeumatidae) in Slovakia

The genus Melogona Cook, 1895 involves millipede species widely distributed in Europe both in natural and synanthropic habitats. Nevertheless the information about distribution of individual ...

Mock, A.; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 2002

Mycotic flora in vermicultures and intestines of Eisenia andrei
Nováková, Alena; Pižl, Václav
2002 - English
In spring and autumn 2000, microscopic fungi associated with fresh and processed substrates and with the intestines of Eisenia andrei were studied in three vermiculture plants differing in their productivity. 119 species and 6 forms of microscopic fungi were isolated. Of those, 97 taxa were recorded from vermiculture substrates and 76 taxa from worm intestines. In vermiculture substrates, Aspergillus fumigatus, A. niger, Geotrichum candidum, Penicillium expansum and P. roquefortii were dominant among taxa isolated by soil dilution plate method, and Rhizopus stolonifer was most frequently isolated by soil washing technique. A. fumigatus, Mucor circinelloides f. circinelloides and P. expansum predominated in the intestines of earthworms. Processed vermiculture substrates regularly yielded higher numbers of cultivable micromycetes (CFU-counts) than fresh ones. The CFU-counts of earthworm intestines were close to those of processed substrates in two vermiculture plants studied. In the third plant, however, intestinal CFU-count was the same as that found in fresh vermiculture substrate. Keywords: microscopic fungi; Eisenia andrei; vermicultures Available at various institutes of the ASCR
Mycotic flora in vermicultures and intestines of Eisenia andrei

In spring and autumn 2000, microscopic fungi associated with fresh and processed substrates and with the intestines of Eisenia andrei were studied in three vermiculture plants differing in their ...

Nováková, Alena; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 2002

Potential sources of polyunsaturated fatty acids for saprophagous soil invertebrates
Elhottová, Dana; Frouz, Jan; Krištůfek, Václav; Lukešová, Alena; Nováková, Alena; Tříska, Jan
2002 - English
Main sources of important nutritionally compounds - polyunsaturated fatty acids (PUFA) essential in soils animal diet were compared. The highest concentration of PUFA was found in cyanobacteria (namely Antarctic strain Pseudophormidium sp.), followed by fresh litter, algae, fungi and decomposed litter. The PUFA occurrence in bacteria including actinomycetes was rare. Leaf litter is the most important source of PUFA for soil invertebrates in regards to both PUFA concentration and occurrence in soil. The stage of litter decomposition significantly affected the content of all 13 detected PUFA. The total PUFA content decreased significantly during litter decomposition. Enrichment in certain PUFA was observed in the latest stages of litter decomposition, indicating that the soil microflora improves the nutritional value of the decaying ĺitter. Keywords: polyunsaturated fatty acids; soil microorganisms; animal diet Available at various institutes of the ASCR
Potential sources of polyunsaturated fatty acids for saprophagous soil invertebrates

Main sources of important nutritionally compounds - polyunsaturated fatty acids (PUFA) essential in soils animal diet were compared. The highest concentration of PUFA was found in cyanobacteria ...

Elhottová, Dana; Frouz, Jan; Krištůfek, Václav; Lukešová, Alena; Nováková, Alena; Tříska, Jan
Ústav půdní biologie, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases