Number of found documents: 439
Published from to

Měření mechanických vlastností spojů připravených nízkoteplotní sintrací nanočástic stříbra
Pešina, Z.; Sopoušek, J.; Buršík, Jiří; Škoda, D.
2011 - Czech
Připravili jsme Ag nanočástice chemickou syntézou, která spočívala v reakci dusičnanu stříbrného s dodecylaminem v acetonnitrilu. Spoje připravené pomocí Ag nanoprášku jsme testovali ve smyku za působení různého přítlaku. Vrstvy sintrovaného nanoprášku jsme testovali pomocí nanoindentačních zkoušek. Ag nanoparticles were synthetized by a one-pot thermolysis approach in acetonitrile using silver nitrate and dodecylamine as precursors. The resulting joints containing silver nanoparticles were tested for shear under variable pressure. Characterization of resulting layers were performed by means of nanoindentation experiments. Keywords: mechanical properties; Ag nanoparticles Available at various institutes of the ASCR
Měření mechanických vlastností spojů připravených nízkoteplotní sintrací nanočástic stříbra

Připravili jsme Ag nanočástice chemickou syntézou, která spočívala v reakci dusičnanu stříbrného s dodecylaminem v acetonnitrilu. Spoje připravené pomocí Ag nanoprášku jsme testovali ve smyku za ...

Pešina, Z.; Sopoušek, J.; Buršík, Jiří; Škoda, D.
Ústav fyziky materiálů, 2011

Vliv constaintu na hodnoty lomové houževnatosti v miniaturních vzorcích pro tříbodový ohyb
Stratil, Luděk; Hadraba, Hynek; Dlouhý, Ivo
2010 - Czech
Příspěvek stručně popisuje přístupy testování podrozměrných vzorků pro tříbodový ohyb typu KLST. Vzorky typu KLST trpí ztrátou constraintu. Použití bočních vrubů je nezbytné pro získání dodatečné úrovně constraintu a rovinnějšího čela trhliny. V příspěvku je také popisována metodologie pro určování lomové houževnatosti v tvárné oblasti lomu a v tranzitní oblasti přechodu tvárného a štěpného lomu. V jistých zkušebních podmínkách jsou výsledky určené na KLST tělesech srovnatelné s hodnotami určenými na standardních tělesech. This contribution briefly describes testing performance of sub-sized three point bending specimen type KLST. The KLST specimens suffer significant the loss of constraint. Side grooving is necessary to obtain additional level of the constraint and to maintain straight crack front. Methodology for testing of the fracture toughness in ductile-to-brittle and ductile area is also described. In certain testing conditions KLST specimens shows results comparable with standard test specimens. Keywords: sub-sized samples; fracture toughness; the loss of constraint Available at various institutes of the ASCR
Vliv constaintu na hodnoty lomové houževnatosti v miniaturních vzorcích pro tříbodový ohyb

Příspěvek stručně popisuje přístupy testování podrozměrných vzorků pro tříbodový ohyb typu KLST. Vzorky typu KLST trpí ztrátou constraintu. Použití bočních vrubů je nezbytné pro získání dodatečné ...

Stratil, Luděk; Hadraba, Hynek; Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2010

Kinetika růstu únavových trhlin v oceli Eurofer 97
Kruml, Tomáš; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš; Seitl, Stanislav; Polák, Jaroslav
2010 - Czech
Rychlost růstu únavových trhlin v oceli Eurofer 97 byla měřena dvěma odlišnými metodologiemi. Data pro malé trhliny byly získány na válcových vzorcích s mělkým vrubem. Růst polokruhových trhlin o délce mezi 10-2000 mikrometry byly měřeny při symetrickém cyklu tah-tlak s konstantní amplitudou deformace. Data k šíření dlouhých trhlin (10 – 30 mm) byla získána na CT vzorcích pomocí procedury popsané v ASTM normě při řízení napětí s R = 0.1. Bylo ukázáno, že rychlosti šíření obou typů trhlin jsou ve velmi dobrém souhlasu, pokud je použito srovnání pomocí J-integrálu a jsou uplatněny běžně přijímané předpoklady o efektu zavírání trhliny. The fatigue crack growth rate in the Eurofer 97 steel was measured by two different methodologies. Small crack growth data were obtained using cylindrical specimens with a shallow notch. No artificial crack starters were used. The growth of semicircular cracks of length between 10 – 2000 m were measured in symmetrical tension-compression cycling with constant strain amplitude (R = -1). Long crack data were measured using standard CT specimen and ASTM methodology in stress control with R = 0.1. The growth of fatigue cracks with length in the range of 10 – 30 mm was determined. It is shown that the crack growth rate of both types of cracks are in a very good agreement if J-integral rep-resentation is used and reasonable assumptions of the crack closure effects are taken into account. Keywords: fatigue crack growth; ferritic martensitic steel; low cycle fatigue Available at various institutes of the ASCR
Kinetika růstu únavových trhlin v oceli Eurofer 97

Rychlost růstu únavových trhlin v oceli Eurofer 97 byla měřena dvěma odlišnými metodologiemi. Data pro malé trhliny byly získány na válcových vzorcích s mělkým vrubem. Růst polokruhových trhlin o ...

Kruml, Tomáš; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš; Seitl, Stanislav; Polák, Jaroslav
Ústav fyziky materiálů, 2010

Dvouvrstvá trubka – vliv rozhranní na chování creepové trhliny
Zouhar, Michal; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš
2010 - Czech
V soušasné době stále více narůstá použití vícevrstvých konstrukcí. Cílem této práce je studium vlivu materiálového rozhranní na chování trhliny u vícevrstvého potrubí s vnitřní trhlinou. Pro řešení byl vytvořen numerický model dvouvrstvého potrubí, byl modelován růst vnitřní trhliny a bral v úvahu její reálný tvar. Výsledky dvouvrstvé trubky jsou porovnány s výsledky získanými pro homogenní potrubí a v závěru práce je diskutována přesnost odhadu životnosti těchto konstrukcí. Nowadays the using of layered structures is increasing. The aim of this article is study the influence of material interface of two layer pipe with inner crack on the crack behaviour. The numerical model of two layer pipe was created and the creep crack growth was modelled (taking into account realistic crack shape evolution). The results of two layer pipe were compared with homogenous approximation and accuracy of the lifetime prediction was discussed. Keywords: two-layer pipe; creep crack; crack shape; FEM Available at various institutes of the ASCR
Dvouvrstvá trubka – vliv rozhranní na chování creepové trhliny

V soušasné době stále více narůstá použití vícevrstvých konstrukcí. Cílem této práce je studium vlivu materiálového rozhranní na chování trhliny u vícevrstvého potrubí s vnitřní trhlinou. Pro ...

Zouhar, Michal; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš
Ústav fyziky materiálů, 2010

Metody hodnocení stability trhlin na rozhraní dvou izotropních/orthotropních materiálů
Damborský, Petr
2010 - Czech
Tento článek se zabývá problematikou trhlin v tělesech s bimateriálovým rozhraní. Jsou prezentovány dva přístupy založené na faktoru intenzity napětí a rychlosti uvolňování energie pro izotropní a ortotropní materiály. Dále je prezentován vztah mezi „mixitou“ dvou lomových režimů (I a II) v souladu s výše uvedenými přístupy. Poslední část se zabývá použitím dvou stavového ψ-integrálu, který slouží k vyjádření obecného součinitele intenzity napětí. This article deal with problems of cracks in bodies with bimaterial interface. The approaches based on the stress intensity factor (SIF) and the energy release rate (ERR) concepts are presented for isotropic and orthotropic materials. A relation between the mixity of the two fracture modes (I and II) in accordance with the two approaches mentioned is presented. The last part deals with the use two states ψ- integral to determine generalized stress intensity factor. Keywords: bimaterial interface; stress intensity factor; energy release rate Available at various institutes of the ASCR
Metody hodnocení stability trhlin na rozhraní dvou izotropních/orthotropních materiálů

Tento článek se zabývá problematikou trhlin v tělesech s bimateriálovým rozhraní. Jsou prezentovány dva přístupy založené na faktoru intenzity napětí a rychlosti uvolňování energie pro izotropní a ...

Damborský, Petr
Ústav fyziky materiálů, 2010

Odhad iniciace trhliny pro ohýbaný vzorek s V-vrutem
Majer, Zdeněk; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš
2010 - Czech
Tato práce se zabývá šířením trhlin z ostrého V-vrubu. V-vrub je singulární koncentrátor napětí s exponentem singularity napětí závislým na úhlu otevření V-vrubu a proto k popisu jeho lomově mechanického chování nelze použít konvenční postupy lineárně elastické lomové mechaniky. V práci jsou aplikovány k popisu napjatosti zobecněné parametry lineárně-elastické lomové mechaniky, které jsou platné i pro exponent singularity napětí různý od hodnoty 1/2. Na základě experimentálních výsledků získaných z literatury byla ověřena platnost lomově mechanického popisu V-vrubu pomocí zobecněného faktoru intenzity napětí. The aim of this paper is to investigate the beginnings of crack propagation from sharp V-notches. Stress distribution around the tip of a V-notch is described on the basis of linear-elastic fracture mechanics. The V-notch is a singular stress concentrator with a singularity exponent dependent on the V-notch opening angle. The stability criteria are generalized for a stress singularity different from 0,5. Keywords: V-notch; linear-elastic fracture mechanics; bend Available at various institutes of the ASCR
Odhad iniciace trhliny pro ohýbaný vzorek s V-vrutem

Tato práce se zabývá šířením trhlin z ostrého V-vrubu. V-vrub je singulární koncentrátor napětí s exponentem singularity napětí závislým na úhlu otevření V-vrubu a proto k popisu jeho lomově ...

Majer, Zdeněk; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš
Ústav fyziky materiálů, 2010

Optimalizace iniciační délky trhliny vzhledem k šířce čelistní drážky vzorků pro klínové štípání,
Seitl, Stanislav; Klusák, Jan
2010 - Czech
Experimentální zjišťování hodnot lomově mechanických charakteristik stavebních materiálů jsou standardně prováděna na vzorcích s různou geometrií. V neposlední řadě se stává pro svou relativní nízko-nákladnost (vzorky z jádrových vývrtů odebraných ze stávajících stavebních konstrukcí, objemově menší vzorky i jednodušší úprava před zkouškou) stále oblíbenějším test používající k šíření trhliny rozevírání vzorku pomocí klínu. Cílem předkládaného příspěvku je v rámci zobecněné lomové mechaniky optimalizace iniciační délky trhliny (a=c+dn-h , tj. délky trhliny měřené od místa působení zátěžné síly) vzhledem k šířce čelistní drážky (f) pro vzorky sloužící jako zkušební tělesa pro klínové štípání An optimization of the initiate crack length in view of the width of grips groove of the wedge splitting (WS) specimen is the topic of the contribution. The WS specimens are now started to be used for fracture laboratory testing, especially of quasi-brittle cement-based composites. For the optimization the theory of the general fracture mechanics is used. For the numerical calculation the finite element method and ANSYS software are used. At the end, the optimal crack lengths for various grips widths are discussed and some suggestions are pronounced. Keywords: WST; generalizes stress intensity factor; FEM Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace iniciační délky trhliny vzhledem k šířce čelistní drážky vzorků pro klínové štípání,

Experimentální zjišťování hodnot lomově mechanických charakteristik stavebních materiálů jsou standardně prováděna na vzorcích s různou geometrií. V neposlední řadě se stává pro svou relativní ...

Seitl, Stanislav; Klusák, Jan
Ústav fyziky materiálů, 2010

Lomové chování keramických laminátů se silně vázanými vrstvami
Chlup, Zdeněk; Slabáková, Lenka; Drdlík, D.; Hadraba, Hynek; Dlouhý, Ivo
2010 - Czech
Vícesložkové keramické materiály mající vrstevnatou strukturu nabízejí větší potenciál využití než monolitické keramiky. V závislosti na návrhu laminátu mohou být rozlišeny různé druhy. Nejpoužívanější je rozdělení na lamináty se silně a slabě vázanými vrstvami. Silně vázané vrstvy umožňují vznik vnitřních napětí a tyto budou popsány v příspěvku. Přítomnost vnitřních napětí může zlepšit odolnost proti porušení. K výrobě laminátu bylo využito elektroforetického nanášení korundu a zirkonu. Lomová houževnatost jako materiálová charakteristika byla získána na SEVNB tělesech namáhaných v ohybu. Z lomových ploch byl studován vliv vnitřních napětí na trajektorii trhliny. Multi-component ceramics materials having layered structure possess potential to be more convenient than monolithic ones. Depending on design a number of laminated structures can be distinguished. The most common division is by behaviour of layer interface i.e. with strong or weak interfaces. In this contribution the fracture behaviour of the laminates with strong interface allowing creation of residual stresses within layers will be described. Presence of residual stresses can enhance fracture properties. The alumina and zirconia were the components and electrophoretic deposition was used to prepare the laminate. Fracture behaviour was investigated using three point bending test of SEVNB specimens. Fracture surfaces were reconstructed and crack propagation changes were determined. Influence of residual stresses on fracture behaviour was found and described. Keywords: ceramics; laminate; bracture behaviour Available at various institutes of the ASCR
Lomové chování keramických laminátů se silně vázanými vrstvami

Vícesložkové keramické materiály mající vrstevnatou strukturu nabízejí větší potenciál využití než monolitické keramiky. V závislosti na návrhu laminátu mohou být rozlišeny různé druhy. ...

Chlup, Zdeněk; Slabáková, Lenka; Drdlík, D.; Hadraba, Hynek; Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2010

3D modelování dislokačních procesů
Záležák, Tomáš
2010 - Czech
Příspěvek představuje 3D model vývoje dislokací za vysokých teplot. Model využívá lineární teorii elasticity. Obecná křivka je nahrazena lomenou čarou. Pomocí Peach-Koehlerova vzorce jsou vypočítány hnací síly pro jednotlivé segmenty. Ty jsou určeny vlastním napěťovým polem v soustavě a vnějším aplikovaným napětím, popř. self-interakcí. Pohyb jednotlivých segmentů je aproximován teplotně závislou lineární funkcí hnací síly. Model umožňuje vložit do systému kulové precipitáty, okrajová podmínka zamezuje průniku dislokačních čar do částic. Model rovněž zohledňuje topologické změny křivky zapříčiněné anihilací dislokací, např. ve Frankově-Readově zdroji či při pronikání čar mezi precipitáty. Model využívá symetrii úlohy a umožňuje zvolit menší a jednodušší elementární buňku simulace, a provést tak rychlejší a stabilnější výpočet. Dále jsou představeny výsledky simulací pro soustavyněkolika dislokačních smyček za přítomnosti souměrně umístěných čtveřic kulových precipitátů. Article presents a 3D model which describes a motion of discrete dislocations in a crystalline material at high temperatures. The dislocation curves are represented by straight line segments. The driving forces are determined by a Peach-Koehler formula which considers the self-stress and applied stress. The segment velocity is approximated by a temperature-dependent linear relation to the Peach-Koehler force. The model incorporates spherical precipitates. The model is also capable of adaptive adjustment of a time integration step and remeshing of the straight segment network. Topological changes (i. e. annihilation) are also included. The numerical integration takes advantage of the model symmetry to speed up the simulation process, save computer memory and reduce numerical errors. The model is applied to a system of coaxial dislocation loops in a field of spherical particles. Keywords: disrete dislocation dynamics; high temperature deformation Available at various institutes of the ASCR
3D modelování dislokačních procesů

Příspěvek představuje 3D model vývoje dislokací za vysokých teplot. Model využívá lineární teorii elasticity. Obecná křivka je nahrazena lomenou čarou. Pomocí Peach-Koehlerova vzorce jsou vypočítány ...

Záležák, Tomáš
Ústav fyziky materiálů, 2010

Posouzení geometrie zkušebního tělesa pro WST kvazikřehkých kompozitů: numerická studie
Řoutil, L.; Veselý, V.; Seitl, Stanislav; Klusák, Jan
2010 - Czech
Příspěvek podrobněji řeší problematiku vlivu hloubky zářezu, křehkosti kompozitu (definované charakteristickou délkou kompozitu) a blízkosti dru-hého možného koncentrátoru napětí – rohu drážky – na průběh WST pro kvazikřehký krychlový vzorek. Pozornost je soustředěna především na přístup předpokládající kvazikřehké působení materiálu, v závěru jsou výsledky srovnány s přístupem uvažujícím ideálně křehké chování materiálu (aplikace lineární elastické lomové mechaniky, resp. lomové mechaniky obecných singulárních koncentrátorů napětí). Actual results of the numerical study dealing with the minimal notch length for cube-shaped specimens subjected to a wedge-splitting test (WST) made of cement based composites varying in characteristic length are presented. Presented results were obtained using finite element method code with an implemented cohesive crack model and are compared to the approach using theories of both linear elastic frac-ture mechanics and fracture mechanics of generalized singular stress concentrators. Keywords: WST; fracture mechanics; cement based composites Available at various institutes of the ASCR
Posouzení geometrie zkušebního tělesa pro WST kvazikřehkých kompozitů: numerická studie

Příspěvek podrobněji řeší problematiku vlivu hloubky zářezu, křehkosti kompozitu (definované charakteristickou délkou kompozitu) a blízkosti dru-hého možného koncentrátoru napětí – rohu drážky – na ...

Řoutil, L.; Veselý, V.; Seitl, Stanislav; Klusák, Jan
Ústav fyziky materiálů, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases