Number of found documents: 1149
Published from to

Výzkum použití geotechnických metod - Etapová zpráva – Etapa C
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Schuchová, Kristýna; Gong, Libin; Kubina, Lukáš; Zajícová, Vendula; Nohejl, Zdeněk; Rutar, Tomáš
2021 - Czech
Hlavním cílem projektu č. FV20294 (GEOSTAB) byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získanými různými geotechnickými metodami. Z tohoto důvodu byla etapa C - Výzkum využití geotechnických metod, řešena paralelně a v těsné součinnosti s etapou B – Výzkum použití geofyzikálních metod. Geotechnické průzkumné experimenty in situ tak byly provedeny ve stejných lokalitách, kde byly aplikovány geofyzikální metody. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v rozdílných litologických a geomechanických podmínkách. Ve vulkanických horninách byla vybrána Experimentální štola Josef, metamorfovaný horninový masiv byl zastoupen podzemními díly bývalého hlubinného uranového dolu Rožná a sedimentární prostředí bylo zkoumáno v bývalém břidlicovém dole Modrá štola. Etapová zpráva shrnuje výsledky geotechnických, laboratorních a numerických metod ze všech uvedených lokalit. The main goal of project No. FV20294 (GEOSTAB) was the verification of measured geophysical quantities with data obtained by various geotechnical methods. For this reason, stage C - Research of geotechnical methods was solved in parallel and in close cooperation with stage B - Research of geophysical methods. The geotechnical experiments in situ were carried out in the same localities where geophysical methods were applied. For this purpose, several underground mining workings located in different lithological and geomechanical conditions were selected. Experimental gallery Josef was selected in volcanic rocks, the metamorphic rock mass was represented by underground workings of the former deep uranium mine Rožná and the sedimentary environment was examined in the old slate mine Modrá štola. The stage research report summarizes the results of geotechnical, laboratory and numerical methods from all the mentioned localities. Keywords: geotechnical methods; laboratory methods; numerical simulations Available at various institutes of the ASCR
Výzkum použití geotechnických metod - Etapová zpráva – Etapa C

Hlavním cílem projektu č. FV20294 (GEOSTAB) byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získanými různými geotechnickými metodami. Z tohoto důvodu byla etapa C - Výzkum využití ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Schuchová, Kristýna; Gong, Libin; Kubina, Lukáš; Zajícová, Vendula; Nohejl, Zdeněk; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2021

Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2021
Halas, Petr; Kallabová, Eva
2021 - Czech
Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho doprovodných aktivit) na biodiverzitu a strukturu krajiny. Periodic (annual) monitoring of ecosystems takes place on 24 areas of the Rožná deposit and on 5 comparison areas of the Bukovský brook. The effects of the uranium industry (and its accompanying activities) on biodiversity and landscape structure are identified and evaluated. Keywords: ecosystem monitoring; uranium mining; Rožná Available at various institutes of the ASCR
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2021

Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho ...

Halas, Petr; Kallabová, Eva
Ústav geoniky, 2021

3D skenováni komor BKl a BK2 Flascharova dolu za účelem navržení monitoringu deformačních změn a potencionálního stabilitního zajištění
Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
2021 - Czech
Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo vytvoření referenčního mračna bodů pro účely časoprostorové analýzy v následujících létech. The research report evaluates the results of 3D laser scanning of chambers BK1, BK2 of the Flascharův důl slate mine. The purpose of the scanning was to create a reference point cloud for the purpose of spatio-temporal analysis in the following years. Keywords: 3D laser scanning; TLS; slate mine Available on request at various institutes of the ASCR
3D skenováni komor BKl a BK2 Flascharova dolu za účelem navržení monitoringu deformačních změn a potencionálního stabilitního zajištění

Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo vytvoření referenčního mračna bodů pro účely časoprostorové analýzy v ...

Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
Ústav geoniky, 2021

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2021 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Rösnerová, Markéta; Kaláb, Tomáš
2021 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2021. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Stručně je popsáno měření objemové aktivity radonu a opad horniny v říjnu 2021. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2021. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. The measurement of radon volume activity is briefly described. The fall down of rock in October 2021 is also mentioned. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available on request at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2021 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2021. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Rösnerová, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2021

Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy ČSM Sever a přilehlého okolí na 3. patře
Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr
2021 - Czech
Na základě smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení časoprostorových a dynamických změn v souvislosti s dobývání porubu 292 200/4. Pro měření konvergencí byl vybrán úsek náraží 3. patra výdušné jámy.\nPředmětem nasazení technologie pozemního laserového skenování bylo zachycení aktuální prostorové situace výdušné jámy na 3. patře dolu ČSM Sever a jejího přilehlého okolí. Skenován byl širší prostor okolí jámy a část výdušné jámy přímo viditelná z úrovně ochozů 3. patra. Skenování bylo realizováno pomocí pozemního laserového skeneru Leica ScanStation C10. Opakované skenování bylo provedeno pomocí pozemního laserového skeneru FARO Focus S350. On the basis of a contract, the Institute of Geonics of the CAS realized repeated convergence measurement of selected part of the mining roads and appropriate part of vent shaft on the 3rd floor in the vicinity of the CSM Sever vent shaft. The main reason was to capture spatio-temporal and dynamic changes in relation to the mining of the coalface No. 292 200/4. A section of the embankment of the 3rd floor of the vent shaft was selected for the convergence measurement.\nThe subject of the use of terrestrial laser scanning technology was to capture the current spatial situation of the vent pit on the 3rd floor of the CSM Sever mine and its adjacent surroundings. The wider area around the shaft and the part of the vent shaft directly visible from the level of the galleries of the 3rd floor were scanned. The scanning was performed using a Leica ScanStation C10 laser scanner. The rescanning was performed using a FARO Focus S350 laser scanner. Keywords: convergence measurement; spatio-temporal and dynamic changes; vent pit; 3D terrestrial laser scaner Available at various institutes of the ASCR
Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy ČSM Sever a přilehlého okolí na 3. patře

Na základě smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení časoprostorových a ...

Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr
Ústav geoniky, 2021

RTIN-based strategies for local mesh refinement
Kolcun, Alexej; Sysala, Stanislav
2021 - English
Longest-edge bisection algorithms are often used for local mesh refinements within the finite element method in 2D. In this paper, we discuss and describe their conforming variant. A particular attention is devoted to the so-called Right-Triangulated Irregular Network (RTIN) based on isosceles right triangles and its tranformation to more general domains. We suggest to combine RTIN with a balanced quadrant tree (QuadTree) decomposition. This combination does not produce hanging nodes within the mesh refinements and could be extended to tetrahedral meshes in 3D. Keywords: mesh refinement; longest-edge bisection; right-triangulated irregular network; balanced quadrant tree; homomorphic transformation Available on request at various institutes of the ASCR
RTIN-based strategies for local mesh refinement

Longest-edge bisection algorithms are often used for local mesh refinements within the finite element method in 2D. In this paper, we discuss and describe their conforming variant. A particular ...

Kolcun, Alexej; Sysala, Stanislav
Ústav geoniky, 2021

Analýza rozsahu EDZ pomocí verifikovaných numerických modelů (FLAC3D)
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Gong, Libin
2021 - Czech
Na základě získaných geotechnických a laboratorních dat byl simulován rozsah a charakter zóny poškození ražbou (EDZ) pomocí statických a dynamických modelů v komerčním softwaru FLAC3D. Pro analýzu EDZ na Dole Rožná byl použit komerční program Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions (FLAC3D) (Itasca Consulting Group 2012). Analyzované důlní dílo č. Z3-XX se nachází v prostředí tvořeném převážně migmatizovanými biotitickými až amfibolicko-biotitickými pararulami. Dynamický režim simuluje použití metody trhací práce. Výzkumná zpráva shrnuje výsledky numerické simulace EDZ ve vysoce anizotropním horninovém masivu. Based on the obtained geotechnical and laboratory data, the extent and character of Excavation Damage Zone (EDZ) was simulated using static and dynamic models in the commercial software FLAC3D. The commercial program Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions (FLAC3D) (Itasca Consulting Group 2012) was adopted to analyse the EDZ of Rozna Mine roadway. The analysed profile is located on the roadway No. Z3-XX in an environment formed mainly by migmatized biotite to amphibole-biotite pararules. The dynamic mode simulate using of blasting method. The research report summarize results of numerical simulation of EDZ in high anisotropic rock mass. Keywords: FLAC3D; numerical simulation; EDZ Available at various institutes of the ASCR
Analýza rozsahu EDZ pomocí verifikovaných numerických modelů (FLAC3D)

Na základě získaných geotechnických a laboratorních dat byl simulován rozsah a charakter zóny poškození ražbou (EDZ) pomocí statických a dynamických modelů v komerčním softwaru FLAC3D. Pro analýzu EDZ ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Gong, Libin
Ústav geoniky, 2021

Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu na bázi ocelárenské strusky a umělého hutného kameniva
Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
2021 - Czech
Byla provedena vizualizace vnitřní stavby, hodnocení struktury a základní analýza pórovitosti na čtyřech betonových zkušebních tělesech. Pro analýzu zkušebních těles byla použita nedestruktivní metoda průmyslové 3D rentgenové počítačové tomografie. Na základě zobrazení CT řezů jednotlivých zkušebních těles betonu byly identifikovány jeho čtyři základní složky betonu (i) cementový tmel, ii) frakce tvořena ocelářskou struskou, iii) frakce tvořena umělým hutným kamenivem, iv) poslední složka betonu je zastoupena póry). Provedená CT analýza pórovitosti stanovila průměrnou pórovitost vyšetřovaného betonu na úrovni 6,5 ± 1,52%.\n Visualization of the internal structure, evaluation of the structure and basic analysis of porosity on four concrete test specimens were carried out. The non-destructive method of industry 3D X-ray computed tomography was used for the analysis of the test specimens. Based on the CT slices of individual the specimens of concrete, the four basic components of concrete were identified (i) cement binder, ii) fraction formed by steel-making slag, iii) fraction formed by artificial dense aggregate, iv) the last component of concrete is represented by pores). The carried out CT porosity analysis determined the average porosity of the investigated concrete at the level of 6.5 ± 1.52%. Keywords: X-ray CT; porosity analysis; visualization of internal structure of concret Available at various institutes of the ASCR
Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu na bázi ocelárenské strusky a umělého hutného kameniva

Byla provedena vizualizace vnitřní stavby, hodnocení struktury a základní analýza pórovitosti na čtyřech betonových zkušebních tělesech. Pro analýzu zkušebních těles byla použita nedestruktivní metoda ...

Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
Ústav geoniky, 2021

Hodnocení kvality horninového masivu alternativními metodami – srovnání rozdílných litologických prostředí (metamorfované/vulkanické/sedimentární)
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Kubina, Lukáš
2021 - Czech
Jedním z cílů projektu byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získaných různými geotechnickými metodami. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v rozdílných litologických prostředích. Ve vulkanických horninách byla vybrána experimentální štola Josef, metamorfovaný horninový masiv byl zastoupen podzemními díly Dolu Rožná a sedimentární prostředí bylo zkoumáno v bývalém břidlicovém dole Modrá štola. Ke kvalitativnímu popisu horninového masivu byly kromě invazivních geotechnických metod využívající vrtné práce, vybrány také alternativní metody bez zásahu do horninového masivu. Ke kvantifikaci strukturního porušení horninového masivu bylo použito strukturní mapování na stěnách důlních děl a odrazivost pomocí Schmidtova kladívka. One of the aims of the project was the verification of the measured geophysical quantities with data obtained by various geotechnical methods. For this purpose, several underground mining workings located in different lithological condition were selected. The Experimental gallery Josef was selected in volcanic rocks, the metamorphic rock massif was represented by the mining workings of the Rožná Mine and the sedimentary environment was investigated in the old slate mine Modrá štola. Geotechnical methods using drilling and alternative methods without intervention to the rock mass were used for the qualitative description of the rock mass. Structural mapping of the mining workings walls and reflectivity by the Schmidt hammer were used to quantify the structural failure of the rock mass. Keywords: quality of rock mass; alternative methods; structural mapping; Schmidt hammer Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení kvality horninového masivu alternativními metodami – srovnání rozdílných litologických prostředí (metamorfované/vulkanické/sedimentární)

Jedním z cílů projektu byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získaných různými geotechnickými metodami. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Kubina, Lukáš
Ústav geoniky, 2021

Resuscitation of landscape painting by research of landscape changes
Havlíček, M.; Slach, T.; Skokanová, H.; Halas, Petr; Kallabová, Eva; Koutecký, T.; Šebesta, J.
2021 - English
An analysis of selected landscape paintings shows that only a third of them are located directly on a hiking trail, bike path or nature trail. In the case of other landscape paintings, it is possible to make other, hitherto neglected parts of the territory more attractive to tourists by locating the places of the painter's shots, which may lead to their desired deconcentration from the places that are frequently visited by tourists. Keywords: landscape painter; recreation; hiking trail Available on request at various institutes of the ASCR
Resuscitation of landscape painting by research of landscape changes

An analysis of selected landscape paintings shows that only a third of them are located directly on a hiking trail, bike path or nature trail. In the case of other landscape paintings, it is possible ...

Havlíček, M.; Slach, T.; Skokanová, H.; Halas, Petr; Kallabová, Eva; Koutecký, T.; Šebesta, J.
Ústav geoniky, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases