Number of found documents: 28
Published from to

Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny.
Bláha, Jiří; Kovářová, K.; Buzek, Jaroslav; Panáček, M.; Cihla, M.; Rafl, T.; Hejný, L.; Rybařík, V.; Chamra, S.; Schröfel, J.
2016 - Czech
Geologové, stavební inženýři, stavební historici, památkáři a restaurátoři v metodice shrnuli své požadavky na přiměřenou intenzitu zásahů, kvalitu náhradního kamene a parametry řemeslného opracování. Metodika současně stanovuje nezbytnou úroveň historických, technických a technologických průzkumů a navrhuje optimální skladbu laboratorních zkoušek souvisejících s přípravou opravy konkrétní stavby. Geologists, structural engineers, construction historians, conservationists and restorers formulated their views on the relevant intensity of interventions, the replacement stone quality and also the parameters of processing by craftsmen. Methodical guidelines define the necessary level of adequate historical, technological and structural surveys and, subsequently, propose an optimal procedure for laboratory tests and for the following repair processes of a particular structure. Keywords: conservation and restoration; sedimentary rocks; ashlar masonry; stone dressing Available in a digital repository NRGL
Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny.

Geologové, stavební inženýři, stavební historici, památkáři a restaurátoři v metodice shrnuli své požadavky na přiměřenou intenzitu zásahů, kvalitu náhradního kamene a parametry řemeslného opracování. ...

Bláha, Jiří; Kovářová, K.; Buzek, Jaroslav; Panáček, M.; Cihla, M.; Rafl, T.; Hejný, L.; Rybařík, V.; Chamra, S.; Schröfel, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Zpevnění bělavého degradovaného porézního vápence suspenzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita
2015 - Czech
Vápence, které jsou poškozeny (degradovány) ve své povrchové vrstvě, a které mají vhodnou velikost pórů, tzn. že obsahují póry nebo praskliny s průměrem větším než jeden mikrometr, je možné zpevnit konsolidačním prostředkem, který obsahuje hydroxid vápenatý ve formě částic o velikosti stovek nanometrů. Suspenze (nebo též disperze, koloidní roztok, sol) nano-částic hydroxidu vápenatého v ethanolu může mít různou koncentraci a může se aplikovat do poškozeného vápence jednou nebo vícekrát v různém množství, podle koncentrace prostředku a podle vlastností kamene. Uvedený postup specifikuje materiálové zkoušky vápence prováděné před zásahem i možnosti minimalizace vzniku bělavého zákalu na povrchu ošetřeného kamene. Limestone, which is damaged (degraded) in its surface layer, and having a suitable pore size, ie. that contain cracks or pores with a diameter greater than one micron, it is possible to consolidate by calcium hydroxide in the form of particles of a size of hundreds of nanometers. Suspension (also called dispersion, a colloidal sol) of nano-particles of calcium hydroxide in ethanol, may have different concentrations and can be applied to damaged limestone one or more times in various amounts, depending on its concentration and properties of the stone. The procedure specifies the limestone material tests carried out before the intervention and the possibility of minimizing whitish haze on the surface of the treated stone. Keywords: limestone; strengthening; nanolime; calcium hydroxide dispersion Available in a digital repository NRGL
Zpevnění bělavého degradovaného porézního vápence suspenzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu

Vápence, které jsou poškozeny (degradovány) ve své povrchové vrstvě, a které mají vhodnou velikost pórů, tzn. že obsahují póry nebo praskliny s průměrem větším než jeden mikrometr, je možné zpevnit ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Zpevnění historické vápenné omítky disperzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita
2015 - Czech
Památkový postup navrhuje technologii zpevnění historické vápenné omítky na stavebním objektu kulturního dědictví, jejíž podstatou je impregnace kapalným vápenným zpevňujícím prostředkem – disperzí nanočástic hydroxidu vápenatého. Podstata řešení je ve využití nového vápenného prostředku, který díky optimální koncentraci vápna (10-25g/l), velikosti vápenných částic 50-250 nm a absenci vody umožňuje efektivní, kompatibilní a šetrný zpevňující zásah během relativně krátké doby (1 až 3 týdny). Památkový postup je vhodný pro zpevňování omítek, které obsahují póry nebo praskliny větší než 1 μm. Preservation procedure suggests the technology of strengthening of the historic lime plasters, which is based on a liquid lime reinforcing agent impregnation - dispersions of nanoparticles of calcium hydroxide. The principle is in the use of new lime consolidant which thanks to the optimal concentration of lime (10 to 25 g / l), the lime particle size from 50 to 250 nm and the absence of water allows effective, compatible and economical reinforcing treatment during a relatively short time (1-3 weeks) . Preservation procedure is suitable for strengthening of plasters that contain pores or cracks larger than 1 micron. Keywords: lime plaster; consolidation; nanolime; calcium hydroxide dispersion Available in a digital repository NRGL
Zpevnění historické vápenné omítky disperzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu

Památkový postup navrhuje technologii zpevnění historické vápenné omítky na stavebním objektu kulturního dědictví, jejíž podstatou je impregnace kapalným vápenným zpevňujícím prostředkem – disperzí ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Příprava omítky se zvýšenou mrazuvzdorností pro opravy historických staveb
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Nunes, Cristiana Lara; Janotová, Dana; Hauková, Petra
2015 - Czech
Metodika uvádí základní informace pro použití vápeno-metakaolinových omítek, vyznačujících se zvýšenou odolností vůči mrazovým cyklům. Je určena restaurátorům, projektantům, technologům a pracovníkům památkové péče pro využití při návrhu a provádění obnovy omítek na historických konstrukcích v nepříznivých klimatických podmínkách. Metodika předkládá informace o specifických vlastnostech vápenometakaolinových omítek, které jsou modifikovány hydrofobní přísadou (lněným olejem) za účelem prodloužení životnosti omítky. The methodology provides basic information on the preparation and use of lime-metakaolin mortar modified with linseed oil in order to increase the resistance of the mortar to freeze-thaw cycles and durability of mortar (plaster). The mortar will be used in the field of conservation of historic constructions. Keywords: lime plaster; lime-metakaolin mortar; mortar resistance; conservation; oil Available in a digital repository NRGL
Příprava omítky se zvýšenou mrazuvzdorností pro opravy historických staveb

Metodika uvádí základní informace pro použití vápeno-metakaolinových omítek, vyznačujících se zvýšenou odolností vůči mrazovým cyklům. Je určena restaurátorům, projektantům, technologům a pracovníkům ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Nunes, Cristiana Lara; Janotová, Dana; Hauková, Petra
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií
Válek, Jan; Matas, Tomáš; Jiroušek, Josef; van Halem, Eveline; Hauková, Petra; Frankeová, Dita; Frankl, Jiří; Tomanová, Olga; Panáček, Michal
2015 - Czech
Cílem metodiky je podpora využívání a opětovného zavedení tradičních vápenných materiálů při opravách historických staveb. Popisuje hlavní kroky, které je třeba uskutečnit v případě, že pro opravu historického objektu je vyžadována malta vyrobená za použití tradičních technologií. Metodika obsahuje přehled o okolnostech využití tradičních technologií, které se uplatní při návrhu a výběru vápenného pojiva a jeho zpracování. Upřesňuje zásadní postupy a principy, jež určují vybrané tradiční technologie výroby a zpracování vápna, a doporučuje konkrétní postupy při výrobě vápna, hašení za mokra, hašení na prach a hašení s pískem. Vychází ze známých postupů a znalostí publikovaných v odborné literatuře, které byly během projektu Calcarius teoreticky i prakticky ověřeny a zpřesněny. Metodika je určena zejména architektům, stavebním projektantům, památkovým pracovníkům, technologům a restaurátorům. The methodological guideline supports the use of traditional lime materials for repair of historical buildings. It describes the main steps to be carried out when it is required to use a traditional lime mortar. The guideline provides an overview of the circumstances for using traditional technologies which are applied in the design and selection of lime binder and its treatment. It specifies essential procedures and principles that determine traditional production and processing of lime and recommends specific procedures for the lime processing and mortar production. The guideline is intended for architects, building engineers, cultural heritage conservators, conservation scientists, technologists, restorers and practitioners. Keywords: traditional lime production; lime technologies; lime slaking; lime putty; hot lime Available in a digital repository NRGL
Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií

Cílem metodiky je podpora využívání a opětovného zavedení tradičních vápenných materiálů při opravách historických staveb. Popisuje hlavní kroky, které je třeba uskutečnit v případě, že pro opravu ...

Válek, Jan; Matas, Tomáš; Jiroušek, Josef; van Halem, Eveline; Hauková, Petra; Frankeová, Dita; Frankl, Jiří; Tomanová, Olga; Panáček, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Měření pevnosti a modulu přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu
Kloiber, Michal
2015 - Czech
Publikace se věnuje metodickému popisu technického řešení a postupu měření konvenční „smluvní“ pevnosti a modul přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu a zatěžování stěn otvoru. Metodika uvádí zásady použití přístroje a vyhodnocení výsledků měření pro využití při průzkumech památkových objektů a přípravě projektů jejich záchrany nebo zhodnocení. V současné době neexistuje žádná jiná metoda umožňující přímo v terénu bez odběru vzorků určovat mechanické vlastnosti dřeva, jako je pevnost a modul pružnosti v tlaku podél vláken. Výzkum proto směřoval k návrhu jednoduché metodiky, prakticky využitelné a aplikovatelné v běžné praxi při stavebně-technických průzkumech dřevěných konstrukcí, zejména památek. Výsledkem je metodika, která respektuje standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmotné substance, při vysoké spolehlivosti stanovení požadovaných mechanických vlastností dřeva. The publication is dedicated to the methodical description of the technical solution and the measurement of strength and modulus of deformability of wood in compression parallel to the grain in a bored hole by pushing apart grips of a small jack and loading the walls of the hole. The methodology presents the principles of the device usage and measurement result evaluation for the purposes of surveys of historical monuments and projects for their rescue or appreciation. Currently, there is no other method allowing determination of mechanical properties of wood, such as strength and modulus of elasticity in compression parallel to the grain, directly in the field without sampling. Therefore, the research was oriented to the development of a simple method, practically applicable for the purpose of structural-technical surveys of timber structures, in particular historical monuments. The resulting methodology meets the protection of the cultural heritage standards, in particular the requirement to minimize interference with the original material, while retaining high reliability of the determined wood mechanical properties of wood. Keywords: timber structures; structural-technical surveys; mechanical properties Available in a digital repository NRGL
Měření pevnosti a modulu přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu

Publikace se věnuje metodickému popisu technického řešení a postupu měření konvenční „smluvní“ pevnosti a modul přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí ...

Kloiber, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic
Juliš, Karel; Valach, Jaroslav; Frankl, Jiří; Štefcová, P.; Pech, M.; Kotyk, M.
2015 - Czech
Práce se zabývá problematikou automatizovaného vyhodnocování vybraných fyzikálních a biologických parametrů prostředí muzejních expozic a sbírek. V práci je specifikována jak metodika, tak i konkrétní realizace komponent pro sběr dat, spolu s centrálním sběrným a vyhodnocovacím systémem. Systém je koncipován jako modulární a otevřený, což poskytuje velký prostor pro variabilitu a možnosti přizpůsobení dané konkrétní oblasti muzejních sbírek a expozic. The project focuses on automation of collection and evaluation of given physical and biological parameters of the museum expositions and repositories. There is specified a methodology, together with description of particular hardware components and software central point, which collects and evaluates the information acquired. The system, as a whole, is designed as a modular and open platform, which allows a wide variety of user modifications and customisation to almost any specific museum collection, repository or exhibition. Keywords: light parameters; biological indicators; internal environment of depositories and expositions; modular system; hardware; software Available in a digital repository NRGL
Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic

Práce se zabývá problematikou automatizovaného vyhodnocování vybraných fyzikálních a biologických parametrů prostředí muzejních expozic a sbírek. V práci je specifikována jak metodika, tak i konkrétní ...

Juliš, Karel; Valach, Jaroslav; Frankl, Jiří; Štefcová, P.; Pech, M.; Kotyk, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi
Nedvědová, Klára; Frankl, Jiří; Balík, L.; Šimůnek, O.; Herbstová, Vladislava; Kopecká, I.; Pergl, R.; Drdácký, Tomáš
2014 - Czech
Metodika slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů sloužících ke klasifikaci zranitelnosti objektu při povodních. Ucelený a kvalitní popis těchto skutečností a vyhodnocení zranitelnosti objektů kulturního dědictví vede k návrhu optimálních preventivních opatření a snižuje riziko nevhodných zásahů a dalších poškození způsobených po povodni. One of the preconditions for successful planning is to estimate the risk of flood damage with regard to the construction resilience and constituent materials of historical objects. The output of this phase is software application and methodology for classifying the rate risk of specific constructions and materials and a reasonable estimate of risk diversification in different parts of the building. A special attention is paid to prevention and it tends to recommend suitable measures for different situations. Keywords: flood; vulnerability analysis; preventive measures; cultural heritage Available in a digital repository NRGL
Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi

Metodika slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů sloužících ke klasifikaci ...

Nedvědová, Klára; Frankl, Jiří; Balík, L.; Šimůnek, O.; Herbstová, Vladislava; Kopecká, I.; Pergl, R.; Drdácký, Tomáš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases