Number of found documents: 762
Published from to

Odkaz Evy Havlové etymologickému oddělení
Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena
2019 - Czech
Keywords: etymology; Eva Havlová Available at various institutes of the ASCR
Odkaz Evy Havlové etymologickému oddělení

Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2019

Příspěvek Evy Havlové k teorii a praxi (nejen) etymologie
Vykypěl, Bohumil
2019 - Czech
Keywords: etymology Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek Evy Havlové k teorii a praxi (nejen) etymologie

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2019

Poznámky k struktuře etymologického slovníku obecně a k věcně řazenému etymologickému slovníku zvláště
Boček, Vít
2019 - Czech
Keywords: etymology; etymological dictionary Available at various institutes of the ASCR
Poznámky k struktuře etymologického slovníku obecně a k věcně řazenému etymologickému slovníku zvláště

Boček, Vít
Ústav pro jazyk český, 2019

Fronta na maso – Husákova stodola – Stalinova ponožka aneb Pražská nestandardizovaná urbanonymie jako prostředek tiché rezistence i kolektivního humoru v čase světlých zítřků
Ptáčníková, Martina
2019 - Czech
Městskou urbanonymii lze charakterizovat jako mnohovrstevnatou strukturu. Netvoří ji jen jména, která lze vidět na uličních tabulkách na nárožích domů, ale také jména nestandardizovaná, vznikající zcela spontánně, uplatňující se primárně v komunikaci mluvené a sloužící v určitém kontextu jako náhrada jmen standardizovaných. Tento příspěvek se věnuje nestandardizovaným jménům, která se užívala v době bývalého režimu. Jejich funkcí bylo mj. ironizovat (někdy přímo i dehonestovat) režim a jejich vznik byl odmítnutím úředně vnuceného názvosloví, jakož i obranou před přejmenovací mánií. Žádná pozornost nebyla dosud věnována této skupině nestandardizovaných urbanonym, jejich společenské ani komické úloze. Přitom právě na nich se nejvíce ukazuje potřeba sběru veškeré nestandardizované urbanonymie. S odchodem nejstarších pamětníků zmizí tato jména, věrně ilustrující svou dobu i paměť města, v propadlišti dějin navždy. The toponymy of the urban area seems to be a difficult structure with a lot of layers. It is created by standardized (official) names and also by non-standardized names. Non-standardized names rise spontaneously, they are used in spoken communication and sometimes they can even replace the official names. This paper focuses on non-standardized names used during the communist era. These names had a special functions: they ironized former regime and they were sort of a defense against re-naming of public spaces. The onomastics has not paid attention to these names yet, although they were really important. They had considerable social role as well as comic role and it is necessary to collect them. Only a small amount of the oldest people know them now. When eyewitnesses pass away, these names will disappear forever. Keywords: non-standardized urbanonymy; Prague; communism; interdisciplinarity Fulltext is available at external website.
Fronta na maso – Husákova stodola – Stalinova ponožka aneb Pražská nestandardizovaná urbanonymie jako prostředek tiché rezistence i kolektivního humoru v čase světlých zítřků

Městskou urbanonymii lze charakterizovat jako mnohovrstevnatou strukturu. Netvoří ji jen jména, která lze vidět na uličních tabulkách na nárožích domů, ale také jména nestandardizovaná, vznikající ...

Ptáčníková, Martina
Ústav pro jazyk český, 2019

Vliv Lupáčova Nového zákona na znění českého převodu Tabulí Mikuláše z Drážďan
Kreisingerová, Hana
2018 - Czech
Analýza vztahu českého převodu „Tabulí“ Mikuláše z Drážďan a tzv. „Lupáčova Nového zákona“ je v příspěvku rozdělena do dvou částí. V první je vymezena skupina památek s Lupáčovou úpravou, v druhé jsou tyto texty srovnány s „Tabulemi“. Výsledky průzkumu potvrdily, že „Tabule“ obsahují osobitý překlad biblických pasáží. The analysis of the relationship between the Czech translation of “Tabulae” by Nicholas of Dresden and the text of “New Testament” by Lupáč is divided into two parts: The first part characterizes manuscripts with Lupáč’s texts, the second compared them with “Tabulae”. The survey shown that the “Tabulae” represent a distinctive translation of biblical passages. Keywords: Old Czech; Bible translation; Lupáč ́s New Testament; Tabulae by Nicholas of Dresden; Comparison Available at various institutes of the ASCR
Vliv Lupáčova Nového zákona na znění českého převodu Tabulí Mikuláše z Drážďan

Analýza vztahu českého převodu „Tabulí“ Mikuláše z Drážďan a tzv. „Lupáčova Nového zákona“ je v příspěvku rozdělena do dvou částí. V první je vymezena skupina památek s Lupáčovou úpravou, v druhé jsou ...

Kreisingerová, Hana
Ústav pro jazyk český, 2018

Znovunalezený Lvovský sborník modliteb a legend
Svobodová, Andrea
2018 - Czech
Staročeský „Lvovský sborník modliteb a legend“, původně uložený ve Lvovské univerzitní knihovně, od 2. světové války však považovaný za ztracený, byl nedávno objeven ve fondu varšavské Národní knihovny. V současné době vzniká v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR transkribovaný přepis všech textů, který bude zveřejněn v rámci edičního modulu „Vokabuláře webového“. Old Czech “Lviv Manuscript of Prayers and Legends”, originally stored in Lvov University Library and considered as lost since Wold War II, has been recently found in the collection of the National Library in Warsaw. The digital transcription of the entire text will be published in the series of the corpus “Vokabulář webový” administered by the Department of Language Development of the Institute of the Czech Language of the AS CR. Keywords: Old Czech language; prayers and legends; historical dialectology; text linguistics; Václav Kůst Available at various institutes of the ASCR
Znovunalezený Lvovský sborník modliteb a legend

Staročeský „Lvovský sborník modliteb a legend“, původně uložený ve Lvovské univerzitní knihovně, od 2. světové války však považovaný za ztracený, byl nedávno objeven ve fondu varšavské Národní ...

Svobodová, Andrea
Ústav pro jazyk český, 2018

Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny
Šipková, Milena
2018 - Czech
Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené, mezi nimi hrála důležitou úlohu především soudobá jazyková teorie. The author outlines the extra-linguistic factors which influenced (determined) the difference between the norm of the standard (literary) Czech and the norm of colloquial Czech, among them, it was the influence of contemporary linguistic theory which played an important role. Keywords: standard Czech; colloquial Czech; norm; language theory Available at various institutes of the ASCR
Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny

Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené, mezi nimi hrála důležitou úlohu ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2018

Propriální frazeologie ve výkladovém slovníku
Neprašová, Renáta
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá možnostmi zpracování propriální frazeologie ve výkladových slovnících. Představuje typy (de)propriálních frazémů na skutečných příkladech a porovnává přístupy k jejich zpracování v připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny, v předcházejících českých a slovenských výkladových slovnících a speciálním Slovníku české frazeologie a idiomatiky. This contribution focuses on possibilities of proprial phraseology processing in monolingual dictionaries. The paper presents the types of (de)proprial phrasemes by means of actual examples and compares the approaches to their lexicographical processing in the upcoming Academic Dictionary of Contemporary Czech (Akademický slovník současné češtiny), in the previous Czech and Slovak monolingual dictionaries and in the special Czech Dictionary of Idioms (Slovník české frazeologie a idiomatiky). Keywords: proprial phraseology; lexicography; monolingual dictionary Available at various institutes of the ASCR
Propriální frazeologie ve výkladovém slovníku

Příspěvek se zabývá možnostmi zpracování propriální frazeologie ve výkladových slovnících. Představuje typy (de)propriálních frazémů na skutečných příkladech a porovnává přístupy k jejich zpracování v ...

Neprašová, Renáta
Ústav pro jazyk český, 2018

Staročeská lexikální jednotka klatva, kletva a klatba, kletba
Fuková, Irena
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá staročeskými lexikálními jednotkami klatva/kletva a klatba/kletba. Popisuje jejich formální stránku z hlediska hláskoslovného a morfologického vývoje. Dále vymezuje jednotlivé významy těchto forem doložené v rámci staročeského období. The paper deals with the Old Czech lexical units klatva/kletva and klatba/kletba. The phonetic and morphological development of the lexical units is described. Furthermore, individual meanings of the forms are formulated in the context of the Old Czech period. Keywords: historical lexicology; historical lexicography; semantics; word formation; deverbal substantive; curse; oath Available at various institutes of the ASCR
Staročeská lexikální jednotka klatva, kletva a klatba, kletba

Příspěvek se zabývá staročeskými lexikálními jednotkami klatva/kletva a klatba/kletba. Popisuje jejich formální stránku z hlediska hláskoslovného a morfologického vývoje. Dále vymezuje jednotlivé ...

Fuková, Irena
Ústav pro jazyk český, 2018

K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině
Janyšková, Ilona
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá tím, jakými slovesy se v češtině – na pozadí jiných slovanských jazyků – vyjadřuje ‘vonět, zapáchat’ a jaká je jejich sémantická motivace. The paper deals with the verbs in Czech – on the background of other Slavonic languages – that express the meaning ‘to smell good, to smell bad’, and their semantic motivation. Keywords: etymology; semantic motivation; Slavonic languages; to smell good; to smell bad Available at various institutes of the ASCR
K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině

Příspěvek se zabývá tím, jakými slovesy se v češtině – na pozadí jiných slovanských jazyků – vyjadřuje ‘vonět, zapáchat’ a jaká je jejich sémantická motivace....

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases