Number of found documents: 313
Published from to

Zvyšovanie produktivity sústružníckeho nástroja
Monka, Peter; Monková, Katarína
2015 - Slovak
Príspevok prezentuje výsledky výskumu dosiahnuté pri racionalizácií operácií obrábania, kterými sa dospelo k orientácii na sústružnícky nástroj pracujúci lineárnou hranou mimobežnou s osou obrábania. Optimalizáciou uhla sklonu reznej hrany pri sústružení týmto nástrojom a následnými experimentálními overovaniami dosiahnuté výsledky poukazujú na to, že skúmaný typ nástroja zabezpečuje pri podstatnom zvýšení posuvovej rýchlosti rovnaké hodnoty charakteristík drsnosti povrchu ako klasický nástroj pre dokončovacie obrábanie. Pri použití skúmaného nástroja vo vhodných operáciách by to znamenalo niekoľkonásobné zníženie hlavných časov. Keywords: lineární řezná hrana; dokončovací obrábění; charakteristiky drsnosti povrchu; linear cutting edge; finishing machining; characteristics of surface roughness Available in digital repository of ZČU.
Zvyšovanie produktivity sústružníckeho nástroja

Príspevok prezentuje výsledky výskumu dosiahnuté pri racionalizácií operácií obrábania, kterými sa dospelo k orientácii na sústružnícky nástroj pracujúci lineárnou hranou mimobežnou s osou ...

Monka, Peter; Monková, Katarína
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Matematický popis a vytvorenie simulačného modelu pre pohyb a tvar CNC nástroja, ktorý vŕtá diery štvorcového profilu
Magát, Peter
2014 - Slovak
Práca sa zaoberá ako matematicky presne popísať tvar a pohyb CNC nástroja, ktorým bude možné vŕtať diery štvorcového profilu. Výsledkom bude samotný matematický popis a jeho overenie v niektorom zo simulačných nástrojov. Celá diplomová práca bude zameraná na vytváranie novej učebnej pomôcky vysvetľujúcej a podávajúcej najnovšie svetové trendy v oblasti CNC strojového obrábania. The work discusses how to mathematically describe precisely the shape and movement of CNC tool that will be drilled holes square profile. The result will be a mathematical description of itself and its verification in one of the simulation tools. The whole thesis will focus on creating new teaching tool explanatory and lodging latest global trends in CNC machining operations. Keywords: CNC nástroje; vrtání; didaktická pomůcka; CNC tools; drilling; didactic tool Available in the ZČU Library.
Matematický popis a vytvorenie simulačného modelu pre pohyb a tvar CNC nástroja, ktorý vŕtá diery štvorcového profilu

Práca sa zaoberá ako matematicky presne popísať tvar a pohyb CNC nástroja, ktorým bude možné vŕtať diery štvorcového profilu. Výsledkom bude samotný matematický popis a jeho overenie v niektorom zo ...

Magát, Peter
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Aspekty cudzieho v interkultúrnej literatúre
Šedíková Čuhová, Paulína
2014 - Slovak
Príspevok sa zaoberá cudzím v diele slovensko-švajčiarskej autorky Ireny Brežnej Die undankbare Fremde (2012). Vychádza pritom z vnímania a kategorizovania cudzieho podľa nemeckého fenomenológa Bernharda Waldenfelsa. Bližšie sa zameriava na kategóriu štrukturálneho cudzieho (Waldenfels), ktorá zahŕňa aj kultúrne cudzie. Osobitnú pozornosť venuje problematizovaniu jazyka, ktorý je v tomto románe prepojený s tvorbou identity v novom (kultúrnom) prostredí a kultúrnou pamäťou. Keywords: interkultúrna literatúra; jazyk; intercultural literature; language Available in digital repository of UPCE.
Aspekty cudzieho v interkultúrnej literatúre

Príspevok sa zaoberá cudzím v diele slovensko-švajčiarskej autorky Ireny Brežnej Die undankbare Fremde (2012). Vychádza pritom z vnímania a kategorizovania cudzieho podľa nemeckého fenomenológa ...

Šedíková Čuhová, Paulína
Univerzita Pardubice, 2014

Premeny technického vzdelavania v rámci školských reforiem
Bánesz, Gabriel
2014 - Slovak
Východiskom technického vzdelávania na základných školách v SR sú odporúčania svetovej organizácie UNESCO z roku 1974 a koncepčné zámery rozvoja vzdelávania a výchovy, ktoré boli vypracované po roku 1990. Aj napriek tomu sa dá ľahko zistiť, že význam technického vzdelávania v SR nie je dostatočne pochopený a ani spoločensky docenený. Dokonca je možné pozorovať nežiaducu retardáciu výučby technickej výchovy. The source for technical education at basic schools in the Slovak Republic are recommendations of UNESCO organisation from 1974 and conception of education development worked out in the Slovak Republic after 1990. Despite the fact it can be easily find out, that the importance of technical education at basic schools in Slovakia is not estimated enough, nor appreciated properly in society.It can even be seen undesirable retardation of teaching of the subject technical education. Keywords: technická výchova; Slovensko; základní školy; technical education; Slovakia; primary schools Available in the ZČU Library.
Premeny technického vzdelavania v rámci školských reforiem

Východiskom technického vzdelávania na základných školách v SR sú odporúčania svetovej organizácie UNESCO z roku 1974 a koncepčné zámery rozvoja vzdelávania a výchovy, ktoré boli vypracované po roku ...

Bánesz, Gabriel
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Určovanie fyzickej záťaže zamestnancov ručná manipulácia s bremenami
Špaňár, Ivan
2014 - Slovak
Cieľom práce je komplexné posúdenie úrovne fyzickej záťaže zamestnancov pri práci s bremenami na konkrétnom pracovisku v ohraničenom systéme. Pomocou kontrolného zoznamu postúpeného pracovníkom zistíme, aké nebezpečenstvá sa vyskytujú pri výkone činnosti a či sa pri danej práci jednotlivé maximálne limity bremien pohybujú v povolených hodnotách, alebo sú prekročené. Následne môžeme na základe zistení vypracovať posúdenie rizika, k čomu bude využitá jednoduchá bodová metóda, teda výsledkom práce je posudok o riziku, ktorému sú pracovníci vystavení pri práci a ručnej manipulácií s bremenami. Priamo z posudku o riziku vyplávajú aj konkrétne návrhy opatrení, ktoré by vzhľadom k charakteru a miere rizika mali byť v čo najkratšom čase implementované do každodennej práce zamestnancov. The aim of this work is a complex assessment of the level of physical activity of employees at work with burdens in a particular workplace of a bounded system. With the help of a control list handed over to workers we will find out what hazards exist within the action and whether by this work the individual maximum limits of burdens are within permitted levels or whether they are exceeded. Consequently, from the findings we can develop the adjudication of the risk, for which the simple point method will be used, thus the result will be an examination of the risk to which workers are exposed at work and with manual handling of burdens. Directly from the judgement of the risk arise concrete proposals for precautions which with the respect to their character and the extent of risk should be implemented as soon as possible into the daily work of employees. Keywords: fyzická zátěž zaměstnanců; ruční manipulace s břemenem; physical activity of employees; manual handling of load Available in the ZČU Library.
Určovanie fyzickej záťaže zamestnancov ručná manipulácia s bremenami

Cieľom práce je komplexné posúdenie úrovne fyzickej záťaže zamestnancov pri práci s bremenami na konkrétnom pracovisku v ohraničenom systéme. Pomocou kontrolného zoznamu postúpeného pracovníkom ...

Špaňár, Ivan
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Nizkonákladová 3D tlačiareň
Števík, Marek
2014 - Slovak
Práca pojednáva o funkčnom modeli 3D tlačiarni. Jedná sa o tlačiareň ktorá pracuje na princípe nanášania tavného materiálu (v našom prípade PLA plast) po jednotlivých vrstvách. Poukazuje na spôsob, ako je možné ju zostrojiť s minimálnymi vstupnými nákladmi, a zároveň v dostačujúcej kvalite pre domáce použitie. The work discusses about the functional model of a 3D printer. This is a printer which works on the principle of applying the hot melt material (in this case plastic PLA) in layers. It points to the way it can be constructed with minimal input costs, and at the same time of sufficient quality for home use. Keywords: 3D tiskárna; model; 3D printer; model Available in the ZČU Library.
Nizkonákladová 3D tlačiareň

Práca pojednáva o funkčnom modeli 3D tlačiarni. Jedná sa o tlačiareň ktorá pracuje na princípe nanášania tavného materiálu (v našom prípade PLA plast) po jednotlivých vrstvách. Poukazuje na spôsob, ...

Števík, Marek
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti bioplynovej stanice
Mészsáros, Alexander
2014 - Slovak
Keywords: bioplyn; ekonomická efektivnost; Slovensko; biogas; economic effectiveness; Slovakia Available in digital repository of ZČU.
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti bioplynovej stanice

Mészsáros, Alexander
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Obnova hradov na území Slovenska
Ondrejková, Zuzana
2014 - Slovak
The theme of the article is castle restoration in Slovakia. The article is focused on methodology of restoration used in castle restoration and on determinants that affects its selection. The research is mapping development of castle restorations on the territory of present day Slovakia. Article introduces characteristical castle restoration waves. Castle restoration begins in late 18. century, trough monument restoration institutionalization in 19. century and characteristical restoration decades in 20. century, until present day trends. Preliminary results of field research show specifics of current castle restoration in comparison with pervious castle restoration waves. Quantity of currently restored castles demanded strictly conservative approach, which has no equivalent in Slovakia monument restoration history. Typical Slovakia castle restoration representatives for each restoration wave are introduced in this article. Each chosen castle represents the use of one method of restoration. The aim of the study is to sum and evaluate implemented choosen castle restorations in Slovakia. Available in digital repository of UPCE.
Obnova hradov na území Slovenska

The theme of the article is castle restoration in Slovakia. The article is focused on methodology of restoration used in castle restoration and on determinants that affects its selection. The ...

Ondrejková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2014

Analytická sonda – priestor pre tvorivosť?
Palgutová, Katarína
2014 - Slovak
The method of analytical presentation (MAP) has become recently the object of a great discussion. Nowadays, its use is questionable, since one prefers the unity of a face heritage and one maximizes the effort to keeping an object’s substance. The MAP has a long tradition in our territory, where it is supported by the quality and methodologically completed realization. Any scholar has not devoted their work to the MAP globally neither from the methodological point of view nor the creative point of view. The goal of this thesis is to point out the fact that the high quality restoration together with presenting old developmental periods has a high documentary value. Naturally, it is necessary to také into account the fact that it is implemented on selected and stylistically heterogeneous objects while it is not used programmatically and area‐wide. The showpiece’s documentary value is a significant factor during the searching own roots, building the national identity in the current globalized world. The contribution acquaints with the created methodological system, which should be helpful for a mutual communication between an architect and a methodical worker. One of the goals of the author´s dissertation thesis was the creation of mentioned system. Needless to say that the creation of a rendering of an analytical probe could be the object of a creative process and it does not have to be its limit. Keywords: method of analytic presentation; analytic probe; composition Available in digital repository of UPCE.
Analytická sonda – priestor pre tvorivosť?

The method of analytical presentation (MAP) has become recently the object of a great discussion. Nowadays, its use is questionable, since one prefers the unity of a face heritage and one maximizes ...

Palgutová, Katarína
Univerzita Pardubice, 2014

Využitie open source kancelárskeho balíka v univerzitnom štúdiu
Lörinc, Peter
2014 - Slovak
Zámerom diplomovej práce je vytvoriť výučbové materiály pre predmety Tabuľkové procesory a Databázové systémy na Katedre techniky a informačných technológií, zamerané na využitie Open Source kancelárskeho balíka. Teoretická časť práce poskytuje prehľad o Open Source softvéri a jeho možnostiach. Hlavným cieľom praktickej časti je prieskum využívania Open Source kancelárskeho balíka. The aim of the thesis is to create teaching materials for courses of Spreadsheets processes and Database systems at the Department of Technology and Information Technology, focusing on the usage of Open Source office suite. The theoretical part provides an overview about Open Source software and its opportunities. The main aim of the practical part is overview of using Open Source office suite. Keywords: open source software; didaktická pomůcka; vysokoškolské studium; open source software; didactic tool; university studies Available in the ZČU Library.
Využitie open source kancelárskeho balíka v univerzitnom štúdiu

Zámerom diplomovej práce je vytvoriť výučbové materiály pre predmety Tabuľkové procesory a Databázové systémy na Katedre techniky a informačných technológií, zamerané na využitie Open Source ...

Lörinc, Peter
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases